تاثیر هم آفرینی در مواجهه با واقعیت افزوده بر ریسک درک شده، اعتماد درک شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

واقعیت افزوده (AR)یک تکنولوژی است که می‌تواند به محدودیت‌های گفتگوی سنتی و سکوهای اطلاعاتی همچون تلفن، ارتباطات چهره‌به‌چهره و اینترنت بپردازد. AR امکان دسترسی به اطلاعات دیجیتال در زمان واقعی و تعامل با این اطلاعات در دنیای فیزیکی را امکان پذیر کرده است (. اگرچه فرآیندی که توسط آن یک سازمان می‌تواندارتباط ایجاد کند اغلب مبهم است ، تعاملات، ازجمله گفتگو و اطلاعات، اغلب به عنوان مرکزی برای خلق ارزش مشترک توصیف می‌شوند). بنابراین، سکوی های تعاملی، شرکت ها را قادر می‌سازد تا مرکزی برای ایجاد هم‌کاری فراهم نماینددر این پزوهش شناسایی عوامل مدل مبتنی بر هم آفرینی در مواجهه با واقعیت افزوده بر ریسک درک شده و تبیین روابط آنها و ا رائه ی مدلی مبتنی بر هم آفرینی در مواجهه با واقعیت افزوده بر ریسک درک شده، مورد نظر بوده است.
روش تحقیق: در این تحقیق رو ش آمیخته ک اعمال شده است. ابتدا با نظریه داده بنیاد و با نرم افزار MAXQDA و سپس با استفاده از روش معادلات ساختاری و با نرم افزار SMArtPLS روی داده ها تحلیل صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش برای بخش کیفی خبرگان شامل اساتید رشته بازاریابی و متخصصین ,واقعیت افزوده ، و در بخش کمی این پژوهش شامل مدیران ارشد، میانی و کارشناسان فنی و مهندسی، شرکت های زیرمجموعه گروه مپنا در زمینه توسعه و ساخت نیروگاه‌های حرارتی، همچنین اجرای پروژه‌هاى نفت و گاز و حمل و نقل ریلى بودند که بعلت سختی دسترسی و محدودیت های بیماری کرونا، بصورت دسترس نمونه گیری شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of co-creation in the face of augmented reality on perceived risk, perceived trust

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Ghafoori 1
  • Nosrat Shadnoosh 2
  • Muhammad Ali Karamati 2
1 PHD Candidate of Management of Technology, Industrial Management Group, Tehran Center, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Industrial Management Group, Tehran Center, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Subject: Augmented Reality (AR) is a technology that can address the limitations of traditional chat and information platforms such as telephones, face-to-face communications, and the Internet. AR has made it possible to access and interact with digital information in real time in the physical world (although the process by which an organization can communicate is often ambiguous, interactions, including conversations and information, often serve as a hub for Shared value creation are described). Thus, interactive platforms enable companies to provide a center for collaboration. In this study, identifying the factors of the co-creation model in the face of perceived augmented reality and explaining their relationships and presenting the co-creation model in Exposure to augmented reality over perceived risk has been intended.
Research method: In this research, a mixed method has been applied, which includes qualitative and quantitative methods. First, the data were analyzed using data theory and MAXQDA software and then using structural equation method and SMArtPLS software. The statistical population of this research is for the qualitative part of experts including marketing professors and specialists, augmented reality, and in the quantitative part of this research includes senior managers, middle managers and technical and engineering experts, Mapna Group companies in the field of development and construction of thermal power plants. Oil, gas, and rail projects were sampled as accessible due to difficult access and limitations of coronary heart disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented Reality
  • . Co-creation
  • Trust and Perceived Risk
  • Grounded Theory