ارتقای سطح کارایی سرمایه‌گذاری براساس کاهش سوگیری رفتاری مدیران: رویکرد تحلیل ویکور خاکستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه حسابداری ، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب ، ایران .

3 دانشیار، گروه حسابداری ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب ، ایران.

4 استادیار، گروه حسابداری ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب ، ایران.

چکیده

چکیده
رشد و توسعه‌پایدار بازارسرمایه همواره به عنوان یکی استراتژی‌های کشورها به منظور ایجاد ثبات اقتصادی مدنظر بوده است. اما وجود تورش‌های رفتاری در تصمیم‌گیری‌ها در بازارسرمایه باعث شده است این بازار به خصوص در کشورهای در حال توسعه دچار بازده کمتر و مشکلاتی همچون عدم‌کارایی سرمایه‌گذاری در سطح کلان و وجود محدودیت‌های مالی در سطح خرد در بازار رقابتی باشد. هدف این پژوهش ارتقای سطح کارایی سرمایه‌گذاری براساس شناخت سوگیری‌های رفتاری مدیران از طریق تحلیل ویکتور خاکستری می‌باشد. روش‌شناسی این پژوهش ترکیبی بوده است که در گام اول به منظور شناسایی مولفه‌ها کارایی سرمایه‌گذاری و سوگیری‌های رفتاری مدیران از تحلیل فراترکیب با مشارکت ۱۸ نفر از متخصصان دانشگاهی صورت پذیرفت. سپس از طریق تحلیل دلفی شاخص‌های شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفتند که از مجموع ۳۸ شاخص شناسایی شده، ۲۱ شاخص مورد تایید نهایی قرار گرفت. در این تحلیل مولفه‌های شناسایی شده در مورد سوگیری‌های رفتاری مدیرعامل بر شاخص‌های کارایی سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد، کاهش سوگیری‌های رفتاری منفعت‌طلبانه مدیرعامل می‌تواند به افزایش اثربخشی کارایی سرمایه‌گذاری منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improve Investment Efficiency Based on Cognitive Behavioral Biases CEO by Gray Vikor Analysis

نویسندگان [English]

