تبیین نقش گرایش احساسی سرمایه گذاران بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری‌‌‌‌‌‌‌‌، واحد بروجرد‌‌‌‌‌‌‌‌، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بروجرد ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری‌‌‌‌‌‌‌‌، واحد بروجرد‌‌‌‌‌‌‌‌، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بروجرد ایران

3 استادیار گروه حسابداری‌‌‌‌‌‌‌‌، واحد بروجرد‌‌‌‌‌‌‌‌، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بروجرد ایران .

چکیده

پژوهش های زیادی نشان می دهد که قدرت نقدشوندگی دارایی ها که از متغیرهای مورد توجه سرمایه گذاران می باشد تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله احساسات سرمایه گذاران قرار دارد.احساسات سرمایه گذاران در بازار توسط دیدگاه مالی رفتاری تبیین می شود این دیدگاه در نقطه مقابل ﺗﺌوری های مالی کلاسیک است.از این رو در این پژوهش هدف اصلی را بررسی رابطه بین ویژگی های احساسی سرمایه گذاران و نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه ایران قرار دادیم.برای این منظور داده های 95 شرکت از میان شرکت های فعال بازار سرمایه در یک دوره 7 ساله طی سال های 1392 تا 1398 با استفاده از مدل رگرسیون چند منغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین ویزگی های احساسی سرمایه گذاران و نقدشوندگی سهام شرکت های بزرگ و کوچک رابطه ی معنی دار وجود دارد.و با توجه به سطح معنی داری متغیرهای تعدیل کننده مدل پژوهش،ویژگی های احساسی بالا و پایین در شرکت های کوچک رابطه ی معنی دار منفی با نقدشوندگی سهام دارند ولی وجود رابطه معنی دار برای شرکت های بزرگ تایید نگردید.هم چنین با توجه با آمارهF ،می توان معنی دار بودن کل مدل رگرسیونی را نتیجه گرفت.و با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون،خود همبستگی شدید سریالی بین متغیرهای پژوهش وجود ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Role of Investors’ Emotional Inclination on the Stock Liquidity of Firms Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • hamid moridipour 1
 • Mahmoud Hemmatfar 2
 • mohammad hasan janani 3
1 phd of Student, Department of Accounting, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd Iran.
2 Associate of Prof. Department of Accounting, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd Iran
3 Assistant of Prof. Department of Accounting, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd Iran.
چکیده [English]

