بررسی امکان سنجی تاسیس صندوق هجینگ بومی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشکدة حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد تهران جنوب ، تهران، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکدة حسابداری و مدیریت واحد تهران جنوب ، تهران، ایران )نویسنده مسئول(

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکدة حسابداری و مدیریت واحد تهران جنوب ، تهران، ایران

چکیده

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ صندوق هجینگ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران(ﺑﻮﻳﮋه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺣﻘﻴﻘﻲ)و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. روﻳﻜﺮداﺻﻠﻲ در این تحقیق ﻛﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ازاﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﻪﺑﻌﺪ اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران،اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در این تحقیق عملکرد صندوق های هجینگ در دنیا و اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ راه اﻧﺪازی اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎرا دراﻳﺮان ﺑﺎ توجه به اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ازاﻳﻦ ﺳﻪﺑﻌﺪ و ﺑﺎ دوروش اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﺌﻮرﻳﻚ و اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ(ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ از ﺧﺒﺮﮔﺎن) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بر اساس نظر صاحبنظران و تاسیس ابزارهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران از جمله صندوق های سرمایه گذاری شخصی ( (Private equity fund و فروش استقراضی (Short Selling ) امکان تاسیس صندوق هجینگ در کشور وجود دارد.
کلید واژه ها : صندوق هجینگ ، استراتژیهای سرمایه گذاری صندوق های هجینگ، آربیتراژ درآمد ثابت، ریسک ارز ،ریسک نرخ بهره

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis feasibility study of establishing a local hedge fund in Iran

نویسندگان [English]

 • Seyyed hassan hosseini 1
 • Ali Najafi Moghaddasm 2
 • Yadollah Nourifard 3
1 South Tehran Branch
3 Tehran South Branch of Islamic Azad University
چکیده [English]

The main purpose of this study is to study one of the most important investment funds, the Hedge fund, which has attracted the attention of investors (especially real investors) and scientific circles over the last few decades. This study tries to conduct a comprehensive study on these funds and to obtain a comprehensive knowledge about them, functions, interests and disadvantages of investment. The aim of this research is to study the feasibility of establishing this fund in Iran with a view to the main needs of investors, tools required and legal requirements and to test the feasibility of launching the fund in Iran with the data obtained from feasibility and feasibility study using opinion survey of experts.
The results of data analysis show that based on the opinion of experts and the establishment of new financial instruments in the Iranian capital market, including private investment funds (Private equity fund and short sale), it is possible to establish a hedging fund in the country.

Keywords: Hedge Fund, Hedging Strategies, Fixed Income Arbitrage, Currency Risk, Interest Rate Risk

