بررسی تأثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر سرعت تعدیل اهرم هدف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 گروه حسابداری، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای عدم اطمینان اقتصادی بر سرعت تعدیل اهرم هدف در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه‌گیری عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی از چهار معیار رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره با استفاده از شاخص‌های آرچ و گارچ استفاده شده است. بدین منظور دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‌های مربوط به 142 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ زمانی بین سال‌های 1389 تا 1397 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش دو مرحله‌ای فاما مکبث بررسی و آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد معیارهای عدم اطمینان اقتصادی (رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره) تأثیر مثبت و معناداری بر سرعت تعدیل اهرم هدف دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تأثیر معیارهای عدم اطمینان اقتصادی (رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره) بر سرعت تعدیل اهرم هدف در شرکت‌های با شکاف اهرم بیش از حد ، بیشتر از شرکت‌های با شکاف اهرم هدف کمتر از حد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Economics Uncertainty on speed of adjustment to target leverage

نویسندگان [English]

 • Mohamad Ali ahmadi 1
 • Allah Karam Salehi 2
 • Saeed Nasiri 1
 • Alireza jorjorzadeh 1
1 Department of Accounting, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Department of Accounting, Masjed-soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-soleiman, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of Economics Uncertainty on speed of adjustment to target leverage of listed Companies in Tehran Stock Exchange. These Four criteria have been used for measure of Economics Uncertainty in our tests: GDP growth, inflation rate, exchange rate and interest rates. Using ARCH and GARCH For this purpose two hypotheses are developed and data on the 142 companies in Tehran Stock Exchange for the period of 1389 to 1397 were analyzed. For This regression model using Two-step regression Fama-MacBeth, reviews and tests. The results showed that the criteria of Economics Uncertainty (GDP growth, inflation rate, exchange rate and interest rate) has significant positive impact on speed of adjustment to target leverage. Moreover, the results showed that the effect of Economics Uncertainty (GDP growth, inflation rate, exchange rate and interest rate) on speed of adjustment to target leverage in firms with a above-target leverage adjust their leverage More than in firms with a below-target leverage adjust their leverage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Economics Uncertainty
 • "؛ "speed of adjustment to target leverage"؛ " target leverage"
 • ابراهیمی، مهرزاد.(1398). بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام ایران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی.فصلنامه اقتصاد مالی. دوره 13، شماره 49، صص 283-309.
 • اربابیان، علی‌اکبر، سلطانی نژاد، اردشیر. (1391). تأثیر تغییرات عدم اطمینان در شرایط اقتصادی بر قیمت سهام، مجله چشم‌اندازهای مدیریت مالی، 2(6)، صص 123-142.
 • افلاطونی، عباس. (1392). تجزیه و تحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری مالی، مدیریت مالی و علوم اقتصادی. چاپ اول. تهران: انتشارات ترمه.
 • باغومیان، رافیک؛ محمدی، حجت، نقدی، سجاد.(1395). نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و پیش‌بینی سود توسط مدیران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(50)،صص 57-79.
 • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسی­ها و سیاست‌های اقتصادی، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، قابل دسترسی در نشانی.
 • بهارمقدم، مهدی؛ کوارویی، طیبه.(1391). ارتباط روزها و ماه‌های سال، متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران "، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 2(63)، صص 26-1.
 • پورزمانی، زهرا؛ جهانشاد، آزیتا و وجیهه رحمتی.(1388). بررسی کارایی شاخص های کلان اقتصادی در الگوهای پیش بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران (الگوهای مورد مطالعه : تافلرو دیکن). پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 1(2)صص 102-88.
 • جعفری صمیمی، احمد. (1391). اقتصاد بخش عمومی، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم.
 • جعفری، علی؛ گرگانلی دوجی، جمادوردی؛ اشرافی، مجید و آرش نادریان. (1399). ارزیابی نقش تعدیل‌کننده متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و سیاست پرداخت سود سهام شرکت، فصلنامه پژوهش های رشد توسعه اقتصادی . دوره 11، شماره 41، صص 117-136.
 • جهانشاد، آزیتا. فلاح مهدی دوست، زهرا. (1395). شکاف بین اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه با توجه به ریسک ورشکستگی شرکت‌ها، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 5(19)، صص. 67-81.
 • دایی کریم‌زاده، سعید؛ شریفی‌رنانی، حسین؛ قاسمیان مقدم، لطفعلی. (1393). اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک‌ها، مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی). 13(11)، صص 65-90.
 • دولو، مریم. رضائیان، علیرضا. (1395). انحراف از اهرم هدف، بی‌تعادلی در جریان نقدی و تعدیل ساختار سرمایه، پژوهش‌های مالی، 8 (3)، صص. 278-306.
 • دولو، مریم، سعادت آبادی، علی سعادت.(1397). بازگشت اهرم به میانگین و عدم تقارن در سرعت تعدیل ساختار سرمایه. پژوهش حسابداری مالی، 10(1)،صص55-74.
