ارائه الگوی اکتساب و ادغام شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا استقاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (FuzzyMCDM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی مالی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: الگوی جامع اکتساب و ادغام، به فرآیندهای مربوط به ترکیب و اتحاد شرکت‌ها گفته می‌شود. در اکتساب‌ و ادغام، مزیت رقابتی پایدار ایجاد می‌شود و این زمانی است که یک ناسازگاری‌بین منابع، توانایی‌ها و فرصت‌های موجود برای دو شرکت وجود دارد. منابع شامل برتری بازاریابی، شبکه‌‌ توزیع، تحقیق و توسعه و ظرفیت عملیاتی مازاد هستند. اکتساب و ادغام در مورد شرکت‌های سهامی عام با خرید و انتقال مالکیت بخش قابل توجهی از سهام یک شرکت به یک شخص حقوقی دیگر انجام می‌شود.
روش شناسی: تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان آشنا با شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا و مطلع از مفاهیم اکتساب و ادغام هستند که از این میان تعداد 10 خبره شناسایی شد و به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها استفاده از پرسشنامه خبرگان و مقایسات زوجی است.
یافته‌ها: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته شده مشخص گردید 5 مولفه‌ی خلاقیت و نوآوری؛ فناوری؛ حرفه‌ای‌گرایی؛ توانمندسازی و رفتار سازمانی بعنوان ابعاد اصلی در طراحی این مدل شناسائی گردیده‌اند. براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید تمامی این مولفه‌ها دارای تاثیر معناداری در راستای الگوی اکتساب و ادغام بوده‌اند.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که در بین عوامل اکتساب و ادغام در شرکت‌مولفه‌ی اصلی خلاقیت و نوآوری و فناوری بیشترین تاثیر را بر روی شکل‌گیری الگوی اکتساب و ادغام داشته است.
کلید واژگان: الگوی اکتساب و ادغام، شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا، تصمیم‌گیری چند معیاره، روش دی‌متل فازی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a comprehensive model of acquisition and merger of knowledge-based and start-up companies

نویسندگان [English]

  • sayedeh monireh hosseini 1
  • Bita Tabrizian 2
  • SHADI Shahverdiani 3
1 Ph.D Student of Financial Engineering, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
2 Assistant Professor,Management Department, Faculty of Management, Accounting, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Shahre Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The comprehensive model of acquisition and merger is the process of combination and merging companies. Acquisition and merger create a stable competitive advantage, and this is when there is an incompatibility between the resources, capabilities and opportunities to the two companies. Resources include marketing excellence, distribution network, R&D, and excess operational capacity. Acquisition and merger in the case of public limited companies is done by purchasing and transferring ownership of a significant portion of a company's shares to another legal entity.
Methodology: The type of present study is a survey and applied Study. The statistical population of this study includes experts familiar with knowledge-based and start-up companies and informed about the concepts of acquisition and merger, of which 10 experts were identified and considered as the statistical sample of the research. The data collection tool is an expert questionnaire and pairwise comparisons.
Results: According to the studies, 5 components include creativity and innovation, Technology, Professionalism, Empowerment and organizational behavior have been identified as the main dimensions in the design of this model. Based on the results, it was found that all of these components had a significant effect on the pattern of acquisition and merger.
Conclusion: According to the research findings, it can be concluded that among the factors of acquisition and merger, creativity, innovation and technology has had the greatest impact on the formation of the pattern of acquisition and merger.
Keywords: Acquisition and Merger Pattern, Knowledge-Based and Start-up Companies, Multi-Criteria Decision Making, Fuzzy Dimtel Method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acquisition and Merger Pattern
  • Knowledge-Based and Start-up Companies
  • Multi-criteria decision making
  • Fuzzy Dimtel Method