بررسی نقش میانجی فرصت‌های رشد بر رابطه میان فرا اطمینانی مدیران و کارایی سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

2 گروه حسابداری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه حسابداری، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی نقش میانجی فرصت‌های رشد بر رابطه میان فرا اطمینانی مدیران و کارایی سرمایه‌گذاری است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری فرآیند اتخاذ تصمیمی است که مدیران از آن برای شناسایی طرح‌هایی که بر ارزش شرکت می‌افزایند استفاده می‌کنند، حالات روانی مدیران از جمله فرا اطمینانی مدیران، نقش قابل ملاحظه‌ای در انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری دارند. از طرفی اثرگذاری فرا اطمینانی مدیران بر کارایی سرمایه‌گذاری می‌تواند از طریق فرصت‌های رشد به‌صورت غیرمستقیم صورت گیرد. این پژوهش از نوع علّی، پس رویدادی و کاربردی است. جهت انجام این پژوهش، نمونه آماری شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1397 انتخاب گردید. بر اساس روش داده‌های ترکیبی و تجزیه‌وتحلیل رگرسیون خطی چند متغیره و لجستیک، یافته‌های پژوهش نشان داد که فرا اطمینانی مدیران منجر به افزایش/کاهش سرمایه‌گذاری بیش از حد/کمتر از حد شرکت‌ها می‌شود. همچنین براساس روش بارون و کنی (1986) فرا اطمینانی مدیران نه تنها به صورت مستقیم بلکه به طور غیر مستقیم و از طریق فرصت‌های رشد (میانجی‌گیری کامل) بر کارایی سرمایه‌گذاری اثر گذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of growth opportunities on the relationship between managers' overconfidence and investment efficiency

نویسندگان [English]

 • Afshin shalchi 1
 • Zadollah Fathi 2
 • Hossein Shafiei 3
1 Departement of Accounting, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran
2 Departement of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Departement of Accounting, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is to investigate the mediating role of growth opportunities on the relationship between managers' overconfidence and investment efficiency. Given that investing is the process of making a decision that managers use to identify projects that add value to the company, managers' mental states, including those of managers' overconfidence, play a significant role in selecting investment projects. On the other hand, managers' over-confident influence on investment efficiency can be indirectly influenced by growth opportunities. This research is causal, post-event and applied. To conduct this research, a sample of 156 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2009-2018 was selected. Based on the combined data method and multivariate linear logistic regression analysis, the research findings showed that managers' overconfidence leads to increase / decrease of over / under investment. Also, according to Baron & Kenny (1986), managers' trust is influenced not only directly but also indirectly by growth opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Managers' overconfidence
 • Growth opportunities
 • Investment efficiency
 • بادآور نهندی، یونس؛ تقی زاده خانقاه، وحید. (1397). تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت. فصلنامه بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 25 (2)، 181-198.
 • بادآورنهندی، یونس؛ تقی زاده خانقاه، وحید. (1395). ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری. مدیریت دارایی و تأمین مالی. 4 (3)، 17-38.
 • بولو، قاسم؛ حسنی‌القار، مسعود. (1394). بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری. 21 (2)، 14-30.
 • حسنی، محمد؛ ذیقمی، الناز. (1394). شواهدی تجربی از رابطه بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری، بورس اوراق بهادار، 8 (32)، 73-97.
 • عرب صالحی، مهدی؛ هاشمی، مجید. (1394). تأثیر اطمینان بیش‌ازحد مدیریتی بر اجتناب مالیاتی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی. 22 (1)، 85-104.
 • یگانه، یحیی حساس؛ مرفوع، محمد؛ نقدی، معصومه. (1396). رابطه دقت پیش‌بینی سود با کارایی سرمایه‌گذاری. مطالعات تجربی حسابداری مالی. 14(54)، 51-72.
 • Andreou, Panayiotis C. & Doukas, John A. & Koursaros, Demetris & Louca, Christodoulos (2019). Valuation effects of overconfident CEOs on corporate diversification and refocusing decisions, Journal of Banking & Finance, Elsevier, vol. 100(C), pages 182-204.
 • Burkhard, B., Siren, Charlotta Agneta., Van Essen, Marc., Grichnik, Dietmar. (2018). A Meta-Analytic Approach to Understanding the Effects of CEO Overconfidence on Firm Performance, Academy of Management Proceedings, 16(2), 15–36.
 • Goel,   M.,  and  Thakor,  A.  V.  (2008).  Overconfidence, CEO selection, and corporate governance. Journal of Finance 63(6), 2737–2784.
 • He Y, Chen C, Yue H. (2019). Managerial Overconfidence, Internal Financing, and Investment Efficiency: Evidence from China. Research in International Business and Finance, 12(1), 24-42.
 • Liu, N. and Chen, H. (2017). Executives’ Overconfidence, Political Connection and Acquisition Premium of Enterprises.  Journal of Service Science and Management, 10, 260-279.
 • Malmendier, U. & Tate, G. (2006). CEO Overconfidence and Corporate Investment. Strategic Direction, 60, 2661-2700.
 • Malmendier, ,  and  Tate,  G.,  (2008).  Who  Makes  Acquisitions? CEO  Overconfidence  and  the Market's Reaction. Journal of Financial Economic 89(1), 20-43.
 • Okazakia, T., Sawada, M. (2017). Measuring the extent and implications of corporate political connections in prewar Japan. Explorations in Economic History, 65, 17-35.
 • Paul, Hribar., Holly, Yang. (2016). CEO Overconfidence and Management Forecasting. Contemporary Accounting Research, 33 (1), 204-227.
 • Richardson, Scott. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Study, 11,  159-189
 • Roll, R., (1986). The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers. Journal of Business 59 (59), 197-216.
 • Song, S. and Dai, S. (2015). Managerial Overconfidence, M & A Type and M & A Performance. Macroeconomics, 5, 139-149.
 • Tang, S. and Sun, Z. (2014). Political Relevance, Executive Salary and Corporate Future Performance. Management World, 5, 93-105.
 • Xin, Q.Q., Lin, B., and Wang, Y.C., (2007). Government Control, Executive Compensation and Capital Investment. Economic Research Journal (8), 110-122.
 • Zhou, J. and Xue, Y. (2011). The Effect of Venture Capital on the Performance of IPO Companies. Nankai Business Review, 14, 65-74.