سناریوسازی کارکردهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه: تحلیل نورولوژیک مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

هدف این پژوهش سناریوسازی کارکردهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از طریق تحلیل نورولوژی بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مدیران شرکت های بورس ارواق بهادار تهران براساس تحلیل کیو (Q) می‌باشد. این پژوهش در بازه زمانی یکساله ۱۳۹۷-۱۳۹۸ با مشارکت ۱۳ نفر از مدیران عامل شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت. در این پژوهش که در دو بخش انجام شد، که در بخش اول به منظور شناسایی عبارت کیو یا فضای گفتمان مربوط به انواع کارکردهای سرمایه‌گذاری مدیرعامل از تحلیل واکاویی محتوایی استفاده شد که در نهایت ۱۸ گفتمان پژوهش یا آرایه‌های گزاره‌ای مربوط به کارکردهای سرمایه‌گذاری مدیران عامل کد گذاری شد. در بخش دوم به منظور گونه شناسی کارکردهای سرمایه‌گذاری مدیران عامل از تحلیل کیو استفاده شد. این تحلیل مبتنی بر شناخت ذهنی جامعه هدف می‌باشد و به بسط و توسعه ی رویکردهای مرتبط با هدف پژوهش کمک می‌کند. نتایج در این بخش وجود سه الگوی ذهنی مدیران عامل در باب کارکردهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را تایید نمود. این الگوهای ذهنی براساس مفاهیم و محتوایی آرایه‌های گزاره ای، تحت سه عنوان کارکرد سرمایه‌گذاری در شاخص‌های بازار سهام به عنوان الگوی ذهنی اول؛ کارکرد سرمایه‌گذاری در کنترل ریسک به عنوان الگوی ذهنی دوم و کارکرد سرمایه‌گذاری استراتژیک به عنوان الگوی ذهنی سوم نام گذاری شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenario Building of Investment Functions in Capital Market: Neurological analysis of CEO

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Jabari 1
 • Mohammadreza abdoli 2
1 PhD student, Department of Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Shahroud Unit, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

this research attempts to identify propositional arrays related to investment functions, by Q Analysis Acting on the subjective Scenario Building of Investment Functions in Capital Market. The study was conducted over a 2018–2019 year period with the participation of 13 CEOs of Tehran Stock Exchange companies. In this study, which was done in two parts, In the first part in order to identify the phrase Q Or The related discourse space Types of CEO Investment Functions Was used content analysis Finally, the research discourse or propositional arrays were coded for CEOs' investment functions. In the second part, Qualitative analysis was used to typify the investment functions of CEOs. This analysis is based on the subjective cognition of the target community and helps to develop approaches related to the purpose of the research. The results in this section confirm the existence of three mental models of CEOs regarding the functions of investment in the capital market. These mental patterns are based on the concepts and content of propositional arrays, Under three titles The Function of Investing in Stock Market Indices as the First Mental Pattern; The Function of Investment in Risk Control as a Second Mental Pattern And The function of strategic investment was named as the third mental model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • CEO Approaches
 • Investment Functions
 • Typology
 • Q Analysis
 • ابراهیم‌نژاد، علی.، برکچیان، سیدمهدی.، غنی‌پور، مجید. (1397). ارزیابی فعالیت‌های گزارش‌ نشده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از معیار شکاف بازده، تحقیقات مالی، 20(1): 33-52.
 • حمیدیان، محسن. (1397). مطالعه تاثیر کنترل ریسک بر رابطه بین ارزش شرکت و اجزای سود با استفاده از مدل ایستون و پای در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش سرمایه‌گذاری، 7(28): 159-174.
 • خردیار، سینا.، حقیقت شهرستانی، مهدی.، حقیقت شهرستانی، مریم. (1398). خلق ارزش براساس سطوح فرصت‌های سرمایه گذاری، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 11(42): 179-202.
 • خسروی، امیررضا.، حسن‌پور، اسماعیل. (1389). ارزیابی استراتژیک فرصت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد تحلیل اختیارهای واقعی، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 1(5): 177-201.
