بررسی اثر عدم قطعیت اقتصادی بر نگهداشت وجه نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر عدم قطعیت اقتصادی بر نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در همین راستا اطلاعات مالی135 شرکت، طی دوره 1389 تا 1397 به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری تحقیق استخراج و بررسی شده است. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی می‌‌باشد و در آن ‌از روش همبستگی استفاده می‌شود. همچنین از نظر زمانی نوعی تحقیق پس رویدادی است. تحلیل آماری داده‌ها با نرم افزارهای آماری SPSS,R و در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفت و برای آزمون فرضیه‌ها از روش آماری داده‌های پانل و الگوی رگرسیون خطی استفاده شد. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که، رابطه منفی و معناداری میان متغیرهای عدم قطعیت اقتصادی شاخص بازار سهام و شاخص بهای مصرف کننده با متغیر سطح نگهداشت وجه نقد وجود دارد. همچنین همین نتیجه میان متغیرهای عدم قطعیت اقتصادی با یک سال تأخیر با نگهداشت وجه نقد به دست آمد. بنابراین هر دو فرضیه تحقیق تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of economic uncertainty on cash holding

نویسندگان [English]

 • Mehran Matinfard
 • Aliakbar Chaharmahali
Assistant Professor Accounting, Department of Accounting, Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University–Tehran North Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of economic uncertainty on cash holdings in listed companies in Tehran Stock Exchange. In this regard, the financial information of 135 companies during the period 2010-2010 was systematically extracted and analyzed as statistical sample of research. The purpose of the research is applied and it uses the correlation method. It is also a time-consuming type of post-event research. Statistical analysis was performed using SPSS, R software at 95% confidence level and panel data and linear regression model were used to test the hypotheses. The empirical evidence from the research hypotheses suggests that there is a negative and significant relationship between the variables of stock market index economic uncertainty and consumer price index with cash holding level. The same result was also found among the variables of economic uncertainty effect on cash holding With a year delay . Therefore, both research hypotheses were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic uncertainty
 • Cash holding
 • Consumer Price Index
 • احمد پور، احمد و امیر رسائیان (1385)، «رابطه اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام»، فصلنامه اقتصادی مفید، سال دوازدهم، ش 57، صص 29-48.
 • آقایی، محمد علی؛ نظافت، احمدرضا؛ ناظمی اردکانی، مهدی؛ جوان، علی اکبر(1388)،« بررسی عوامل موثر بر نگهداری موجودیهای نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهشهای حسابداری مالی، سال اول، شماره اول و دوم، صص 53 -70.
 • ایزدی‌نیا، ناصر و کربلایی کریم و امیرحسین، (1391)، « شناسایی تأثیر متغیرهای منتخب مالی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش های حسابداری مالی،دوره 4، شماره1،صص 17-30.
 • ثقفی، علی و سید عباس هاشمی ، (1383)، « بررسی تحلیلی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی». ارایه مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی»، فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی، سال یازدهم ،شماره38، صصص 29- 52.
 • حقیقت، حمید و هادی حیدری، (1392)، « حساسیت جریان نقدی نامتقارن به وجه نقد نگهداری شد»، مطالعات تجربی حسابداری مالی ، 10 (40) ، صص 27-52 .
 • حقیقت،حمید و علی اسدالهی، (1390)، « سودمندی برآوردهای حسابداری در پیش بینی سودها و جریان های نقد آتی»،  دانش حسابداری مالی ، دوره 1، شماره 2، صص 29-45.     
 • حافظ نیا، محمد، (1385)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.
 • خاکی، غلامرضا، (1388)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی.
 • جعفری صمیمی، احمد و کورش اعظمی و جبار  عزیزیان ،(1394)، « تأثیر عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان(نرخ ارز، تورم و نرخ رشد) بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه( شامل ایران)» ، .اقتصاد مقداری، 12(3) ، صص27-49 .    
 • خلیفه سلطانی، سید احمد و ماندانا بهرامی، (1391)، « رابطه تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام» ، پژوهش های تجربی حسابداری،1(4)، صص 35-53.
 • خواجوی، شکرالله و انور بایزیدی و سعید جبارزاده کنگرلویی، (1391)، « بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان نگه‌داری دارایی‌های نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ، دانش حسابداری، شماره9، صص 77-102.
 • دامن کشیده، مرجان و زهرا نظمی پیله رود ، (1392)، « بررسی تأثیر عدم قطعیت تورمی بر شاخص کل سهام بورس تهران»، اقتصاد مالی، 7(23) ، صص 111-136. 
 • دلاور، علی (1386)، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ چهارم، تهران: رشد.
 • صادقی شریف، سید جلال و سعید خزائی، (1395)،« بررسی اثر عدم قطعیت اقتصاد کلان و خاص شرکت بر اهرم شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران: بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم»، فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی، ۴ (۱۳)،  صص ۲۷-۵۴ .
 • صلواتی، شاپور و امیر رسائیان ، (1386)، «بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و نقد شوندگی سهام در ایران»، نامه اقتصادی مفید، سال سیزدهم، شماره 63، صص 143-163.

