تبیین نقش سرمایه‌گذاران با افق سرمایه گذاری بلند مدت- کوتاه مدت، نظارت بر منظرهای متفاوت تصمیمات مدیریتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، مازندران، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، مازندران، ایران .

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، مازندران، ایران.

4 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

چکیده

در این پژوهش بررسی تبیین نقش سرمایه‌گذاران با افق سرمایه گذاری بلند مدت- کوتاه مدت، نظارت بر تصمیمات مدیریتی از منظر ویژگیهای تصمیمات تامین مالی، تصمیمات پرداخت سود سهام و متغیرهای نوسانات می باشد. این پژوهش براساس اطلاعات منتشر شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1387 تا 1396 با نمونه انتخابی شامل 99 شرکت انتخاب شده است. آزمون فرضیات با بهره گیری از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و مدل های اقتصاد سنجی، اجرا شده است. فرضیه های پژوهش براساس داده های تلفیقی/ ترکیبی و رویکرد حداقل مجذورات جزئی آزمون فرضیات انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که،در شرکتهای دارای سرمایه‌گذاران با افق سرمایه گذاری بلند مدت- کوتاه مدت ، نظارت بر تصمیمات مدیریتی از منظر تصمیمات تامین مالی است.در شرکتهای دارای سرمایه‌گذاران با افق سرمایه گذاری بلند مدت- کوتاه مدت ، نظارت بر تصمیمات مدیریتی از منظر تصمیمات پرداخت سود سهام است.در شرکتهای دارای سرمایه‌گذاران با افق سرمایه گذاری بلند مدت کوتاه مدت ، نظارت بر تصمیمات مدیریتی از متغیرهای سودآوری است.در شرکتهای دارای سرمایه‌گذاران با افق سرمایه گذاری بلند مدت- کوتاه مدت ، نظارت بر تصمیمات مدیریتی از منظر متغیرهای نوسانات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the role of investors with long-term / short-term investment horizons, monitoring different perspectives of managerial decisions

نویسندگان [English]

 • majid kalantari 1
 • javad ramezani 2
 • mehdi khalilpour 3
 • yahya kamyabi 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Islamic Azad University, Nour, Mazandaran, Iran.
2 Corresponding author, Assistant Prof., Department of Accounting, Islamic Azad University, Qaemshahr, Mazandaran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Islamic Azad University, Nour, Mazandaran, Iran.
4 Associate Prof., Department of Accounting, Mazandaran University, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

In this study, we investigate the role of investors with long-term / short-term investment horizons, supervise management decisions in terms of characteristics of financing decisions, dividend payout decisions and volatility variables. This research is based on the published data of listed companies in Tehran Stock Exchange during 2008-2009 with a sample of 99 companies selected. Hypotheses were tested using multivariate linear regression model and econometric models. The research hypotheses are based on the combined / hybrid data and the partial least squares approach of the hypothesis test. The results show that, in companies with long-term, short-term investment horizons, management decisions are monitored from the perspective of financing decisions. In companies with long-to-short-term investor horizons, monitoring of managerial decisions is from the perspective of dividend payout decisions. In companies with long-term short-term investment horizons, monitoring of managerial decisions is a profitable variable. In companies with long-term-short-term investor horizons, monitoring of management decisions is from the perspective of volatility variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Long-term-short-term investment horizon"
 • "Monitoring of management decisions"
 • "Characteristics of financing decisions"
 • "Dividend payout decisions"
 • محمود موسوی شیری، مهدی صالحی، مریم شاکری، عسل بخشیان 1394،سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران، ، مجله مهندسی مالی و مدریت اوراق بهادار، شماره 25
 • محمد اسماعیل فدایی نژاد ، محسن صادقی ،1393، بررسی سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس مجله پیام مدیریت، شماره 17 و 18
 • زهرا آقاجان، فریدون اوحدی، 1391،بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، نشریه پژوهش حسابداری، شماره 21
 • نسرین صبوحی، امیر محمدزاده ،1388، بررسی رابطه بین عملکرد اجتماعی، ساختار مالکیتو حاکمیت شرکتی ، مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی، شماره 16
 • ابراهیم عباسی، فاطمه معلمی، 1394، بررسی تاثیر توقف موقت معاملات بر نقدشوندگی و نوسان پذیری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد مدیریت مالی، شماره 3
 • Fornell, C. & Larcker, D. (1981). “Structural equation models with unobservable variables and measurement error”. Journal of Marketing Research, Vol. 18, No. 1, pp. 39-50.
 • Hulland, J., 1999. Use of partial least squares (PLS) in strategic Management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), Pp:195–204.
 • Hair, J. E; W. C. Black; B. J. Babin; R. E. Anderson & R. L. Tatham. (2006) Multivariate Data Analysis (6th edn). Upper Saddle River, HJ: pearson Education.
 • jarrad Harford, Ambrus Kecskes, Sattar mansi. Do long-term investors improve corporate decision making?. Journal of corporate financial,
 • Prospect theory, liquidation and the disposition effect. Management science Journal, 58-445-460
 • Kundu S , Sarkar N. Return Volatility interdependence in up and down market across developing and emerging countries. Imternational business and finance Journal,
 • Kline, R. B. 2010. Principles and practice of structural equation modeling (3th ed). New York: Guilford Press.
 • Karnik A. Do indian stock markets matter?” stock market indice and acroeconoic Variables.Economic and political weekly.
 • Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. New York, NY: McGraw-Hill.
 • Neupane, R. (2014), Relationship between customer Satisfaction and business Performance, International Journal of Social Sciences and Management 1(2): 74-85
 • Songtao Wu, Jianmin He, Shouwei Li. Effects of fundamentals acquisition and strategy switch on stock price Journal of financial economics