 • خیرخواه، محمدتقی.، نجاتی، وحید.، مکرمی، مهران.، فرخی، نورعلی. (1396). اثر استرس بر تصمیم‌گیری پرخطر: شواهدی از یک آزمون عصب روان شناختی، فصلنامه علمی-پژوهشی عصب روانشناسی، 3(11): 9-22.
 • دانایی فرد، حسن.، حسینی، سید یعقوب.، شیخ ها، روزبه. (۱۳۹۲). روش شناسی کیو: شالوده‌های نظری و چارچوب انجام پژوهش، تهران: صفار.
 • دیده خانی، حسن.، مهرعلی زاده، امیررضا. (1397). بررسی نقش فازهای شخصیتی مدیران در میزان ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به نقش تعدیلی تیپ‌های شخصیتی، دانش سرمایه‌گذاری، 7(28): 1-22.
 • زمانیان، غلامرضا.، جلالی، ام البنین.، کردی تمندانی، علی. (1396). رهیافت مدل احتمال مبادله آگاهانه در بررسی اثر عدم‌تقارن اطلاعات بر بازده سهام و حجم معاملات در شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران، اقتصاد مالی، 11(41): 43-66.
 • شافعی، رضا. (1391). مطالعه تاثیرپذیری استراتژی‌های حضور در بازار از نگرش‌های مدیریتی و رابطه آن ها با انتخاب الگوی سنجه‌های بازاریابی در شرکت‌های تولیدی صنعتی، تحقیقات بازاریابی نوین، 2(4): 82-104.
 • عسگرنژاد نوری، باقر.، امکانی، پریسا. (1396). تأثیر مدیریت اثربخش ریسک در عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: نقش واسطه‌ای سرمایۀ فکری و اهرم مالی، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(2): 93-112.
 • وارث، سیدحامد.، تهرانی، رضا.، بناءزاده، محمدجواد. (1396). تأثیر تنوع‌بخشی پرتفوی شرکت‌های هلدینگ بر عملکرد مالی (مطالعۀ موردی: شرکت‌های سهامی عام ایران)، تحقیقات مالی، 19(1): 173-192.
 • وکیلی‌فرد، حمیدرضا.، شیرازیان، زهرا. (1393). تاثیر افق سرمایه‌گذاری روی تخصیص دارایی بین استراتژی‌های رشدی و ارزشی در بازار سرمایه، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 5(21): 131-148.
 • ولیان، حسن.، عبدلی، محمدرضا.، صفری‌گرایلی، مهدی.، قلیچ‌لی، جعفر. (13۹۸). تبیین مدل حسابداری ذهنی در انتخاب پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد افق زمانی سرمایه‌گذاری، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(43): 89-107.
 • Abernethy, M., Jiang, L., Kuang, Y, F. (2019). Can organizational identification mitigate the CEO horizon problem?, Accounting, Organizations and Society, https://doi.org/10.1016/j.aos.2019.07.002
 • Allen, F. (2005). Corporate governance in emerging economics, Oxford Review of Economic Policy, 21(2):164–77.
 • Andersen, T. J. (2006). Global Derivatives: A Strategic Risk Management Perspective. Pearson Education, Harlow.
 • Asgarnezhad Nouri, B., Emkani, P. (2017). The Effect of Risk Management on Financial Performance of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange: The Mediating Role of Intellectual Capital and Financial Leverage. Asset Management and Financing, 5(2): 93-112. doi: 10.22108/amf.2017.21575. (In Persian)
 • Bertrand, M., Schoar, A. (2003). Managing with style: The effect of managers on firm policies, The Quarterly Journal of Economics, 118(4): 1169–1208. https://doi.org/10.1162/003355303322552775
 • Black, D, E. (2018). CEO risk‐taking incentives and relative performance evaluation. Accounting & Finance, https://doi.org/10.1111/acfi.12372
 • Bradrania, R., Westerhol, P, J., Yeoh, J. (2016). Do CEOs who trade shares adopt more aggressive corporate investment strategies?, Pacific-Basin Finance Journal, 40(2): 349-366. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2016.02.004
 • Brouwer, M. (1999). Q is accounting for Tastes, Journal of Advertising Research, 39 (2): 35-39.
