مقایسه عملکرد پرتفوی های سهام انتخابی بر اساس معیارهای تئوری محدودیت ها با مدل سنتی تحلیل شبکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

از طریق مدل تحلیل شبکه می توان سهام شرکت ها را بر اساس ویژگی های مختلف در یک ماتریس طبقه بندی و پرتفوی تشکیل داد. در این پژوهش با استفاده از داده های 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 الی 1396 و از طریق مدل تحلیل شبکه بر اساس معیارهای حسابداری عملکرد سیستم به عنوان مدل پیشنهادی، پرتفوی تشکیل و عملکرد آنها با پرتفوی های مدل سنتی تحلیل شبکه و پرتفوی بازار مقایسه شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که پرتفوی های مدل پیشنهادی، عملکرد بالاتری از مدل تحلیل شبکه سنتی بر اساس معیارهای شارپ، سورتینو، پتانسیل مطلوب و امگا دارند و پرتفوی های شرکت های دارای عملکرد سیستم بالا علاوه بر معیارهای فوق، از لحاظ معیار جنسن نیز عملکرد بالاتری از مدل تحلیل شبکه سنتی دارند. همچنین عملکرد پرتفوی های مذکور از لحاظ معیارهای پتانسیل مطلوب و امگا بیشتر از پرتفوی بازار است و عملکرد پرتفوی شرکت های دارای عملکرد سیستم پایین، همبستگی قوی تری با پرتفوی بازار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Performance of Selected Stock Portfolios Based on Constraint Theory Criteria with Traditional Grid Matrix Model

نویسندگان [English]

 • Mohammad Aslani 1
 • mohammad reza setayesh 2
 • Mohammad Hasan janani 2
 • mahmood hematfar 3
1 Ph.D. Student of Accounting Department, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

Through the grid matrix model, stock of companies can be classified according to different characteristics in a matrix then formed portfolios. In this research, using the data of 156 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2011-2017 and through the grid matrix model based on throughput accounting’ criteria as the proposed model, the formed portfolios and their performance with the traditional grid matrix model and market portfolio were compared. The results of the research show that the proposed model portfolios have a higher performance than the traditional grid matrix model based on Sharp, Sortino, upside potential and Omega criteria, and the portfolios of companies with high system performance, in addition to the above criteria, also had higher performance than traditional grid matrix model based Jensen's criteria. Also, the performance of these portfolios in terms of upside potential and omega criteria is higher than market portfolio, and the performance of companies with low system performance has a stronger correlation with market portfolios

