ارائه الگوی اکوسیستم کارآفرینی فن‌آورانه در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان فعال در بخش فناوری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 استادیارگروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر بر اساس هدف تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع کیفی –کمی است. موضوع پژوهش اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در کسب و کارهای دانش بنیان در پارک علم و فناوری تهران و قزوین می باشد. از روش نمونه‌گیری هدفمند یا قضاوتی -گلوله برفی جهت انتخاب نمونه ی 15 نفری از خبرگان دانشگاهی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در روش میدانی، به سه روش پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده است از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. روایی و پایایی ابزار سنجش توسط 6 نفر از خبرگان دانشگاهی و عملی در زمینه کارآفرینی فناورانه ارائه شده و نظرات آن‌ها جهت اصلاح موارد بر روی آن اعمال گردید و پس از اعمال اصلاحات تائید گردید. تنظیم و تحلیل داده‌های کیفی مستلزم انجام سه فعالیت است: تلخیص داده‌ها، عرضه‌ی داده‌ها، نتیجه‌گیری. به همین منظور پس از انجام مصاحبه با افراد جامعه آماری تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و بهره گیری از نرم افزار اطلس تی8 انجام گرفته است. تحلیل داده های بخش کمی در نرم افزار SMART PLS3 نشان داد که ضریب مسیر متغیرهای فناوری مالی(فین تک) و کارآفرینی فناورانه که به مقدار 0.532 همچنین آماره t به مقدار 7.205 می‌باشد. بنابراین الگوی ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Technological Entrepreneurship Ecosystem in the Field of Knowledge-Based Businesses Active in the Field of Financial Technology

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Babaei Fishani 1
 • ali khozain 2
 • babak ziya 3
 • majid ashrafi 2
1 Department of Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
3 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The present research is applied based on the purpose of the research and qualitative-quantitative in terms of data collection. The research topic is technological entrepreneurship ecosystem in knowledge-based businesses in Tehran and Qazvin Science and Technology Parks. Targeted or judgmental-snowball sampling method was used to select a sample of 15 academic experts. The data collection tool in the field method is three methods: questionnaire, interview and observation. Semi-structured interview method has been used. Validity and reliability of the assessment tool were presented by 6 academic and practical experts in the field of technological entrepreneurship and their opinions were applied to it to correct the cases and after the amendments were approved. Organizing and analyzing qualitative data requires three activities: data summarization, data supply, and conclusion. For this purpose, after conducting interviews with members of the statistical community, qualitative data analysis was performed using qualitative content analysis method and using Atlas T8 software. Quantitative data analysis showed that the path coefficient of the variables of financial technology (fintech) and technological entrepreneurship is 0.532 and the t-statistic is 7.205. Therefore, the proposed model has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technological Entrepreneurship Ecosystem
 • Active Knowledge-Based Businesses
 • Financial Technology
 • احمدیان دیوکتی, آقاجانی, شیرخدایی, طهرانچیان, و امیرمنصور. (1398). پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری‌سازی تولیدات علمی و فناورانه. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. 4(21). 124-161
 • اوضاعی، افسانه و سهرابی، شهلا،(1398)،نقش فناوری های نوین مالی و تاثیر آن بر بانک ها،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی،تهران،
 • جهرمی، امین (1397). اثر نوآوری باز درون گرا بر مدل کسب وکار شرکت های دانش بنیان. فصلنامه رهیافت. 69. 29.
 • انتظاری،یعقوب (۱۳۹۸). الزامات توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه بنیان در ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ۲۵(۱)، ۱-۲۵.
 • رضوانی،مهران؛ یدالهی فارسی، جهانگیر و واحد وحدت کار، مهدی(1387). طراحی مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی فناورانه: مطالعه­ موردی سیستم­های هوشمند حمل و نقل سازمان شهرداری تهران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین.4(14).64-87.
 • زنجیرچی، سید محمود ، جلیلیان ، نگار  و معین زاده، محمدمهدی (1397).  ارائه مدل جامع از عوامل موثر بر موفقیت نوآوری باز با رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری(مورد مطالعه: دانشگاه یزد). نشریه نامه آموزش عالی، 15(41). 141-170
 • حسینی نیا، صوفیه و مبینی دهکردی. (1398). تحلیلِ محتوای وضع موجودِ روش‌شناسی پژوهش‌های منتشرشده در مجله‌های برتر حوزه‌ی فرصت‌های کارآفرینانه. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی. 4(11).641-660.
 • قمبرعلی، رضوان؛آگهی،حسین؛ علی بیگی،امیرحسین و زرافشانی، کیومرث(1395). واکاوی محتوای سیاست ها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی.فصلنامه توسعه کارآفرینی.9(1).39-58
 • ملایی نجمه و طاهری ، سعید(1397). توسعه کسب و کار الکترونیک با مدل نوآوری در داده، داده باز دولتی و نوآوری باز. فصلنامه رهیافت، 69 . 41.
