عوامل راهبردی مؤثر بر سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل جاده‌ای کالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت و مدرس، تهران،ایران .

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

علی‌رغم اهمیت بالای تأثیر صنعت حمل و نقل جاده‌ای کالا در توسعه اقتصاد کشور، داده‌های آماری حکایت از توسعه پایین این صنعت متناسب با ظرفیت‌های بی‌نظر و موقعیت ژئواستراتژیک سرزمینی ایران دارد، پژوهش حاضر به ارائه عوامل راهبردی موثر بر سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل جاده‌ای کالا پرداخته است. این پژوهش دارای ماهیتی اکتشافی- کاربردی؛ با پارادایم تفسیری-ساختاری؛ رویکرد آمیخته با روشهای‌ کیفی داده بنیاد و روش کمی معادلات ساختاری است منبع گردآوری داده‌ها در این پژوهش در فاز کیفی مقالات، اسناد بالادستی، مصاحبه‌ها و در فازکمی پرسشنامه و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در فاز کیفی داده بنیاد/ نظام‌مند با بهره‌مندی از نرم افزار مکس کیو دا و در فاز کمی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل می‌باشد. نخبگان و خبرگان حوزه حمل و نقل جاده‌ای کالا بودند که با روش گلوله برفی شناسایی و انتخاب شدند. بر اساس یافته‌های این پژوهش مهمترین راهبردهای موثر در صنعت در حمل و نقل جاده‌ای کالا عبارتند از: 1) بهبود فضای کسب و کار؛ 2) انجام تحقیقات بازار؛ 3) هوشمند سازی؛ 4) ارتقاء الگوهای رفتاری؛ 5) استفاده از فنّاوری و تجهیزات روز؛ 6) توسعه زیرساخت‌ها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic factors affecting investment in the freight industry

نویسندگان [English]

 • Parviz Turani Qazvini 1
 • Asghar Moshabaki 2
 • Hamidreza Saeed Nia 3
 • Ali Badizadeh 4
1 Ph.D. student, Business Management Group, Emirates Unit, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates.
2 Professor, Department of Management, School of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Business Administration, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Despite the high importance of the impact of the freight road transport industry on the development of the country's economy, statistical data indicate a low level of large public and private sector investment in this industry in proportion to the unique capacities and geostrategic position of Iran. Therefore, the study is going to identify the strategic factors affecting macro-investment in the road freight industry in Iran. This research is of exploratory-applied nature, interpretive-structural paradigm and mixed approach (quality-commercial). Data collection sources in the qualitative phase of articles are upstream documents, interviews and in the quantitative phase are questionnaires; method of data analysis in the qualitative data phase of the article is data-based and systematic using Max QD software and in the quantitative phase is structural equations using LISREL software. Elites and experts in the field of Commodity road transport were identified and selected by snowball method. According to the findings of this study, the most important strategies in the Commodity road transport industry are:
1. Improve business climate;
2. Do market research;
3. Smart making;
4. Improving Behavioral Patterns;
5. Use of modern technology and equipment;
6. Infrastructure development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • commodity Road Transport
 • Strategic Factors
 • Business
 • smart making
 • Infrastruc
 • انواع روش‌های حمل و نقل و جابجایی کالا https://postbar.ir/
 • پورخلیقی هیر, حمید، ۱۳۹۵، مسیولیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (سی ام آر) مصوب 1956 ژنو،کنگره بین المللی جامع حقوق ایران، برگزاری بصورت سمینار، موسسه نمودار توسعه داتیس، https://www.civilica.com/Paper-LAWI02-LAWI02_130.html
 • حمداللهی، مهرداد (1388) حمل و نقل جاده­ای کالا و نقش آن در اقتصاد کشور، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 • سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور (1377) مجموعه گزارش‌های تدوین برنامه حمل و نقل جاده‌ای شماره ۵. تهران.
 • سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (1388) سالنامه آماری، انتشارات کارا.
 • سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور (1380) حمل و نقل در یک نگاه. تهران.
 • صفارزاده، محمود (1387) جایگاه حمل و نقل زمینی در اقتصاد کشور، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 • خواجه زاد، امیر (1394)، مسئولیت و عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل جاده­ای کالا در حقوق تجارت ایران و کنوانسیون M.R، فصلنامه فقه و تمدن ایران، شماره 11 تابستان 1395، ص 123-100
 • خوشخو، سوسن (1396) حمل و نقل جاده­ای و نقش آن در اقتصاد، ماهنامه تخصصی سازمان راهداری وزارت راه و شهرسازی، تهران، شماره 23، ص 48 و 49
 • محبی, محمد، ۱۳۹۲، اهمیت حمل کالا جاده ای در توسعه اقتصادی حمل ونقل پایدارنمونه موردی استان قزوین،همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران، https://www.civilica.com/Paper-APSD01-APSD01_028.html
 • مشبکی اصفهانی، اصغر؛ صادقیانی، فرشاد؛ صادقیانی، ایوب. (1394). ارزش ویژه برند با رویکردی به بازار ایران. انتشارات بازاریابی. تهران.
 • وحدتی فرد، جواد (1396) بررسی عوامل ارتقاء کارایی صنعت حمل و نقل جاده‌ای – داخلی کالا. پایان‌نامه فوق‌لیسانس مدیریت دولتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان).
 • http://tehran.rmto.ir/Pages/ResultAndTasks.aspx
 • http://www.hamlkala.com/fa/haml-jaddei
 • https://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/transportation
 • http://www.iran-transportation.com/
 • https://badpa.ir/blog
 • Zhang, Y. (2015). The Impact of Brand Image on Consumer Behavior: A Literature Review. Open Journal of Business and Management, 3: 58-62.
 • Merrilees, B. (2017). Experience-centric branding: challenges and advancing a new mantra for corporate brand governance.Journal of Brand Management, 24(1), 1- 13.
 • Schroeder, J. E. (2017). Corporate branding in perspective: a typology.European Journal of Marketing, 51(9/10), 1522-1529.
 • Astrachan, C. B., Botero, I., Astrachan, J. , & Prügl, R. (2018). Branding the family firm: A review, integrative framework proposal, and research agenda. Journal of Family Business Strategy.
 • Indurkar, D. (2017). U.S. Patent No. 9,603,009. Washington, DC: U.S. Patent and rademark Office.
 • Ashworth, G. J., & Kavaratzis, M. (2018). The Roles of Branding in Public Administration and Place Management: Possibilities and Pitfalls. In The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe Palgrave Macmillan, London (pp. 425-439).