تأثیر محدودیت مالی بر چولگی منفی بازده سهام با تأکید بر نقش تعدیلی رتبه‌بندی اعتباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

انباشت اخبار بد توسط مدیریت، عامل اساسی ریسک سقوط قیمت سهام است. علاوه بر این، توانایی پنهان‌سازی اخبار بد توسط مدیران محدود است؛ که اگر میزان پنهان‌سازی بیش‌ازاندازه باشد، اخبار بد سرریز می‌نماید و موجب سقوط قیمت سهام می‌گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محدودیت مالی بر نوسان پایین به بالای بازده سهام با توجه به نقش تعدیلی رتبه‌بندی اعتباری است. بدین منظور 140 شرکت برای دوره زمانی 1391 تا 1396 برای انجام این پژوهش موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که محدودیت مالی اثر مثبت و معناداری بر نوسان پایین به بالای بازده سهام دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که رتبه‌بندی اعتباری آثار معناداری بر رابطه محدودیت مالی با نوسان پایین به بالای بازده سهام دارد. به‌عبارت‌دیگر در شرکت‌هایی که رتبه اعتباری پایینی دارند، رابطه محدودیت مالی و نوسان پایین به بالای بازده سهام، شدیدتر است. علاوه بر این، نتایج تحلیل حساسیت (روش GMM) نتایج به‌دست‌آمده پژوهش را تأیید نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Financial constraints on Fluctuate down to up of stock returns with Credit rating

نویسندگان [English]

  • zohreh Hajiha 1
  • Aiob Ghorbani 2
1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Humanities, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Aiob Ghorbani, MSc of Accounting at University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The accumulation of bad news by management is a key factor in stock price crash risks. In addition, the ability to hide bad news by executives is restricted by the fact that if the amount of hiding exceeds this limit, then these bad news spillover and can lead to a stock price crash. The aim of current research was to survey the impact of financial constraints on fluctuate down to up of stock returns by emphasizing the moderator role of credit rating accepted companies in Tehran Stock Exchange. To implement such a research, 140 companies were selected during the period 2012 to 2017, and a combined data approach was used to test the research hypotheses. The results of the research indicate that the financial stock constraints have a positive and significant impact on fluctuate down to up of stock returns. Also, the results indicated that credit rating had significant impacts on the relationship of financial constraints with fluctuate down to up of stock returns. In other words, in companies with lower credit ratings, the relationship between financial constraints and stock price crash risk is more severe. In addition, the results of the sensitivity analysis (GMM method), has confirmed the results of the research. Finally, the findings indicate that the results have consistency with the representation theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Constraints
  • Fluctuate down to up of stock returns
  • Stock price crash risks
  • credit rating