تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد صندوق های سرمایه‌گذاری در ایران با تاکید بر حسابداری ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت مالی. گروه حسابداری. واحد تهران جنوب. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران.

2 استادیار. گروه حسابداری. واحد تهران جنوب. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران.

3 دانشیار. گروه حسابداری. واحد تهران جنوب. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران.

4 دانشیارگروه حسابداری. واحد تهران جنوب. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین رفتار سرمایه گذاران و تعیین میزان اثر هوش هیجانی بر تصمیم گیری های یک فرد در زمان سرمایه گذاری است. برای این منظور تورش های سرمایه گذاری مانند حسابداری ذهنی، ریسک گریزی
تاثیر سرایتی و چگونگی تاثیر آنها بر فرایند تصمیم نیز مورد کنکاش قرار گرفت.

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث روش از نوع توصیفی پیمایشی است. اطلاعات این پژوهش از طریق پرسشنامه مشتمل بر 34 سوال و توزیع آن بین 207 نفر از سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری بدست آمده و با استفاده از نرم افزار لیزرل و معادلات ساختاری پردازش و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی حاکی از آن است که بین هوش هیجانی و حسابرسی ذهنی و تاثیر سرایتی رابطه معناداری وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: هوش‌هیجانی، حسابداری ذهنی، تأثیر سرایتی، ریسک‌گریزی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emotional Quotient Impact on Investment Funds Performance in Iran Emphasis on Mental Accounting

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Ghasemi 1
 • fatemeh sarraf 2
 • Mohsen Hamidian 3
 • Roya Darabi 4
1 Phd finance management student, Accounting, Tehran Jonoob, Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Accounting, Tehran Jonoob, Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Accounting, Tehran Jonoob, Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Accounting, Tehran Jonoob, Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Purpose of this research is the investigation of relation between the investors' behavior and defining the effect of emotional quotient on decision making activity at the time of investing.
For this objective, investment biases such as mental accounting, risk aversion, spread influence are taken into consideration.
From Target and Method view of point, this research can be considered as Applied and Survey -Descriptive research respectively. Data of this research is collected through a questionnaire including 34 questions which distributed between 207 investment fund investors and analysis done via Lissrel software and Structural Equations.
By testing the main hypothesis, the results clearly shows that there is a significant relation between emotional quotient, mental accounting and spread influence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional Quotient
 • Mental Accounting
 • Risk Aversion
 • موسوی، احمد و شاه ویس، فرهاد (1397)، تبیین الگوی ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وتأثیرآن بر کیفیت سود، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 39
 • صراف، فاطمه و برزگر، قدرت اله (1397)، هموارسازی سود، مسئولیت اجتماعی، کیوتوبین، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 39
 • باغومیان، رافیک. (1390). بررسی روند اثر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شمارة 12
 • دموری، داریوش و فرید، داریوش. (1390). ارزیابی و تجزیه ‌و ‌تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت سرمایه‏گذاران به‌عنوان مشتریان شرکت‏های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران (مطالعة موردی: بورس‏های منطقه‏ای تهران، اصفهان و یزد) ، مدیریت بازرگانی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران دورة3، شماره 8، 61 تا 80
 • سعادت‏مهر، مسعود. (1390). ‏بررسی تأثیر امنیت بر سرمایه‏گذاری خصوصی در ایران، فصلنامة علمی پژوهشی، پژوهش‏های رشد و توسعة اقتصادی، سال اول، شمارة دوم
 • سویزی، محسن؛ محمدی، فریبرز. (1390). نقش سرمایة اجتماعی در تأمین امنیت سرمایه‏گذاری، فصلنامة ره‏نامة سیاست‏گذاری، سال دوم، شمارة سوم
 • رهنمای‏ رودپشتی، فریدون؛ تقی‏پوریان، یوسف و آزادیان یوسف. (1389). ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣؤﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران از ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﻓﺎزی، ﻣﺠﻠة ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺗﻔﻮی، ﺷﻤﺎرة دوم
 • پمپین، میشلام. (1388). دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی، ترجمة دکتر احمد بدری، شرکت انتشارات کیهان
 • توکلی‏محمدی، محمد و قاضی‏زاده، مصطفی. (1388). بررسی رفتار مدیران سرمایه‏گذار و تحلیلگران مالی درمورد پیش‌بینی بازار و انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران، دوماهنامة علمی- پژوهشی، دانشگاه شاهد، سال شانزدهم ـ دورة جدید، شمارة 35
 • حامدیان، مهدی. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر قیمت سهام و تصمیم‏گیری سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی
 • خوش‏طینت، محسن و حاجیان، نجمه. (1387). تأثیر افزایش سود تقسیمی بر رفتار سرمایه‏گذاران، نشریه: اقتصاد، بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، شماره 51
 • دهقان، عبدالمجید. (1387). بررسی عوامل روانی تأثیرگذار بر قصد افراد به سرمایه‏گذاری سهام در بورس اوراق بهادار، پایان نامة کارشناسی ارشد
 • رهبر، فرهاد، مظفری‏خامنه، فرشید و محمدی، فرشید. (1386). موانع سرمایه‏گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران، تحقیقات اقتصادی، شمارة 81
 • فهیمی‏دوآب، رکسانا. (1384). بررسی درجة اهمیت عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‏گذاران سهام عادی در تالار بورس اوراق بهادار مشهد و مقایسة تطبیقی آن با رفتار سرمایه‏گذاران در تالار بورس اوراق بهادار تهران، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
 • Brockman, Paul; S. Howe, John; Mortal, Sandra. (2008). Stock market liquidity and the decision to repurchase, Journal of Corporate Finance 14, 446–459
 • Byrne, Kathleen (2005). How do consumers evaluate risk in financial products?" Journal of Financial Services Marketing, Henry Stewart, Publications, 10.
 • Dawson, John. W. (2006). Regulation, Investment, and Growth across Countries, Cato Journal 26(3), 489-509.
 • Fama, Eugene F; French, Kenneth R. (2006). Profitability, investment and average returns, Journal of Financial Economics 82, 491–518.
 • Hill, Clayer A, (1997). The political determinants of investor’s behavior, Uniwin University.
 • Hunton, J. E. (2005). Toward an Understanding of the Risky Choice Behavior of Professional Financial Analysts, Journal of Psychology and Financial Markets, 2(4), 182–189.
 • IV sia, Chang (2004). The visual Investor: How to spot market trends, Annual investor survey.
 • Lee, Yong Jick; Kauffman, Robert J; Sougstad, Ryan. (2011). Profit-maximizing firm investments in customer information security, Decision Support Systems 51, 904–920.
 • Pinheiro-Alves, Ricardo; Zambujal-Oliveira, João. (2012). The Ease of Doing Business Index as a tool for investment location decisions, Economics Letters 117, 66–70.
 • Shim, Gyu-yeol; Lee, Seung-hwan; Kim, Yong-man. (2008). How investor behavioral factors influence investment satisfaction, trust in investment company, and reinvestment intention, Journal of Business Research 61, 47–55.
 • Shleifer, A. (2000). In efficient market: an introduction to behavioral, Journal of Economic Psychology.