Many studies introduce the liquidity of assets, one of the variables considered by investors, to be influenced by various factors such as investors’ emotions. The investors’ emotions in the market are explained by the financial behavioral approach. This approach is the opposite of the classical financial theories. Hence, this study was mainly aimed at investigating the relationship between investors’ emotional features and the stock liquidity in the Iranian stock market. To this end, the data of 95 active firms from those listed in stock exchange market in a 7-year period from 2013 to 2019 (Solar Years 1392-1398) were investigated using a multivariate regression model based on the panel data method. The results of testing the research hypotheses revealed a significant relationship between the investors’ emotional features and the stock liquidity of large and small firms. Given the significance level of the research model’s modulators, the high and low emotional features in small firms have a significant negative relationship with stock liquidity; however, this significant relationship was not confirmed for large firms. Furthermore, the significance of the whole regression model may be concluded given F statistic. Based on Durbin-Watson statistics, there is no strong autocorrelation between the research variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial-Behavioral Approach
 • Classical Financial Theories
 • Investors’ Emotional Features
 • Stock Liquidity
 • اسلامی بیدگلی، علی رضا سارنج، (1387 )انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی، انحراف معیار بازدهی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی. دروه 15 .شماره 53 .صص 3-16       
 • اصغری ابراهیم و همکاران(1399). تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران بر نقدشوندگی بازار سرمایه،مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز.دوره دوازدهم شماره اول
 • رستمی حمید و همکاران(1397). تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران و عوامل صرف ریسک بر ارزشیابی سهام.فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،شماره39
 • عسگری محمد رضا و علی کلهر(1397) بررسی ارتباط بین سهم بازار و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری-دوره 4 شماره 2
 • جعفری مجید و همکاران(1396)تاثیر سوگیری رفتاری مدیران بر ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.پایان نامه کارشناسی ارشد
 • حجازی رضوان و همکاران(1394)اثر بازار،نقدشوندگی و تکانه بر تغییرات عمده قیمت سهام-پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی-سال7 شماره26
 • حسین پور آرش و همکاران(1399). تاثیر ویژگی های اخلاقی و رفتاری مدیران بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران،فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی،12(14)،پیاپی 48
 • صالحی اله کرم (1400)- تاثیر قدرت حاکمیت شرکتی بر نقدشوندگی بازار سهام با تاکید بر معیارهای آمیهود،حجم معامله و شکاف قیمتی.فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری،سال دهم شماره سی و هفتم
 • مهرانی کیارش و معدنچی مهدی.(1397) آزمون اثر احساسات و الگوی رفتاری معاملات سرمایه گذاران بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار.راهبرد مدیریت مالی.سال ششم شماره21
 • Armstrong, C., J, Core, D,. Tayor .and R,Verrecchia. (2011). "When Does Information Asymmetry Affect the Cost of Capital?" Journal of Accounting Research "49(1) , pp.1-40.
 • Ashis c. mehta, Abha moradia.(2021). " A Study Of Individual Investor Behavior For Stocks And Gold".International Journal of Research in Commerce, Economics & Management. 11(2). 8-16
 • Bo Zhu, Feng Niu‚(2016)‚ “Investor sentiment, accounting information and stock price:Evidence from China” Pacific-Basin Finance Journal 38 (2016) 125–134
 • Brockman, P., Chung, D.Y., Pérignon, C., 2009. Commonality in liquidity: a global perspective. J. Financial Quant. Anal. 44 (4), 851–882.
 • Brogaard, J., Li, D., & Xia, Y. (2017). Stock Liquidity and default Risk. Journal of Financial Economics, 124(3), 486-502.
 • Byomakesh Debataa, Saumya Ranjan Dashb, Jitendra Mahakudc, (2018), ″Investor sentiment and emerging stock market liquidity″Finance Research Letters. 1544-6123/ © 2017 Elsevier Inc.
 • Choridia taraun, R.Roll and A.subrahmanyam.(2008).liquidity and market efficiency,journal of financial economics,vol:87,pp:246-268
 • Chordia, T., A. Sarkar, and A. Subrahmanyam. “An Empirical Analysis of Stock and Bond Market Liquidity.” Review of Financial Studies, 18,(2005), pp. 85–129.
 • David Aboody, Omri Even-Tov, Reuven Lehavy(2020) ˮOvernight Returns and Firm-Specific Investor Sentimentˮ. Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA), Forthcoming
 • Dhaoui AB، Nacer KH. (2014). Sensitivity of Trading Intensity to Optimistic and Pessimistic Beliefs. Arab Economics and Business Journal, 9, 115-132
 • Duan, J. C., & Zou, Q. (2014). Liquidity and default. Working Paper, National University of Singapore.
 • Hameed, A., Kang, W., Viswanathan, S., (2010). Stock market declines and liquidity. Journal of Finance, 65, 257–293.
 • Jones, Anne Leah & Bandopadhyaya,Arindam ,(2005)" Measuring Investor Sentiment in Equity Markets"Financial Services Forum Publications, Working Paper 1007,paper 6.
 • Justin, C.S.P., D Hong , M .and G,Subrahmanyam. (2007). " A tale of two prices :Liqudity and Asset Prices in Mulitiple Markets" Joumal of Banking &Finance,32, pp. 960-974.
 • Jyoti Kumari & Jitendra Mahakud‚(2016)‚ “Investor Sentiment and Stock Market Volatility:Evidence from India” Journal of Asia-Pacific Business, 17:2, 173-202,
 • Karolyi, G.A., Lee, K.H., Van Dijk, M.A., 2012. Understanding commonality in liquidity around the world. J. Financial Econ. 105 (1), 82–112.
 • Kim,T, Ha, A, Lopatta, K, (2016), “Investor Sentiment and Market Anomalies”, 23rd Australasian Finance and Banking conference 2010paper, Available at
 • Liu, S., 2015. Investor sentiment and stock market liquidity. J. Behav. Finance 16 (1), 51–67.
 • Liston, D. (2016). Sin stock returns and investor sentiment. The QuarterlyReview of Economics and Finance, 59, 63-70.
 • Me-chen‚Lin(2010)″The Effects Of Investor Sentiment On Returns and Idiosyncratic Risk in the Japanese Stock Market":International Research Journal of Finance and Economics, vol 60, pp 29-43.
 • Michael J. Cooper. Jing He. Marlene A. Plumlee, (2015), “Voluntary Disclosure and Investor Sentiment”, onlinelibrary.wiley.com.
 • Moshirian, F., Qian, X., Wee, C.K.G., Zhang, B.,( 2017). The determinants and pricing of liquidity commonality around the world. J. Financial Markets 33, 22–41.
 • Nittai K. Bergman٬ Sugata Roychowdhury.(2006). Investor Sentiment, Expectations, and Corporate Disclosure.  MIT Sloan School of Management
 • Rubin, A., (2007), Ownership level,ownership concentration and liquidity,Journal of Financial Markets, 10(3),219–248.
 • Ryan, H (1996)."The Use of Financial Ratios as Measures of Determinants of Risk in the Determination of the Bid-Ask Spread", Journal of Financial and Strategic Decisions, pp.33-40
 • Smales Lee, A. (2014). News sentiment and the investor fear gauge.Finance Research Letters, 11(2), 122-130.
 • Subramanian Rama Iyer‚Joel T. Harper‚(2018)‚ “Cash flow volatility and investor sentiment” Managerial Finance, Vol. 43 Issue: 2, pp.178-192,
 • Woan-lih Liang(2015)″ Sensitivity to investor sentiment and stock performance of open market share repurchases″Journal of Banking & Finance 71 (2016) 75–94
 • Zhang Yanyu, Xu Qiang,(2017), Investor Sentiment, Information Disclosure and Corporate Investment Behavior, Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR), volume 26