 

 • Atta-Mensah, J. (2004). "The Demand for Money in a Stochastic Environment." Bank of Canada Working Paper No.2004 -7.
 • Ars lan, O., Florackis, C. & Ozkan, A. (2006). "The Role of Cash Holdings in Reducing Investment-Cash Flow Sensitivity: Evidence from a Financial Crisis Period in an Emerging Market". Emerging Markets Review. 7. 320 -338
 • Al-Najjar, B., & Belghitar, Y, (2011)." Corporate cash holding sand dividend payments: Evidence from simultaneous analysis". Managerial and Decision Economics. 32(4), 231–241.
 • Almeida, H., Campello, M., Weisbach, M.S. (2004). "The cash flow sensitivity of cash". J. Financ. 59, 1777–1804.
 • Baker, S.R., Bloom, N., Davis, S.J. (2016). "Measuring economic policy uncertainty" . Q. J. Econ. 131 (4), 1593–1636.
 • Bates, T., Chang, C. & Chi, J. (2011). "Why has the value of cash increased over time?" Working paper. SSRN: http:// ssrn.com.
 • Baltagi,B, "Eonometric Analysis of Panel Data". Third Edition, Wiley& Sons, 2005.
 • Barclay، & Smith، C. Jr. (1995). "The Athurity Structure of Corporate Debt". Journal of Finance.Vol. 50, 609–631.
 • Baumol, W.J. (1952). "The transactions demand for cash: an inventory theoretic approach". Q. J. Econ. 66, 545–556.
 • Boubakri, B., El Ghoul, S., Saffar, W. (2013). "Cash holdings of politically connected firms". J. Multinatl. Financ. Manag. 23, 338–355.
 • Baum, C.F., Caglayan, M., Ozkan, N., Talavera, O. (2006). "The impact of macroeconomic uncertainty on non-financial firms' demand for liquidity". Rev. Financ. Econ. 15, 289–304.
 • Baum, C.F., Caglayan, M., Stephan, A., Talavera, O. (2008). "Uncertainty determinants of corporate liquidity". Econ. Model. 25, 833–849.
 • Barth, M.E., Cram, D.P., and Nelson, K. (2001). "Accruals and the Prediction of Future Cash flows". The Accounting Review. 76, 27-58.
 • Baum, C.F., Chakraborty, A., Han, L., Liu, B. (2012). "The effects of uncertainty and corporate governance on firms' demand for liquidity". Appl. Econ. 44, 515–525.
 • Bhaduri, Saumitra N., Kanti, Mrinal. (2011). "Macroeconomic uncertainty and corporate liquidity: the Indian case". Macroecon. Financ. Emerg. Mark. Econ. 4, 167–180