اثرکاهش سود تقسیمی و اجتناب مالیاتی شرکت ها بر خطر سقوط قیمت سهام (رهیافت ضریب چولگی منفی و نوسان پذیری پایین به بالا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد کاشان، کاشان، ایران

2 دانشیار،گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد کاشان، کاشان، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد کاشان، کاشان، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر کاهش سود تقسیمی و اجتناب مالیاتی شرکت ها بر خطر سقوط قیمت سهام می باشد. برای اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام از دو معیار ضریب چولگی منفی و نیز نوسان پذیری پایین به بالا بهره گرفته شد. در همین راستا اطلاعات مالی 131 شرکت، طی دوره 1393 تا 1397 به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری تحقیق استخراج و بررسی شده است. تحلیل آماری داده‌ها با نرم افزار آماری Eviews9 و در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفت و برای آزمون فرضیه‌ها از روش آماری داده‌های پانل و الگوی رگرسیون خطی استفاده شد. از آماره F لیمر (چاو) و هاسمن برای تعیین نحوه برازش رگرسیون ها استفاده شده است. نرمال بودن توزیع خطاها با آزمون جارکیو- برا، استقلال باقیمانده‌ها با آماره دوربین-واتسن و آزمودن واریانس ناهمسانی با آزمون بارتلت مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد، بین کاهش سود تقسیمی و خطر ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به هر دو معیار مذکور در شرکت‌ها ارتباط معناداری وجود ندارد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم (با در نظر گرفتن شاخص اول خطر سقوط قیمت سهام)، نسبت مدیران مستقل ارتباط مستقیم بین کاهش سود تقسیمی و خطر سقوط قیمت سهام را تشدید می‌کند. نهایتا این که، سطح اجتناب مالیاتی با خطر سقوط قیمت سهام در شرکت ها رابطه مستقیمی دارد. این نتیجه نشان می دهد که اجتناب مالیاتی منجر به انباشت اخبار بد در شرکت شده که با افشای این اخبار کاهش قیمت سهام را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Dividend Reduction and Corporate Tax Avoidance on Stock price crash risk (Negative skewness approach and low volatility approach)

نویسندگان [English]

 • parviz dindar farkoushy 1
 • Hossein Panahian 2
 • Hossein jabbari 3
1 department of accounting and management ، Azad University of Kashan ،kashan،Iran
2 Associate Professor، department of accounting and management ، Azad University of Kashan ،kashan،Iran
3 Assistant Professor،department of Accounting and Management of Islamic Azad University of Kashan،iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of dividend reduction and corporate tax avoidance on the Stock price crash risk. Two measures of negative skewness coefficient and low to high volatility were used to measure the stock price crash risk. In this regard, the financial data of 131 companies during the period 2014-2019 have been extracted and analyzed by systematic elimination method as a statistical sample of research. Statistical analysis was performed using Eviews9 software at 95% confidence level and panel data and linear regression model were used to test the hypotheses. F-Limer (Chow) and Hausman statistics were used to determine how the regressions fit. The normality of the error distributions was evaluated by the Jarkue-Bera test, the residual independence was estimated by the Durbin-Watson statistic, and the test of variance by the Bartlett test. The results showed that there is no significant relationship between dividend reduction and the stock price crash risk according to both mentioned criteria in companies. Based on the results of the third hypothesis test (taking into account the first index of stock price risk), the ratio of independent directors intensified the direct relationship between the decrease in dividend yield and the Stock price crash risk. Finally, the level of tax avoidance is directly related to stock price crash risk in companies. This result shows that tax avoidance has led to the accumulation of bad news in the company, which with the disclosure of this news leads to a decrease in stock prices.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dividend reduction
 • tax avoidance
 • Stock price crash risk
 • negative skew coefficient
 • low to high volatility
 • افلاطونی، عباس. (1392). تجزیه و تحلیل آماری باEviews در پژوهش های حسابداری مالی، مدیریت مالی و علوم اقتصادی. چاپ اول. تهران: انتشارات ترمه.
