ارتباط میان مشاوره مالی و ارتباط کلامی با شخصیت سرمایه گذار و رفتار معاملاتی او

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

2 عضو هیات علمی گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

3 دانشجوی کارشناس ارشد گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

امروزه منابع اطلاعاتی مالی نقش اساسی در بازده معاملات بازار سهام دارد. از این‌رو افراد سرمایه‌گذار در مواجه با منابع اطلاعاتی موجود که غالبا محدودیت‌های اساسی دارند واکنش‌های متفاوتی دارند که این مسئله می‌تواند با ویژگی‌های شخصیتی آنها در ارتباط باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر میزان ارتباط بین خصوصیات شخصیت سرمایه‌گذار و رفتار مبادله سهام وی بر منابع کلیدی اطلاعاتی مورد استفاده توسط سرمایه‌گذاران به‌عنوان مبنای انتخاب‌های مالی آنان می‌باشد. این مطالعه چارچوب پنج شخصیت اصلی کاستاو مک کری (1992) را به کار گرفته و داده‌های به دست آمده از 541 فرد سرمایه‌گذار در بازار سهام را مورد آزمایش قرار داده است. قلمرو زمانی این مطالعه در سال 1396 می‌باشد. آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از آزمون‌های رگرسیون تک متغیره بر اساس داده‌های تلفیقی انجام گرفت. نتایج فرضیه‌های پژوهش نشان داد که رابطه میان نقش مشاوره مالی و ارتباط کلامی با شخصیت سرمایه‌گذار و رفتار معاملاتی او معنی‌دار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between financial counseling and verbal communication with the investor's personality and his trading behavior

نویسندگان [English]

