تاثیر ساختار مالکیت و تغییر استراتژی بر نوسانات قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده کارائی اطلاعات و افق های سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، مازندران، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، مازندران، ایران .

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین اثر تعدیل کننده کارائی اطلاعات و افق های سرمایه گذاری بر رابطه ساختار مالکیت و تغییر استراتژی با نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در پژوهش حاضر آزمون فرضیات با بهره گیری از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و مدل های اقتصاد سنجی اجرا شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بهینه سازی ساختار مالکیت وکسب بازده اضافی حاصل از بکارگیری استراتژی های شتاب و معکوس، بر نوسانات قیمت سهام تاثیر مثبت و مستقیم خواهند داشت. افزایش کارایی اطلاعاتی (بازدهی روزانه شاخص کل) موجب کاهش متغیر ها در رابطه ساختار مالکیت و نوسانات قیمت سهام خواهد شد در حالی که نوع سرمایه گذاری بر رابطه مذکور تاثیر گذار نخواهد بود. همچنین با وجود اثر غیر منتظره ای که مازاد حاصل از تغییر استراتژی بر نوسانات قیمت سهام می گذارد، کارایی اطلاعات و افق سرمایه گذاری بر این رابطه تاثیر گذار نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Ownership Structure and Strategy Change on Stock Price Fluctuations with Emphasis on the Modulatory Effectiveness of Investment Information and Investment Returns

نویسندگان [English]

