ارائه الگوی تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت مالی، واحدعلی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، واحد علی کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران.

چکیده

امروزه کسب و کارهای اجتماعی به‌عنوان راهکاری اثرگذار و پایدار در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می‌شود و هر روزه توجه بخش‌های گسترده‌تری از جامعه را به خود جلب می‌کند. چگونگی تأمین مالی یکی از موضوع‌های راهبردی پیش‌روی کسب و کارهای اجتماعی برای راه‌اندازی و مدیریت این کسب‌وکارها است. در این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق کیفی، عوامل موثر بر تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری شناسایی و دسته بندی شده است. با انجام مصاحبه با خبرگان صنعت بانک در سال 99 در مجموع از 15 مصاحبه با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شده‌اند، انجام شده است، تعداد 24 مقوله اصلی براساس مدل پارادایمی داده بنیاد شناسایی و در قالب شش بُعد ساختاردهی شده است. درآمدزایی، تکالیف قانونی بانکها ونوع آوری مالی، سرمایه گذاری و محیط رقابتی در شبکه بانکی به عنوان «شرایط علّی»، ویژگی‌های بنگاه، قوانین سیاسی و تحریم ها به عنوان «شرایط مداخله گر»، نهادهای غیررسمی در شبکه بانکی، جایگاه تامین مالی در سیاستهای بانکی، محدودیت‌های محیطی، آگاهی وتخصص کارکنان بانکها به عنوان «شرایط زمینه ای»، ساز و کارهای اجتماعی ایجاد ارزش، سیستم اجرایی چابک بانکی پیاده‌سازی نظام یکپارچه کنترل ونظارت بانکی، جذب سرمایه‌گذار، فروش سهام به عنوان «بُعد تعاملی»، ظرفیت کارآفرینی فردی، بستر سازی کسب و کار، کسب و کارِ پایدارِ اجتماعی، حداکثرسازی منافع به عنوان «پدیده محوری» و ....«بُعد پیامدی» شناسایی شده‌اند. در نهایت بر اساس تحلیل داده‌های استخراج‌شده و استنتاج نتایج توسط پژوهشگر، الگوی تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری استخراج شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a financing social businesses pattern for through the banking industry

نویسندگان [English]

 • ramin alizadeh 1
 • parviz saeidi 2
 • Maryam bokharayan 3
 • majid nasiri 3
1 PhD student in Financial Management, Ali Abad Katoul Branch, Islamic Azad University, Ali Abad katoul, Iran.
2 Associate Professor, Department of Management and Accounting, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul,Iran
3 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Ali Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
چکیده [English]