 • رامشه، منیژه؛ سلیمانی امیری؛ غلامرضا. اسکندری، رسول. (1395). بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه‌بر اساس پیش‌بینی تئوری‌های توازن و سلسله‌مراتبی در بورس اوراق بهادار تهران.پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(4)، 186-161.
 • رهنمای‌رودپشتی، فریدون، فرشید سیم­بر، طوطیان، صدیقه، (1384)، "تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، پژوهشنامه اقتصادی، 5(17)، صص 236-209.
 • زمانی سبزی، مهدی؛ سعیدی، علی؛ حسنی، محمد (1399). سرعت تعدیل ساختار سرمایه و تأثیر دوران رونق و رکود بـر آن: شواهدی از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 22(2) ،160 -181.
 • عباسیان، عزت اله، مهدی مرادپور اولادی و وحید عباسیون .(1387). "اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 12(36)، صص 152-135.
 • عظیمی آرانی. حسین، (1385). مدارهای توسعه ‌نیافتگی در اقتصاد ایران، نشر نی، چاپ هفتم.
 • فرجی، یوسف. (1382). آشنایی با ابزارها و نهادهای پولی مالی "، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران.
 • هاشمی، سید عباس؛ امیری، هادی؛ تیموری زهرا.(1396). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سود آتی حسابداری. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 9(34)، صص 163-190.
 • هاشمی، سید عباش. کشاورز مهر، داود. (1393). بررسی عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران، فصلنامه مهندسی مالی و سرمایه‌گذاری، 23 (1)، صص. 59-78.
 • وکیلی فرد، حمیدرضا و اله­کرم صالحی.(1390). عوامل اقتصادی و حسابداری موثر بر قیمت سهام. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 3(10)، صص 46-27.
 • ولیان، حسین، عبدلی، محمد رضا و علی استاد هاشمی.(1397). بررسی تاثیر حساسیت تجدید ساختار دارایی ها بر اهرم مالی هدف شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 6(1)،صص 115-142.
 • Alfaro, I., Bloom, N., & Lin, X. (2018). The Finance Uncertainty Multiplier.doi:10.3386/w24571 
 • Aye, G.C., Gupta, R., Lau, C.K.M., & Sheng, X. (2019). Is There a Role for Uncertainty in Forecasting Output Growth in OECD Countries? Evidence from a Time-varying Parameter-Panel Vector Autoregressive Model. Applied Economics, 51 (33), 3624– 3631.
 • Bali, T.G., Brown, S.J and Tang, Y.(2017) Is Economic Uncertainty Priced in the Cross-Section of Stock Returns?, Journal of Financial Economics, 26(3), 471-489
 • Baum, C. F., A. Stephan, and O. Talavera (2009). The effects of uncertainty on the leverage
  of nonfinancial firms. Economic Inquiry 47(2), 216-225.
 • Bhamra, H. S., L. A. Kuehn, and I. A. Strebulaev (2010). The aggregate dynamics of capital
  structure and macroeconomic risk. Review of Financial Studies 23(12), 4187-4241.
 • Caldara, D., Fuentes-Albero, C., Gilchrist, S., & Zakrajšek, E. (2016). The macroeconomic impact of financial and uncertainty shocks. European Economic Review, 88, 185–207.doi:10.1016/j.euroecorev.2016.02.020 .
 • Castro, P., M.T.T. Fernandez., B. Amor-Tapia., and A. De Miguel. (2016). Target Leverage and Speed of Adjustment along the Life Cycle of European Listed Firms. BRQ Business Research Quarterly, Vol. 19, No. 3, Pp.188-205.
 • Chen, H. (2010). Macroeconomic conditions and the puzzles of credit spreads and capital
  Journal of Finance 65(6), 2171-2212.
 • Cuong, N M. (2012). Essays on Corporate Capital Structure and Cash Holdings, University of Manchester.
 • Dang, V. A. , Garrett, I. and Nguyen, C. (2012a). Asymmetric Partial Adjustment toward Target Leverage: International Evidence. Unpublished Manuscript, University of Manchester.
 • Dang, V. A. , Kim, M. and Shin, Y. (2012b). Asymmetric Capital Structure Adjustments: New Evidence from Dynamic Panel Threshold Models. Journal of Empirical Finance, 19 (4) , 465-482.
 • Dang, V. A., and I. Garrett. (2015). On Corporate Capital Structure Adjustments. Finance Research Letters, Vol.14, Pp. 56-63.                                   
 • Demerjian, P. R. (2017). Uncertainty and debt covenants. Review of Accounting Studies, 22(3), 1156–1197. doi:10.1007/s11142-017-9409-z 
 • Deng, Y., E. Devos., S. Rahman., and D. Tsang. (2016). The Role of Debt Covenants in the Investment Grade Bond Market–The REIT Experiment. The Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 52, No. 4, Pp. 428-448.
