آزمون تاثیرگذاری کارایی بازار سرمایه از طریق متغیر میانجی سرمایه گذاری بر کیفیت مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

نقش اصلی بورس اوراق بهادار، جذب و هدایت پس‌اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن است، به‌گونه‌ای که به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی منجر شود، اما این امر مهم، منوط به وجود کارایی بازار است.کارا بودن بازار از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا در صورت کارا بودن بازار سرمایه، هم قیمت اوراق بهادار به‌درستی و عادلانه تعیین می‌شود و هم تخصیص سرمایه که مهمترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است به صورت مطلوب و بهینه انجام می گیرد. هدف اصلی این تحقیق، آزمون تاثیرگذاری کارایی بازار سرمایه از طریق متغیر میانجی سرمایه گذاری بر کیفیت مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار ایران می باشد. در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق، نمونه‌ای متشکل از 172 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با هدف اندازه‌گیری کیفیت مدیریت سود شرکتها، استفاده شده است. آنالیز رگرسیون چندگانه نشان داد که بین کارایی بازار بورس اوراق بهادار و کیفیت مدیریت سود شرکت‌ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه دیگر نشان داد میزان سرمایه گذاری به عنوان یک متغیر میانجی در رابطه بین کارایی بازار بورس اوراق بهادار و کیفیت مدیریت سود شرکت‌ها تاثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing the Effectiveness of Capital Market Efficiency through Investment Mediator Variables on Earnings Management Quality of Companies Listed in Iranian Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Akabar Bagheri 1
 • ALI RAMEZANI 2
1 Department of Economics,, Eslamshahr Branch, Islamic Azad University, Eslamshahr , Iran
2 Department of Financial Management, Management, & Economics College, Islamic Azad University, Oloum Tahghighat Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

onsidering that the purpose of the stock exchange is to attract small funds and allocate them to the economy, especially production, so it is necessary to try as much as possible to make it as efficient as possible. The higher the cost-effectiveness of the capital market, the more investors' confidence in stock will increase, and their willingness to invest will increase. So if this confidence and trust is created in the investors, it will increase the possibility of attracting small savings and investments through stock exchange and injection. For this purpose, in this research, we will try firstly to test the efficiency of the Tehran Stock Exchange, and in the next step, suggestions are made to move from inefficiency towards the better functioning of the market to improve the quality of profit. Therefore, in this research, the role of stock market performance in the quality of companies' profits in Tehran Stock Exchange has been investigated. In this study, a sample of 172 companies has been used to measure the company's earnings quality. Multiple regression analysis showed that there is a negative and significant relationship between stock market stock performance and corporate earnings quality. Also, the other result showed that the amount of investment in the relationship between the performance of the stock market and the quality of corporate profits is ineffective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stock Exchange Efficiency
 • Investment
 • Earnings Quality and Tehran Stock Exchange
 • اسکندرلی، طاهر(1383)،"بررسی عوامل مؤثر بر دقت پیش بینی سود توسط مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد،ص 45.
 • حقیقت، حمید و همایون، علی(1383)،"بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد.
 • خواجوی، شکرالله(1383)،"طراحی مدل تجربی برآورد ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از متغیرهای حسابداری"،رساله دکتری، دانشگاه تهران، ص83.
 • ثقفی، علی وهاشمی،سیدعباس،"بررسی تحلیل رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی صورتهای مالی، ارائه مدل برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی"،بررسی های حسابداری وحسابرسی دانشکده دانشگاه تهران، سال یازدهم، شماره38، زمستان1383،ص29.
 • ثقفی، علی و سلیمی، محمدجواد(1384)،"متغیرهای بنیادی حسابداری وبازده سهام"،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، پیاپی43، ویژه نامه حسابداری،ص61.
 • افشاری،حسین(1380)،"بررسی ساختاری قابلیت پیش بینی سهام دربورس اوراق بهادارتهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد،ص34.
 • انواری رستمی، علی اصغر و همکاران،(1383)،"بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی، سود قبل از کسر بهره و مالیات، جریانهای نقدی فعالیتهای عملیاتی با ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"،بررسی های حسابداری وحسابرسی،ش37،ص7.
 • نوروش،ایرج، ناظمی، امین، حیدری، مهدی،"کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکیدبرنقش خطای برآورداقلام تعهدی"،بررسی های حسابداری و حسابرسی،سال سیزدهم، شماره43،بهار1385،ص135.
 • بدری، احمد و طوسی، سعید(1384)،"بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران" پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد.
 • برزگر، قدراله(1378)،"بررسی تحلیلی تأثیر اجزای نقدی و تعهدی سود عملیاتی درپیش بینی سودهای آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران،ص26.
 • ثقفی،علی وکردستانی، غلامرضا(1383)،"بررسی وتبیین رابطه بین کیفیت مدیریت سودوواکنش بازاربه تغییرات سود"، بررسی های حسابداری وحسابرسی،ش37،ص56.
 • ظریف فرد، احمد(1387)،"شناسایی وتحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت مدیریت سود بنگاههای اقتصادی ایران"،رساله دکتری، دانشگاه تهران.
