بررسی اثر عدم قطعیت اقتصادی بر نگهداشت وجه نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر عدم قطعیت اقتصادی بر نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در همین راستا اطلاعات مالی135 شرکت، طی دوره 1389 تا 1397 به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری تحقیق استخراج و بررسی شده است. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی می‌‌باشد و در آن ‌از روش همبستگی استفاده می‌شود. همچنین از نظر زمانی نوعی تحقیق پس رویدادی است. تحلیل آماری داده‌ها با نرم افزارهای آماری SPSS,R و در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفت و برای آزمون فرضیه‌ها از روش آماری داده‌های پانل و الگوی رگرسیون خطی استفاده شد. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که، رابطه منفی و معناداری میان متغیرهای عدم قطعیت اقتصادی شاخص بازار سهام و شاخص بهای مصرف کننده با متغیر سطح نگهداشت وجه نقد وجود دارد. همچنین همین نتیجه میان متغیرهای عدم قطعیت اقتصادی با یک سال تأخیر با نگهداشت وجه نقد به دست آمد. بنابراین هر دو فرضیه تحقیق تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of economic uncertainty on cash holding

نویسندگان [English]

  • Mehran Matinfard
  • Aliakbar Chaharmahali
Assistant Professor Accounting, Department of Accounting, Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University–Tehran North Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of economic uncertainty on cash holdings in listed companies in Tehran Stock Exchange. In this regard, the financial information of 135 companies during the period 2010-2010 was systematically extracted and analyzed as statistical sample of research. The purpose of the research is applied and it uses the correlation method. It is also a time-consuming type of post-event research. Statistical analysis was performed using SPSS, R software at 95% confidence level and panel data and linear regression model were used to test the hypotheses. The empirical evidence from the research hypotheses suggests that there is a negative and significant relationship between the variables of stock market index economic uncertainty and consumer price index with cash holding level. The same result was also found among the variables of economic uncertainty effect on cash holding With a year delay . Therefore, both research hypotheses were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Uncertainty
  • Cash holding
  • Consumer price index