سنجش استراتژی های سرمایه گذاری، دارایی سبک یا سنگین و کثرت بدهی بر اساس تصمیمات متجانس در شرکت های همگروه صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

2 استاد تمام گروه مدیریت مالی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت مالی، واحد اسلام شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(گروه پژوهشی مخاطرات مالی نوین)

4 گروه مهندسی مالی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

5 گروه مدیریت مالی، موسسه آموزشی عالی ادیبان، سمنان، ایران.

چکیده

چکیده:
این پژوهش به سنجش استراتژی های سرمایه گذاری، دارایی سبک یا سنگین و کثرت بدهی بر اساس تصمیمات متجانس در شرکت های همگروه صنعت می پردازد . برای انجام این تحقیق نمونه ای از 104 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید.
در این پژوهش، سنجش استراتژی های سرمایه گذاری، دارایی سبک یا سنگین و کثرت بدهی بر اساس تصمیمات متجانس در شرکت های همگروه صنعت برای دوره 1394 تا 1399 صورت گرفت که در مجموع 624 مشاهده برای تحقیق موجود می باشد. در این تحقیق در ابتدا با استفاده از مصاحبه با خبرگان به شناسایی متغیرها پرداخته شد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا است. نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان دهنده این مطلب می باشد که استراتژی های سرمایه گذاری شرکت، استراتژی دارایی سنگین، استراتژی دارایی سبک، استراتژی کثرت بدهی هر شرکت به طور قابل توجهی تحت تاثیر اسـتراتژی های مشابه شرکـت های همگـروه در صنعت خـود می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring investment strategies, light or heavy assets and debt multiplication based on consistent decisions in industry group companies

نویسندگان [English]

 • mahmoud kochakzadeh tahamtan 1
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 2
 • HAMIDREZA KORDLOUIE 3
 • shadi shahverdiani 4
 • maziar ghasemi 5
1 Ph.D. Candidate of Financial Engineering, Shahr-E-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Full professor, Department of Financial Management, science and research, islamic Azad University,Tehran,Iran.
3 Department of Financial Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
4 Department of Financial Engineering, Shahr-E-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
5 Adiban Institute of Higher Education , semnan, Iran. Department of Financial Management,.
چکیده [English]

Abstract
This study evaluates investment strategies, light or heavy assets and debt multiplication based on consistent decisions in industry group companies. For this research, a sample of 104 companies listed on the Tehran Stock Exchange was selected.
In this study, investment strategies, light or heavy assets and debt multiplication were measured based on consistent decisions in companies in the industry group for the period 1394 to 1399, which is a total of 624 observations available for research. In this study, variables were first identified using interviews with experts. The statistical method used in this research is multivariate regression method using data panel method. The results of the research hypotheses show that the company's investment strategies, heavy asset strategy, light asset strategy, debt multiplication strategy of each company are significantly influenced by similar strategies of companies in their industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Corporate Investment Strategies" . " Heavy Asset Strategy"
 • "Light Asset Strategy"
 • " Debt Multiplication Strategy"
 • رضایی دولت آبادی، حسین و غلامی چریانی، سمیرا،1399،تحلیل میزان تاثیرگذاری استراتژی های کسب و کار بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی استراتژی های بازاریابی و نوآوری مطالعه موردی: (شرکت های صادرکننده کالا در شهرستان اصفهان)، پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران، تهران،
 • صاحب الداری، مینو،1400،تاثیر همسو کردن استراتژی های کسب و کار ، فناوری اطلاعات و بازاریابی بر عملکرد شرکت، دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، دامغان،
 • ممرآبادی، مسعود و غفوریان شاگردی، امیر و شیخ الاسلامی، حسین و غفوریان شاگردی، محمدسجاد،1399، بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و اصلاح و تعداد موارد ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین، بابل
 • Aoun, D. and Hwang, J. (2008). “The Effects of Cash flow and Size on The Investment Decision of ICT Firms”. A Dynamic Approach, Information Economics and Policy, 20: 120-134.
 • Bond, P., Edmans, A., Goldstein, I., 2012. Real effects of financial markets. Annu. Rev. Financ. Econ. 4 (1), 339–360.
 • Chen, Z., Ke, B., Yang, Z., 2013. Minority shareholders’ control rights and the quality of corporate decisions in weak investor protection countries: a natural experiment from China. Account. Rev. 88 (4), 1211–1238.
 • Edmans, A., Goldstein, I., Jiang, W., 2012a. Feedback Effects and Limits to Arbitrage. Working Paper.
 • Edmans, A., Goldstein, I., Jiang, W., 2012b. The real effects of financial markets: the impact of prices on takeovers. J. Financ. 67 (3), 933–971.
 • Foucault, T., Fresard, L., 2014. Learning from peers’ stock prices and corporate investment. J. Financ. Econ. 111 (3), 187–243.
 • Fracassi, C., 2012. Corporate Finance Policies and Social Networks. Working Paper.
 • Govind Iyer, Deborah McBride, Philip Reckers 2017 " The effect of a decision aid on risk aversion in capital investment decisions" Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting 28 (2017) 64–74
 • Lieberman, M.B., Asaba, S., 2006. Why do firms imitate each other? Acad. Manage. Rev. 31 (2), 366–395.
 • Milliken, F.J., 1987. Three types of perceived uncertainty about the environment. Acad. Manage. Rev. 12 (1), 133–143.
 • Ozoguz, A., Rebello, M., 2013. Information, Competition, and Investment Sensitivity to Peer Stock Prices. Working Paper.
 • Porras, A.R. and Mateo, C.L. (2011). “Corporate Governance, Market Competition and Investment Decisions in Mexican Manufacturing Firms”. Middle Eastern Finance and Economics, Issue 10: 94-115.
 • Shenglan Chen , Hui Ma 2019 " Peer effects indecision making: Evidence from corporate investment and Cash" China Journal of Accounting Research 10 (2019) 167–188
 • Vidhan, K. Goyal, A. and Lehn, B. (2001). “Growth Opportunities and Corporate Debt Policy”. The Case of the U.S. Defense Industry. Journal of Financial Economics, 164: 35-59