بررسی رابطه بین نفوذ سیاسی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

چکیده

چکیده
در دیدگاه اقتصاد سیاسی، سهامداران عمده و مدیرانی که با کانون‌های قدرت سیاسی مرتبط هستند، می‌توانند بر عملکرد شرکت متبوع خود تاثیرگذار باشند بدون شک بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت نفوذ دولتی است که در کنترل گروه‌های مختلف سیاسی قرار دارد و تا حدی دارای اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی متفاوتی هستند. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه احتمالی نفوذ سیاسی مدیران و حمایت سیاسی دولت به عنوان عوامل سیاسی بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری، در بر دارنده 104 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال‌های 1387 تا 1396 بوده است که با روش حذف سیستماتیک، انتخاب شده‌اند. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نفوذ سیاسی مدیران و کارایی سرمایه‌گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین حمایت سیاسی دولت و کارایی سرمایه‌گذاری رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Political Influence and Investment Efficiency of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • zahra hasanikolavani 1
 • gholamreza mahfoozi 2
 • kyhan azadi 3
1 Department of Accounting, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran
2 assistant professor, department of management, university of guilan, rasht, iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Accounting and Management, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran
چکیده [English]

From the perspective of political economy, the major shareholders and executives associated with the political power centers can influence the performance of their respective companies. Undoubtedly, a large part of the Iranian economy is under the influence of a government controlled by various political groups. And to a certain extent they have different political and economic ideas. This study seeks to investigate the possible relationship between managers' political influence and government's political support as political factors on the investment efficiency of listed companies in Tehran Stock Exchange. The sample consisted of 104 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2008-2017 that were selected by systematic elimination method. Ives software was used to test the research hypotheses. The results indicate that there is a positive and significant relationship between managers' political influence and performance evaluation, but there is no significant relationship between government political support and investment efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investment efficiency
 • political influence of managers
 • political support of government
 • ابراهیمی، سیدکاظم، بهرامی نسب، علی، حسن زاده، مهدی(1396)،" واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی"، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت سازمانهای دولتی، دوره 5، شماره 2 ، بهار 96، 151-166.
 • اعتمادی، حسین، احمدی گورجی، جلیل(1396)،" بررسی اثر ارتباط سیاسی بر سرمایه گذاری و کاهش محدودیت های تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات خسابداری، تابستان 1396، شماره سی چهارم.
 • ایرانمنش، ابراهیم(1385)،" پارادوکس خصوصی سازی شرکت های دولتی"، نشریه چشم انداز ایران،40، 40-37.
 • بادآور نهندی، یونس؛ تقی زاده خانقاه، وحید( 1397 )،"تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت"، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 25(2)، 181-198.
 • رضایی، فرزین و ویسی حصار، ثریا (1393)،" اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطة بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی و هزینة سهام عادی"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 21 ، شماره4، 449-470.
 • رشیدیان، مینا.، پاک مرام، عسگر.، و بیک زاده، جعفر(1393)،"رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش حسابداری، شماره 14 ، پاییز1394.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون، محسنی، عبدالرضا(1397)،" ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال یازدهم، شماره سی وهشتم. تابستان 97.
 • محمودآبادی، حمید، نجفی، زهرا(1392)،" نقش شفافیت اطلاعات در تبیین رابطه بین حمایت سیاسی دولت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت سال ششم / شماره هجدهم/ پاییز 1392.
 • مهدیفرد، محمدرضا، و رؤیایی، رمضانعلی، (1394)،" مدیریت سیاسی و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار: آزمون نظریه اقتصاد سیاسی"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هشتم، شماره25، 19-28.
 • نیکومرام، هاشم.، بنی مهد، بهمن.، رهنمای، رودپشتی، فریدون.، و کیانی، علی(1392)،" اقتصاد مبتنی بر روابط، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی". دانش حسابرسی، دوره 1۸ ، شماره 50، 41-55.
 • AbeysekeraIndra. (2003). Political economy of accounting in intellectual capital University of Wollongong Research Online.