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hedge Fund
 • Hedging Strategies
 • Fixed Income Arbitrage
 • Currency Risk
 • Interest Rate Risk
 • احمدپور، احمد؛ نیک زاد، مرضیه. (1390). بررسی رابطه بین قیمت‌های نقد و آتی سکه طلا در بورس کالای ایران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 4(13)، 175-190.
 • اسکندری، حمید؛ عسکری فیروزجانی، احسان. (1395). بررسی تنوع محصولات و ابزارهای مالی در بورس‌های اوراق بهادار. بروشور بورس اوراق بهادار تهران (مدیریت تحقیق و توسعه
 • برهان آزاد، لیدا. (1387). امکان ایجاد بازار سلف ارز در ایران. تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.
 • سلطانی‌نژاد، حامد؛ ناصرپوراسد، علیرضا؛ فلاح، جواد؛ محمدی، احمد؛ حقانی‌نسب، محمد؛ شهاب‌ الدینی‌پاریزی، حمید. (1395). پوشش نوسانات نرخ ارز (بازار قراردادهای آتی). تهران: انتشارات مهر نوروز.
 • سلیمانی، محمد؛ عزیزنژاد، صمد. (1391). امکان‌سنجی راه‌اندازی بورس ارز در اقتصاد ایران، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل 12727
 • سواری، زینب. (1394). بررسی رابطه قیمت آتی و قیمت نقدی سکه طلا در ایران. پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم اقتصاد
 • سوری، علی. (1394). اقتصاد سنجی (پیشرفته) همراه با کاربرد Stata & Eviews . تهران: انتشارات فرهنگ‌شناسی.
 • سیاست پولی سنگاپور؛ قابل دسترس در تارنمای:
 • http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Speeches-and-Monetary-Policy-Statements/Monetary-Policy-Statements/2017/MAS-Monetary-Policy-Statement-13Apr17.aspx
 • شرکت بورس کالای ایران. (1391). قراردادهای آتی در بورس کالای ایران. پایگاه اینترنتی: http://www.ime.co.ir/Leaflet.html
 • شرکت بورس کالای ایران. (1387). قرارداد آتی بر پایه سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام خمینی (ره). امیدنامه پذیرش و درج قرارداد آتی، 7فرم FCL-1، پایگاه اینترنتی: http://www.ime.co.ir/Leaflet.html.
 • شرکت بورس کالای ایران. (1395). مقدمه‌ای بر قراردادهای آتی. پایگاه اینترنتی: http://www.ime.co.ir/Leaflet.html
 • صارم، مهدی؛ مهرآرا، محسن. (1393). بررسی واکنش بانک مرکزی به نوسان‌های نرخ ارز در ایران. تحقیقات اقتصادی 49(1)، 137-154
 • فکاری سردهایی، بهزاد؛ میرزاپور، اکبر؛ صیامی، علی؛ کجوری، مصطفی. (1392). بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 7(22)، 93-107.
 • کیانی، رضا؛ عسکری، احسان. (1394). ابزار مشتق ارز در بازار سرمایه، تجربه جهانی و توانمندی‌های بورس اوراق بهادار تهران، بروشور بورس اوراق بهادار تهران ( مدیریت تحقیق و توسعه). پایگاه اینترنتی: http://www.polimali.com
 • محمدی، احمد؛ سواری، زینب؛ احمدزاده، خالد. (1394). برررسی آثار نوسانی بازار اتی سکه طلا بر بازار نقدی آن در ایران، دومین همایش اقتصاد سنجی: روش‌ها و کاربردها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.
 • محمدی، احمد؛ سواری، زینب؛ احمدزاده، خالد. (1394). بررسی رابطه علیت خطی و غیرخطی بین بازار نقدی و آتی سکه طلا در ایران، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • نادعلی، محمد. (1392). بررسی راه‌اندازی بازار آتی سکه طلا و تبعات آن بر اقتصاد کشور. فصلنامه روند 20(63، 64)، 168-141.
 • ورتابیان کاشانی، هادی. (1392). تحلیل منشا نوسانات نرخ ارز طی سال‌های (1391-1389)، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 1(4)، 154-131.
 • هال، جان. (1946). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک؛ مترجمان: سجاد سیاح، علی صالح‌آبادی، تهران: گروه رایانه‌پرداز، 1384.
 • Agarwal V, Fung W, Loon YC, Naik N (2011) Risk and return in convertible arbitrage: evidence from the convertible bond market. J Empir Financ 18(2):175–194
 • Agarwal V, Naik N (2000) Multi-period performance persistence analysis of hedge funds. J Financ Quant Anal 35(3):327–342
 • Agarwal V, Naik NY (2004) Risks and portfolio decisions involving Hegde funds. Rev Financ Stud 17(1):63–98
 • Bruce T, Reynolds K (2010) Improving equity portfolio efficiency: the case for long/short equity. NEPC, Boston
 • Casano J (2010) Global macro Hegde fund investing: an overview of the strategy. NEPC, Boston
 • Credit Suisse (2011a) An Introduction to convertible arbitrage investing. Altern Invest, Zurich
 • Credit Suisse (2011b) An Introduction to fixed income arbitrage. Altern Invest, Zurich
 • Drachman J (2013) Flex Ability: The Diversification Potential of Managed Futures. Credit Suisse, New York
 • Edelman D, Fung W, Hsieh DA (2012) Exploring uncharted territories of the hedge fund industry: empirical characteristics of mega hedge fund firms. J Financ Econ 109(3):734–758
 • Feldman B, Fjelstad M, Murray D (2009) Hedge fund replication, alternative beta and benchmarking. Russell Res, London
 • Fung W, Hsieh DA (1999) A primer on hedge funds. J Empir Financ 6(3):309–331
 • Fung W, Hsieh DA (2001) The risk of hedge fund strategies: theory and evidence from trend followers. Rev Financ Stud 14(2):313–341
 • Fung W, Hsieh DA (2002) The risks in fixed-income hedge fund styles. J Fixed Income 12(2):6–27
 • Fung W, Hsieh DA (2004) Hedge fund benchmarks:a risk based approach. Financ Anal J 60(5):65–80
 • Fung W, Hsieh DA (2007) Hedge fund replication strategies: implications for investors and regulators. Financ Stab Rev 10:45–54
 • Fung W, Hsieh DA, Naik NY, Ramadorai T (2008) Hedge funds: performance, risk and capital formation. J Financ 63(4):1777–1803
 • Hasanhodzic J, Lo AW (2007) Can hedge fund returns be replicated?: the linear case. J Invest Manag 5(2):5–45
 • Jaeger L, Wagner C (2005) Factor modeling and benchmarking of hedge. J Altern Invest 8(3):9–36
 • Jorion P (2000) Risk management lessons from long-term capital management. Eur Financ Manag J 6(3):277–300
 • Kat HM, Palaro HP (2005) Who Needs Hedge Funds? Cass Business school, Working paper, p 27
 • Kugler P, Henn-Overbeck J, Zimmermann H (2010) Style consistency of hedge fund indexes across providers. Appl Financ Econ 20(5):355–369
 • Li D, Markov M, Wermers R (2013) Monitoring daily hedge fund performance when only monthly data is available. J Invest Consulting 14(1):57–68
 • Low J (2009) Equity Market Neutral: Diversify Across Market Cycles. Credit Suisse, New York
 • Malkiel GB, Saha A (2005) Hedge Funds: Risk and Return. Financ Anal J 61(6):80–88
 • Sharpe WF (1992) Asset allocation: management style and performance measurement. J Portf Manag 18:7–19
 • Sourd, V. L. 2009. Hedge Fund Performance in 2008. An EDHEC Risk and Asset Management Research Centre Publication
 • Suarez R (2011) why I avoid investing in hedge funds. Forbes, Jersey City
 • Suppal K, Garza A (2012) Assessing the value of multi-strategy Fund of Hedge Funds. NEPC, Boston
 • Till H, Eagleeye J (2011) A Hedge Fund Investor's Guide to Understanding Managed Futures. EDHEC - Risk Institute, Nice