تأثیر محدودیت مالی بر چولگی منفی بازده سهام با تأکید بر نقش تعدیلی رتبه‌بندی اعتباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

انباشت اخبار بد توسط مدیریت، عامل اساسی ریسک سقوط قیمت سهام است. علاوه بر این، توانایی پنهان‌سازی اخبار بد توسط مدیران محدود است؛ که اگر میزان پنهان‌سازی بیش‌ازاندازه باشد، اخبار بد سرریز می‌نماید و موجب سقوط قیمت سهام می‌گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محدودیت مالی بر نوسان پایین به بالای بازده سهام با توجه به نقش تعدیلی رتبه‌بندی اعتباری است. بدین منظور 140 شرکت برای دوره زمانی 1391 تا 1396 برای انجام این پژوهش موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که محدودیت مالی اثر مثبت و معناداری بر نوسان پایین به بالای بازده سهام دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که رتبه‌بندی اعتباری آثار معناداری بر رابطه محدودیت مالی با نوسان پایین به بالای بازده سهام دارد. به‌عبارت‌دیگر در شرکت‌هایی که رتبه اعتباری پایینی دارند، رابطه محدودیت مالی و نوسان پایین به بالای بازده سهام، شدیدتر است. علاوه بر این، نتایج تحلیل حساسیت (روش GMM) نتایج به‌دست‌آمده پژوهش را تأیید نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Financial constraints on Fluctuate down to up of stock returns with Credit rating

نویسندگان [English]

 • zohreh Hajiha 1
 • Aiob Ghorbani 2
1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Humanities, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Aiob Ghorbani, MSc of Accounting at University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The accumulation of bad news by management is a key factor in stock price crash risks. In addition, the ability to hide bad news by executives is restricted by the fact that if the amount of hiding exceeds this limit, then these bad news spillover and can lead to a stock price crash. The aim of current research was to survey the impact of financial constraints on fluctuate down to up of stock returns by emphasizing the moderator role of credit rating accepted companies in Tehran Stock Exchange. To implement such a research, 140 companies were selected during the period 2012 to 2017, and a combined data approach was used to test the research hypotheses. The results of the research indicate that the financial stock constraints have a positive and significant impact on fluctuate down to up of stock returns. Also, the results indicated that credit rating had significant impacts on the relationship of financial constraints with fluctuate down to up of stock returns. In other words, in companies with lower credit ratings, the relationship between financial constraints and stock price crash risk is more severe. In addition, the results of the sensitivity analysis (GMM method), has confirmed the results of the research. Finally, the findings indicate that the results have consistency with the representation theory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial constraints
 • Fluctuate down to up of stock returns
 • Stock price crash risks
 • Credit rating
 • پورداداش، سرای؛ نونهال، علی‌اکبر. (1396). بررسی نقش نظارتی سهامداران نهادی در کنترل ارتباط پیامدهای اجتناب مالیاتی شرکت‌های سهامی و ریسک سقوط قیمت سهام. دومین همایش بین‌المللی مدیریت و اقتصاد در توسعه.
 • صالحی، مهدی؛ سخاوت‌پور، مریم؛ لاری دشت بیاض، محمود. (1397). بررسی رابطۀ محدودیت مالی، ساختار دارایی ها و تأمین مالی. فصل‌نامه مدیریت دارایی و تأمین مالی دوره 6، شماره، صفحه 181-196.
 • فخاری، حسین؛ منصوری، سید علی‌رضا. (1395). بررسی نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت، اجتناب مالیاتی، خطر سقوط قیمت سهام. همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی.
 • محمودیه، حیدر؛ محمدزاده، سالطه. (1396). مطالعه ارتباط بین مدیریت سود واقعی و ریسک سقوط قیمت سهام. نهمین همایش بین‌المللی علمی حسابداری و مدیریت.
 • مرادی، مهدی؛ باقرپور ولاشانی، محمد علی؛ رستمی، امین. (1395). ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام. فصل‌نامه دانش سرمایه‌گذاری دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 127-146.
 • حاجیها، زهره؛ رنجبرناوی، رستم. (1397). تأثیر استراتژی تجاری و بیش‌ارزش‌گذاری سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام. فصل‌نامه پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دهم، شماره دوم، تابستان 97.
 • Edward, A., Schwab, C., Shevlin, T. (2016). Financial constraints and cash tax savings. The Accounting Review 91, 859-881.
 • Gao heng., Chan, kam C. (2018). The Effect of Tax Avoidance and Innovation on Stock price crash risks, Journal of Corporate Finance 20, pages 584- 595, 2018.
 • He, G. (2015). The effect of CEO inside debt holdings on financial reporting quality. Review of Accounting Studies 20, 501-536.
 • He, W., Zhao, Y., Chen, K. H. (2017). earnings management and Stock Price Crash Risk. The Accounting Review 83, 1347-1381.
 • IL, Y. (2015). Earnings management and corporate governance: the role of the Stock Price Crash Risk. Journal of Corporate Finance 9, 295-316.
 • Jiang, L., Kim, J-B., Pang, L. (2013). Insiders’ incentives for asymmetric disclosure and firm-specific information flows. Journal of Banking & Finance 37, 3562-3576.
 • He, G. Ren, H. (2017). Financial Constraints and Future Stock Price Crash Risk. Coventry, United Kingdom CV4 7AL. SSRN.Com.
 • Zhu, W. (2016). Accruals and price crashes. Review of Accounting Studies 21, 349-499.
 • Kim, J.B. Luo, L. Xei, H. (2016). Dividend Payments and Stock Price Crash Risk. available in: www.ssrn.com.
 • Rezaei Pitenoei, Y., Safari Gerayli, M., & Norouzi, M. (2017). Social Trust, External Monitoring and Stock Price Crash Risk: Testing Complementary and Substitution Theory. Journal of Accounting and Auditing Review, 24 (3), 303-462.