شناسایی و اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار برتوزیع سرمایه در بخش کشاورزی استان خوزستان با رویکرد فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی ،واحدمسجدسلیمان،دانشگاه آزاداسلامی،مسجدسلیمان،ایران.

2 دانشیاردانشگاه شهیدچمران،اهواز،ایران .

3 استادیاردانشگاه قم،قم ،ایران.

4 گروه مدیریت صنعتی،واحدمسجدسلیمان،دانشگاه آزاداسلامی،مسجدسلیمان،ایران.

چکیده

سرمایه‌گذاری در ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد تولید ناخالص داخلی، نقش انکارناپذیری دارد‌‌‌‌‌‌‌‌. در این پژوهش، مولفه‌های تاثیرگذار برتوزیع سرمایه در بخش کشاورزی در استان خوزستان با استفاده از مدل مفهومی فازی(FAHP) مورد شناسایی واولویت بندی قرارگرفته اند و پژوهش ها ومستندات پیشین بررسی شده و مصاحبه با صاحب نظران بخش کشاورزی و استفاده از نرم افزار MAXQDA 2018 برای تحلیل مصاحبه ها انجام شده است. پایایی پرسش نامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 855/0 حاصل شد‌‌‌‌‌‌‌‌. جامعه آماری شامل 62 نفر ‌می‌‌باشند‌‌‌‌‌‌‌‌. نتایج حاصله ار استفاده از نرم افزار MATLAB حاکی از آن است که 4 معیار اصلی ( فنی- اقتصادی، سیاستی، ساختاری و فرهنگی– اجتماعی) و8 زیرمعیار شناسایی شد وبیشترین وزن متعلق به معیار فنی اقتصادی (به میزان 554/0) وکمترین وزن متعلق به معیار فرهنگی- اجتماعی (به میزان 031/0) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization of effective components on capital distribution in the agricultural sector of Khuzestan province with a fuzzy approach

نویسندگان [English]

 • ABDOLHADI FAROKHTABAR 1
 • Belgheys Bavarsad 2
 • Majid Nili Ahmadabadi 3
 • Saber Molla –Alizadeh-Zavardehi 4
1 Department of Industrial Management ,Masjed-Soleiman Branch,Islamic Azad University ,Masjed-Soleiman,Iran.
2 Associate Professor, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
3 Assistant Professor,University of Qom,Qom,Iran
4 Department of Industrial Management ,Masjed-Soleiman Branch,Islamic Azad University ,Masjed-Soleiman,Iran.
چکیده [English]

