مدلی برای شناسایی عوامل مؤثر بر زمان‌بندی نقدینگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یک مدیر سرمایه‌گذاری مجرب می‌تواند قبل از صعود و نزول بازار، صندوق سرمایه‌گذاری را در موقعیت پایدار و رقابتی قرار دهد. با این رویکرد در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) عوامل مؤثر بر زمان‌بندی نقدینگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایران مدل‌سازی شود. جهت رسیدن به این هدف اطلاعات مورد نیاز به صورت پیمایشی و با طراحی پرسشنامه از سرمایه‌گذاران، صاحب‌نظران و متخصصان بازار سرمایه ایران برای سال 1399 جمع‌آوری گردید. بر اساس نتایج عوامل بیرونی (با ضریب مسیر 281/0) و درونی (با ضریب مسیر 419/0) بر زمان‌بندی نقدینگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اثر معنی‌دار می‌گذارند. بزرگ‌تر بودن ضریب مسیر عوامل درونی گویای این حقیقت است که این عوامل نسبت به عوامل بیرونی بر زمان‌بندی نقدینگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اثر قوی‌تری دارند. در نهایت نیز متغیرهای نرخ سود سپرده‌ها، بازده بازارهای موازی و سهام، نرخ تورم، درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی و تحولات سیاسی عوامل بیرونی هستند که به ترتیب با ضرایب مسیر 786/0، 827/0، 664/0، 506/0، 582/0 و 404/0 و متغیرهای توانایی و مهارت مدیریت صندوق، عمر و اندازه نسبی صندوق، خالص ارزش و درصد دارایی‌های نقدی صندوق، بازدهی، سودآوری و مخارج سرمایه-ای صندوق، ریسک‌های پیش روی صندوق و تعداد صنعت در سبد سرمایه‌گذاری صندوق عوامل درون شرکتی هستند که به ترتیب با ضرایب مسیر 756/0، 426/0، 736/0، 553/0، 767/0 و 580/0 بر زمان‌بندی نقدینگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اثر معنی‌دار می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for identifying factors affecting the timing of liquidity in mutual funds

نویسندگان [English]

  • hamid sabzali
  • gholam reza zomorodianS
  • Farhad Hanifi
Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

An investment manager puts the investment fund in a stable position before the market rises and falls. With this approach, in this study, an attempt has been made to model the factors affecting the timing of liquidity in Iranian mutual funds using Structural Equation Modeling (SEM). To achieve this goal, the required information was collected by survey and by designing a questionnaire from investors, experts and specialists in the Iranian capital market for the year 2020. Based on the results, external factors (with a path coefficient of 0.281) and internal factors (with a path coefficient of 0.419) have a significant effect on the timing of liquidity in mutual funds. The larger the coefficient of the path of internal factors indicates the fact that these factors have a stronger effect on the liquidity timing of mutual funds than external factors. Finally, the variables of interest rates on deposits, parallel market and stock returns, inflation rate, oil revenues, economic growth and political developments are external factors that respectively with path coefficients 0.786, 0.827, 0.664, 0.506, 0.582 and 0.404 and the variables of fund management ability and skill, relative life and size of the fund, net value and percentage of cash assets of the fund, return, profitability and capital expenditures of the fund, risks facing the fund and the number of industries in the fund's investment portfolio are intra-corporate factors that respectively with path coefficients 0.756, 0.426, 0.736, 0.553, 0.767 and 0.580, have a significant effect on the liquidity scheduling of mutual funds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mutual fund
  • Liquidity Timing
  • External factors
  • internal factors