ارائه الگوی سیستم پیش‌هشدار توانگری مالی شرکت‌های بیمه با استفاده از داده‌های ترکیبی (پانلی) مطالعه موردی: شرکت‌های بیمه ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رشته مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

توانگری مالی یکی از مهمترین شاخص ها یی است که وضعیت مالی یک نهاد مالی را به طور عام و یک مؤسسه بیمه را به طور خاص به تصویر می کشد. هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی سیستم پیش هشدار توانگری مالی برای شرکت‌های بیمه بویژه شرکت های فعال در بازار بیمه ایران است. نخست با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه، تعدادی از شاخص ها و نسبتهایی که بر روی توانگری مالی تأثیر گذارند، به عنوان متغیرهای مستقل به سه دسته کلی متغیرهای کلان اقتصادی، شرکتی و حاکمیت شرکتی تقسیم بندی گردید. الگوی تجربی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی با رویکرد داده های ترکیبی (پانلی) برای 18شرکت فعال در بازار بیمه ایران و برای دوره مورد بررسی 1396 -1387 برازش گردید. یافته های تحقیق نشان میدهند که نرخ سود بانکی با یک دوره وقفه و تغییر اعضای هیأت مدیره به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر توانگری مالی شرکتهای بیمه مزبور داشته اند. همچنین ضریب خسارت به دلیل توان سوم بودن، اثر آن در مقادیر مختلف متفاوت بوده است. کلیه فرضیات مقاله در خصوص معناداری تأثیر متغیرهای؛ کلان اقتصادی (شامل؛ نرخ تورم (با یک وقفه)، نرخ سود بانکی (با یک وقفه)، رشد اقتصادی (با یک وقفه))، متغیرهای شرکتی(شامل؛ نسبت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسکی به کل دارایی‌ها، ضریب خسارت و شاخص هرفیندال- هیرشمن رشته‌ای) و حاکمیت شرکتی (شامل؛ درصد سهام تحت تملک سهامدار عمده و نسبت تغییرات اعضای هیأت مدیره) و نیز تحریم‌های اقتصادی بین المللی بر توانگری شرکتهای بیمه ایرانی مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Early Warning System for Solvency of Iranian Insurance Companies, Using Pane data method

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Haghverdilou 1
 • Kambiz Peykarjou 2
 • gholam reza zomorodianS 3
1 Phd, Department of Financial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
2 PhD, Assistance Professor, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
3 Ph.D., Assistance Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran.
چکیده [English]