 • میثمی، امیرمهدی ؛ محمدی الیاسی، قنبر ؛ مبینی دهکردی ؛ سید رضا حجازی، علی (1399)ابعاد و مولفه های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره 5 شماره4 صفحه 9 -42
 • نصیرزاده، عبدالمهدی و رضایی، شمس الدین. (1397). ضرورت تجزیه و تحلیل محیطی (SWOT) واگذاری باشگاه‏ های فوتبال ایران (مطالعه موردی: باشگاه‏ های استقلال و پرسپولیس). فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی. 7(25).105-115.
 • صمدی مقدم، یحیی؛ هاشم زاده خوراسگانی، غلامرضا؛ رادفر؛ رضا؛ منطقی، منوچهر (1396)، بررسی اهمیت عوامل توانمندی مراکز تحقیق و توسعه بر روش های انتقال تکنولوژی در سرمایه گذاری (مطالعه موردی: صنایع خودرو سازی ایران)، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال ششم، شماره 22.
 • AlQershi, N., Abas, Z. B., & Mokhtar, S. S. M. (2018). Strategic Innovation and its Impact on Manufacturing SME Performance in Yemen.
 • Blades, M. (2017). Concise Guide to Entrepreneurship, Technology and Innovation. Reference Reviews.
 • Carl, J. (2020). From technological to social innovation–the changing role of principal investigators within entrepreneurial ecosystems. Journal of Management Development.
 • Daniel, A. D., Costa, R. A., Pita, M., & Costa, C. (2017). Tourism Education: What about entrepreneurial skills?. Journal of Hospitality and Tourism Management, 30, 65-72.
 • Fl-Awad, Z., Gabrielsson, J., & Politis, D. (2017). Entrepreneurial learning and innovation: The critical role of team-level learning for the evolution of innovation capabilities in technology-based ventures. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 23(3), 381-405.
 • Huang-Saad, A., Duval-Couetil, N., & Park, J. (2018). Technology and talent: capturing the role of universities in regional entrepreneurial ecosystems. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 12(2), 92-116.
 • Karagouni, G. (2018). Production technologies and low-technology knowledge-intensive venturing. EuroMed Journal of Business, 13(1), 75-85.
 • Kocak, A., Carsrud, A., & Oflazoglu, S. (2017). Market, entrepreneurial, and technology orientations: impact on innovation and firm performance. Management Decision, 55(2), 248-270.
 • Kostas, E. T., Beneroso, D., & Robinson, J. P. (2017). The application of microwave heating in bioenergy: A review on the microwave pre-treatment and upgrading technologies for biomass. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 77, 12-27.
 • Montiel Campos, H. (2017). Impact of entrepreneurial passion on entrepreneurial orientation with the mediating role of entrepreneurial alertness for technology-based firms in Mexico. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24(2), 353-374.
 • Nathani, N., & Dwivedi, G. (2019). Influence of Technology Entrepreneurship on Entrepreneurial Intentions: A Cross Country Analysis. Available at SSRN 3319889.
 • Nelson, A., & Byers, T. (2015). Challenges in university technology transfer and the promising role of entrepreneurship education. The Chicago Handbook of University Technology Transfer and Academic Entrepreneurship, 138.
 • Sun, C., Li, C., & Zhang, J. (2020). Evaluation on Symbiotic Performance of Regional Technological Entrepreneurship Ecosystem. In Proceedings of the 11th International Conference on Modelling, Identification and Control (ICMIC2019) (pp. 401-411). Springer, Singapore.
 • Stam, E. (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy: a sympathetic critique. European Planning Studies, 23(9), 1759-1769.
 • Wang S., J. Fan, and M. Zhang,(2015) “An empirical study on the impact of perceived benefit, risk and trust on e-payment adoption: Comparing quick pay and union pay in China,” in Proc. 2015 7th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics,
 •  
 • Miller ,A. Kosba, A., E. Shi, Z. Wen, and C. Papamanthou,(2019) “Hawk: The blockchain model of cryptography and privacy-preserving smart contracts,” in Proc. 2016 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 2019.
 • Prud'homme, D., von Zedtwitz, M., Thraen, J. J., & Bader, M. (2020). “Forced technology transfer” policies: Workings in China and strategic implications. Technological Forecasting and Social Change. 134, 150-168
 • Zyskind ,G., O. Nathan, and A. Pentland, “Decentralizing privacy: using blockchain to protect personal data,” in Proc. (2015)IEEE Security and Privacy Workshops, 2015.
 • Tolstykh, T., Gamidullaeva, L., Shmeleva, N., Woźniak, M., & Vasin, S. (2021). An Assessment of Regional Sustainability via the Maturity Level of Entrepreneurial Ecosystems. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(1), 5.
 • Yao, X., Farmer, S., & Kung-McIntyre, K. (2016). Who is the entrepreneur? Prototypical views of the entrepreneurial role across three cultures. In Global entrepreneurship: Past, present & future (pp. 117-145). Emerald Group Publishing Limited.
 • York, J. G., O'Neil, I., & Sarasvathy, S. D. (2016). Exploring environmental entrepreneurship: Identity coupling, venture goals, and stakeholder incentives. Journal of Management Studies, 53(5), 695-737.
 • Zheng, W., Xu, M., Chen, X., & Dong, Y. (2017). Who is shaping entrepreneurial experience? A multiple case study of Chinese entrepreneurial learning. Management Decision, 55(7), 1394-1409.