 • Dufour, D., Luu, P., & Teller, P. (2020). Accruals quality and leverage adjustments. Journal of Applied Accounting Research, ahead-of-print(ahead-of-print). doi:10.1108/jaar-06-2019-0102 
 • Dufour, D., Luu, P., Teller, P. (2018). The influence of cash flow on the speed of adjustment to the optimal capital structure.Research in International Business and Finance.45, 62-71.
 • Fama, Eugene F. , and Kenneth R. French, (2002) , Testing tradeoff and pecking order predictions about dividends and debt, Review of Financial Studies15, 1-37.
 • Flannery, M.J., Rangan, K.P. (2006). Partial adjustment toward target capital structures. Journal of Financial Economics,79(3), 469-506.
 • Frank, Murray Z. , and Vidhan K. Goyal. (2004). Capital structure decisions: Which factors are reliably important? Working paper, University of British Columbia.
 • Furlanetto, F., Ravazzolo, F., & Sarferaz, S. (2017). Identification of Financial Factors in Economic Fluctuations. The Economic Journal.doi:10.1111/ecoj.12520 
 • Gao, J., Zhu, S., O’Sullivan, N., & Sherman, M. (2019). The role of economic uncertainty in UK stock returns. Journal of Risk and Financial Management12(1), 5.‏
 • Gertler, M. and R. G. Hubbard (1993). Corporate financial policy, taxation, and macroecononmic risk. Rand Journal of Economics 24(2), 286-303.
 • Goodell, J. W. & Goyal, A & Urquhart, A. (2020). Uncertainty of Uncertainty and Firm Cash Holdings. Journal of Financial Stability, Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3749000
 • Graham, J R, Leary, M T. (2011). A Review of Empirical Capital Structure Research and Directions for the Future, Annual Review of Financial Economics, Vol. 3: 309-345.
 • Graham, J. (2000). How Big Are the Tax Benefits of Debt? The Journal of Finance, Vol. 55, No. 5, Pp. 1901-1941.
 • Habib, A, Hossain, M, and Jiang, H. (2011). "Environmental Uncertainty and Market Pricing of Earnings Smoothness", Advances in International Accounting, No. 32,11-40.
 • Hatzinikolaou, D., G. M. Katsimbris, and A. G. Noulas (2002). Inflation uncertainty and
  capital structure: Evidence from a pooled sample of the Dow-Jones industrial firms. International Review of Economics & Finance 11(1), 45-55.
 • Ho, L., Lu, Y., & Bai, M. (2020). Liquidity and speed of leverage adjustment. Australian Journal of Management, 031289622091891. doi:10.1177/0312896220918913 
 • Kayhan A, Titman S. (2007). Firms’ histories and their capital structures.  Financ. Econ. 83: 1-32.
 • Kim, K., S. Pandit, and C. E. Wasley (2015). "Macroeconomic Uncertainty and Management Earnings Forecasts". Accounting Review, Vol.30 (1). 157-172.
 • Korteweg, A. (2010). Net Benefits to Leverage, The Journal of Finance, Vol, 65, Issue 6, No 6, pp.2137-2170.
 • Kuznets, S. S. (1995). "Economics Growth and Income Inequality", American Economic
  Review, No. 65, 1-28
 • Leary, M. T., and M. R. Roberts. (2005). Do Firms Rebalance Their Capital Structures? The Journal of Finance, Vol. LX, No. 6, Pp. 2575-2619.
 • Lemmon M, Roberts M, Zender J. (2008). Back to the Beginning: Persistence and the Cross-Section of Corporate Capital Structures.  Finance63: 1575-1608.
 • Li, W. L., & Zheng, K. (2017). Product market competition and cost stickiness. Review of Quantitative Finance and Accounting49(2), 283-313.‏
 • Li, Z., Cheng, X., Zhang, M., & Wen, X. (2020). Macroeconomic uncertainty and cost stickiness. In E3S Web of Conferences(Vol. 214, p. 01031). EDP Sciences.‏
 • Mukherjee, T., and Wang, W. (2013). Capital structure deviation and speed of adjustment. Financial Review, 48 (4), 597-615.
 • Myers, S.C. (1984). The capital structure puzzle.Journal of Finance, 39(3), 574-592.
 • Ozkan, A. (2001). Determinants of Capital Structure and Adjustment to Long-run Target: Evidence from UK Company Panel Data. Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 28, No. 1-2, Pp. 175-198.
 • Richardson, S.A. Sloan, R.G. Soliman, M.T. and Tuna, I. (2005). Accrual reliability, earnings persistence and stock prices. Journal of Accounting and Economics, Vol. 39 (3), 437-485.
 • Roychowdhury, S. (2006). Management of earnings through the manipulation of real activities that affect cash flow from operations. Journal of Accounting and Economics 42 (3), 335-370.
 • Smith, D. J., Chen, J., and Anderson, H. D. (2015). The influence of firm financial position and industry characteristics on capital structure adjustment. Accounting and Finance, 55(4), 1135-1169.
 • L. and Wang. C. (2017). Economic Uncertainty and Earnings Management. Harvard business school Arizona State University Working Paper. 16-103.