تبیین رابطه بین پیچیدگی گزارشات مالی مورد استفاده سرمایه گذاران با حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری واحد بین المللی کیش دانشگاه آزاد اسلامی جزیره کیش ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه حسابداری واحد علوم و تحقیقات تهران ایران.

چکیده

امروزه بحث و نگرانی ها در خصوص پیچیدگی در نظام های گزارشگری مالی در کل دنیا برای سرمایه گذاران و سایراستفاده کنندگان از گزارشات مالی اهمیت فزاینده ای یافته است و موضوع پیچیدگی گزارشگری مالی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران ، قانون گذاران، حسابرسان ، ناظرین بورس اوراق بهادار و سازمان های مختلف می باشد ،که عوامل مختلفی به آن وابسته است. نقش حاکمیت شرکتی که باعث افزایش قدرت اتکاء به گزارشگری مالی می شود در کنار بحث پیچیدگی های گزارشگری مالی مفهومی حائز اهمیت است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی رابطه بین پیچیدگی گزارشات مالی با حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. به همین منظور با استفاده از اطلاعات ده ساله صورت های مالی شرکت های نمونه پذیرفته شده در بورس که طی سال های 1389 تا 1398 به صورت حذفی انتخاب شدند و با بکارگیری نرم افزارهای آماری و اقتصادسنجی به بررسی فرضیه های تبیین شده برای این پژوهش پرداختیم. نتایج آزمون فرضیات در این پژوهش نشان می دهد که بین پیچیدگی گزارشات مالی باحاکمیت شرکتی در شرکتها رابطه‌ی معکوس و معناداری برقرار است و با اعمال هرچه بیشتر مکانیزم های حاکمیت شرکتی ،پیچیدگی و ابهامات در گزارشگری مالی کاهش می یابد و منجر به ارتقائ قابلیت فهم این گزارشات برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکتها میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the relationship between the complexity of financial reports used by investors and corporate governance in companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • gholam reza biglarkhai 1
 • Ghodratallah Talebnia 2
1 Department of Accounting, kish International Branch, Islamic Azad University. Kish island, Iran
2 Associate professor and Faculty member of the accounting department Scinece and research Branch, Islamic Azad University, Tehran Iran.
چکیده [English]

Today, discussions and concerns about the complexity of financial reporting systems around the world have become increasingly important for investors and other users of financial reporting, and the issue of financial reporting complexity is one of the most important concerns of investors, legislators, auditors, stockbrokers. There are different securities and organizations, to which different factors depend. The role of corporate governance, which increases the power of reliance on financial reporting, is important in addition to discussing the complexities of financial reporting. The present study seeks to investigate the relationship between the complexity of financial reporting and corporate governance in companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, using the ten-year information of the financial statements of the sample companies listed on the stock exchange, which were selected by elimination during the years 1389 to 1398, and using statistical and econometric software, we examined the hypotheses explained for this study. The results of hypothesis testing in this study show that there is an inverse and significant relationship between the complexity of financial reports with corporate governance in companies and by applying more corporate governance mechanisms, the complexity and ambiguities in financial reporting are reduced and lead to improved capabilities. Understand these reports for investors and other users of corporate financial information.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Reporting Complexity
 • Corporate Governance
 • owner focus
 • حاجیها ,زهره/ شاکری ،عبدالرضا (1398).حاکمیت شرکتی افشای مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی شماره44 زمستان 98 صص175 تا192
 • نیکبخت ، محمدرضا/احمد خان بیگی، مصطفی (1397)، "تأثیرحاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی: رویکرد یکپارچه"، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره25، شماره3
 • گرمسیری, صدیقه, وکیلی فرد, حمیدرضا, طالب‌نیا, قدرت‌اله. (1396). بررسی اثر کیفیت گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتها، ویژگیهای حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، بر شهرت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت, 10(35), 31-43.
 • برادران حسن زاده، رسول (1395) " تأثیر برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای گزارش حسابرسان " بررسی های حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صص 155 تا 172
 • ستایش، محمد حسین/ کاظم نژاد،مصطفی(1392)، "بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله دانش حسابداری، شماره1.
 • فروغی،داریوش/ساکیانی،امین(1395)، "تاثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه گذاری"، پژوهش حسابداری، شماره2، پاییز95
 • مهرانی کاوه، بیک بشرویه،سلمان/ شهیدی، زهره (1393)، "رابطه ساز و کارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی"، پژوهش حسابداری، شماره12، بهار93
 • نمازی، محمد/ ابراهیمی،شهلا(1392)، "بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر کارآیی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله دانش حسابداری.
 • Akeju, J. B., Babatunde, A. A. (2017). Corporate Governance and Financial Reporting Quality in Nigeria. International Journal of Information Research and Review, 4(2): 3749-3753.
 • Al-Shaer, H., Salama, A., Toms, S. (2015). Audit Committees and Financial Reporting Quality: Evidence from UK environmental accounting disclosures. Journal of Applied Accounting Research, 18(1): 2-21.
 • Demerjian, P., B. Lev, and S. McVay. (2012), “Quantifying Managerial Ability: A New Measure and Validity Tests”. Management Science, 58 (7). Available at https://doi.org/10.1287/mnsc.1110.1487
 • De Bos, A Donker, H, (2004). Monitoring Accounting Changes: Empirical
 • Ningtias, D. E., Shonhadji, N. (2018). The Effect of Political Costs, Risk Litigation, Investor Protection Debt to Equity Ratio and Quality Audit Committee on the Quality of Accounting Information. Advanced Science Letters, 24(7): 4878-4881