Investment has an undeniable role in creating job opportunities and GDP growth. In this study, the effective components on the distribution of capital in the agricultural sector in Khuzestan province have been identified and prioritized using the fuzzy conceptual model (FAHP) and include reviewing previous research and documentation, interviewing agricultural experts and using MAXQDA software. 2018 is for interview analysis.
The reliability of the researcher-made questionnaire was obtained with Cronbach's alpha coefficient of 0.855. The statistical population includes 62 people. The results of using MATLAB software indicate that 4 main criteria (technical-economic, political, structural and cultural-social) and 8 sub-criteria were identified and the highest weight belongs to the technical-economic criterion (0.555) and the lowest weight belongs to It is a socio-cultural criterion (in the amount of 0.031).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agricultural Sector
 • Investment
 • Fuzzy Approach
 • اشراقی،ف.وسلامی،ح (1384). تأثیریکسان سازی نرخ تسهیلات بانکی برتخصیص اعتبارات به بخش کشاورزی.مجله علوم کشاورزی ایران، ( 5) 45-22
 • اکبری،ن.و شریف،م(1385).اقتصادکشاورزی،تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
 • بانک کشاورزی (1399).گزارش عملکرد بانک کشاورزی درسالهای مختلف،اداره آماروارقام اقتصادی.تهران
 • بهرامی مهنه ،ف و سلطانی ،س و علیشاهی ،م(1386). مطالعه وضعیت سرمایه گذاری دربخش کشاورزی ایران و راه های افزایش آن. مشهد،ششمین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران
 • تاجی،ن.وامیدی کیا،م(1392). اثرتسهیلات بانکی برمتغیرهای کلان بخش کشاورزی.فصلنامه الگوسازی اقتصادی، 7(24)87-71
 • سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو))1396(.گزارش فازمطالعاتی ومفهومی برنامه توسعه کسب وکارواشتغال پایدارتکاپو
 • ستوده نیا ،س.عابدی ،ف(1392).تأثیرسیاست های پولی ومالی در تثبیت مالی ایران.فصلنامه سیاست های راهبردی وکلان، 1(3) 115-103
 • سلامی، ح و بهمنی، ع )1382(. بهینه یابی ترکیب فعالیت های سرمایه گذاری در بانک کشاورزی. مجله علوم کشاورزی ، 34(2)
 • سلامی، ح. شعبانی، ز. و صدر، ک( 1389 ) . برآورد موجودی سرمایه در زیربخشهای کشاورزی ایران و چگونگی شکل گیری آن در برنامه های توسعه. فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 10(1) 162-133.
 • سلطانی،غ(1383).تعیین نرخ بازدهی سرمایه گذاری دربخش کشاورزی.فصلنامه اقتصادکشاورزی وتوسعه،(45) 19-4
 • صامتی،م.وفرامرزپور،ب( 1383). بررسی موانع سرمایه گذاری خصوصی دربخش کشاورزی ایران.فصلنامه اقتصادکشاورزی وتوسعه،( 12) 45
 • عرب مازار، ع. وخادمیان، س) 1392(. اولویت سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه،( 21) 82
 • عسگرزاده، غ( 1385). مدل سازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی در مؤسسات مالی و اعتباری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.
 • عطائی، م )1394(. تصمیم گیری چند معیاره فازی. انتشارات دانشگاه شاهرود چاپ دوم
 • کریمی،ف.و زاهدی کیوان،م)1390(.تعیین شاخص سرمایه گذاری اقتصادی درتخصیص بهینه تسهیلات به صنعت گردشگری درشرایط عدم قطعیت، 19 (59) 174-151
 • گل آقایی درزی، ح(1391). اولویت بندی سرمایه گذاری در زیربخشهای کشاورزی استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • مکیان،س.وصدرآبادی،ع.وسرلک،ع)1390) تعیین الگوی بهینه تخصیص تسهیلات بانکی به کمک منطق فازی بالحاظ شرایط ریسک(مطالعه موردی:تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی تهران).مجله علمی-پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی،2(4)59-57
 • میراحمدی،م. وترکمانی،ج(1389) .اثراعتبارات بانکی برمتغیرهای کلان بخش کشاورزی درایران. مجله تحقیقات اقتصادکشاورزی،2(2)
 • وفائی،ف. لطافتی،س. و اردلان ،ا)1391 (طراحی مدل بهینه سازی پرتفولیو با استفاده از برنامه ریزی ریاضی فازی.فصل نامه مدیریت صنعتی.7 )21(
 • Ammar,K. (2003). Fuzzy portfolio optimization a quadratic programming approach. Chaos, Solitons and Fractals, 18, 1045-1054.
 • P.J. (2006). Agricultural resources and environmental indicators. Chapter 3.4. Productivity and output growth Gin.U.S. Agriculture Economic Research Service USDA. 77-78.
 • Caplin, D.A. & J.S.H. Kornbluth. (2004). “Multi objective Incestments planning under uncertainty”. Omega Vol 3, No 4, 423-441.
 • Creswell, J. W; V. L. Plano Clark; M. L. Guttmann and E. E. Hanson (2003). Advanced Mixed Methods Research Design. In A.Tashakkori and C. Teddlie (Eds.), Handbook of Research (209–240). Thousand Oaks, CA: Mixed Methods in Social and Behavioral Sage.
 • Demezue,J C.,Osegbue,eg.(2018).Theories and models of agricultural development .Annals of reviews and research.
 • Dornbash, R. Fisher, S. & Startz, R. (1999). Macro economics, seventh edition, Mc Graw-hill International Editions, New york.
 • ElTon, E. & Gruber, M.( 2012). Modern portfolio theory and Investment Analysis.
 • Hwang, K., Cha, M., & Yeo, Y. (2014). Does managerial overconfidence influence on financial reporting? The relationship between overinvestment and conditional conservatism. Review of Integrative Business and Economics Research 4(1), 273-298.
 • Mueller, B. & Mueller, C. (2016). The poletical economy of the Brazilian modek of agricultural development: Institutions versus sectoral policy. The Quartevly Review of economics and finance 62. 12-20.
 • Ouedraogo,R.,R.Desawadogo,H.Desawadogo.(2020).Private and public investment in sub –saharan Africa The role of instability risks.Economic Systems.
 • Sakthivel,R.B.Kaviarsan,P.Salvaraj,H.R.Karimi(2019).EID-based sliding mode investment policy design for fuzzy stochastic jump financial systems .Nonlinear Analysis :Hybrid Systems.
 • Schauten,M.,&Spronk,J.(2007).Optimal Capital Structure:reflections on economic and other values.
 • t.h.(2012) Asurvey of business models for agricultural investment in Indonesia.International institute for sustainable development.TKN report.
 • Tiryaki,F&Mehmat,A.u.(2005).Fuzzy stock selection using a new fuzzy ranking and weighting algorithm.journal of computational and Applied Mathematics 17.
 • Xu,Z.(2020).Economic policy uncertainty ,cost of capital and corporate innovation.journal of banking &finance,111. 105698.
 • Yunna, Wu.,and jing wang.shaoya Ji, Zixin song.yiming ke .(2019).Optimal investment selection of industrial and commercial roof top distributed PV project based on combination weights and cloud-TODIM model from SME’ perspectives.Journal of cleaner production 234