بررسی پایداری ذهنی و عینی اجزای سود و قیمت گذاری سرمایه گذاران در شرکت های دارویی مشکوک به تقلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلام ی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، تهرا ن، ایر ا ن

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی پایداری ذهنی و عینی اجزای سود، قیمت گذاری سرمایه گذاران طی یک دوره 11 ساله از سال 1386 تا 1396 با 352 مشاهده در 32 شرکت دارویی مشکوک به تقلب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. در این پژوهش برای شناسایی شرکت های مشکوک به تقلب از روش مدل بنیش ستفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی معادلات همزمان میشکین(1983) با رویکرد داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه10 استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی سود به طور معناداری بیشتر است و سرمایه گذاران ضریب پایداری ذهنی جزء نقدی و تعهدی سود را به ترتیب کمتر و بیشتر پیش بینی می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاران، پایداری ذهنی جزء نقدی و تعهدی سود را بیشتر از عینی بودن آنها قیمت گذاری می کنند. به عبارت دیگر سرمایه گذاران پایداری سود شرکت های دارویی مشکوک به تقلب را نادرست قیمت گذاری می کنند و بازار سرمایه نسبت به اطلاعات اجزای سود، کارآیی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the subjective and objective persistence of earnings components and Investors' Pricing in Pharmaceutical Companies Suspected of Fraud

نویسندگان [English]

