افول یا ظهور شخصیت حقوقی شرکت های تجاری در فرآیند ادغام و تملک با رویکردی تطبیقی در حقوق انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت مالی، گرایش حقوق مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران .

3 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هنگامی که خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات فیزیکی یا الکترونیکی را در فضای فیزیکی یا مجازی مبادله می‌‌کنند، ممکن است واحدهای اقتصادی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌‌کنند شرکت های متقاضی ادغام و تملک باشند که دارای شخصیت حقوقی بوده و با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل می شوند. نظر به ماهیت متفاوت ادغام و تملک، در فرآیند ادغام از یک طرف، اقدامات شرکتهای تجاری بنحوی است که موجد شخصیت حقوقی جدید و واحدی می شوند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب (و محو) می شوند، از طرف دیگر در تملک برخلاف ادغام، اقدامات شرکتها ممکن است منجر به خرید و یا کنترل سهام، سرمایه و دارایی به شخص حقیقی یا حقوقی بشود. در این صورت مسئله تاثیر ادغام و تملک در محو یا بقای شخصیت های حقوقی درگیر فرآیند ادغام و تملک موضوعیت پیدا می کند؛ پژوهش حاضر نشان می دهد که بر خلاف فرآیند ادغام که در اثر آن، شخصیت حقوقی محو یا ضمن محو شخصیت های حقوقی قبلی شخصیت حقوقی جدیدی شکل می گیرد، در فرآیند تملک، شخصیت حقوقی شرکت‌ها محو نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comedown or emergence of legal personality of commercial companies in the process of merger and acquisition with comparative approach in English law

نویسندگان [English]

 • Seyed Hamidreza Mirmohammad 1
 • Mehdi Montazer 2
 • Seyed Nasrollah Ebrahimi 3
1 PhD Candidate, Financial Management, Financial Law, Faculty of Management & Economy, Sciences & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran,
2 Assistant Professor of Private Law, Faculty of Human Sciences, Islamic Azad University, Damavand Branch, Damavand, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of law & political sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