 • Brown, S. R. (1996). Q methodology and qualitative research, Qualitative Health Research, 6(4): 561-7.
 • Cambrea, D, R., Colonnello, S., Curatola, G., Fantini, G. (2019). CEO investment of deferred compensation plans and firm performance, Journal of Business Finance & Accounting, 46(7/8): 944-976. https://doi.org/10.1111/jbfa.12382
 • Cassell, C. A., Huang, S. X., Sanchez, J. M. and Stuart, M. D. (2012). Seeking safety: the relation between CEO inside debt holdings and the riskiness of firm investment and financial policies, Journal of Financial Economics, 103(3): 588–610. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.10.008
 • Cen, W., Doukas, J, A. (2017). CEO personal investment decisions and firm risk, European Financial Management, 23(5): 920-950. https://doi.org/10.1111/eufm.12117
 • Colonnello, S., G. Curatola, and N. G. Hoang. (2017). Direct and indirect risk-taking incentives of inside debt. Journal of Corporate Finance 45:428–466
 • Conyon, M, J., Florou, A. (2006). The pattern of investment surrounding CEO retirements: UK evidence, The British Accounting Review, 38(2): 299-319. https://doi.org/10.1016/j.bar.2006.04.007
 • Cottle, C. E., McKeown, B. (1980). The forced-free distinction in Q technique: A note on unused categories in the Q sort continuum, Operant Subjectivity, 3(2): 58-63.
 • Custódio, C., Metzger, D. (2013). How do CEOs matter? The effect of industry expertise on acquisition returns, The Review of Financial Studies, 26(8): 2008–2047. https://doi.org/10.1093/rfs/hht032
 • Didehkhani, H., Mehralizadeh, A. (2018). Investigating the relationship between personality phases of mutual fund managers and fund risk measures: considering the moderating effect of personality types. Journal of Investment Knowledge, 7(28): 1-22. (In Persian).
 • Donkers, B., Melenberg, B. and Van S€oest, A. (2001). Estimating risk attitudes using lotteries: a large sample approach, Journal of Risk and Uncertainty, Vol. 22, 2001, pp. 165–95.
 • Forbes, R, L. (2015). Inside the CEO‟s Brain: Leadership, Management and Neuroscience, International Journal of Economics and Management Studies, 2(6): 11-17.
 • Gao, N., Jain, B, A. (2011). Founder CEO Management and the long-run investment performance of IPO firms, Journal of Banking & Finance, 35(7): 1669-1682. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.11.008
 • Ghosh, A., Moon, D., Tandon, K. (2007). CEO Ownership and Discretionary Investments, Journal of Business Finance & Accounting, 34(5-6): 819-839. https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2007.02011.x
 • Gordon, L. A., Loeb, M. P., and Tseng, Y. (2009). Enterprise Risk Management and Firm Performance: A Contingency Perspective, Journal of Accounting and Public Policy, 28(4): 301–327 https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.06.006
 • Grable, J. E. (2000). Financial risk tolerance and additional factors that affect risk taking in everyday money matters, Journal of Business and Psychology, 14(4): 625–30.
 • Hambrick, D. (2007). Upper Echelon Theory: an update, The Academy of Management Review, 32(2): 334–343. https://doi.org/10.2307/20159303
 • Hambrick, D., Mason, P. (1984). Upper Echelons: the organization as a reflection of its top managers, The Academy of Management Review, 9(2): 193–260. https://doi.org/10.2307/258434
 • Hamidian, M. (2018). The effect of risk control on the relationship between firm value and benefit components using the model Easton and Pae in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Investment Knowledge, 7(28): 159-174. (In Persian).
