کاربرد ریسک نامطلوب و مدل قیمت گذاری آربیتراژ در سنجش ریسک (رویکردی مالی- بازاریابی به صنعت پتروشیمی‌ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار ، دکتری مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق در راستای ارزیابی و سنجش ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک مؤثر بر شرکتهای پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مالی- بازاریابی، در دو مرحله به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخت. در مرحله نخست به سنجش کمی ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک با رویکرد مالی با استفاده از مفهوم ریسک نامطلوب در نظریه فرامدرن پرتفوی و مدل قیمت گذاری آربیتراژ پرداخته شد و در نتیجه این محاسبات محرز گردید که ریسک نامطلوب بازدهی سهام پرتفوی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در اکثر سال‌ها، بیشتر از ریسک بازدهی سهام پرتفوی بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده است و بیشترین ریسکی که بازدهی سهام شرکت های پتروشیمی را تهدید می کند، ناشی از عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژی می‌باشد و عوامل داخلی تأثیرکمتری بر ریسک بازدهی سهام شرکت های پتروشیمی داشته اند. در مرحله دوم به سنجش کیفی (رتبه بندی) ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک با رویکرد بازاریابی پرداخته شد و نتایج زیر حاصل شد: پایین بودن کیفیت برخی محصولات پتروشیمی (اوره، بنزین)، نبود نظام جامع کنترل بودجه، هزینه و قیمت نهایی محصولات پتروشیمی از عوامل افزاینده ریسک غیرسیستماتیک در صنعت پتروشیمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Downside Risk and Arbitrage Pricing Model in Risk Assessment (Financial Marketing Approach to Iran's Petrochemical Industry)

نویسندگان [English]

 • Jehad Barzigar 1
 • Mohammad Jalili 2
1 PhD Candidate in Financial Engineering, Islamic Azad University, Tehran Central Branch
2 Associate Professor, PhD in Financial Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

The purpose of the present study is supposed to be assessing and measuring systematic and unsystematic risks that are affecting petrochemical companies listed on Tehran Stock Exchange Market with a financial -marketing approach in two stages. In the first stage, quantitative assessment of systematic and unsystematic risks is done based on financial approach using downside risk and arbitrage pricing model. As a result of these calculations, it was found that downside risk of portfolio stock returns of companies accepted in Tehran stock market was greater than risk of portfolio stock returns and the greatest risk to the stock returns of petrochemical companies threatens, due to the cultural and economic and political factors and technology and the internal factors have less effect on the risk of stock returns of petrochemical companies. In the second stage, qualitative measurement (rating) of systematic and unsystematic risk was performed based on the marketing approach. The following results were obtained: crude oil price fluctuations, lack of attention to environmental standards, political developments, especially global sanctions and cancellation of the contracts with foreign companies and changes in the exchange rate are among the factors that increase in the systematic risk in the petrochemical industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Postmodern Portfolio Theory
 • Systematic Risk
 • Unsystematic Risk
 • Financial Marketing Approach
 • Arbitrage
 • اسماعیل پور حسن. (1384). مبانی مدیریت بازاریابی، مجله بورس، شماره 10
 • جنانی محمدحسن. (1377). سرمایه گذاری ها و دارایی های مالی، مجله بورس، شماره 10
 • جهانخانی علی و پارسائیان، علی (1376). مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، دانشگاه تهران.
 • راعی رضا، سعیدی علی (1383). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، انتشارات سمت چاپ اول.
 • راعی رضا. (1383). مهندسی مالی و مدیریت، انتشارات دانشگاه تهران، صص 14-22.
 • روستاپور رضا. (1386)، صنعت سیمان ایران، مجله سیمان، ش 124، ص9 .
 • هاگن رابرت. (1384)، تئوری نوین سرمایه گذاری، ترجمه: علی پارسائیان، بهروز خدارحمی، ترمه.
 • Markowitz H. M. (1959), Portfolio Selection, (First Edition), New York: John Wiley & Sons.
 • Sharp W. (1964), Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk, Journal of Financial,19, P:425-442
 • Estrada J. (2002). Systematic risk in emerging markets: the D-CAPM, Emerging Markets Review, 3, 365–379.
 • Gilb T. (2002). Risk Management: A practical toolkit for identifying. analyzing and coping with project risks, 4 (4): 6-17.