 • Al-Hadi, A., Hasan, M.M., Taylor, G., Hossain, M. (2017). Market Risk Disclosures and Investment Efficiency: International Evidence from the Gulf Cooperation Council Financial Firms. Journal of International Financial Management & Accounting, 28 (3),349-393.
 • Biddle, G., Hilary, G., & Verdi, R. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48 (2-3), 112–131.
 • Boubakri, N., Cossert, J.C. and Saffar, W. (2012). Political connections and the cost of equity capital, Journal of Corporate Finance, 18(3), 541-559.
 • Borisova, G., Brockman, P., Salas, J. M., & Zagorchev, A. (2012). Government ownership and corporate governance: Evidence from the EU. Journal of Banking & FinanceL 36:2917-2934.
 • Cheng, P., Man, P., & Yi, C. H. (2013). The impact of product market competition on earnings quality. Accounting & Finance, 53(1), 137-162
 • Chaney, P.K., Faccio, M., Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. Journal of Accounting and Economics, 51(1–2), 58–76.
 • Claessens, S., Feijen, E., Laeven, L., (2008). Political connections and preferential access to finance: The role of campaign contributions. Journal of Financial Economics, 88 (3), 554-580.
 • Deng, K., Zeng, H. & Zhu, Y. (2017). Political connection, market frictions and financial constraints: evidence from China. Accounting & Finance, Early View, Version of Record online: 12 OCT 2017.
 • Faccio, M. (2006). Politically-connected firms. The American Economic Review, 96 (1): 369-386.
 • Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J. J. (2006). Political connections and corporate bailouts. The Journal of Finance, 61 (6):2597-2635.
 • Fisman, R. (2001). Estimating the value of political connections. The American Economic Review, 91(4), 1095-1102
 • Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2009). “Do politically connected boards affect firm value?” The Review of Financial Studies, 22, 2331–2360.
 • Huili Zhanga,⇑, Ran Ana, Qinlin Zhong(2019),” Anti-corruption, government subsidies, andinvestment efficiency”, China Journal of Accounting Research 12 (2019) 113–133.
 • Hung, M., Wong, T.J., Zhang, T., (2012). “Political considerations in the decision of Chinese SOEs to list in Hong Kong”. J. Account. Econ. 53, 435–449.
 • Habib, A., Muhammadi, A., & Jiang, H. (2017). Political Connections and Related Party Transactions: Evidence from Indonesia. The International Journal of Accounting, 52: 45-63.
 • Houston, J., Jiang, L., Lin, C., Ma, Y. (2014). Political connections and the cost of bank loans.Journal of Accounting Research, 52(1), 193-243.
 • Kim, C. & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. Contemporary Accounting Research, 33(1), 78-114.
 • Lee, W., Wang, L. (2017). Do political connections affect stock price crash risk? Firm-level evidence from China. Review of Quantitative Finance and Accounting, 48 (3), 643-676.
 • Lee, W. & Wang, L. (2016). Do political connections affect stock price crash risk? Firm-level evidence from China. Review of Quantitative Finance and Accounting, 1, 1-34.
 • LI, Guoping, ZHOU, Hong. (2015). “Political connections and access to IPO markets in China, China Economic Review”. 76–93.
 • Maaloul, A., Chakroun, R., Yahyaoui, S. (2018). The effect of political connections on companies’ performance and value: Evidence from Tunisian companies after the Journal of Accounting in Emerging Economies, 8 (2), 185-204.
 • Nelly Sari, R. and R. Anugerah. (2011). “The Effect Of Corporate Transparency On Firm Performance: Emperical Evidence From Indonesian Listed Companies”,Modern Accounting and Auditing, Vol. 7, No. 8, pp. 773-783.
 • Pan, X., Tian, G. G. (2017). Political connections and corporate investments: Evidence from the recent anti-corruption campaign in China. Journal of Banking and Finance, In Press, DOI: 10.1016/j.jbankÞn.2017.03.005.
 • Piotroski, J., Zhang, T. (2014). Politicians and the IPO decision: The impact of impending political promotions on IPO activity in China. Journal of Financial Economics, 111 (1),111-136.
 • Shimin Chen a,⁎, Zheng Sun b, Song Tang b, Donghui Wuc,(2018),” Government intervention and investment efficiency: Evidence from China”, Journal of Corporate Finance 17 (2011) 259–271.
 • Watts R. L.,J. L. Zimmerman, (1986), “Positive Accounting Theory”, Englewood Cliffs,: Prentice Hall.
 • Wang, Z., Chen, M.H., Chin, CH.L., Zheng, Q. (2017). Managerial ability, political connections, and fraudulent financial reporting in China. Journal of Accounting and Public Policy, 36 (2), 141-162.
 • Yunsen Chen, Chenyu Cui, Ting Yang, Xin Zhang,(2018),” Political favouritism and investment efficiency”, Pacific-Basin Finance Journal, doi:10.1016/j.pacfin.2018.08.012
 • YingHeaCindyChenbYueHu(2019),” Managerial overconfidence, internal financing, and investment efficiency: Evidence from China”, Research in International Business and Finance Volume 47, January 2019, Pages 501-510.