 • Heydar Mohammadzadeh Salteh 1
 • ebrahim navidi abaspoor 2
 • mohamad bakhshodeh 3
1 Associate Professor of Accounting Department, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran.
2 Faculty Member of Accounting Department, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran.
3 MSc Student of Accounting Department, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Today financial information sources play a big role on trade rewards of stock market. Therefore, when individual Investors face the available information sources that mostly are vitally defective, have different reactions that this can be related to their particular character. The purpose of this study is to inspect influence of relation level between investor’s personality character and stock trading behavior on main information sources used by other investor as the basis for their financial decisions. This study used the framework of main five personality character by Costa & McCrae (1992) and analyzed the data collected from 541 individual investor of stock market. Time of this study is 2018. Hypotheses exam of this study was performed by single variable regression test based on combined data. Results of the study hypotheses show that relation between role of financial counseling and verbal communication with investor personality and his trading behavior is meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Counseling
 • Verbal Communication
 • Investor Personality
 • Trading Behavior
 • جمشیدی، ناصر و قالیباف اصل، حسن. (1397)، بررسی تأثیر شخصیت سرمایه‎گذاران بر رفتار معاملاتی و عملکرد سرمایه‎گذاری آنان؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات مالی، دوره 20، شماره 1، ص 90-75.
  • سعدی، رسول؛ قلی­پور، ارین؛ قلی­پور، فتانه. (1389)، بررسی اثرات شخصیت سرمایه­گذاران و خطاهای ادراکی در سرمایه­گذاری آن­ها در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات مالی ،دوره 12، شماه 29، ص 58-41.
  • هیجرودی، فاطمه؛ دوستار، محمد؛ مرادی، محمود. (1397)، تحلیل تعدیلگری مدل پنج ‌عاملی شخصیت بر تاثیرگذاری کسب اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، دوره 7، شماره 25، ص 60-39.
 • Abreu,M., & Mendes, V. 2012. Information, overconfidence and trading: Do the sources of information matter? Journal of Economic Psychology, 33(4), 868–881.
 • Barber, B. M., & Odean, T. 2001. Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment. Quarterly Journal of Economics, 116(1), 261–292.
 • Brown, J. R., Zoran, I., Smith, P. A., & Weisbenner, S. 2008. Neighbors matter: Causal community effects and stock market participation. The Journal of Finance, 63(3), 1509–1531.
 • Campbell, J. Y. 2006. Household finance. The Journal of Finance, 61(4), 1553–1604.
 • Campbell, J. Y., & Viceira, L. M. 2003. Strategic asset allocation – Portfolio choice for longterm investors. New York: Oxford University Press.
 • Changwony, F. K., Campbell, K., & Tabner, I. T. 2014. Social engagement and stock market participation. Review of Finance, 1–50, rft059.
 • Duflo, E., & Saez, E. 2002. Participation and investment decisions in a retirement plan: The influence of colleagues' choices. Journal of Public Economics, 85(1), 121–148.
 • Duflo, E., & Saez, E. 2003. The role of information and social interactions in retirement plan decisions: Evidence from a randomized experiment. The Quarterly Journal of Public Economics, 118(1), 815–842.
 • Durand, R. B., Newby, R., & Sanghani, J. 2008. An intimate portrait of the individual investor. The Journal of Behavioral Finance, 9(4), 193–208.
 • Durand, R. B., Newby, R., Peggs, L., & Siekierka, M. 2013. Personality. The Journal of Behavioral Finance, 14(2), 2013,116–133.
 • Epstein, L. G., & Schneider, M. 2008. Ambiguity, information quality, and asset pricing. The Journal of Finance, 63(1), 197–228.
 • Fischer, R., & Gerhardt, R. 2007. The missing link between investors and portfolios: Introducing financial advice. In URL: http://ssrn.com/abstract (Vol. 967374).
 • Fréchette, G. R., Schotter, A., & Treviño, I. 2014. Personality, information acquisition and choice under uncertainty: An experimental study. Available at SSRN no. 1935707.
 • Goetzmann,W. N., & Kumar, A. 2008. Equity portfolio diversification. Review of Finance, 12(3), 433–463.
 • Guiso, L., & Jappelli, T. 2006. Information Acquisition and Portfolio Performance. Centre for Studies in Economics and Finance Working Paper No. 167.
 • Graham, J. R., Harvey, C. R., & Huang, H. 2009. Investor competence, trading frequency,and home bias. Management Science, 55(7), 1094–1106.
 • Haigh,M. S., & List, J. A. 2005. Do professional traders exhibit myopic loss aversion? An experimental analysis. The Journal of Finance, 60(1), 523–534.
 • Hvide, H. K., & Östberg, P. 2015. Social interaction at work. Journal of Financial Economics, 117(3), 628–652.
 • Hong, H., Kubik, J. D., & Stein, J. C. 2004. Social interaction and stock-market participation. The Journal of Finance, 59(1), 137–163.
 • Hong, H., Kubik, J. D., & Stein, J. C. 2005. Thy Neighbor's portfolio:Word-of-mouth effect in the holdings and traders of money managers. The Journal of Finance, 60(6), 2801–2824.
 • Heimer, R. Z. 2014. Friends do let friends buy stocks actively. Journal of Economic Behavior & Organization, 107, 527–540.
 • Hackethal, A., Haliassos, M., & Jappelli, T. 2012. Financial advisors: A case of babysitters? Journal of Banking & Finance, 36(2), 509–524.
 • Heath, C., & Tversky, A. 1991. Preference and belief: Ambiguity and competence in choice under uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 4(1), 5–28.
 • Ivković, Z., & Weisbenner, S. 2007. Information diffusion effects in individual Investors' common stock purchases: Covet thy neighbors' investment choices. Review of
 • Financial Studies, 20(4), 1327–1357.
 • Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. 1991. Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias. The Journal of Economic Perspectives, 5(1), 193–206.
 • Karabulut, Y. 2013. Financial advice: An improvement for worse? Available at SSRN, 1710634.
 • Kramer, M. M. 2012. Financial advice and individual investor portfolio performance. Financial Management, 41(2), 395–428.
 • Karabulut, Y. 2013. Financial advice: An improvement for worse? Available at SSRN, 1710634.
 • Kaustia, M., & Knüpfer, S. 2012. Peer performance and stock market entry. Journal of Financial Economics, 104(2), 321–338.
 • Lusardi, A., & Mitchell, O. S. 2007. Baby boomer retirement security: The roles of planning, financial literacy, and housing wealth. Journal of Monetary Economics, 54(1), 205–224.
 • Li, G. 2014. Information sharing and stock market participation: Evidence from extended families. The Review of Economics and Statistics, 96(1), 151–160.
 • List, J. A. 2003. Does market experience eliminate market anomalies? The Quarterly Journal of Economics, 118(1), 41–71.
 • Lusardi, A., & Mitchell, O. S. 2011. Financial literacy and planning: Implications for retirement wellbeing. National Bureau of Economic Research (No. w17078).
 • Mullainathan, S., Noeth, M., & Schoar, A. 2010. The Market for Financial Advice: An Audit Study. National Bureau of Economic Research (No. w17929).
 • Madrian, B. C., & Shea, D. F. 2000. The power of suggestion: Inertia in 401 (k) participation and savings behavior. National bureau of economic research (No. w7682).
 • Polkovnichenko, V. 2005. Household portfolio diversification: A case for rank-dependent preferences. Review of Financial Studies, 18(4), 1467–1502.
 • Shapira, Z., & Venezia, I. 2001. Patterns of behavior of professionally managed and independent investors. Journal of Banking & Finance, 25(8), 1573–1587.
 • Pompian, M. M. 2012. Behavioral finance and investor types. Managing behavior to make better investment decisions. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • Pool, V. K., Stoffman, N., & Yonker, S. E. 2015. The people in your neighborhood: Social interactions and mutual fund portfolios. The Journal of Finance, 70(6), 2679–2732.
 • Yang, S., Hsu, Y., & Tu., C. 2012. How do traders influence investors confidence and trading volume? A dyad study in the futuresmarket. Emerging Markets Finance and Trade, 48(Sup 3), 23–34.
 • Zhang, A. C. 2014. Financial advice and asset allocation of individual investors. Pacific Accounting Review, 26(3), 226–247.