سرمایه اجتماعی، چسبندگی سود سهام و کارایی سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری ،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی ،قزوین، ایران

2 دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین. واحد قزوین

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی،البرز، ایران

چکیده

سرمایه اجتماعی به منزله یک عامل اجتماعی-رفتاری می‌تواند مشکل هزینه های بیش از حد شرکت را در سطح مطلوبی نگه دارد. بنابراین، زمانی که سرمایه اجتماعی یک شرکت در سطح بالایی قرار داشته باشد، مدیران رفتارهای فرصت طلبانه کمتری از خود نشان می‌دهند و برای همکاری و تعامل بیشتر در شرکت می کوشند. ازاین‌رو، کاهش رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران از طریق سرمایه اجتماعی می‌تواند بر چسبندگی سود سهام و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت تاثیرگذار باشد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، چسبندگی سود سهام و کارایی سرمایه‌گذاری می‌پردازد. بدین منظور، برای اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی از پرسشنامه لوی و لی (2015) استفاده گردید. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از روش‌ مدل‌سازی معادلات ساختاری بر اساس اطلاعات 83 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398 انجام‌شده است. یافته‌های فرضیه اول پژوهش حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی باعث افزایش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت می‌گردد. همچنین سطح بالای سرمایه اجتماعی در شرکت‌ها باعث چسبندگی سود سهام می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social capital, Sticky Dividend and investment efficiency

نویسندگان [English]

 • Esmail Ebrahimi 1
 • Farzin Rezaei 2
 • Salahedin Ghaderi 3
1 Department of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University,Qazvin, Iran
2 Associate Professor of Accounting. Faculty member Of Qazvin Islamic Azad University
3 Assistant Professor of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi
چکیده [English]

