ارائه الگوی تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت مالی، واحدعلی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، واحد علی کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران.

چکیده

امروزه کسب و کارهای اجتماعی به‌عنوان راهکاری اثرگذار و پایدار در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می‌شود و هر روزه توجه بخش‌های گسترده‌تری از جامعه را به خود جلب می‌کند. چگونگی تأمین مالی یکی از موضوع‌های راهبردی پیش‌روی کسب و کارهای اجتماعی برای راه‌اندازی و مدیریت این کسب‌وکارها است. در این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق کیفی، عوامل موثر بر تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری شناسایی و دسته بندی شده است. با انجام مصاحبه با خبرگان صنعت بانک در سال 99 در مجموع از 15 مصاحبه با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شده‌اند، انجام شده است، تعداد 24 مقوله اصلی براساس مدل پارادایمی داده بنیاد شناسایی و در قالب شش بُعد ساختاردهی شده است. درآمدزایی، تکالیف قانونی بانکها ونوع آوری مالی، سرمایه گذاری و محیط رقابتی در شبکه بانکی به عنوان «شرایط علّی»، ویژگی‌های بنگاه، قوانین سیاسی و تحریم ها به عنوان «شرایط مداخله گر»، نهادهای غیررسمی در شبکه بانکی، جایگاه تامین مالی در سیاستهای بانکی، محدودیت‌های محیطی، آگاهی وتخصص کارکنان بانکها به عنوان «شرایط زمینه ای»، ساز و کارهای اجتماعی ایجاد ارزش، سیستم اجرایی چابک بانکی پیاده‌سازی نظام یکپارچه کنترل ونظارت بانکی، جذب سرمایه‌گذار، فروش سهام به عنوان «بُعد تعاملی»، ظرفیت کارآفرینی فردی، بستر سازی کسب و کار، کسب و کارِ پایدارِ اجتماعی، حداکثرسازی منافع به عنوان «پدیده محوری» و ....«بُعد پیامدی» شناسایی شده‌اند. در نهایت بر اساس تحلیل داده‌های استخراج‌شده و استنتاج نتایج توسط پژوهشگر، الگوی تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری استخراج شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a financing social businesses pattern for through the banking industry

نویسندگان [English]

  • ramin alizadeh 1
  • parviz saeidi 2
  • Maryam bokharayan 3
  • majid nasiri 3
1 PhD student in Financial Management, Ali Abad Katoul Branch, Islamic Azad University, Ali Abad katoul, Iran.
2 Associate Professor, Department of Management and Accounting, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul,Iran
3 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Ali Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
چکیده [English]

Today, social business is known as an effective and sustainable solution in the economic and social development of countries and is attracting the attention of wider sections of society every day. How to finance is one of the strategic issues in advancing social businesses to start and manage these businesses. In this study, using the qualitative research method, the factors affecting the financing of social businesses through the banking industry have been identified and categorized. By conducting interviews with banking industry experts in 1999, a total of 15 interviews were selected using snowball sampling. Twenty-four main categories were identified based on the data paradigm model of the foundation and structured in six dimensions. Income generation, legal obligations of banks and financial innovation, investment and competitive environment in the banking network as "causal conditions", characteristics of the firm, political laws and sanctions as "interfering conditions", informal institutions in the banking network, place of supply Finance in banking policies, environmental constraints, knowledge and expertise of bank employees as "underlying conditions", social mechanisms of value creation, agile banking executive system, implementation of integrated banking control and supervision system, attracting investors, selling shares to Title "interactive dimension", individual entrepreneurial capacity, business platform, sustainable social business, maximizing benefits as a "pivotal phenomenon" and ... Finally, based on the analysis of the extracted data and the inference of the results by the researcher, the financing model of social businesses was extracted through the banking industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Model
  • Financing
  • SOCIAL BUSINESSES
  • Banking Industry