 • Mohammed feridoni 1
 • nader rezaei 2
 • askar pakmaram 3
 • Rasoul ABDI 4
1 PhD Student, Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
3 Associate Professor, Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Sustainable growth and development of capital markets has always been considered as one of the strategies of countries for economic stability. But the existence of behavioral bias in decision making in the capital market has made the market especially less effective in developing countries, and problems such as inefficient investment in the macro level and the presence of financial constraints on the micro level in the competitive market. The Purpose of this research is Improve Investment Efficiency Based on Cognitive Behavioral Biases Managers by Rough Theory Analysis. The methodology of this research was a mix method of which, in the first step, in order to identify the components of investment efficiency, financing constraints and behavioral bias of managers, a further analysis was carried out with the participation of 18 university specialists. Then through the Delphi analysis identified factors were identified from a total of 38 criteria's, 21 criteria's were finalized. In Rough's analysis, the identified components of managerial behavioral bias on investment performance indicators were examined and it was found that recognizing managerial behavioral bias can increase the effectiveness of investment efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords Investment Efficiency
 • Cognitive Behavioral
 • Biases CEO
 • آزاد ، رحمت اله ، کامیابی ، یحیی ، خلیل پور ، مهدی (1399). ویژگی های رفتاری مدیران و نقدشوندگی سهام ، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی ، سال دوازدهم ، شماره 45 ، صص 191-213
 • براتی، سعید.، عبدلی، محمدرضا. (۱۳۹۷). طراحی مدل و تبیین شیوه‌های اقناع در کیفیت افشا گزارشگری مالی با انگیزه‌های سوگیرانه تملک‌شغلی مدیران عامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، ۳(۶): ۱۹۹-۲۴۰.
 • تقی‌زاده خانقاه، وحید.، بادآورنهندی، یونس. (1397). ارتباط بین کارایی سرمایه‌گذاری و خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم‌تقارن اطلاعاتی، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال ششم، شماره 21، بهار، 33-56.
 • دادرس، کیوان.، طلوعی‌اشلقی، عباس.، رادفر، رضا. (1397). نقش مالی رفتاری در درک رفتار سرمایه‌گذاران فردی (مرور شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران)، دانش سرمایه‌گذاری، 7(28): 83-102.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون.، نیکومرام، هاشم.، جهان میری، محمد حسام. (1397). عدم‌اطمینان اطلاعاتی معیاری جهت تبیین بازدهی سهام (نگرشی مبتنی بر مالی رفتاری)، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال هفتم، شماره بیست و ششم، تابستان، 131-153.
 • فرید، داریوش.، قدک‌فروشان، مریم. (1397). بررسی تاثیر نوع تأمین مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری با تاکید بر ارزش شرکت. دانش سرمایه‌گذاری، 7(28): 103-126.
 • کریمی، کیانا.، رهنمای رودپشتی، فریدون. (1393). تورش‌های رفتاری و انگیزه‌های مدیریت سود، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 4(14): 15-32.
 • مرادی، جواد.، احمدی، غلامرضا. (۱۳۹۶). بررسی تاثیر ادراک مدیران و بازار از ارزش شرکت بر مخارج سرمایه‌ای در بازارهای ناقص با در نظر گرفتن مساله نمایندگی، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، ۳۴(۲): ۸۸-۱۰۷.
 • مسکنی ، مصطفی ، عبدلی ، محمد رضا (1399). بررسی تاثیر انگیزه رقابتی مدیر عامل بر ارتباط سوگیری های رفتاری مدیران با ضعف سیستم کنترل داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی ، سال هشتم ، شماره بیست و نهم ، صص 155-135.
 • ولیان، حسن.، عبدلی، محمدرضا.، اروئی، مهران. (1397). تعدیل شکاف انتظارات حسابرسی براساس استراتژی‌های منابع انسانی از طریق رویکرد تئوری راف و تئوری خاکستری، حسابداری مدیریت، 11(39): 115-137.
 • Ahmad,R. &Habib,Y. (2020), “Over Confident Managersand External Financing Choice: Evidence from Pakistan”, Retrievedfrom:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3106526.
 • Beck, J. (2002). A Meta-Synthesis of the Qualitative Research. American Juornal of Maternal/child Nursing, 93-112.
 • Borghans, L., Duckworth, A. L., Heckman, J. J., & Ter Weel, B. (2018). The economics and psychology of personality traits. Journal of human Resources, 43(4), 972-1059.
 • Chen, F., Hope, O., Li, Q., Wang, X. (2011). “Financial reporting quality relate to investment efficiency?”. Journal of Accounting and Economics, Vol. 48 (2-3), PP. 112-131
 • Chen, I, J., Lin, Sh. (2017). Managerial Optimism, Investment Efficiency, and Firm Valuation, International Conference on Accounting and Finance.
 • Chen, Tao, Xie, Lingmin, Zhang, Yuanyuan. (2018). How does analysts’ forecast quality relate to corporate investment efficiency?, Journal of Corporate Finance; doi:10.1016/j.jcorpfin.2016.12.010.
 • Chang,Shu-Ling, Hwang, Long-Jainn, Li, Chun-An, Jhou,Cian-Ting, (2020), “Managerial Overconfidence and Earnings Management”, International Journal of Organizational Innovation, 10(3), PP. 189-205.
 • Devos, E., Elliot, W, B., Warr, R, S. (2015). CEO opportunism? Option grants and stock trades around stock splits, Journal of Accounting and Economics, 60(1): 18-35.
 • Dew, J., & Xiao, J. J. (2011). The financial management behavior scale: Development and validation. Journal of Financial Counseling and Planning, 22(1), 43.
 • Fernandes, D., Lynch Jr, J. G., & Netemeyer, R. G. (2014). Financial literacy, financial education, and downstream financial behaviors. Management Science, 60(8), 1861-1883.
 • Gathergood, J. (2012). Self-Control, Financial Literacy and Consumer Over-Indebtedness, Journal of Economic Psychology, 33, pp. 590-602.
 • Hirshleifer, D. (2001). "Investor Psychology and Asset Pricing", Journal of Finance, 4: 1533-1597.
 • Koga, M., Kato, H. (2017). Behavioral Biases in Firms Growth Expectations, Bank of Japan Working Paper Series, Nihonbashi-Hongokucho, Chuo-ku, Tokyo 103-0021, Japan.
 • Lai, SH. M. Liu, CH. L. (2017). “Management characteristics and corporate investment efficiency”, Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, DOI: 10.1080/16081625.2016.1266270
 • Pawlak, Z. (1982). Rough sets, International Journal of Computer and Information Science, 11(5): 341–356.
 • Sandelowski, M., Barroso, J. (2007). Using qualitative meta-summary to synthesize
 • qualitative and quantitative descriptive findings, Research in Nursing & Health, 30(1): 99-111.
 • Shafer, W, E., Wang, Zh. (2011). Effects of ethical context and Machiavellianism on attitudes toward earnings management in China, Managerial Auditing Journal, 26(5): 372-392
 • Strombback, C., Lind, T., Skagerlund, K., Vastfjall, D., Tinghog, G. (2017). Does self-control predict financial behavior and financial well-being? Journal of Behavioral and Experimental Finance, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbef.2017.04.002.
 • Suresh, A., (2013). “Understanding Behavioral Finance Through Biases and Traits of Trader Vis-à-vis Invester”. Journal of Finance, Accounting and Management, 4(2), 11-25.
 • Ulupinar, B. (2018). The effect of managerial entrenchment on analyst bias, Global Finance Journal, doi:10.1016/j.gfj.2018.04.001
 • Wallace, W, A. (2015). The Effect of Confirmation Bias in Criminal Investigative Decision Making, Walden Dissertations and Doctoral Studies.
 • Wan, H., Zhu, K., Chen, X. (2015). Career concerns, shareholder monitoring and investment efficiency: From the perspective of compensation contract rigidity in Chinese SOEs, China Journal of Accounting Research, 8:59-73.
 • Yannick, T. (2018). Cyclical Investment Behavior across Financial Institutions, Journal of Financial Economics, doi: 10.1016/j.jÞneco.2018.04.012.
 • Zhai, L, Y., Khoo, L, P., Fok, S, C. (2008). Feature extraction using rough set theory and generic algorithms an application for the simplification of product quality evaluation,” Computers & Industrial Engineering, 43(4): 661-676.