 • محرمی ایلوانق خدیجه . (1398). تأثیر کاهش سود تقسیمی بر اجتناب مالیاتی شرکت‌ها با تأکید بر ارزش سهامداران پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.
 • مهدی بشکوه،فاطمه کشاورز.(1397). بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و ریسک سقوط قیمت سهام. راهبرد مدیریت مالی.شماره 21، 217-192
 • مینا نوری صفت; عباس اللهیاری. "تأثیر کاهش سود تقسیمی بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها". دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, 7, 28, 1397, 215-224.
 • موسوی جهرمی، یگانه؛ طهماسبی بلداجی، فرهاد و خاکی، نرگس. (1388). فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده: یک مدل نظری. پژوهشنامه مالیات، سال 17، شماره 5، 27-38.
 • وحیدتقی زاده خانقاه،یونس بادآورنهندی(1397) ارتباط بین کارایی سرمایه گذاری وخطرسقوط قیمت سهام باتأکید برعدم تقارن اطلاعاتی. فصلنامه سیاستهای مالی واقتصادی.شماره 21، 56-33
 • فخاری، حسین و منصوری، سیدعلیرضا. (1394). بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک سقوط قیمت سهام، سازمان امور مالیاتی، همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، دوره 9.
 • کرمی، غلامرضا؛ مهرانی، ساسان و اسکندر، هدی. (1389). بررسی تئوری نمایندگی و تئوری علامت‌دهی در سیاست‌های تقسیم سود: نقش سرمایه‌گذاران نهادی. پیشرفت‌های حسابداری، شمراه 53، 109-132.
 • ستایش، محمدحسین؛ سروستانی، امیر و سیدی، سید جلال. (1393).  تاثیر اندازه و استقلال هیئت مدیره بر رویکرد جسورانه مالیاتی. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، سال سوم، شماره ۴ ، 7-28.
 • Amiram, D., Bauer, A.M., Frank, M.M., (2016). Tax avoidance at public corporations driven by shareholder taxes: evidence from changes in dividend tax policy. Darden Business School Working Paper No. 2111467, Columbia Universi ty, University of Illinois and University of Virginia.
 • Au, Shiu-Yik and Qiu, Bin and Wu, Szu-Yin (Jennifer), ? (April 1, 2019) Do Risk Factor Disclosures Reduce Stock Price Crash Risk. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3363912 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3363912  
 • Andreou, P.C., Antoniou, C., Horton, J., & Louca, C. (2016). Corporate governance and firm-specific stock price crashes. European Financial Management, 22(5), 916-956.
 • Andreou, P.C., Louca, C., & Petrou, A.P. (2016). CEO age and stock price crash risk. Review of Finance, forthcoming.
 • Arlinghaus, B. P. (1998). Goal setting and performance measures – by tax professionals in Fortune 500 companies. The Tax Executive, 50(6), 434-442.
 • Callen, J. L., & Fang, X. (2015). Religion and stock price crash risk. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 50, 169–195.
 • Chava, S., & Purnanandam, A. (2010). CEOs versus CFOs: incentives and corporate policies. Journal of Financial Economics, 97, 263–278.
 • Chen, J., Hong H., & Stein, J.C. (2001). Forecasting crashes, Trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices. Journal of Financial Economics, 61 (3), 345-381.
 • Chen, J., Chan, K. C., Dong, W., & Zhang, F. (2016). Internal control and stock price crash risk: evidence from China. European Accounting Review, forthcoming.
 • Chen, C., Kim, J. B., & Yao, L. (2017). Earnings smoothing: Does it exacerbate or constrain stock price crash risk?. Journal of Corporate Finance, 42, 36-54.
 • Cheng, Q., Lee, J., & Shevlin, T. (2016). Internal governance and real earnings management. The Accounting Review, 91(4), 1051-1085
 • Davalu, M. (2017). Excessive pricing, lack of transparency and falling stock prices. Financial Management Perspective, 17, 87-111 .