 • kaveh parandin 1
 • babak jamshidinavid 2
 • mehrdad ghanbary 2
 • afshin baghfalaki 3
1 Ph.D. Student of Accounting, Faculty of Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Faculty member of Payam-e-Noor University,Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Accounting Department, Faculty of Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The main objective of this research is to examine the Mentally and Objective stability of profit components, investor pricing over an 11-year period from 2007 to 2017 with 352 views in 32 suspected fraudulent drug companies admitted to Tehran Stock Exchange. In this research, the method of M Banish score model has been used to identify suspected fraudulent companies. In order to analyze the data and test the hypotheses, the simulation model of Mishkin (1983) has been used with combined data approach and multivariate regression model using Eviews version 10 software. The research findings indicate that the sustainability of the cash component of profit is significantly higher than the accruals component of the earnings and investors predict less and better the components of the financial sustainability of the cash component and the earnings accrual respectively. The results also show that the mental sustainability of the cash component and the earnings accrual is higher than their objective being. In other words, investors value the profitability of suspected drug fraud companies incorrectly, and the capital market does not work well with the components of profit information.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investors' reaction
 • mentally persistence of components of profit
 • Objective stability of components of profit
 • Simultaneous equation system
 • اسدی.غلامحسین.زندیه.مصطفی.غلامی حسن کیاده.فرید (1397).برسی پایداری سازه های اغلام تعهدی ورابطه آنها با بازده های آتی سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های تجربی حسابداری.سال هشتم.شماره30.زمستان 1397.ص.ص.20-1.
 • افلاطونی، عباس. (1395). توان پایین سهامداران در پردازش اطلاعات و نقش آن در قیمت گذاری نادرست سهام شرکت ها. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال نهم، شماره سی ام تابستان ص.ص 55-66.
 • بیات، مرتضی، زلقی، حسن، و میرحسینی، ایراج.(1394)، بررسی تأثیر پایداری سود برارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بررسی های حسابداری و حسابرسی، (22)، 58-41.
 • ثقفی، علی؛کردستانی، غلامرضا (1383). "بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی" بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 37، ص 51 تا 72.
 • حقیقت، حمید؛ ایرانشاهی، علی اکبر. (1389). بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به جنبه های سرمایه گذاری اقلام تعهدی، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال هفدهم، پاییز 1389، شماره 61 .
 • رحیمی دستجردی، محسن؛ خدامی پور، احمد؛ بهار مقدم، مهدی (1395)" بررسی قیمت گذاری اقلام عادی و غیرعادی اجزای نقدی و تعهدی سود" فصلنامه حسابداری مالی، سال هشت، شماره 31، پاییز 95، صفحات161-133.
 • رحیمیان، نظام الدین؛ جعفری، محبوبه (1385). "معیارهای و ساختارهای کیفیت سود" مجله حسابدار، شماره 174.
 • شهریاری،سارا، سلیم، فرشاد.(1393). بررسی و آزمون قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی غیرعادی در بورس اوراق بهادار تهران طی سا لهای 1381 تا 1389 "، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال دوم، شماره 3، پاییز 1393.
 • فروغی، داریوش؛ امیری، هادی؛ الشریف، سید محمد(1396)تاثیر درماندگی مالی بر اثرگذاری اقلام تعهدی بر بازده های آتی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی،  سال 14 ،شماره 55،  پائیز 1396، 93-123.
 • کردستانی، غلامرضا؛ ابراهیمی، تهمینه(1392). "بررسی رابطه بین کیفیت افشا و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی" فصلنامه پژوهش های حسابداری و حسابرسی، پاییز1392، شماره 19.
 • کردستانی، غلامرضا؛ تاتلی، رشید (1393)." بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت در شرکت‌های درمانده مالی و ورشکسته" فصلنامه پژوهش حسابداری، دوره 3، شماره 4، صفحه79-104.
 • کرمی, غلامرضا و مریم فرج زاده. (1394). بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 12، شماره 48، زمستان 1394.
 • مجتهد زاده.ویدا؛ قدرتی،منا (1390). "اثر بی قاعدگی اقلام تعهدی بر قیمت گذاری شرکت ها" فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 3، شماره 10، بهار 1391، صفحه 135-119.
 • مرشد زاده، مهناز؛ قربانی، محمود؛ شعبانی، کیوان(1393). "پایداری سود، شرایط اقتصادی و ارزش محتوایی اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران" فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال هفتم، شماره بیست و سوم، زمستان1393.
 • نیکبخت، نادر؛ افلاطونی، عباس(1393). "بررسی تأثیر اخبار خوب وبد بر درک ، سرمایه‌گذاران از میزان پایداری اقلام تعهدی" بررسی های حسابداری، شماره 3، ص.ص. 39-19.
 • نیکومرام، هاشم؛ پازوکی، پریسا (1394). "پاداش مدیریت و پایداری سود" فصلنامه حسابداری مدیریت، سال 8 ، شماره 24 ، صص61-71.
 • یوسفی اصل، فرزانه؛ باقری پرمهر؛ شعله، فهیمی، منصوره(1396)." بررسی تاثیر جزء نقدی سود بر پایداری سود و بازده سهام" فصلنامه پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی، دوره 1، شماره 3، پاییز 1396، ص.ص. 98-77.
 • Allen, J. E.; Larson, R. C.; Sloan, G. R. (2013). Accrual Reversals, Earnings and Stock Returns. Journal of Accounting and Economics, No. 56, 113-129.
 • Boubakri, F54 (2012). “The Relationship between Accruals Quality, Earnings Persistence and Accruals Anomaly in the Canadian Context“, International Journal of Economics and Finance, 4(6), 51-62.
 • Chen jeef, zeyun,; Shane, Philip B (2014). “Changes in Cash: Persistence and Pricing Implications”, Journal of Accounting Research, Vol. 52 No. 3:p.p.599-634.
 • Choi, Hae mi (2015). “A Tale of two uncertainties”. Loyola University Chicago. Working paper. Access date 2016.
 • Clyde, P.S. (2007). Financial Accounting; an Introduction to Concepts, Methods, and Uses, South Western Can gage Learning, Canada.
 • Collins, D., G. Gong, and P. Hribar. (2003). Investor sophistication and the mispricing of accruals. Review of Accounting Studies, 8 (2-3), 251-276.
 • Cupertino, C.M., Martinez, A.L., da Costa Jr, N.C.A (2015). “Earnings Manipulations by Real Activities Management and Investors’ Perceptions (2015)”, Research in International Business and Finance 34 (2015) 309–323.
 • Dechow, P. & Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors". The Accounting Review. 77, 35-59.
 • Dechow, P. and Ross, S. (2005). The persistence of earnings and cash flows and the role of special items, implications for the accrual anomaly, Working Paper, ssrn.com.
 • Dey, R. M., & Lim, L. (2015). Accrual reliability, earnings persistence, and stock prices: revisited. American Journal of Business, 30 (1,) 22 - 48. doi:doi:10.1108/AJB-07-2014-0041.
 • Doukakis, Leonidas C. Papanastasopoulos, Georgios A, (2014). “The accrual anomaly in the U.K. stock market: Implications of growth and accounting distortions”, Journal of International Financial Markets Institutions and Money, Volume 32:P.P 256–277.
 • Konstantinidi, T., A. Kraft, and P.F. Pope. (2016). Asymmetric persistence and the market pricing of accruals and cash flows, Abacus 52(1): 140-165.
 • Lin, H-W, Lo, H-C, Wu, R-S, (2016). “Modeling default prediction with earnings management”, Pacific-Basin Finance Journal (2016), doi: 10.1016/j.pacfin.2016.01.005.
 • Lu, C.W. (2012). Earnings quality, risk-taking and firm value: Evidence from Taiwan. International Proceedings of Economics Development & Research, 50, 119-123.
 • Roshayani, A., sharinah, M.I., & Normal, O. (2015) Prediction of Business Failure and Fraudulent Financial Reporting: Evidence from Malaysia. Indian Journal of Corporate Governance, 8(1) 34–53 © 2015 Institute of Public Enterprise SAGE Publications sagepub.in/home. http://ijc.sagepub.com.
 • Silva Filho, A. and Machado, Marcio, M (2014). “Persistence and Relevance of Accruals: Evidences from the Brazilian Capital Market working paper”, Available at SSRN: http://ssrn.com/ abstract=2409398.
 • Sloan, R. & Richard, G. (1996). "Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?” the accounting review, Vol.71, No.3, pp.289-315.
 • Teoh, S.H., Welch, I. & Wong, T. (1998). "Earnings management and the long run market performance of initial public offering ". The Journal of Finance, L (6), 1935-1974 .
 • Tomy R.E. (2012). Earnings Persistence over the Business Cycle. Working paper. Stanford University.
 • Wu, X., Tian, G., Li, Y., Zhou,Qing Z (2019). On the pricing of the persistence of earnings components in China, journal homepage: elsevier.com/locate/pacfin, Pacific-Basin Finance Journal 53 (2019) 112–132.