 • Hansell, G., Heuskel, D. (2012). The CEO as Investor, Own the Future: 50 Ways to Win from the Boston Consulting Group, https://doi.org/10.1002/9781119204084.ch30
 • Heyden, M, L, M., Reimer, M., Van Doorn, S. (2015). Innovating Beyond the Horizon: CEO Career Horizon, Top Management Composition, and R&D Intensity, Human Resource Management, 56(2): 205-224. https://doi.org/10.1002/hrm.21730
 • Hoyt, R. E. and Liebenberg, A. P. (2011). The Value of Enterprise Risk Management, The Journal of Risk and Insurance, 78(4): 795– 822
 • Hu, C., Liu, Y, J. (2015). Valuing diversity: CEOs' career experiences and corporate investment, Journal of Corporate Finance, 30 (4): 11–31. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.08.001
 • Hu, C., Liu, Y, J. (2015). Valuing diversity: CEOs' career experiences and corporate investment, Journal of Corporate Finance, 30(4): 11-31. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.08.001
 • Kulatilaka, N., Perotti, E. (1998). .Strategic Growth Options, Management Science, 44(8), 1021-30.
 • Lee, J, M., Park, J, Ch., Folta, T, B. (2018). CEO career horizon, corporate governance, and real options: The role of economic short‐termism, Strategic Management Journal, 39(10): 2703-2725. https://doi.org/10.1002/smj.2929
 • Lewellen, K. (2006). Financing decisions when managers are risk averse, Journal of Financial Economics, 82(3): 551–89. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.06.009
 • Low, A. (2009). Managerial risk-taking behavior and equity-based compensation, Journal of Financial Economics, 92(3): 470–90. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.05.004
 • Ma, K., Yu, J., Xu, X., Zhang, Zh., Zhang, D. (2020). Functional Overlaps Exist in Neurological and Psychiatric Disorders: A Proof from Brain Network Analysis, Neuroscience, 452(15): 39-48. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2019.11.018
 • Nardi, D. (2017). Neuroscience of personality (Los Angeles, CA: Radiance House)
 • Palia, D. (2001). The endogeneity of managerial compensation in firm valuation: a solution, Review of Financial Studies, 14(3):735–64. https://doi.org/10.1093/rfs/14.3.735
 • Pompian, M, M. (2012). Behavioral Finance and Investor Types: Managing Behavior to Make Better Investment Decisions, Wiley Online Library, https://doi.org/10.1002/9781119202417
 • Schooley, D. K., Worden, D, D. (1996). Risk aversion measures: Comparing attitudes and asset allocation, Financial Services Review, 5(2): 87–99. https://doi.org/10.1016/S1057-0810(96)90003-7
 • Shafei, R. (2013). Study the Effect of Managers Attitudes on Marketing Strategies and their Related to the Marketing Performance Metrics in Industrial Companies. New Marketing Research Journal, 2(4): 82-104. (In Persian)
 • Staub-Bisang, M. (2012). Sustainable Investment Strategies, Sustainable Investing for Institutional Investors: Risks, Regulations and Strategies, https://doi.org/10.1002/9781119199137.ch3
 • Sundaram, R., Yermack, D. (2007). Pay me later: Inside debt and its role in managerial compensation, Journal of Finance, 62(4):1551–88. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2007.01251.x
 • Valiyan, H., Abdoli, M., Safari Gerayli, M., Ghilichli, J. (2017). Explaining the Model of Mental Accounting for the Selection of Portfolios of Shares of Companies in the Tehran Stock Exchange with Investment Horizon Approach. Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(43): 89-107.
 • Wang, H., Hanna, S. (1997). Does risk tolerance decrease with age? Financial Counseling and Planning, 8(2): 27–31.
 • Wang, L. (2009). CEO risk taking and firm policies: Evidence from CEO employment history, Working Paper (Georgia State University, 2009).
 • Wei, C., Yermack, D. (2011). Investor reactions to CEOs’ inside debt incentives, Review of Financial Studies, 24(11): 3813–40. https://doi.org/10.1093/rfs/hhr028
 • Wierema, F, M., Zhang, Y. (2011). CEO Dismissal: The role of investment analysts, Strategic Management Journal, 32(11): 1161-1182. https://doi.org/10.1002/smj.932
 • Xie, J. (2015). CEO career concerns and investment efficiency: Evidence from China, Emerging Markets Review, 24(2): 149-159. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2015.06.001
 • Yu, R. (2016). Stress potentiates decision biases: A stress induced deliberation-tointuition (SIDI) model. Neurobiology of Stress, 3, 83-95.
 •