بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و بازده سهام رشدی و ارزشی مبتنی بر الگوی شش عاملی هاگن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا )س(، تهران، ایران،

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه علامه، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه الزهرا)س(، تهران، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر، رابطة بین کیفیت حسابرسی و بازده سهام رشدی و ارزشی به صورت تجربی و با رویکرد الگوی رگرسیونی لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. کیفیت حسابرسی با استفاده از دو معیار نوع اظهارنظر حسابرس و اندازة مؤسسة حسابرسی مورد سنجش قرار می‏گیرد و تفکیک سهام به رشدی و ارزشی با استفاده از الگوی هاگن انجام شد. همچنین، اندازة شرکت، نسبت اهرمی و نسبت سودآوری به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونة پژوهش، مشتمل بر 80 شرکت‏ در بازة زمانی سال‏های 1386 الی 1395 است. نتایج به دست‏ آمده حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی با شامل بازده سهام رشدی و ارزشی براساس قیمت به درآمد هر سهم، بازده دارایی، قیمت به ارزش دفتری سهم و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between audit quality and growth and value stock return based on 6-factor model of Hagen

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Soleimani Amiri 1
 • vahid eftekhari 2
 • fatemeh daneshyar 3
1 Associate Professor of Accounting, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. student of Accounting, Allameh University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. student of Accounting, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the present study, the relationship between audit quality and growth and value stock returns was investigated experimentally and with the approach of logistic regression model. The quality of the audit is measured using two criteria: the type of auditor's opinion and the size of the audit firm and The division of stocks into growth and value was done using the Hagen model. Also, the size of the company, the leverage ratio and the profitability ratio as the control variables were introduced into the research model. The research sample consists of 80 companies during the period from 2007 to 2017. The results indicate that audit quality has a significant relationship with growth and value stock returns Based on p/s, Roa, p/e and Roe.

کلیدواژه‌ها [English]

 • audit quality
 • growth and value stock return
 • Hagan pattern
 • احمدی، محمدرمضان و کامران جمالی، (1392)، تأثیر کیفیت حسابرسی بر بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 20(4)، 1-20.
 • اسلامی بیدگلی، غلامرضا، سعید فلاح‌پور و بهار سبزواری، (1391)، مقایسه بازدهی روش های مختلف انتخاب سهام ارزشی و رشدی بر اساس مدل شش عاملی هاگن در بورس اوراق بهادار تهران، دانش سرمایه‌گذاری، 1(1)، 146-125.
 • بنایی زاده، آمنه و حمیدرضا کردلویی، (1392)، بررسی بازده سهام رشدی و ارزشی بر مبنای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME) در بورس اوراق بهادار تهران، دانش سرمایه‌گذاری، 2(7) , 105-130.
 • پیری، پرویز، حمزه دیدار و  فاطمه دانشیار، (1394)، بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی با نوع اظهار نظر حسابرس در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش‏های کاربردی در گزارشگری مالی، سال سوم، شماره 5، 74-47.
 • تقی زاده، اصغر، ابراهیم فدائی و الهه پهلوان، ۱۳۹۴، بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین‌المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، اسپانیا، International Center of Academic Communication (ICOAC)، Universitat Autonoma De Barcelona، https://www.civilica.com/Paper-ICEMSS01-ICEMSS01_036.html
 • دستگیر، محسن، احمد گوگردچیان و ستاره آدمیت، (1394)، رابطه بین کیفیت سود (پراکندگی سود) و بازده سهام، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 7، شماره 26، 37-21.
 • دهقان، عبدالمجید، محسن فرهادی شریف آباد وعلیرضا فهیمی،(1398)،  بررسی ارتباط ریسک اعتباری بانک ها و ریسک و بازده سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران،  دانش سرمایه‌گذاری، 8(2)، 256-241.
 • رحیمیان، نظامالدین و علی هدایتی، (1390)، عوامل موثر بر اظهارنظر حرفه ای حسابرسان، حسابدار رسمی، شماره 24.
 • رحیمیان، نظام­الدین، نرگس رضاپور و حسین اخضری، (1390)، نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سال یازدهم، شماره 45، 81-68.
 • رضائی تبار، وحید و محسن محمدزاده،(1390)، مدل های رگرسیون لجستیک و پروبیت فضایی برای تحلیل داده های یخ‌زدگی گیاهان در استان مازندران، مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی، دوره 1، شماره 2
 • سجادی، سیدحسین، حسن فرازمند و عبدالله تاج الدینی، (1392)، تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه‌ی سرمایه‌ی سهام عادی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 3(2)، 128-109.
 • قائد امینی، اعظم و اکبر حسینی، (۱۳۹۲)، بررسی تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور،  https://www.civilica.com/Paper-EME02-EME02_1260.html
 • لاری دشت بیاض، محمود، اسماعیل طاهرزاده و انیسه ایلخانی، (1393)، اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار اقتصاد و فرهنگ، علی اباد کتول، ایران
 • نوروزی، محمد؛ محمد قلی زاده، حسین؛ مرتضی حیدری و محمد مظاهری کلاهرودی، (۱۳۹۳)، بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/13401-The-Effect-of-Audit-Quality-on-Stock-Returns-in-Tehran-Stock-Exchange
 • نیکومرام، هاشم و یونس بادآور نهندی، (1388)، تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایرانی، فراسوی مدیریت، سال دوم، شماره 8، بهار 1388، صص 187-141.
 • وکیلیان آغوئی، مهدی، محمد رضا عباس‌زاده و مهدی صالحی، (1395)، بررسی رابطه بین بازده سهام و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری سلامت، 5(1)، 133-107. 
 • Abad, D. Sanchez-Ballesta , J. & Yague, J. (2013).Audit Opinion and Information Asymmetry in the Stock Market.Online  http://www.ssrn.com
 • Casterella, J. & Francis, B. & Lewis. (2004). Auditor industry specialization, client bargaining power, and audit pricing. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 23 (1) : 123-140
 • Chan, K. & Louis, K. (2006). Earning Quality and Stock return. Journal of Buseines, 79(3) : 193-228.
 • Cordeiro, R. A. & Machado, M. A. (2013). Value or growth strategy? Empirical evidence in Brazil, Available Online at: http://www.ssrn.com
 • Elder, R.J. Beasley, M.S. and Arens, A.A. (2010) Auditing and Assurance Services, Pearson Prentice Hall, Global Thirteenth edition, ISBN: 0-13-245893-4
 • Fama, E. F, et R. Kenneth. 2003, The cross-section of expected stock returns, Journal of Finance.
 • Fama, Eugene F. and Kenneth R. French, (2007) , The equity premium, Journal of Finance 47, 427-465.
 • Haugen, R., (2001) , The Inefficient Stock Market: What Pays Off and Why, 2nd
 • Hendriksen, E. and Van Breda, M. (1991). Accounting Theory, Southern Methodist University; Illinois USA.
 • Hodge, F. & Hopkins, P. & Pratt, J. (2000). Classification Discretion, Reporting Reputation, and Disclosure Credibility: The Case of Hybrid Securities, Working Paper, Indiana University.
 • Jensen, M. and Meckling, W., (1976) , Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 3, pp. 305-360
 • Kim, J., Chung, R. & Firth, M. (2003). Auditor Conservatism, Asymmetric Monitoring and Earnings Management, Contemporary Accounting Research, 20(2) : 323- 359.
 • Lee, B. & Roden, D. (2007). Have the Big accounting firms lost their audit quality advantage: evidence from the returns earnings relation, Journal of Forensic Accounting, 64(1) : 66-73.