بررسی تاثیر ریسک های مالی، اقتصادی سیاسی و بین الملل بر شاخص بورس اوراق بهادرا تهران با استفاده از روش ARDL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ریسک و مخاطرات در بستر اقتصادی یک کشور می توانند بر شاخص های اقتصادی کشور تاثیر داشته باشند و دلیلی بر رشد و یا افول شاخص داشته باشند. ریسک می تواند به عنوان عامل بر هم زننده تعادل تبیین شود و و وضعیت را تغیر دهد. در اقتصاد های نوپا یکی از دغدغه ها اقتصادانان کنترل ریسک های موجود برای کاهش هزینه ها و افزایش رشد شاخص های اقتصادی می باشند. در این پژوهش به بررسی تاثیر ریسک های مالی، اقتصادی، بین الملل و سیاسی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار می پردازد که ضمن بررسی وجود یا عدم وجود تاثیر به بررسی جهت تاثیر می پردازد برای این منظور از مدل ARDL برای دیتاهای فصلی از سال 1388 تا 1398 استفاده شده است. نتایج در کوتاه مدت و بلندمت بدین صورت شده است که ریسم مالی تاثیر منفی بر شاخص دارد و و ریسک اقتصادی و بین الملل تاثیر مثبت در کوتاه داشته اند و در بلندمدت ریسک مالی منفی و ریسک اقتصادی نیز منفی می گردد ولی ریسک بین الملل تاثیر مثبت خود را می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Financial, Economic, Political and International Risks on Tehran Stock Exchange Index Using Method ARDL

نویسندگان [English]

  • Sareh Pahlavan 1
  • Ali Najafi Moghadam 2
  • , Ghodratollah Emamverdi 3
1 Ph.D Student, Department of accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Economic, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Risks and hazards in the economic context of a country can affect the country's economic indicators and have a reason for the growth or decline of the index .Risk can be explained as a factor that upsets the balance and changes the situation In emerging economies, one of the concerns of economists is to control existing risks to reduce costs and increase the growth of economi indicatorsIn this study, the effect of financial, economic, international and political risks on the total index of the stock exchange is examined, which, while examining the presence or absence of impact, examines the direction of impact. For this purpose, the modelARDL Quarterly data for the years 1388 to 1398 were used The results in the short and long term are that financial risk has a negative impact on the index and economic and international risk have a positive effect in the short term and in the long term financial risk and economic risk are also negative but international risk. It has a positive effect

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Risk
  • economic risk
  • International risk
  • Political Risk