 • Demerjian, P. R., B. Lev, M. F. Lewis, & McVay, S. (2013). Managerial ability and earnings quality. The Accounting Review, 88 (2), 463-498
 • Dyreng, S., M. Hanlon, and E. Maydew. (2008). Long-run corporate tax avoidance. The Accounting Review, 83 (1): 61–82
 • Francis B, Hasan I, & Li L. (2016). Abnormal real operations, real earnings management, and subsequent crashes in stock prices. Review of Quantitative Finance & Accounting, 46(2), 217-260.
 • Hutton A.P, Marcus A.J, &Tehranian H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Financial Economics, 94 (1), 67-86.
 • Hanlon, M., and S. Heitzman. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50 (2-3): 127–178.
 • Jin, L., & Myers, S. C. (2006). R2 around the world: New theory and new tests. Journal of Financial Economics, 79, 257–292.
 • Kim, Jeong-Bon and Li, Yinghua and Zhang, Liandong, Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-Level Analysis (July 27, 2010). Journal of Financial Economics, Vol. 100, pp. 639-662, 2011., Available at SSRN: https://ssrn.com
 • Kim, Jeong-Bon, Li, Y., & Zhang, L. (2011a). CFOs versus CEOs: Equity incentives and crashes. Journal of Financial Economics, 101(3), 713-730.
 • Kim, Jeong-Bon, Li, Y., & Zhang, L. (2011b). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. Journal of Financial Economics, 100(3), 639-662.
 • Kim, Jeong-Bon, & Zhang, L. (2014). Financial reporting opacity and expected crash risk: Evidence from implied volatility smirks. Contemporary Accounting Research, 31(3), 851–875.
 • Kim, Jeong-Bon, & Zhang L. (2015). Accounting conservatism and stock price crash risk: Firm-level evidence. Contemporary Accounting Research, 33(1), 412-441.
 • Kim, Jeong-Bon, Wang, Z., & Zhang, L. (2016a). CEO overconfidence and stock price crash risk. Contemporary Accounting Research, 33(4), 1720-1749.
 • Kim, Jeong-Bon, Li, L., Lu, L.Y., & Yu, Y. (2016b). Financial statement comparability and expected crash risk. Journal of Accounting & Economics, 61(2-3), 294-312
 • Kothari, S.P., Shu., S. & Wysocki, P.D. (2009). Do managers withhold bad news? Journal of Accounting Research, 47 (1), 241-276.
 • Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. Journal of Accounting and Public Policy, 31(1), 86-108.
 • Lanis, R Richardson, G. (2013). Corporate Social responsibility and tax aggressiveness: a test of W legitimacy theory. Accounting Auditing & Accountability Journal, 26(1). 75-100.
 • McClure, Ross & Lanis, Roman & Wells, Peter & Govendir, Brett, 2018. "The impact of dividend imputation on corporate tax avoidance: The case of shareholder value," Journal of Corporate Finance, Elsevier, vol. 48(C), pages 492-514.
 • Ross McClure, Roman Lanis, Peter Wells, Brett Govendir. (2018). The impact of dividend imputation on corporate tax avoidance: The case of shareholder value. Journal of Corporate Finance, 48, 492–514.
 • Wing Him Yeung⁎, Camillo Lento. (2018) . Ownership structure, audit quality, board structure, and stock price crash risk: Evidence from China. Global Finance Journal 37 ، 1–24
 • Xuejun Jin,Ziqing Chen,Xiaolan Yang(2019) Economic policy uncertainty and stock price crash risk. Accounting & Finance 58
 • Xu, N., Jiang, X., Chan, K.C., & Wu, S., (2016). Analyst herding and stock price crash risk: Evidence from China. Journal of International Financial Management & Accounting, forthcoming.
 • Zhang, M., Xie, L. & Xu, H. (2016). Corporate philanthropy and stock price crash risk: Evidence from China. Journal of Business Ethics, 139(3), 595–617.