ارایه الگویی جهت سنجش تاثیرات ریسک‌های بانکی بر استواری نظام بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 استادیار،گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد تمام،گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار،گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بررسی اثرات ریسک‌های بانکی از قبیل ریسک اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم به شمار می‌رود. همچنین نقدینگی و سیستم اعتباری نیز با مساله استواری سیستم بانکی در ارتباط بوده و نقاط ضعف در انطباق با ریسک و استواری در این زمینه می‌تواند آسیب‌های زیادی را برای بانک‌ها در رویارویی با ریسک‌ها برای بانک‌ها فراهم کند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی سنجش تاثیرات ریسک‌های بانکی بر استواری نظام بانکی می‌باشد .
جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های1389 لغایت1398 بوده که به روش نمونه گیری حذفی،تعدادی از آن ها مورد بررسی قرار گرفتند .در این راستا، 6 فرضیه مطرح شد و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و به کمک نرم افزار Eviews داده های گردآوری شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ریسک‌ بازار (تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ بهره) بر استواری بانک تاثیر معناداری دارد.هم چنین شواهد حاکی از تاثیر گذاری ریسک‌ عملیاتی (حقوق صاحبان سهام و نوسانات نرخ بازده سهام) بر استواری بانک می باشند . در نهایت سایر یافته ها نشان دادند که ریسک های اعتباری و نقدینگی نیز بر استواری بانک تاثیر معناداری داشته اند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model for measuring the effects of banking risks on the stability of the banking system

نویسندگان [English]

  • reza mohammadi 1
  • fatemeh sarraf 2
  • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 3
  • Zohreh Hajiha 4
1 Department of Accounting, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Full Professor, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor Department of Accounting, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Examining the effects of banking risks such as credit, liquidity, market and operational risk along with continuous economic growth through the implementation of monetary policy is an important goal. Liquidity and credit system are also related to the stability of the banking system, and weaknesses in adapting to risk and stability in this area can cause a lot of damage to banks in the face of risks for banks.The statistical population of the study includes all banks listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1389 to 1398, some of which were examined by elimination sampling. In this regard, 6 hypotheses were proposed and using multivariate regression and The collected data were analyzed using Eviews software. The results of data analysis showed that market risk (exchange rate fluctuations and interest rate fluctuations) has a significant effect on bank stability. To be. Finally, other findings showed that credit and liquidity risks also had a significant effect on bank stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market risk
  • operational risk
  • Bank Stability
  • liquidity risk
  • Political Risk