 • قائمی، محمدحسین، ودیعی، محمدحسین، حاجی پور، میثم،"تأثیرمحافظه کاری برپایداری سودو نسبت قیمت به سود"،مجله دانش حسابداری،سال اول،شماره2،پائیز1389،ص 58-56.
 • عالی ور، عزیز (1373)، صورت گردش وجوه نقد، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، ص3.
 • عرب مازادیزدی، محمد و حمیدی زاده، محمدرضا، (1383)،"بررسی توانایی اقلام تعهدی غیر اختیاری درپیش بینی سود و جریانهای نقدی آتی"،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 • مشایخی، بیتا، مهرانی، ساسان، مهرانی، کاوه، کرمی، غلامرضا،"نقش اقلام تعهدی اختیاری درمدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران"،بررسی های حسابداری وحسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،سال دوازدهم، شماره42، زمستان1384،ص61.
 • شاه‌ویسی و زینالی (1394)، مطالعه ارتباط بین کیفیت مدیریت سود و همزمانی قیمت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده مدیریت
 • مرادی، محمد. (1386). بررسی رابطه بین سرمایه­گذاران نهادی و کیفیت مدیریت سود، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • chan , K, chan, L .,jegadeesh , N.. and j .Lakonishok(2006).”earning quality and stock returns”.journal of business , forth coming.
 • Bartov ,E,Goldberg,s.,R.,kim(2001),”The valuation-Relevance of Earnin G and cash flow.An international perspective”.jouvnal of international financial Management and Accounting,12,103-133.
 • Mc Nicholas ,M.and G .Wilson(2002)."Discussion of the quality of accruals and earnings:the role of accrual estimation error."77,the accounting review,61-69.
 • Mc Nicholas ,M.and G.Wilson(1988)."evidence of earning management from the provision of bad debt"journal of accounting research 26,1-31.
 • Kolk, A. (2016). The social responsibility of international business: From ethics and the environment to CSR and sustainable development. Journal of World Business, 51(1), 23-34.
 • Brown , L .and k .sivakumar(2001).”comparing the quality of three Earning measures”.Working paper , Georgia state university.
 • Alford,A,jones,j.leftwich.R.and M.zmijewski(1993).”The in formativene Ss of Accounting In DifferentDisclosures in Different countries”,journal of Accounting Research.31,183-223.                                                   
 • Collins , D .and s.p.Kothari ,(1989).”An analysis of inter temporal and cross sectional determinants of earning response coefficient “.journal of Accounting and economics ,11,143-181.
 • Cornell , B.and R.Landsman(2003).”Accounting valuation: is earnings Quality an issue”,Financial analysis journal ,59,20-29.
 • DeAngeLo,L. ,(1986).”Accounting numbers as Market valuation substitute a stady of management buyouts of public stockholders”the accounting review ,61-400-240.
 • Barth ,M.Beaver,W.and W.Landsman(2001).”The Relevance of the value Relevance Literature for financial Accounting standard setting:another view”.journal of Accounting and Economics,31,77-104.
 • Beatty , A .,chamberlin ,s.and j .Maglido(1995).”Managing financial Reports of commercial banks:the influence of taxes,regulatory capital ,and Earning”.journal of accounting research,33.231-261.
 • Dechow,P.sloan ,R.and A .sweeney(1995)."Detecting earning management"the Accounting review ,70,193-228.
 • Easton,P .and M.Zmijewski(1989)."cross-sectional variation in the stock market response to accounting earning announcement "Journal of accounting and economics ,11,117-142.
 • Financial Accounting standards Board (1983)."statement of financial accounting concept 1"Stamford,CT.
 • Hand,J .(1989)."Did firms under take debt-equity swaps for an accounting paper profit or true financial gaine?"the accounting review,64 ,587-623.
 • Jones ,J.(1991),"Earnings management during import relief investigations"journal of accounting research,29,193-228.
 • Kirschenheiter,M .and N.Melumad(2004).,"Earning quality and smoothing "working paper,Columbia Business school.
 • Dechow,P.(1994)."Accounting earning and cash Flow as measures of firms performance ":the role of accounting accrual,journal of accounting and economics.18,3-42.
 • Dichow ,P.and I.Dichev(2002)."The quality of accruals and earning :the role of accrual estimation errors".The accounting reviw,77,35-59.
 • kormendi,R.and R.lip(1987)."The boundaries of financial reporting and persistence and stock returns. "journal of business,60,323-345.
 • Lipe .R.(1990)"The relation between stock returns and accounting earnings given Alternative information",the accounting review,65.49-71.
 • sloan,R.G,1996,"Do stock prices fully reflect information in accruals and cash Flows about future earnings?the accounting review ,no,71pp289-315.
 • scott Richardson,G.SLOAN and M.soliman2001"information in accruals about the quality of earnings"working paper,university of Michigan business school,Ann Arbor,MI.
 • Schipper,K.and I.vincent(2003)."earning quality "accounting norizons ,17,97-110.
 • Konan chan ,Louise K.C chan,Narsimhan jegadeesh and Josef Lakonishok,2006"earning Quality and stick Return ",JOURNAL of business ,2006,vol.79.NO.3.