Today, social business is known as an effective and sustainable solution in the economic and social development of countries and is attracting the attention of wider sections of society every day. How to finance is one of the strategic issues in advancing social businesses to start and manage these businesses. In this study, using the qualitative research method, the factors affecting the financing of social businesses through the banking industry have been identified and categorized. By conducting interviews with banking industry experts in 1999, a total of 15 interviews were selected using snowball sampling. Twenty-four main categories were identified based on the data paradigm model of the foundation and structured in six dimensions. Income generation, legal obligations of banks and financial innovation, investment and competitive environment in the banking network as "causal conditions", characteristics of the firm, political laws and sanctions as "interfering conditions", informal institutions in the banking network, place of supply Finance in banking policies, environmental constraints, knowledge and expertise of bank employees as "underlying conditions", social mechanisms of value creation, agile banking executive system, implementation of integrated banking control and supervision system, attracting investors, selling shares to Title "interactive dimension", individual entrepreneurial capacity, business platform, sustainable social business, maximizing benefits as a "pivotal phenomenon" and ... Finally, based on the analysis of the extracted data and the inference of the results by the researcher, the financing model of social businesses was extracted through the banking industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • EVALUATION
 • MODEL
 • FINANCING
 • SOCIAL BUSINESSES
 • BANKING INDUSTRY
 • خزائی، ا، طهرانچیان، ام، جعفری صمیمی، ا، طالبلو، ر. (1395). تأثیر تأمین مالی داخلی بر بهره‌وری بنگاه‌ها: شواهد تجربی از صنعت خودرو در ایران. دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 3(1)، 101-128
 • چیت سازان، ه، کولجی، س، باقری، ا. (1398). شناسایی عوامل پیش‏برنده استفاده از تأمین‌ مالی‌ جمعی توسط کارآفرینان (مورد مطالعه: صنعت گردشگری). فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 12(1)، 21-40
 • دانایی فرد ،ح ، امامی ، س م . (1386) استراتژی های پژوهش کیفی تاملی بر نظریه پردازی داده بنیاد . اندیشه مدیریت . سال اول شماره دوم  . صص 90-69-97
 • زرندی، س، عساکره، س، افشارپور، م. (1394). مطالعه ی تطبیقی مدل های کسب و کار پلتفرم های برتر تامین مالی جمعی در جهان. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 3(3)، 127-150
 • سالارزهی، ح؛ شهرویی ا.1394. استراتژیهای نوین تامین منابع مالی در کسب وکارهای اجتماعی، کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی ، مشهد، موسسه ۱- تحقیقاتی رایمند پژوه،صص ۱۳
 • شریفی، رضای، ر. میرک زاده، ع. کرمی دهکردی،ا. (1398). طراحی مدل پایداری کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط کشاورزی در استان کرمانشاه. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، 12(2)، 11-24.
 • شهرابی، ب، اشرفی، م، عباسی، ا. (1398). مدل یابی عوامل تأثیرگذار بر تأمین مالی استارت آپ‌ها (کسب‌وکارهای نوپا) با تکنیک دیمتل. راهبرد مدیریت مالی، 7(2)، 61-89.
 • کرسول، جان،(1391). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد ، ترجمه دانایی‌فرد حسن ، کاظمی حسین، انتشارات صفار، ویرایش دوم ص 320
 • کرسول ، ج . کلارک، پ . (1390) روش های پژوهش ترکیبی .ترجمه کیامنش ، علیرضا .سرابی ، جاوید0.ناشر دانشگاه تهران  صص231 – 81
 • قرشی، د، رهنمای رودپشتی، ف. (1398). شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی. دانش سرمایه‌گذاری، 8(30)، 383-402.
 • محمد پور ، ا (1390) طرح های تحقیق با روش­های ترکیبی. مجله مطالعات اجتماعی. دوره چهارم صص329-328-30
 • نیومن، ل (1391). روش های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی. ترجمه ابوالحسن فقیهی و عسل آغاز، تهران: نشر ترمه.صص455-450
 • Akbulaev, Nurkhodzha; Yusif Aliyev, Turan Ahmadov (2019). Research models for financing social business: theory and practice. Heliyon 5 (2019) e01599. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01599
 • Alemanno, A., et al., 2017. Why Europe needs civic entrepreneurs. Soc. Eur. (Electronic resource). Access mode: http://www.socialeurope.eu/whyeuropeneedscivicentr
 • Allen, F. , Meijunb, Q. , Jingc, X. , 2019. Understanding informal financing. J. Financ. in press.
 • Ayyagari, M. , DemirgüçKunt, , Maksimovic, V. , 2010. Formal versus informal finance: evidence from china. Rev. Financ. Stud. 23 (8), 3048– 3097 .
