اثرات افشای اطلاعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام در شرایط عدم اطمینان محیط بیرونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی ، فیروزکوه، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی ، فیروزکوه، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی ، فیروزکوه، ایران.

4 دانشیار گروه علوم اقتصادی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی ، فیروزکوه، ایران.

چکیده

اطلاعات یا جملات آینده‌نگر، به اطلاعاتی اطلاق می‌شود که بار معنایی آتی دارند. این اطلاعات، شامل اطلاعاتی دربارۀ آینده شرکت است که ممکن است بعدها به عنوان اطلاعات تاریخی (نتایج واقعی) ارائه شوند. اطلاعات آینده‌نگر در واقع باورها و انتظارات مدیر را از عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت، همراه با ارائه مفروضات و پیش‌فرض‌ها به سهامداران و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر افشای اطلاعات آینده‌نگر بر واکنش قیمت سهام می‌باشد. بدین منظور داده‌های 140 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران طی سال‌های 1394 تا 1398 از طریق داده‌های ترکیبی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. به منظور بررسی تاثیر افشای اطلاعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام از مدل اولسون (1995) بهره گرفته می‌شود و سپس از طریق آزمون Z وونگ معناداری ضرایب تعیین مدل اولسون (1995) و مدل فرضیه اول مورد مقایسه قرار می‌گیرند. به علاوه برای اندازه‌گیری افشای اطلاعات آینده‌نگر ابتدا تاثیر واژه‌های آینده‌نگر به پیروی از تحقیق (حسنین و حوسینی، 2015) توسط تحلیگران مالی مورد نظرسنجی قرار می‌گیرند. سپس با استفاده از روش سوارا که یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه است واژه‌های تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران وزن‌دهی می‌شوند. نتایج پژوهش فرضیه اول نشان می‌دهد که افشای اطلاعات آینده‌نگر در نمونه‌های مورد بررسی دارای بار اطلاعاتی بالایی نبود و موجب واکنش قیمت سهام نمی‌شود. همچنین نتایج فرضیه دوم نشان می‌دهد که دو معیار عدم اطمینان محیط بیرونی (ضریب تغییرات فروش و ضریب تغییرات P/E) بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده‌نگر و واکنش قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Forward-looking Information Disclosure on Stock Price Response in External Environment Uncertainty

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Reza Masoudian 1
  • Yousef Ahadi Serkani 2
  • mohammad mahmoodi 3
  • Saleh Ghavidel 4
1 PhD student, Department of Accounting, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
4 Associate Professor, Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

Forward-looking information or statements refers to information that has a future semantic burden. This information includes information about the company's future that may later be presented as historical information (actual results). Forward-looking information presents the manager's beliefs and expectations as factors affecting the company's performance and providing assumptions and assumptions to shareholders and investors. The primary purpose of this study is to investigate the effect of forward-looking information disclosure on stock price response. For this purpose, the data of 140 manufacturing companies listed on the Tehran Stock Exchange and Over-the-counter (OTC) stock market during the years 1394 to 1398 are analyzed through combined data. In order to investigate the effect of forward-looking information disclosure on stock price response, Olson (1995) model is used. Then through the Z Wong test, the significance of Olson (1995) model determination coefficients and the first hypothesis model are compared. Also, to measure the disclosure of forward-looking information, the impact of forward-looking words is first examined by financial analysts following research (Hassanin and Hosseini, 2015). Using the Savara method, one of the multi-criteria decision-making methods, words influencing investors' decisions, is weighted. The results of the first hypothesis show that the disclosure of forward-looking information in the studied samples did not have a high information load and did not cause a stock price reaction. The second hypothesis results show that the two criteria of external uncertainty (sales change coefficient and P/E change coefficient) positively and significantly affect the relationship between forward-looking information disclosure and stock price response.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forward-looking information disclosure
  • stock price response
  • Uncertainty
  • Savara method
  • Z Wong test