When buyers and sellers exchange physical or electronic goods and services in physical or virtual space, the economic units involved in the production of goods or services may seek mergers and acquisitions that have legal personality and formed pursuant to the commercial act or similar act. Due to the different ownership of the merger and acquisition, in the merger process, on the one hand, the actions of the commercial companies are such that they create a new and unified legal personality or disappeared in another legal personality, on the other hand in the acquisition - unlike the merger – the actions of companies may lead to the purchase or control of shares, capital, and assets to a natural person or legal entity. In this situation, the effect of mergers and acquisitions on the disappearance or survival of legal personality involved in the mergers and acquisitions process becomes relevant. The present study illustrates that unlike the merger process - as a result of which the legal personality disappears or a new legal personality is formed while the previous legal personality disappears, but the legal personality of the companies does not disappear in acquisition process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Commercial Companies
 • Mergers
 • Acquisitions
 • legal Personality
 • اسکینی، ربیعا، سال 1384،حقوق تجارت ، شرکت‌های تجاری، جلد اول، تهران انتشارات سمت.
 • امامی، محمد، استوارسنگری، کورش، (1389)، حقوق اداری، چاپ یازدهم، تهران، میزان.
 • بادینی، حسن، زمستان 1391، بررسی تطبیقی مسوولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری، نشریه:مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)، دوره 42 , شماره 4.
 • بیگی حبیب آبادی، احمد، 1383،حقوق سهامداران اقلیت درادغام شرکتهای تجاری، مجله پژوهشهای حقوقی، دوره 3، شماره 5 بهار .
 • بیگی حبیب آبادی، احمد، 1380،مطالعه ی تطبیقی ادغام شرکتهای سهامی در حقوق انگلیس و آمریکا، رساله ی دوره ی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
 • حر العاملی، محمد بن الحسن، 1403ق، وسائل الشیعه، ج12، تهران، المکتبه الاسلامیه.
 • حسن نژاد محمد، فدایی نژاد، محمداسماعیل، 1396، بررسی انگیزه های خرید و ادغام (M&A) در بازار سرمایه ایران،عنوان نشریه:چشم انداز مدیریت مالی، دوره 7 ، شماره  2 (18).
 • حکیم جوادی، احمد؛ پاسبان، محمدرضا، 1396،بررسی تطبیقی مقررات ماهوی کنترل ادغام ازمنظر حقوق رقابت در نظام‌های حقوقی اتحادیه اروپا و ایران، فصلنامه علمی مجلس و راهبرد، دوره 24، شماره 90 تابستان.
 • خزایی، حسین ، سال 1385، حقوق تجارت، جلد اول، تهران انتشارات قانون.
 • رنانی، محسن، بازار یا نا­بازار،1376 ، سازمان برنامه و بودجه، تهران .
 • ساکت، محمدحسین، 1386، شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی،تهران، انتشارات جنگل.
 • سالواتوره، دومینیک، 1372، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، حسن سبحانی،‌ تهران، ششم، ش، نشر نی.
 • ستوده تهرانی حسن، سال 1380 ، حقوق تجارت جلد دوم ، چاپ چهارم ، انتشارات دادگستر.
 • شیخ انصاری، المکاسب، المکاسب الحرمه، چاپ رحمت‌الله، بی‌تا.
 • صقری، محمد ، سال 1390 ، حقوق بازرگانی، شرکت ها ، انتشارات سهامی انتشار.
 • صیدی، حجت الله، 1382، راهبرد تجدید ساختار: ادغام و تملک، نشریه حسابدار  شماره 155، ص 28.
 • دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد1، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
 • عیسائی تفرش، محمد ، ، مباحث تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری ، تهران ،چاپ اول ، جلد دوم، انتشارات اثار علمی دانشگاه تربیت مدرس.
 • عیسائی تفرشی، محمد، 1386،حقوق تجارت، مباحثی تحلیلی ازحقوق شرکتهای تجاری، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
 • غنی‌نژاد، موسی، 1376، معرفت شناسی علم اقتصاد، تهران، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.
 • فرج وند، اسفندیار، 1396، از هم افزایی تا هم آفرینی، مدیریت سازمان های دولتی، سال ششم، زمستان شماره 1 (پیاپی 21، ص 52).
 • کاتوزیان، ناصر، 1366، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج2، تهران، بهنشر.
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1386، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش.
 • معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج1، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر.
 • منتظر ظهور، محمود، 1369، اقتصاد، تهران، سازمان انتشارات دانشگاه تهران.
 • Campbell Black, H. (1990), Black's Law Dictionary, west publishing Company.
 • Chatterjee, R. Kuenzi, 2001, A. T, Mergers and acquisitions, The influence of methods of payment on bidder's share price, Cambridge Univ. (United Kingdom). Judge Inst. of Management Studies.
 • John C. Coates IV, 2015, Mergers, Acquisitions, and Restructuring, Types, Regulation, and Patterns of Practice, Harvard Law School Cambridge.
 • John C. Coates IV, 2015, Mergers, Acquisitions, and Restructuring: Types, Regulation, and Patterns of Practice , Harvard Law School Cambridge.
 • John C. Coates IV,2015, Mergers, Acquisitions, and Restructuring: Types, Regulation, and Patterns of Practice.
 • Malkovský, Michal, 2016, Regulation of Mergers and Acquisitions: A Comparative Analysis of Some Aspects of the EU and U.S. Law, JUBN16 Comparative Company Law Autumn.
 • Mark Zerdin, 2017, The Merger and Acquisitions Review, 87 Lancaster Road, London, Published in the United Kingdom by Law Business Research Ltd, London.
 • Martin J. Conyon, Sourafel Girma, Steve Thompson, Peter W. Wright, 1999, The impact of mergers and acquisitions on profitability and employee remuneration in UK manufacturing industry, University of Nottingham, p.2.
 • Nicholas Grier 1998, UK company law, John Wiley & Sans lid, England.
 • Ohn C. Coates IV,2014, Mergers, Acquisitions and Restructuring:Types, Regulation, and Patterns of Practice (Harvard John M. Olin Discussion Paper Series Discussion Paper No. 781, July, p.10.
 • OWEN, SIAN, 2006, The history and mystery of merger waves: A UK and US perspective, Working Paper Number -02 School of Banking and Finance, The University of New South Wales, p.3.
 • Paulina Junni and Satu Teerikangas, 2019, Mergers and acquisitions, Oxford University Press USA.
 • Peter Harris, 2013, Corporate Tax Law: Structure, Policy and Practice, Cambridge University Press.
 • Philip Snell and Kathrine Meloni, Acquisition finance in the UK (England and Wales): overview, p. 1.
 • Roberts, Alexander, Wallace, William, Peter, Moles, 2016, Mergers and Acquisitions, Edinburgh Business School, United Kingdom.
 • The Enterprise Act 2002
 • Vaughan David, Smith Lucy Clements, (2014), “An Introduction to Compulsory Purchase Valuation Principles Spanning 150 years”, Journal of Building Survey Appraisal & Valuation, No. 2, p.185.