ارزیابی عملکرد بلندمدت بانک‌های تجاری مبتنی بر رویکرد مزیت رقابتی پایدار با تاکید بر نقش کارایی مدیریت: رویکردی مبتنی بر مقایسه بانک‌های دولتی و خصوصی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات پردیس بین الملل قشم، قشم، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار حسابداری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

عملکرد سازمان و نهایتاً ارزش آن از مجرای فعالیت‌هایی که عوامل حیاتی موفقیت را افزایش می‌دهند، بهبود می‌یابد. به‌نظر می‌رسد مدیرانی که از کارایی بالاتری برخوردارند به دنبال افزایش عملکرد بالا و در پی آن حفظ مزیت رقابتی پایدار در بین سایر رقبای خود هستند و این انتظار می‌رود که کارایی مدیریت بتواند بر ارتباط بین عملکرد بلندمدت بانک و مزیت رقابتی پایدار تاثیرگذار باشد. لذا برپایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی از ارزیابی عملکرد بلندمدت بانک‌های تجاری مبتنی بر رویکرد مزیت رقابتی پایدار با تاکید بر نقش کارایی مدیریت است. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه متشکل از 23 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1397 و با بهره‌گیری از مدل رگرسیون چند متغیره موردبررسی قرار گرفت. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار ایویوز نسخه دهم مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که عوامل شناسایی شده ارزیابی عملکرد بلندمدت بانک‌های تجاری از جمله معیار عملکرد مالی (ارزش افزوده اقتصادی) و شاخص‌های سودآوری (کیوتوبین، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام) بر مزیت رقابتی پایدار بانک تاثیرگذار است. همچنین کارایی مدیریت به عنوان نقش تعدیل‌گر بر ارتباط بین ارزیابی عملکرد بلندمدت بانک‌های تجاری (ارزش افزوده اقتصادی، کیوتوبین، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام) و مزیت رقابتی پایدار بانک تاثیرگذار است. از سویی، با توجه به آنکه میزان ضرایب بدست آمده از بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی بیشتر است، لذا به منظور افزایش کارایی مدیریت، پیشنهاد می‌شود که بانک‌ها به سمت خصوصی شدن حرکت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Long-Term Performance of Commercial Banks Based on the Sustainable Competitive Advantage Approach with Emphasis on the Role of Management Efficiency: An Approach Based on Comparing Public and Private Iranian Banks

نویسندگان [English]

  • hamid sadjadi 1
  • mohsen hamidian 2
  • ali esmaelzadeh 3
1 PhD student of Accounting, Islamic Azad University, Qeshm International Campus, Science Department, Qeshm, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The performance of the organization and ultimately its value is improved through activities that increase the critical factors of success. Managers with higher efficiency seem to seek to increase high performance and then maintain a stable competitive advantage among their competitors, and it is expected that management efficiency can affect the relationship between long-term bank performance and sustainable competitive advantage. Therefore, based on this argument, the purpose of this study is to provide a model for evaluating the long-term performance of commercial banks based on the approach of sustainable competitive advantage with emphasis on the role of management efficiency. The research hypothesis was tested using a sample consisting of 23 banks listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1397 and using a multivariate regression model. The obtained data were analyzed using Ives 10 software. Findings indicate that the identified factors evaluating the long-term performance of commercial banks such as financial performance (economic value added) and profitability indicators (Kyoto, return on assets and return on equity) affect the bank's sustainable competitive advantage. Also, management efficiency as a moderating role affects the relationship between long-term performance appraisal of commercial banks (economic value added, Kyoto, asset returns and equity returns) and the bank's sustainable competitive advantage. On the other hand, due to the fact that the rate of coefficients obtained from private banks is higher than state-owned banks, so in order to increase management efficiency, it is recommended that banks move towards privatization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management efficiency
  • long-term performance commercial bank
  • Sustainable Competitive Advantage
  • financial performance bank