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grid Matrix Model
 • Constraint Theory
 • Throughput Accounting
 • Portfolio Performance
 • ابریشمی، آذین و یوسفی زنوز، رضا. (1393). انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه‌سازی استوار. فصلنامه تحقیقات مالی، 16(2)، 201-218.
 • اسماعیلیان، مجید و لعلی، منصور .(1383) .تئوری محدودیت ها. ماهنامه تدبیر. 15 (151). 38-44.
 • تهرانی، رضا و نوربخش، عسگر .(1384). مدیریت سرمایه گذاری، چاپ اول، تهران: نشر نگاه دانش.
 • جارچی، حمیدرضا. رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر تئوری سنتی و تئوری محدودیت‌ها با ارزش افزوده نقدی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1392.
 • حافظ نیا، محمدرضا .(1377). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
 • خان محمدی، حامد .(1390). سنجش توان کارکرد حسابداری عملکرد سیستم مبتنی بر
  تئوری محدودیت ها جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکت های تولیدی. رساله دکتری حسابداری دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.
 • خان‌محمدی، محمد حامد و صالحی، مجتبی .(1396). بازده‌ دارایی بانک‌ها در قلمرو تئوری محدودیت ها. ماهنامه حسابدار، شماره 301-300. 62 -52.
 • خدائی وله زاقرد، محمد و فولادوندنیا، الهام. (1389). ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با تاکید بر چارچوب ریسک نامطلوب در شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مطالعات مالی، شماره پنجم، بهار 1389.
 • راعی، رضا و پویان فر، احمد.(1389). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته. چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.
 • رهنمای رود پشتی، فریدون؛ محمد پور زرندی، محمد ابراهیم و بحری ثالث، جمال .(1391). ارزیابی توان شاخص های مبتنی بر تئوری محدودیت ها در تبیین آثار نرخ مطالبات معوق بانک ها. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 1391، 10 (35)، 107-136.
 • رهنمای رودپشتی, فریدون و موسوی انزهایی, سید مجید. (1392). مقایسه عملکرد پرتفوهای حاصل از گروه‌بندی سهام بوسیله مدل شبکه مبتنی بر متغیرهای نوین و سنتی با استفاده از شاخص های شارپ و ترینر. دانش سرمایه‌گذاری, 2 (7), 193-212.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون؛ تقی نتاج، غلامحسین و بحری ثالث، جمال .(1393). حسابداری عملکرد سیستم (حسابداری مدیریت مبتنی بر تئوری محدودیت ها). تهران، انتشارات ترمه.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون؛ فیروزیان، محمود و محمدی، لیلا .(1391). گروه‌بندی پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بر اساس ماتریس شبکه و مقایسه عملکرد پرتفوهای حاصل از این روش با استفاده از نسبت پتانسیل مطلوب. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مالی، 13 (32)، 34-15.
 • سجادی، سید حسین و هاشم علی صوفی .(1387). تئوری محدودیت. دانش و پژوهش حسابداری، 4 (12)، 12-18.
 • سجادی، سید حسین؛ شیری، یحیی و محمدی، ناهید .(1395). حسابداری فرامتغیر. فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، 5 (18)، 4-15.
 • صالحی صدقیانی‌، جمشید و ایرج، ابراهیمی .(1388). تحلیل آماری پیشرفته. چاپ چهارم، تهران: انتـشارات هستان.
 • صالحی, سید مجتبی, خان محمدی, محمدحامد. (1397). ارزیابی صرفه جویی به مقیاس بانک‌های بورسی کشور با استفاده از مفاهیم تئوری محدودیت‌ها. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 11(39), 69-81.
 • قاسمی، احمد رضا و احمدی، سید حسین .(1395). انتخاب سبد سهام با کمک مدل مارتل و زاراس و رویکرد تلفیقی تصمیم‌گیری چند شاخصه و خوشه‌بندی: مورد بررسی صنعت دارو. مدیریت تولید و عملیات، 7 (2)، 173-198.
 • قنبری، مهرداد؛ درویش نارنج بن، غزال و نادری، حسین (1394) .نظریه تئوری محدودیت ها. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. کوالالامپور-مالزی، موسسه سرآمد کارین.
 • کردبچه، حمید؛ حضوری، محمدجواد و مالمیر، علی. (1391). اندازه‌گیری ریسک مازاد در صنعت صندوق‌های مشترک ایران. دانش سرمایه‌گذاری، 1(2)، 117-140.
 • کیانی هرچگانی، مائده؛ نبوی چاشمی، سیدعلی و معماریان، عرفان .(1392). بهینه سازی سبد سهام براساس حداقل سطح پذیرش ریسک کل و اجزای آن با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک. دانش سرمایه‌گذاری، 3 (11)، 125-164.
 • محمدپور زرندی، محمدابراهیم؛ رهنمای رودپشتی، فریدون و بحری ثالث، جمال .(1391). ارزیابی توان شاخص های مبتنی بر تئوری محدودیت ها در سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ها. فصلنامه حسابداری مالی. ۴ (۱۵) :۱۳۴-۱۶۴
 • مدرس، دکتر احمد، محمدی استخری، نازنین. (1387). انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک. مجله توسعه و سرمایه،1 (1)، 71-92.
 • منصوری، حمیدرضا، سنجش توان معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر حسابداری عملکرد سیستم در مقایسه با معیارهای متداول. پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، 1389.
 • مومنی، منصور و فعال قیومی، علی .(1391). تحلیل آماری با استفاده از SPSS. تهران: گنج شایگان.
 • نیکومرام، هاشم؛ رهنمای رودپشتی، فریدون و همتی، هدی .(1392). مقایسه عملکرد پرتفوی انتخابی بر اساس مدل های حسابداری سرمایه فکری با استفاده از مدل تحلیل شبکه با مدل های سنتی و نوین شبکه. حسابداری مدیریت، 6 (4)، 79-100.
 • نیکومرام، هاشم و هدی همتی .(1392). ارزیابی توان تحلیل مدل شبکه مبتنی بر معیار شارپ و ترینر جهت سنجش عملکرد پرتفوی انتخابی. دانش سرمایه گذاری، 1 (3)، 125-146.
 • وکیلی فرد، حمیدرضا؛ بابالویان، شهرام و مظفری، مهردخت. (1395). مقایسه کارایی معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر تئوری فرامدرن پرتفوی در رتبه‏بندی پرتفوی‏های انتخابی بر اساس مدل ماتریس شبکه. دانش سرمایه‌گذاری، 5 (19)، 171-190.

 

 • Akman, G., & Özcan, B. (2016). Developing Effective Manufacturing Strategies for Product Mix Decisions via Theory of Constraints: A Case Study. Journal of Naval Science and Engineering, v. 12, n. 1, p. 1-18.
 • Bishkin, Zachary. (2019). Evaluating Morningstar Wide Moat Stocks through the Business Cycle" Undergraduate Library Research Award. 4. https://digitalcommons.lmu.edu/ulra/awards/2019/4.
 • S, (2007).” Throughput accounting: A guide to constraint management”. John wiley and sons.
 • Corbett, T, (1999). “Throughput accounting calculates the impact that a decision will have on a company”, s overall performance. CMA management, November, pp. 33-37.
 • Corbett, T. (1998).” Throughput Accounting”, North River Press.
 • Corbett, T. (2000).” Throughput accounting and activity-based costing: The driving factors behind each methodology”, Journal of Cost Management (January/February): pp 37-45.
 • Dugdale, D., & Jones, T. C. (1998). “Throughput accounting: transforming practices?”, The British Accounting Review, 30 (3), pp. 203-220.
 • Eugene, Michel, (2004). Decision usefulness of management accounting information systems in constraints based manufacturing operations, university of nova southeastern, Dissertation degree of PHD.
 • Khanmohammadi, Mohammad Hamed & Hosseini, Masoumeh. (2014). Investigating the relationship between measures of performance evaluation based on Throughput Accounting and Cost Accounting International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol, 8 (11): 1970-1975.
 • Mehra, S., Inman, R. and Tuite, G. (2005), "A simulation‐based comparison of TOC and traditional accounting performance measures in a process industry", Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 16 No. 3, pp. 328-342.
 • Mueller, F., (2014). “Portfolio Performance Implications of Environmental, Social and Governance based Asset Selection”. Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw.
 • Panizzolo, R. (2016). Theory of Constraints (TOC) Production and Manufacturing Performance, International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), 7(1), 15–23.
 • Schadler, Frederick & Eakins, Stanley. (2001). A stock selection model using Morningstar's style box. Financial Services Review. 10. 129-144.
 • Waldron, D. (1988) Accounting for CIM: The New Yardsticks, EMAP: Business and Computing Supplement, February, pp 1-2.
 • Yalama, A., & Coskun, M. (2007). “Intellectual capital performance of quoted banks on the Istanbul stock exchange market”. Journal of Intellectual Capital, 8 (2), pp. 256–271.