Financial solvency is one of the essential components that illustrates financial status of a financial enterprise, at large, or an insurance company to be specific. In addition to solvency ratio, other metrics and indices are also early warning indicators of an upcoming crisis in insurance industry. Therefore, the main purpose of the present paper is to provide a model for an early warning system of solvency for insurance companies and Iranian insurance companies in particular.
To this end, a number of indexes and ratios, as independent variables affecting solvency, are selected and classified as economic, corporate, and corporate governance, that distinct this article from other studies. In this respect, the empirical model of research was estimated by econometric method of panel data for 18 Iranian companies during 1387-1396. The results of the research depict that interest rates with one-period delay and the change in board of directors have the most and the least impact on Iranian insurers’ solvency, respectively.
Also, due to its cube strength, the impact of loss ratio differs in various quantities. Moreover, all hypotheses that are based on meaningful impact of variables on financial solvency of Iranian insurers are verified; including macroeconomic (inflation rate with one delay), interest rate (with one delay), economic growth (with one delay), corporate variables (ratio of investments in risky assets to all assets), loss ratio, the Herfindahl–Hirschman Index, and corporate governance (percentage of major shareholder’s ownership and change in board of directors) along with international economic sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Early Warning System
 • Solvency
 • Insurance
 • Panel data
 • رهنمای رودپشتی، فریدون؛ صالحی، اله کرم.( 1389). مکاتب و تئوری­های مالی و حسابداری، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
 • شجری، پرستو و محبی خواه، بیتا.(1389). پیش بینی بحران های بانکی و تراز پرداخت ها با استفاده از روش علامت دهی KLR مطالعه موردی: ایران، مجله اقتصاد و پول، شماره 4، 152-116
 • شهریار، بهنام. (1393). مبانی مدیریت ریسک و نظارت بر توانگری مالی در شرکتهای بیمه، تهران، پژوهشکده بیمه. 220-210
 • شهریار، بهنام. (1395). مدل آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه(آیین نامه 69 شورای عالی بیمه)، پژوهشکده بیمه. 235-230
 • صفری، امیر(1389)، مطالعه و طراحی سیستم نظارت مالی بر مؤسسات بیمه ایرانی با استفاده از تجربه سایر کشورها،پژوهشکده بیمه
 • صیادنیا طیبی، عزت اله؛ارشدی، علی؛ صمدی، سعید؛ شجری، هوشنگ.(1390). تبیین یک سیستم هشدار دهنده جهت شناسایی بحرانهای مالی در ایران، فصل نامه پول و اقتصاد، شماره 6، 211-170
 • مجموعه راهنمای آیین­نامه­ها، قوانین و بخشنامه­های بیمه (مراقب بیمه) (1397)، آیین­نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه (آیین نامه شماره 69)، 173-165.
 • میشکین، فردریک (1396)،"پول و ارز و بانکداری"، جهانخانی، علی؛ پارسائیان، علی، انتشارات سمت
 • نادری، مرتضی(1382)، " اراﺋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺮای ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 17، صص 174-147
 • نصراللهی، محمد؛ یاوری، کاظم؛ نجارزاده، رضا؛ مهرگان، نادر. (1396)، طراحی یک سیستم هشدار زود هنگام بحران های ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره 52، شماره 1، 214-187
 • Aktan,Sinan.(2011),“Early Warning System for Bankruptcy:Bankruptcy Prediction”, KarlsruheUniversity
 • Altman, E.I., Hotchkiss, E. (2005). “Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy”, Analyze and Invest in Distressed Debt. 3. Edition, John Wiley & Sons, New Jersey.
 • Assadolahi Nik,Paria; joush,Mansour;Shaari,Abbu hassan,Sarmdi,Tamat. (2016).Journal of Economic Coorporation and Development,37,1,25-40
 • Best′s Credit Rating Methodology.(2016). Global Life and Non-Life Insurance Edition, AMBest
 • Caporale, Guglielmo Maria; Cerrato, Mario; Zhang, Xuan. (2017). Analysing the determinants of insolvency risk for general insurance firms in the UK. Journal of Banking and Finance.107-122
 • Ciampi, Francesco.(2014).Corporate governance characteristics and default prediction modeling for small enterprises. An empirical analysis of Italian firms. Journal of Business Research
 • Insurance Regulatory Information System(IRIS)Ratios Manual,2017,NIAC
 • Tornoa, Eduardo; S. Tiub, Tomas. (2014). An early warning system on the propensity of survival and failure of non-life insurance firms in the Philipines. Jornal Of Business and Finance.47-55
 • Gulsun, Isseveroglu; Umit, Gucenme. (2010). Early warning model with statistical analysis procedures in Turkish insurance companies. African Journal of Business Management Vol. 4(5). 623-630
 • Davis E.Philip, Karim Dilruba.(2008).Comparing early warning systems for banking crises”, Journal of Financial Stability. Volume 4(2). 89-120
 • Chin-Shien Lin; Haider A. Khan; Ruei-Yuan Chang. (2008).A new approach to modeling early warning systems for currency crises: Can a machine-learning fuzzy expertsystem predict the currency crises effectively? Journal of International Money and Finance 27 . 1098–1121
 • Kaminsky,graciela;LizondoSaul;M.Reinhart,Carmen.(1997).Leading Indicators of Currency Crises.International Monetary Fund
 • IAIS (2003), Glossary of Terms. IAIS, September. (A new version was published in February 2005.)
 • IAIS (2011), Insurance and Financial Stability (November), International Association of Insurance Supervisors, Basel.
 • IAIS (2015), IAIS Global Insurance Market Report (GIMAR), International Association of Insurance Supervisors, Basel.
 • Kwon,W.Jean; Wolfrom, Leigh.(2016). Analyctical tools for the insurance market and macro-prudential surveillance, OECD Journal: Financial Market Trends, volume 1
 • Raucha,Jannes;Wendeb,Sabine.(2015), Solvency Prediction for Property-Liability Insurance Companies: Evidence from the Financial Crisis, The Geneva Papers, 2015, 40, (47–65)
 • Sandström, A. (2006). Solvency: Models. Assessment and Regulation. New York: Chapman and Hall/CRC.
 • Sandström, A. (2010). Handbook of solvency for actuaries and risk manager(theory and practice). New York: Chapman and Hall/CRC.