ارایه مدلی برای اطمینان بیش از اندازه، اولویت ریسک، رفتار توده وار و سرمایه گذاری ناکارآمد مدیران (رویکرد مبتنی بر تئوری بازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، نور، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور،نور، ایران.

چکیده

امروزه رفتار توده وار، که یکی از مهم ترین تورش های رفتاری در بین شرکت های سرمایه گذاری، مدیران و سرمایه گذاران است، از این رو، نقش بسیار مهمی در پذیرش ریسک، بازده سهام و سبد سرمایه گذاری بازی می کند هدف تحقیق حاضر این است مدلی برای بررسی اطمینان بیش از اندازه، اولویت ریسک، رفتار توده وار و سرمایه گذاری ناکارآمد مدیران مبتنی بر تئوری بازی ارایه نماید. برای دستیابی به این هدف، داده ها براساس داده های آماری و پرسشنامه تهیه و تعداد 320 پرسشنامه گردآوری گردید و فرضیات به روش PLSوLINGO مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد اطمینان بیش از اندازه، اولویت ریسک و رفتار توده ای مدیران با سرمایه گذاری ناکارآمد رابطه ی معناداری دارد.اطمینان بیش از اندازه مدیران، رابطه ی میان رفتار توده ای و سرمایه گذاری ناکارآمد را تعدیل می کند. اطمینان بیش از اندازه مدیران، رابطه ی میان اولویت ریسک و سرمایه گذاری ناکارآمد را تعدیل می کند . یافته های این پژوهش ممکن است که ، منافع همه طرفین رقابت در ارزیابی اقتصادی گزینه های سرمایه گذاری را تامین نموده و آنها را به تعادل در منافع حاصل می رساند به نحویی که همه طرفین احساس رضایت و خشنودی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

provide a model to check MANAGERS' OVERCONFIDENCE, RISK PREFERENCE, HERD BEHAVIOR AND NON-EFFICIENT INVESTMENT( approach based on game theory )

نویسندگان [English]

 • Vahideh Asgari 1
 • Yahya Kamyabi 2
 • Mehdi Khalil poor 3
1 Ph.D. student, Accounting Group, Islamic Azad University Nour, Noor, Iran.
2 Associate Professor of Accounting Department, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran.
3 Associate Professor of the Department of Accounting, Islamic Azad University, Noor,, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

today , herding behavior , which is one of the most important behavioral biases among investors , managers and investors , therefore plays an important role in risk acceptance , stock return and investment portfoliothe purpose of this study is to provide a model for assessment of overconfidence , risk priority , aggregate behavior and inefficient investors based on game theory . to achieve this goal , data were gathered based on statistical data and questionnaire and the number of questionnaires were collected and the hypotheses were analyzed by pls and lingo . the results show that overconfidence , risk priority and aggregate behavior have a significant relationship with inefficient investment . overconfidence affects the relationship between aggregate behavior and inefficient investment . overconfidence affects the relationship between risk priority and inefficient investment . the findings of this research may provide the benefits of all parties competing in economic evaluation of investment alternatives and bring them to balance in the interests that all parties feel satisfied and satisfied .

کلیدواژه‌ها [English]

 • keywords : overconfidence
 • risk priority
 • aggregate behavior and inefficient investors
 • game theory based approach
 • شمس‌الدینی، کاظم ، دانشی، وحید ، سیدی، فاطمه ،1397 ،بررسی تأثیر رفتار سرمایه‌گذاران و مدیریت بر بازدهی سهام ، مقاله 6، دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 33، تابستان 1397، صفحه 163-189
 • منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرانی ، محمد رضا عبدلی 1397 تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر سیاست های ریسکی شرکتها ، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار   شماره سی وچهارم / بهار 1397 ،صفحه 22-41
 • دارابی، رویا ،  علی زارعی ،1396،تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام: با تاکید بر نقش تعدیلکنندگی محافظهکاری حسابداری
 • مجله علمی - پژوهشی دانش حسابداری مالی دوره چهارم، شماره 1 ،پیاپی 12 ،بهار 1396،صفحه 180-198
 • نادری ،قاسم و حسنی اقار، ناصر 1396 بررسی تأثیر بیشاطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله دانش حسابداری، سال ششم، ش 12 ،تابستان 1396 ،ص 92 تا 5
 • دوستار، محمدعلی ،رضا محمد نژاد  ، جوادیان لنگرودی، مریم،1396 ،بررسی تأثیر رفتار توده‌وار در ریسک‌پذیری مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، مقاله 9، دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 17، تابستان 1396، صفحه 129-148  
 • LIN, S.-W.; HUANG, S.-W. (2012) Effects of overconfidence and dependence on aggregated probability judgments. Journal of Modelling in Management, v. 7, p. 6-22.
 • LIQING, Q.; FEIYUAN, L. (2015) An Analysis of the Influence of Manager 's Background Characteristics on Investment Efficiency. Modern commerce industry, v. 10, p. 94-95 (in Chinese).
 • LIUYAN (2016) Effect of Equity Incentive on Inefficient Investment in Chinese State-owned Enterprises. International Journal of Economics and Finance, v. 8, n. 8, p. 222-228.
 • MALMENDIER; TATE, G. (2015) Behavioral CEOs: The role of managerial overconfidence. The Journal of Economic Perspectives, v. 29, n. 4, p. 37-60.
 • PIKULINA, E.; RENNEBOOG, L.; TOBLER, P. N. (2017) Overconfidence and investment: An experimental approach. Journal of Corporate Finance, v. 18, p. 1-33.
 • QI-AN, L.; HONGFEI, Y. (2015) Corporate Governance, Institutional Environment, Behavioral Corporate Finance and Inefficient Investment. Journal of Service Science and Management, v. 08, p. 452-459.
 • WANG, Y.; ZHOU, Y. 2017. The role of managers' overconfidence on the irrational investment. In: SERVICE SYSTEMS AND SERVICE MANAGEMENT, 7, Dalian, China, International Conference on Service Systems and Service Management, Dalian, IEEE, 2017.
 • Huang yi 2019 MANAGERS' OVERCONFIDENCE, RISK PREFERENCE, HERD BEHAVIOR AND NON-EFFICIENT INVESTMENT The Business Administration At The China-ASEAN International College, Pundit University, Thailand The College Of Economics And Management, Shandong Yingcai University, China