 • Mohamad ali Sadeghi lafmejani 1
 • javad ramezani 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Islamic Azad University, Nour, Mazandaran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Islamic Azad University, qaemshahr, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to explain the effect of adjusting information productivity and return on investment on ownership structure and strategy change with stock price volatility in Tehran Stock Exchange.In this study, the hypotheses were tested using multivariate linear regression model and econometric models.The results indicate that optimization of the property structure and the additional returns resulting from the use of acceleration and reversal strategies will have a positive and direct impact on stock price fluctuations. Increasing information efficiency (total return on a daily basis) will reduce variables related to ownership structure and stock price fluctuations, whereas the type of investment will not affect the relationship. Also, despite the unexpected effect that the surplus of strategy change will have on stock price fluctuations, information efficiency and investment returns will not be affected by this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Stock Price Fluctuations"
 • "Investment Horizons"
 • "Information Efficiency"
 • "Ownership Structure"
 • "contrarian and Momentum strategies"
 • محمدزاده سالطه،حمید؛ داداش زاده، قادر؛ موید اصل، معصومه؛ (1397).تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر مدیریت واقعی سود با تاکید به ساختار مالکیت. مجله پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی. (40)147-170
 • فروغی،داریوش؛ ساکیانی، امین؛ (1397).تاثیر توانایی مدیریتی بر ریسک سقوط قیمت سهام. مجله پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی. (40) 68-47
 • جبارزاده، سعید؛ متوسل، مرتضی؛ بهنمون، یعقوب؛ (1398).افشای اطلاعات حسابداری همزمانی قیمت سهام و ریسک ریزش قیمت سهام با تاکید بر کیفیت راهبری شرکتی. مجله پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی. (44) 122-101
 • موسوی شیری، محمود؛ صالحی، مهدی؛ شاکری، مریم؛ بخشیان، عسل (1394).سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران.مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار.(25)107-124
 • -اسماعیل فدایی نژاد،محمد؛صادقی،محسن (1395).بررسی سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس. فصلنامهپیام مدیریت.سال پنجم، شماره 17و18
 • -آقاجان،زهرا؛ اوحدی،فریدون (1395).بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.نشریه پژوهش حسابداری.6(1) 117-138
 • -صبوحی،نسرین؛ محمدزاده، امیر (1397).بررسی رابطه بین عملکرد اجتماعی، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی. مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی. 5 (1) 127-151
 • -عباسی،ابراهیم؛ معلمی، فاطمه (1392).بررسی تاثیر توقف موقت معاملات بر نقدشوندگی و نوسان پذیری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد مدیریت مالی. 1 (3) 45-63
  • رهنمای رودپشتی، فریدون؛ معدنچی زاج، مهدی؛ بابالویان، شهرام (1391). بررسی کارایی اطلاعاتی و حباب عقلایی قیمت بورس اوراق بهادار تهران و زیربخش های آن با استفاده از آزمون نسبت واریانس و آزمون پایایی قیمت- سود.فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار.5 (14) 59-75.
  • مشکی میاوقی،مهدی(1389) اثرات الگوی ساختار مالکیت با رویکرد تمرکز مالکیت و ترکیب بر عملکرد و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. رساله دکتری. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
  • سجادی، سید حسین و فرازمند،‌حسن؛ علی صوفی،‌هاشم. (1392). اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام . مجله اقتصادی .(12)65-90.
 • Kim, J. B., Yeung, I., & Zhou, J. (2019). Stock price crash risk and internal control weakness: presence vs. disclosure effect. Accounting & Finance, 59(2), 1197-1233.
 • Li, W., & Cai, G. (2016). Religion and stock price crash risk: Evidence from China. China Journal of Accounting Research, 9(3), 235-250.
 • Gil-Alana, L. A., Gupta, R., Shittu, O. I., & Yaya, O. S. (2018). Market efficiency of Baltic stock markets: A fractional integration approach. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 511, 251-262.
 • Gil-Alana, L. A., Gupta, R., Shittu, O. I., & Yaya, O. S. (2018). Market efficiency of Baltic stock markets: A fractional integration approach. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 511, 251-262.
 • Gao, W., Li, Q., & Drougas, A. (2017). Ownership structure and stock price crash risk: Evidence from china. Journal of Applied Business and Economics, 19(4).
 • Fan, X., Lv, X., Yin, J., & Liang, J. (2018). Quantifying market efficiency of China’s regional carbon market by multifractal detrended analysis. Energy Procedia, 152, 787-792.
 • Li, X., & Chan, K. C. (2016). Communist party control and stock price crash risk: Evidence from China. Economics Letters, 141, 5-7.
 • Baur, D. Schulze, N.(2010). The Risk of Beta –Investor Learning and Prospect Theory, Finance and Corporate Governance Conference 2010 Paper
 • Wu, S., He, J., & Li, S. (2018). Effects of fundamentals acquisition and strategy switch on stock price dynamics. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 491, 799-809.
 • Timilsina, y.(2003)"Capital market development and stoke price Behavior Nepal", Economic Review, occasional paper, 13Number.
 • Harford, J., Kecskés, A., & Mansi, S. (2018). Do long-term investors improve corporate decision making?. Journal of Corporate Finance, 50, 424-452.
 • Yeung, W. H., & Lento, C. (2018). Ownership structure, audit quality, board structure, and stock price crash risk: Evidence from China. Global Finance Journal, 37, 1-24.
 • Henderson, V. (2012). Prospect theory, liquidation, and the disposition effect. Management Science, 58(2), 445-460.
 • Kundu, S. Sarkar, N.(2016). Return and volatility interdependences in up and down markets across developed and emerging countries. Research in International Business and Finance,36, 297-311.
 • Liu,Y, F. Zhang, W. Xu,C. Andersen, j , V. Xu, H-C. (2014) Impact ofinformation cost and switching of trading strategies in an artificial stock market. Physica A:Statistical Mechanics and its Applications, 407:204–215, 2014.
 • Bertella, M ,A. Pires, F ,R. Feng, L. Stanley , H , E.(2014) Confidence and the stockmarket: An agent-based approach. PloS one, 9(1):e83488
 • Fosu, S. Danso, A. Ahmad, W. & Coffie, W. (2016). "Information asymmetry, leverage & firm value: Do crisis & growth matter?" International Review of Financial Analysis. 46, pp.140-150.
 • Kouki, M. Guizani, M. (2009)" Ownership Structure and Dividend Policy: Evidence from the Tunisian Stock Market," European Journal of Scientific Research.Vol. 25, No.1, PP. 42-53.
 • Angulo-Ruiz, F. Donthu, N. Prior, D. & Rialp, J. (2017). How does marketing capability impact abnormal stock returns? The mediating role of growth. Journal of Business Research, 28, 19-30.
 • Osoolian, M. Sadeghi Sharif, J. & Khalili, M.A. (2017). Accruals, Cash Flow, and Operating Profitability in the Cross Section of Stock Returns; Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE).
 • Quarterly Journal of the Iranian Accounting and Auditing Review,24(4), 482-463. (in Persian)
 • Ball, R. (2009). Market and political/regulatory perspectives on the recent accounting scandals.Journal of Accounting Research.47, 277-323.
 • Ahmadpoor, A. Zare Behnamiri, M.J. Hedari Rostami, K. (2015). Effect Firm Characters on Future Stock Price Crash Risk of Firms Listed on Tehran Stock Exchange. Journal of Stock Exchange, 28, 29-45.(in Persian)
 • -H Bae, K.-H Karolyi, R M StulzA (2003)New Approach to Measuring Financial ContagionReview of Financial Studies, volume 16, issue 3, p. 717 – 763
 • Chauhan, Y., Kumar, S., & Pathak, R. (2017). Stock liquidity and stock prices crash-risk: Evidence from India. The North American Journal of Economics and Finance, 41, 70-81