بررسی تاثیر نرخ بازده ارز بر بازده شاخص نقدی و بازده شاخص کل در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل رگرسیون ARDL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مهندسی مالی، گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانن

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازارهای سرمایه مهم‌ترین موضوع تئوری مالی است. بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی کشور ما برخوردار بوده و کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد در کشور است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می‌توان جمع‌آوری پس‌اندازهای اندک و نقدینگی موجود در سطح جامعه و هدایت آن ها به سمت فرآیند تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. در این راستا شناسایی عوامل موثر بر بازدهی اوراق بهادار، تأثیر به سزایی در تحلیل عمیق‌تر و اتخاذ تصمیم مناسب تر از طرف سرمایه‌گذاران دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تأثیر نوسانات نرخ بازده دلار به‌عنوان یک متغیر کلان اقتصادی بر بازده شاخص نفدی و بازده شاخص کل در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال‌های 1395 تا ۱۳۹8 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش باهدف شناسایی تأثیر نرخ بازده ارز بر بازده شاخص نقدی و بازده شاخص کل، دو فرضیه اصلی با استفاده از رابطه همگرایی آزمون گردید که نتایج پژوهش مبین بر وجود رابطه بین نرخ بازده دلار بر بازده شاخص نقدی و بازده شاخص کل با چند روز تاخیر در بورس اوراق بهادار تهران بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the effect of Currency rate of return at TEDPIX and TEPIX on Tehran stock exchange using by ARDL regression

نویسندگان [English]

 • saeed moshtagh 1
 • Farhad Hosseinzadeh Lotfi 2
 • Mohammad Esmayeel Fadaeinejad 3
1 Department of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department Of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The effect of economical variables at invest market is the most important subject in finance theory. Tehran stock exchange is emerge from special place. efficiency and
Capital market development are dependent to be active this Entity in the country.
Two important function of tehran stock exchange are gathering small saving and available liquidity in society and directing them to stock product process and services in the country.
In this way identification effective factors at efficiency of securities return have significant effect in deeper analysis and taking more appropriate decision from investors. accordingly in this article we examined the effect of volatility currency rate of return as a macroeconomic variable at TEDPIX and TEPIX on Tehran stock exchange on between 1395-1398.
In this article with the goal of identification the effect of volatility currency rate of return as a macroeconomic variable at TEDPIX and TEPIX on Tehran stock exchange, two principle theories test with Convergence relationship that as a result the Currency rate of return effect at TEDPIX and TEPIX on Tehran stock exchange with 4 days lag.

کلیدواژه‌ها [English]

 • economic variables
 • Tehran stock exchange
 • Currency rate of return
 • TEDPIX
 • TEPIX
 • حلافی، حمیدرضا، سعیدی، سیدناصر، (1391)، "بررسی واکنش­های متقابل نااطمینانی در نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بورس تهران"، فصلنامه اقتصاد مقداری(بررسی­های اقتصادی سابق)، دوره 9، شماره1، صص 53-37.
 • رهنمای رود پشتی، فریدون، تاجمیر ریاحی، حامد، اسمعیلی اتوئی، سلمان، (1391)، "تحلیل مقایسهای نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز در بازده صنایع وابسته به پتروشیمی براساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل رگرسیون پویا"، فصلنامه دانش سرمایه­گذاری، سال1، شماره 1، صص 65-43.
 • زارع، هاشم(1384)،"بررسی تاثیر قیمت دارایی­های رقیب و سایر متغیرهای کلان اقتصادی برشاخص قیمت سهام"، رساله کارشناس ارشد، دانشگاه شیراز.
 • قالیباف اصل، حسن، (1381). "بررسی اثر نرخ ارز برروی ارزش شرکت در ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • کریم زاده، مصطفی، (1385). "بررسی رابطه­ی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد ایران"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 26.
 • موسوی محسنی، رضا، سبحانی پور، مینا، 1387، "بررسی گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران"، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 4، صص 149-129.
 • Benderly,Jason,swick,Burton,(1985),"Inflation, Real Balance, OUTPUT, and Real Stock Returns",Americal Economic Review,pp.1115-1122.
 • Christopher gan and et.al,(2006),"macroeconomic variables and stock market interactions: new zeland evidence", the journal of investment management and financial innovation,pp.89-101.
 • Elton, E.J. and M.Graber(1991) Modern Portfolio Theory and Investment Analysis,-Fourth Edition,John Wiley & Sons.
 • Feldstein, Martin(1989) »inflation and the stock Market«, American Economice Review, pp.839-847.
 • Geske R. and R.Roll(1983) »The Fiscal and Monetary Linkage between Stock Returns and Inflation«, Journal of Finance, Vol.389 NO.1,PP.7-33
 • Granger, C.W.J,Huang,B., Yang, C.W., 2000. A bivariate Causality between Stock Prices and exchange rate: Evidence form recent Asian flu. The Quartely Review of Economics and Finance 40:337-354.
 • Harry M. Martkowitz(1959) portfolio selection: Efficient Diversification of Investment(New York:wiley).
 • Humpe, Andreas,Macmillan,peter,(2009), "Can macroeconomic Variables explain long-term Stock market movements? A Comparison of the us and Japon "َApplied Financial Economics,Jan,Vol.19 Issue2, p 111-119.
 • Johansen,s., and k., Juselius, (1990), "Maximum Likelihood Estimation and Inference on cointegration with Application to the Demand for money",oxford Bulletin of Economics and Statitics,52,pp.169-210.
 • Karamustafa Osman ,Kucukkale Yacup(2004) Long run Relationships Between Stock Market Returns And Macroeconomic Performance: Evidence from Turkey; Economic Working Paper Archive at Wust1.
 • Laidler , D.E.W. and Parkin J.M. Inflation (1975) »A Survey«,Economic Journal,PP795.
 • Maysami,R.C. and T.S. Koh A.(2000),"vector Error Correction Model of the Singapore Stock Market", International Review of Economics and Finance, Vol.9,pp.79-96
 • Miller,K.& G. Show Fang(2001).”Is there a Long-Run Relationship Between Stock Returns and Monetary Variables: Evidence from an Emerging Market,” Applied Financial Economics,Vol.11,PP.641-649
 • Muradoglu, Yaz Gulnur,& Metin,Kivilcim (1996) »Efficiency of the Turkish Stock Exchange With Respect to Monetary Variables: A Cointegration Analysis«, European journal of operational Research ,No.90,pp.566-576.
 • Phylaktis,K,& Ravazzolo,F.(2005). Stock Prices and Exchange Rate Dynamics. Paper presented at the EFMA 2005 Meeting in Athens.
 • S and S.J. Taylor (1991) »Macroeconomic Factors and the UK Stock Market«, Journal of Business and Accounting, Vol.18,No.5,PP. 619-636.
 • Richard Roll and Stephen, A.ROSS(December,1980) »An Emprical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory«, Journal of finance,35.