سرایت پذیری ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت مالی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

چکیده

مقاله کنونی ،‌جهت بررسی سرایت پذیری ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران می باشد. در طول سالیان اخیر بازارها ازجمله بازارهای مالی ایران هم از جانب شوک‌های برون‌زا مانند تحریم متأثر بوده و هم از شوک‌های درون‌زا آسیب‌ دیده‌اند. شناخت صحیح از درک میزان اثرگذاری واثر عدم تقارن بر ریسک سیستمیک در حوزه های مالی بسیار حائز اهمیت می باشد. در این رساله از مدلهای همزمان مولتی گارچ و تغییرات کو واریانس استفاده شده که نوآورترین متد برای شناسایی سریات پذیری و اثرات آن در نهادها خواهد بود. منظور بررسی امکان ایفای نقش هر بازار در تقویت یکدیگر در شرایط بروزتکانه‌های داخلی و خارجی و ایجاد ثبات مالی نیاز است تا سرایت‌پذیری ریسک بین بازارها بررسی گردد. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی سرایت پذیری ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران بود. متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه شامل شوک‌های داخلی و خارجی، نرخ ارز، قیمت نفت و .... بود و اطلاعات مربوط به آن‌ها در طی سالهای 98-97 از بورس و اوراق بهادار در بازارهای مورد نظر و سیستم مالی بزرگترین هلدینگ نفتی جمع‌آوری شد. پس از استخراج داده‌های مورد مطالعه، با استفاده از نرم افزار اکسل به محاسبه متغیرها و پردازش آنها پرداخته شد و سپس برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات حاصله و دستیابی به نتیجه ای قابل اتکا از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. براساس نتایج آزمون فریدمن بخش بازار سرمایه کشور با میانگین رتبه 2.9 بیشترین سهم از ریسک سیستمی و سیستم بانکی با میانگین رتبه 8/1 کمترین سهم از ریسک سیستمی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systemic risk transmission in Iranian financial markets

نویسندگان [English]

  • Sara Vahabzadeh 1
  • Mirfeiz Fallah Shams Layalestani 2
  • Mehdi Madanchi Zaj 3
  • amir reza keyghobadi 4
1 Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran ;
2 Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Financial Management, Electronic Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Department of Accounting , Central Tehran Branch , Islamic Azad University , Tehran , Iran.
چکیده [English]

The present article is to investigate the contagiousness of systemic risk in Iranian financial markets. In recent years, markets, i Due to the fact that information is not evenly distributed among the players in the market, this asymmetry causes the transmission and transmission of shock from one market to another In this dissertation, simultaneous multi Garch models and co-variance changes are used, method for identifying seriality and its effects in institutions.each other in the event of various internal and external shocks and creating financial stability, it is necessary to examine the contagiousness of risk between markets.In general, it can be said that the relationship between financial markets can be considered as a strength and can also be explained as the possibility of crisis transmission or systemic riskThe purpose of this study was to investigate the contagiousness of systemic risk in Iranian financial marketsThe variables studied in this study included internal and external shocksexchange rates, oil pricesand information about them during the years 98-97 from the stock exchanges and securities in the target markets and the financial system of the largest oil holding company, Was collected. the variables were calculated and processed using Excel software, and then Ives software was used for statistical analysis of the obtained information and achieving a reliable result.Friedman test, the country's capital market sector with an average rank of 2.9 has the highest share of systemic risk and the banking system with an average rank of 1.8 has the lowest share of systemic risk

کلیدواژه‌ها [English]

  • systemic risk
  • Risk transmission
  • Asymmetry