بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و بازده سهام رشدی و ارزشی مبتنی بر الگوی شش عاملی هاگن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ایران،

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه علامه، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه الزهرا)س(، تهران، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر، رابطة بین کیفیت حسابرسی و بازده سهام رشدی و ارزشی به صورت تجربی و با رویکرد الگوی رگرسیونی لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. کیفیت حسابرسی با استفاده از دو معیار نوع اظهارنظر حسابرس و اندازة مؤسسة حسابرسی مورد سنجش قرار می‏گیرد و تفکیک سهام به رشدی و ارزشی با استفاده از الگوی هاگن انجام شد. همچنین، اندازة شرکت، نسبت اهرمی و نسبت سودآوری به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونة پژوهش، مشتمل بر 80 شرکت‏ در بازة زمانی سال‏های 1386 الی 1395 است. نتایج به دست‏ آمده حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی با شامل بازده سهام رشدی و ارزشی براساس قیمت به درآمد هر سهم، بازده دارایی، قیمت به ارزش دفتری سهم و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between audit quality and growth and value stock return based on 6-factor model of Hagen

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Soleimani Amiri 1
  • vahid eftekhari 2
  • fatemeh daneshyar 3
1 Associate Professor of Accounting, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. student of Accounting, Allameh University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. student of Accounting, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the present study, the relationship between audit quality and growth and value stock returns was investigated experimentally and with the approach of logistic regression model. The quality of the audit is measured using two criteria: the type of auditor's opinion and the size of the audit firm and The division of stocks into growth and value was done using the Hagen model. Also, the size of the company, the leverage ratio and the profitability ratio as the control variables were introduced into the research model. The research sample consists of 80 companies during the period from 2007 to 2017. The results indicate that audit quality has a significant relationship with growth and value stock returns Based on p/s, Roa, p/e and Roe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit quality
  • growth and value stock return
  • Hagan pattern