اثرات افشای اطلاعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام در شرایط عدم اطمینان محیط بیرونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی ، فیروزکوه، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی ، فیروزکوه، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی ، فیروزکوه، ایران.

4 دانشیار گروه علوم اقتصادی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی ، فیروزکوه، ایران.

چکیده

اطلاعات یا جملات آینده‌نگر، به اطلاعاتی اطلاق می‌شود که بار معنایی آتی دارند. این اطلاعات، شامل اطلاعاتی دربارۀ آینده شرکت است که ممکن است بعدها به عنوان اطلاعات تاریخی (نتایج واقعی) ارائه شوند. اطلاعات آینده‌نگر در واقع باورها و انتظارات مدیر را از عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت، همراه با ارائه مفروضات و پیش‌فرض‌ها به سهامداران و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر افشای اطلاعات آینده‌نگر بر واکنش قیمت سهام می‌باشد. بدین منظور داده‌های 140 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران طی سال‌های 1394 تا 1398 از طریق داده‌های ترکیبی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. به منظور بررسی تاثیر افشای اطلاعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام از مدل اولسون (1995) بهره گرفته می‌شود و سپس از طریق آزمون Z وونگ معناداری ضرایب تعیین مدل اولسون (1995) و مدل فرضیه اول مورد مقایسه قرار می‌گیرند. به علاوه برای اندازه‌گیری افشای اطلاعات آینده‌نگر ابتدا تاثیر واژه‌های آینده‌نگر به پیروی از تحقیق (حسنین و حوسینی، 2015) توسط تحلیگران مالی مورد نظرسنجی قرار می‌گیرند. سپس با استفاده از روش سوارا که یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه است واژه‌های تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران وزن‌دهی می‌شوند. نتایج پژوهش فرضیه اول نشان می‌دهد که افشای اطلاعات آینده‌نگر در نمونه‌های مورد بررسی دارای بار اطلاعاتی بالایی نبود و موجب واکنش قیمت سهام نمی‌شود. همچنین نتایج فرضیه دوم نشان می‌دهد که دو معیار عدم اطمینان محیط بیرونی (ضریب تغییرات فروش و ضریب تغییرات P/E) بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده‌نگر و واکنش قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Forward-looking Information Disclosure on Stock Price Response in External Environment Uncertainty

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Reza Masoudian 1
 • Yousef Ahadi Serkani 2
 • mohammad mahmoodi 3
 • Saleh Ghavidel 4
1 PhD student, Department of Accounting, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
4 Associate Professor, Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

Forward-looking information or statements refers to information that has a future semantic burden. This information includes information about the company's future that may later be presented as historical information (actual results). Forward-looking information presents the manager's beliefs and expectations as factors affecting the company's performance and providing assumptions and assumptions to shareholders and investors. The primary purpose of this study is to investigate the effect of forward-looking information disclosure on stock price response. For this purpose, the data of 140 manufacturing companies listed on the Tehran Stock Exchange and Over-the-counter (OTC) stock market during the years 1394 to 1398 are analyzed through combined data. In order to investigate the effect of forward-looking information disclosure on stock price response, Olson (1995) model is used. Then through the Z Wong test, the significance of Olson (1995) model determination coefficients and the first hypothesis model are compared. Also, to measure the disclosure of forward-looking information, the impact of forward-looking words is first examined by financial analysts following research (Hassanin and Hosseini, 2015). Using the Savara method, one of the multi-criteria decision-making methods, words influencing investors' decisions, is weighted. The results of the first hypothesis show that the disclosure of forward-looking information in the studied samples did not have a high information load and did not cause a stock price reaction. The second hypothesis results show that the two criteria of external uncertainty (sales change coefficient and P/E change coefficient) positively and significantly affect the relationship between forward-looking information disclosure and stock price response.

کلیدواژه‌ها [English]

