مقایسه عملکرد پرتفوی های سهام انتخابی بر اساس معیارهای تئوری محدودیت ها با مدل سنتی تحلیل شبکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

از طریق مدل تحلیل شبکه می توان سهام شرکت ها را بر اساس ویژگی های مختلف در یک ماتریس طبقه بندی و پرتفوی تشکیل داد. در این پژوهش با استفاده از داده های 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 الی 1396 و از طریق مدل تحلیل شبکه بر اساس معیارهای حسابداری عملکرد سیستم به عنوان مدل پیشنهادی، پرتفوی تشکیل و عملکرد آنها با پرتفوی های مدل سنتی تحلیل شبکه و پرتفوی بازار مقایسه شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که پرتفوی های مدل پیشنهادی، عملکرد بالاتری از مدل تحلیل شبکه سنتی بر اساس معیارهای شارپ، سورتینو، پتانسیل مطلوب و امگا دارند و پرتفوی های شرکت های دارای عملکرد سیستم بالا علاوه بر معیارهای فوق، از لحاظ معیار جنسن نیز عملکرد بالاتری از مدل تحلیل شبکه سنتی دارند. همچنین عملکرد پرتفوی های مذکور از لحاظ معیارهای پتانسیل مطلوب و امگا بیشتر از پرتفوی بازار است و عملکرد پرتفوی شرکت های دارای عملکرد سیستم پایین، همبستگی قوی تری با پرتفوی بازار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Performance of Selected Stock Portfolios Based on Constraint Theory Criteria with Traditional Grid Matrix Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aslani 1
  • mohammad reza setayesh 2
  • Mohammad Hasan janani 2
  • mahmood hematfar 3
1 Ph.D. Student of Accounting Department, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

Through the grid matrix model, stock of companies can be classified according to different characteristics in a matrix then formed portfolios. In this research, using the data of 156 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2011-2017 and through the grid matrix model based on throughput accounting’ criteria as the proposed model, the formed portfolios and their performance with the traditional grid matrix model and market portfolio were compared. The results of the research show that the proposed model portfolios have a higher performance than the traditional grid matrix model based on Sharp, Sortino, upside potential and Omega criteria, and the portfolios of companies with high system performance, in addition to the above criteria, also had higher performance than traditional grid matrix model based Jensen's criteria. Also, the performance of these portfolios in terms of upside potential and omega criteria is higher than market portfolio, and the performance of companies with low system performance has a stronger correlation with market portfolios

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grid Matrix Model
  • Constraint theory
  • Throughput accounting
  • Portfolio performance