 • Bataeva, B.S., 2015. The approaches to social entrepreneurship in Russia and abroad. In: Proceedings of the III International Scientific Congress “Entrepreneurship and Business in the Conditions of Economic Instability”, Conference Proceedings Language: Russian, pp. 221– Mode of access: https://elibrary.ru/item.asp ? id¼23812038.
 • Ciccarino, , Malpelli, D. C., de Mello Moraes, A. B. G., do Nascimento, E. S. (2019). Social innovation and entrepreneurial process: application of typologies in startups Of Yunus Social Business Brazil. CADERNOS EBAPE.BR, EARLY VIEW, 224.
 • Fianto, Bayu Arie; H ayu Maulida, Nisful Laila (2019). Determining factors of nonperforming financing in Islamic microfinance institutions. Heliyon 5 (2019) e02301.15. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02301
 • Franquesa, J. and Vera, D. (2021), "Small business debt financing: the effect of lender structural complexity", Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 28 No. 3, pp. 456-474. https://doi.org/10.1108/JSBED-01-2020-0013
 • Jones, Ariel Zetlin, Ali Shourideh (2017). External Financing and the Role of Financial Frictions over the Business Cycle: Measurement and Theory. Journal of Monetary Economics (2017), 128. doi: 10.1016/j.jmoneco.2017.08.001
 • Liu, Chen. (2019). Financing Social Enterprises: A Systematic Approach. : Handbook of Research on Value Creation for Small and Micro Social Enterprises , 125.
 • Lyon, , Robyn Owen.(2019). Financing social enterprises and the demand for social investment. wileyonlinelibrary.com/journal/jsc .4757. DOI: 10.1002/jsc.2245
 • Mertzanis, Charilaos. (2019). Family ties, institutions and financing constraints in developing countries. Journal of Ba nking and Finance 108 (2019) 105650.122. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.105650
 • Nigam, N., Mbarek, S. and Boughanmi, A. (2021), "Impact of intellectual capital on the financing of startups with new business models", Journal of Knowledge Management, Vol. 25 No. 1, pp. 227-250. https://doi.org/10.1108/JKM-11-2019-0657
 • Owen, R., Botehlo, T., & Anwar, O. (2016). Exploring the success and barriers to SME access to finance and its potential role in achieving growth. Enterprise Research Centre (ERC) Working Paper Number 53.
 • Petrov N.A., Mikhaylov A.M. (2021) Features of State Regulation of Small Business Financing in the Russian Federation. In: Ashmarina S., Mantulenko V., Vochozka M. (eds) Engineering Economics: Decisions and Solutions from Eurasian Perspective. ENGINEERING ECONOMICS WEEK 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 139. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53277-2_21
 • Prizeman, G., Crossan, D. (2011). Mapping Social Entrepreneurial Enterprises in Ireland. Trinity College Dublin Initiative on Social Entrepreneurship, 14
 • Rizzi, F., Pellegrini, C., & Battaglia, M. (2018). The structuring of social finance: Emerging approaches for supporting environmentally and socially impactful projects. Journal of Cleaner Production, 170, 805–
 • Santos A. Cincera M. (2021). Determinants of financing constraints. Small Business Economics. Published: 25 January 2021
 • Shaverdi, Marzieh; Saeed Yaghoubi, Ham idreza Ensafian (2019). A multiobjective robust possibilistic model for technology portfolio optimization considering social impact and different types of financing. Applied Soft Computing Journal (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.asoc.2019.105892.
 • Vange Mariet, O. (2016). Financing village enterprises in rural Bangladesh what determines nonfarm revenue growth? International Journal of Development 15(1), 76 –
 • Vickers, I., Lyon, F., Sepul veda, L., & McMullin, C. (2017). Public service innovation and multiple institutional logics: The case of hybrid social enterprise providers of health and Research Policy, 46, 1755– 1768. https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.08.003
 • Wilson, F., & Post, J. E. (2013). Business models for people, planet (& profits): Exploring the phenomena of social business, a marketbased approach to social value creation. Small Business Economics, 40, 715–737.
 • Zhang, Dongyang; Yumei Guo (2019). Financing R&D in Chinese private firms: Business associations or political connection? Economic Modelling 79 (2019) 247– https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.12.010
 • Zheng, Shengfen (2018). Investigation into Funding Strategies of Social Enterprises. The China Nonprofit Review , 10(1),3461.DOI:https://doi.org/10.1163