 • forward-looking information disclosure
 • stock price response
 • uncertainty
 • Savara method
 • Z Wong test
 • ایمانی برندق، محمد و عبدی، سهراب. (1395). تاثیر هموارسازی سود بر ضریب واکنش سودهای آتی با اثر تعدیلگر محیط های مختلف اطلاعاتی. بررسی های حسابداری و حسابرسی. دوره 23. شماره 3. صص 289-310.
 • بادآورنهندی، یونس، برادران حسن زاده، رسول و شیخ آقایی. کیوان. (1392). بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر محتوای اطلاعاتی هموارسازی سود. چشم انداز مدیریت مالی. شماره 9. صص 9-28.
 • پورزرندی، محمد ابراهیم، حسنی، محمد و طاهری، ذبیح االله. (1392). آزمون مدیریت سود و ضریب واکنش سود مبتنی بر متغیرهای حسابداری. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. سال 2. شماره 5. صص 109-122.
 • حمیدیان، محسن، نوراله زاده، نوروز، نوری فرد یداله و قاسمی، اسماعیل. (1396). بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات آتی بر عملکرد شرکتها. کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری. تهران. صص 1-20.
 • سدیدی، مهدی، بدیعی، حسین، نبوی، حمید. (1394). بررسی عوامل موثر بر سطح افشا اطلاعات آتی در گزارشهای سالانه. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. سال 4. شماره 16. صص 57-67.
 • فتوحی خانکهدانی، محبوبه، تفتیان، اکرم و ناظمی ادرکانی، مهدی. (1400). ارزیابی تاثیر مقوله های الگوی افشای اطلاعات آینده نگر. دانش حسابداری مالی. دوره 8. شماره 1. صص 65-92.
 • محسنی، عبدالرضا، معظم، سامان و رئیس زاده، آمنه. (1398). سازو کار گزارش تفسیری. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری. صص 1-6.
 • مروتی، کوروش، اخگر، محمد امید و امینی، پیمان. (1398). بررسی رابطه بین تخصیص کمیته حسابرسی و افشای اطلاعات آینده نگرانه با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی. دانشگاه کردستان.
 • مهرانی، ساسان، کرمی، غلامرضا، سیدحسینی، سید مصطفی و جهرومی، مهتاب. (1396). تئوری حسابداری. انتشارات نگاه دانش. تهران.
 • Barton, J., & Mercer, M. (2005). To Blame or not to Blame: Analysts’ Reactions to External eExplanations for Poor Financial Performance. Journal of accounting and economics, 39(3), 509-533.
 • Beattie, V., McInnes, B., & Pierpoint, J. (2008). The Management Commentary: Comparing Narrative Outcomes from Alternative Regulatory Regimes. Institute of Chartered Accountants in England and Wales. http://www.research.lancs.ac.uk.
 • Beyer, A. , Cohen, D.A. , Lys, T.Z. , Walther, B.R. , 2010. The financial reporting environment: review of the recent literature. J. Account. Econ. 50 (2–3), 296–343.
 • Bozanic, Z, Roulstone, D, Van Buskirk. A. (2018). Management earnings forecasts and other forward-looking statements. Journal of Accounting and Economics 65 (2018) 1–20.
 • Brown, P., Taylor, S., & Walter, T. (1999). The impact of statutory sanctions on the level and information content of voluntary corporate disclosure. Abacus, 35 (2), 138 162.
 • Brown, S. V., & Tucker, J. W. (2011). Large‐Sample Evidence on Firms’ Year‐ over‐Year MD&A Modifications. Journal of Accounting Research, 49(2), 309-346.
 • Cianci, A. M., & Kaplan, S. E. (2010). The Effect of CEO Reputation and Explanations for Poor Performance on Investors’ Judgments about the Company’s Future Performance and Management. Accounting, Organizations and Society, 35(4), 478-495.
 • Clarkson, P. M., Kao, J. L., & Richardson, G. D. (1999). Evidence that Management Discussion and Analysis (MD&A) is a Part of a Firm's Overall Disclosure Package. Contemporary Accounting Research, 16(1), 111-134.
 • FASB (2001b). Improving Business Reporting: Insights into Enhancing Voluntary Disclosures. Steering Committee Report, Business Reporting Research Project, Financial Accounting Standards Board.
 • Ghosh, D. Olson I. (2008). Environmental Uncertainty and Managers Use of Discretionary Accruals. Journal of Accounting, Organizations and Society. l34. 188-205.
 • Hassanein, A.; Zalata, A.; Hussainey, K., (2019). Do forward-looking narratives affect investors’ valuation of UK FTSE all-shares firms?, Review of Quantitative Finance and Accounting, Springer, vol. 52(2): 493-519.
 • Ahmed. Hussainey, Khaled. (2015). Is forward-looking financial disclosure really informative? Evidence from UK narrative statements. International Review of Financial Analysis 41 (2015) 52–61.
 • Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: a review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics, 31 (1- 3), 405-440.
 • Hirst, D., Koonce, L., & Venkataraman, S. (2008), "Management earnings forecasts: A review and framework", Accounting Horizons, 22(3), 315−338.
 • IASB (2010). Conceptual Framework for Financial Reporting. London: International Accounting Standards Board.
 • Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: management behaviour, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3 (3), 305-360.
 • Kersuliene, V., Zavadskas, E. K. & Turskis, Z.,(2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step_wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of Business Economics and Management 11(2), 2010, pp. 243–258.
 • Krause, J; Sellhorn, T; Ahmed, K., (2017). Extreme uncertainty and forward‐ looking disclosure properties, Abacus, 53(2): 240-272.
 • Li, W. (2017). Level of Business Insights in the MD &A and Nonprofessional Investors' Judgments. Accounting & Finance, 57(4), 1043-1069.
 • Macchioni, Riccardo, Sannino, Giuseppe, Ginesti Gianluca & Drago, Carlo. (2013). Firms' Disclosure Compliance with IASB's Management Commentary Framework: An Empirical Investigation, MPRA Paper No. 59380, posted 22.
 • Mousa, G. A., & Elamir, E. A. (2018). Determinants of forward-looking disclosure: evidence from Bahraini capital market. Afro-Asian Journal of Finance and Accounting, 8(1): 1-19.
 • Papaj-Wlisłocka E, Strojek-Filus M. (2019). Forward-Looking Information Disclosure as a Risk Factor in Accounting—The Case of Poland. In Multiple perspectives in risk and risk management (pp. 125-141). Springer, Cham.
 • Ronen, J., & Yarri, V. (2002). Incentives for voluntary disclosure. Journal of Financial Markets, 5 (3), 349-390.
 • Tan, youchao & Liu, yuyu (2017). How do investors view information disclosure quality rating? The effect of FNFI on corporate investment efficiency, Nankai Business Review International, 8(2), doi: 10.1108/NBRI-06-2016-002.