Social capital as a socio-behavioral factor can keep the problem of excessive costs of the company at a desirable level. Therefore, when a company's social capital is at a high level, managers show less opportunistic behaviors and strive for more cooperation and interaction in the company. Therefore, reducing the opportunistic behaviors of managers through social capital can affect the adhesion of dividends and increase the investment efficiency of the company. Therefore, based on this argument, the present study examines the relationship between social capital, dividend stickiness and investment efficiency. For this purpose, Levy and Lee (2015) questionnaire was used to measure social capital. The hypotheses were tested using the structural equation modeling method based on the information of 83 companies listed on the Tehran Stock Exchange in 2019. The findings of the first hypothesis of the research indicate that social capital increases the investment efficiency of the company. Also, the high level of social capital in companies causes dividend stickiness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social capital
 • Sticky Dividend
 • corporate investment efficiency
 • تقی زاده خانقاه؛ وحید؛ بادآورنهندی، یونس؛ متقی، علی اصغر و تقی زاده، هوشنگ. (1398). ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، دوره 21، شماره 2، صص 264-237. .
 • خامه‌چی، حامد؛ حسن رنگ‌ریز (1398). «فراتحلیل پیامدهای سرمایه اجتماعی»، مدیریت سرمایه اجتماعی، د 6، ش 4، صص 603 ـ 624.
 • فلاح شمس، میرفیض؛ اسکندری، بهمن؛ عزیزی، فرهاد و نوروزی، محمد. (1399). سرمایه اجتماعی و رفتار نامتقارن هزینه ها. مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 7، شماره 3، صص 317-297.
 • محمدی، اسفندیار؛ خلیل نژاد، شهرام و گل محمدی، عماد. (1399). تأثیر سرمایه اجتماعی بر پاسخگویی اجتماعی سازمانی: تأکید بر اخلاق کسب و کار. مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 7، شماره 3، صص 456-431.
 • مهربان‌پور، محمدرضا؛ محمد جندقی قمی (1398). «جایگاه مالی و سرمایه اجتماعی»، مدیریت سرمایه اجتماعی، د 6، ش 3، صص 327 ـ 349.
 • هاشمی، سیدحامد؛ طبری، مجتبی؛ فرهادی محلی، علی و معطوفی، علی رضا. (1400). جایگاه سرمایه اجتماعی، مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در توسعة قابلیت‌های توانمندساز مدل چارچوب عمومی ارزیابی (CAF) با تکنیک آنتروپی شانون و دیمتل. مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 8، شماره 1، صص 1-179.
 • Álvarez, E. C. & Romaní, J. R. (2016). “Measuring social capital: further insights”, journal of Gac Sanit,31(1),57–61.
 • Baker, M., Mendel, B., Wurgler, J.(2016). Dividends as reference points: a Behavioral Signaling approach.  Review of Financial Studies. 29(3),697–738.
 • Bates, T., Kahle, K., Stulz, R.(2009). Why do U.S. firms hold so much more cash than they used to? The Journal of Finance. 64(5), 1985–2021.
 • Biddle, G. C., Hilary, G., & Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency?.Journal of Accounting and Economics, 48 (2), 112-131.
 • Bottazzi, L., Da Rin, M. , & Hellmann, T. (2016). The importance of trust for investment: Evidencefrom venture Review of Financial Studies,29(9), 2283–2318.
 • Chen, C., Young, D., & Zhuang, Z. (2013). Externalities of Mandatory IFRS Adoption: Evidence from Cross-Border Spillover Effects of Financial Information on Investment Efficiency. The Accounting Review Journal, 88 (3), 881-914.
 • DeMarzo, P., Sannikov, Y.(2008). Learning in Dynamic Incentive Contracts. Working Paper. Stanford University.
 • Dong, W. , Han, H. L. , Ke, Y. , & Chan, K. C. (2016). Social trust and corporate misconduct: Evidence from China. Journal of BusinessEthics.151(2),539-562.
 • Engelberg, J., Gao, P., Parsons, C.(2012). Friends with money.Journal of Financial Economics,103(1),169–188.
 • Faleye, O., Kovacs, T., Venkateswaran, A.(2014). Do better-connected CEOs innovate more Journal of Financial and Quantitative Analysis,49(5-6),1201–1225.
 • Fedor, C.G. (2019). “Social Capital and Community Development: Case Study”, journal of Social Research Reports, 11(1), 65-77.
 • Francis, J., R. Lafond, P. Olsson and K. Schipper.(2004).Costs Of Equity And Earnings Attributes, The Accounting Review Journal, 79(4), 967–1010.
 • Gao, W., Ng, L., Wang, Q.(2011). Does corporate headquarters location matter for firm capital structure? Financial Management Journal .40(1), 113–138.
 • García, D., Norli, Ø.(2012). Geographic dispersion and stock returns .Journal of Financial Economics. 106, 547–565.
 • García-Feij´oo, Luis, Miran Hossain, Md, Javakhadze, David. (2021). Managerial social capital and dividend smoothing,Journal of Corporate Finance, 66(c ), (2021) 101811.
 • Guiso, L., Sapienza, P., Zingales, L.(2004). The role of social capital in financial American Economic Review Journal. 94(3), 526–556.
 • Gunny, K. A. (2010). The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: Evidence from meetingearnings benchmarks,Contemporary Accounting Research,27(3),855-888.
 • Guttman, I., Kadan, O., Kandel, E., 2010. Dividend stickiness and strategic pooling. Review of Financial Studies,23(12),4455–4495.
 • Hartlieb, S., Loy, T. R., & Eierle, B. (2020). “Does community social capital affect asymmetric cost behavior?.Management Accounting Research,46 https://doi.org/10.1016/j.mar.2020.02.002.
 • Hu C, Liu Y-J .(2015). Valuing diversity: CEOs' career experiences and corporate investment. Journal of Corporate Finance,30 ( c ).11–31.
 • Huang, Huilin, Hun Han, Seung & Cho, Kyumin. (2020). Co-opted Boards, Social Capital, and Risk-taking.Finance Research Letters, https://doi.org/10.1016/frl.2020.101535.
 • Jha, A. (2017). Financial reports and social capital. Journal of Business Ethics,155(2),567-596.
 • Jha, A., & Chen, Y. (2015). Audit fees and social capital. The Accounting Review Journal, 90(2), 611- 639.
 • Khan, M., & Watts, R. L. (2009). “Estimation and empirical properties of a firm–year measure of accounting conservatism”. Journal of Accounting and Economics, 48(2-3), 132–150.
 • Kim, J.B., Wang, Z., Zhang, L.(2016). CEO overconfidence and stock price crash risk. Contemporary Accounting Research,33(4) ,1720-1749.
 • Kuhnen, C., 2009. Business networks, corporate governance, and contracting in the mutual fund industry ,The Journal of Finance,64(5), 2185–2220.
 • Kwon, Chad, Zhang, Gongfu & Zhou, Haiyan. (2019). Monetary policy, social capital, and corporate investment.Journal of Economics and Finance,44(1),1-34.
 • Leary, M., Michaely, R.(2011). Determinants of dividend smoothing: empirical evidence. The Review of Financial Studies,24(10), 3197–3249.
 • Li, X., Wang, S. S., and Wang, X. (2017). “Trust and stock price crash risk: Evidence from China”. Journal of Banking and Finance, 76, 74 –91.
 • Lintner, J.(1956). Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes. The American Economic Review, 46, 97–113.
 • Lui, C. H. & Lee, T. (2015). “Promoting entrepreneurial orientation through the accumulation ofsocial capital, and knowledge management”, International Journal of Hospitality Management,46(1),138–150
 • Michaely, R., Roberts, M., 2012. Corporate dividend policies: lessons from private firms. Rev. Financ. Stud. 25, 711–746
 • Modigliani F, Miller MH (1958). The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment. The American Economic Review,48(3),261–297.
 • Moran, P. (2005). Structural vs. relational embeddedness: social capital and managerial performance. Strateg. Manag Journal. 26, 1129–1151.
 • Nahapiet, J., Ghoshal, S. (1997). Social capital, intellectual capital and the creation of value in firms. Academy of Management Best Paper Proceedings,1, 35–39.
  • (2020). Does social capital influence corporate risk-taking?. Journal of Behavioral and Experimental Finance,26( C).
 • Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies, 11 (2-3), 159-189.
 • Tsai, W., Ghoshal, S., (1998). Social capital and value creation: The role of intrafirm Academy of Management Journal,41(4), 464–476
 • Watson, G.W., Papamarcos, S.D., (2002). Social capital and organizational Journal of Business and Psychology,16(4), 537–552.

Wu, Y., 2017. What’s behind the smooth dividends? Evidence from structural estimation.Review of Financial Studies