نقش سود مورد انتظار مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران .

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این مقاله نقش سود مورد انتظار مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. ادبیات نشان دهنده این است که با افزایش دقت سود موردانتظار، کارایی سرمایه گذاری افزایش و سرمایه‌گذاری غیرعادی کاهش ‌یابد. پژوهش حاضر در میان 457 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1400-1392 مورد بررسی قرار گرفت. در راستای تحلیل ارتباط بین متغیرها از روش داده‌های پنلی استفاده شده است. نتایج این مطالعه چگونگی تاثیر سود انتظاری مدیریت که تحت سوگیری انتظارات مدیریت براورد شده است، را بر کارایی سرمایه‌گذاری نشان داد. همچنین چگونگی تاثیر سود مورد انتظار بر سرمایه‌گذاری غیرعادی به‌وسیله کم سرمایه‌گذاری و بیش سرمایه‌گذاری، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سود مورد انتظار مدیریت بر کم سرمایه‌گذاری و متغیر بیش سرمایه‌گذاری تأثیر معنی‌دار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of management's expected profit on the investment efficiency in stock market

نویسندگان [English]

 • Yazdan Gudarzi Farahani 1
 • leila barati 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Management, Qom University, Qom, Iran.
2 PhD Student, Department of Financial Management, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this article was the role of management's expected profit on the investment efficiency of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The literature shows that with increasing accuracy of expected profits, investment efficiency increases and abnormal investment decreases. The present study was reviewed among 457 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 2013-2021. In order to analyze the relationship between variables, the panel data method has been used. The results of this study showed how the expected profit of management, which is estimated under the direction of management expectations, affects investment efficiency. The effect of expected profits on abnormal investment through underinvestment and overinvestment was also examined. The results showed that the expected profit of management had a significant effect on under-investment and over-investment variable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Expected Management Profit
 • Investment Efficiency
 • Abnormal Investment
 • Tehran Stock Exchange
 • Panel Data
 • ثقفی، علی و معتمدی فاضل، مجید (1390)، رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری بالا، پژوهش های حسابداری مالی، 3(4)، 1-14.
 • حساس یگانه، یحیی و مرفوع، محمد و نقدی، معصومه (1397)، رابطه دقت پیشبینی سود با کارایی سرمایه گذاری، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14، 54، 65-45.
 • رحمانی، علی و حیاتی، نهاله (1395)، تأثیر دقت برآوردی پیش‌بینی سود مدیران بر رانش پس از اعلان سود، دانش حسابداری، 24، 40-7.
 • رضایی، فرزین و بوستانی، فرناز (1394)، تأثیر خوش‌بینی مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، سومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت.
 • صیادی، محمد، بدرآبادی، محمد و بهنام مرادخانی ملال (1398)، چسبندگی هزینه، تمرکز مالکیت و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 3 (22)، 112-130.
 • عرب صالحی، مهدی و امیری،‌هادی و کاظمی نوری، سپیده (1393).بررسی تأثیر اعتماد بیش‌ازحد مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه‌گذاری-جریان‌های نقدی،پژوهش‌های حسابداری مالی، 6، 2، 128-115.
 • کفاش پور یزدی، مهسا، تفتیان، اکرم و معین‌الدین، محمود (1398)، بررسی اثر محیط اطلاعاتی بر رابطه بین خطای پیش‌بینی مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، 12(41)، 151-169.
 • مختاری، حسین (1399)، تأثیر خطای پیش‌بینی مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت، فصلنامه چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 3، 27.
 • نادری، اشکان (1400)، بررسی تأثیر سود مورد انتظار مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی.
 • نجیمی، نازنین، (1396) بررسی رابطه خطای پیش‌بینی مدیریت و ساختار مالکیت با ریسک ویژه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی حافظ شیراز.
 • نظری، حمید و دارایی، محسن (1398)، بررسی رابطه بین معیارهای سودآوری، بازده مورد انتظار با کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه دانش حسابداری، 17، 69، 308-283.
 • هادیان، ریحانه، هاشمی، سید عباس و صمدی، سعید (1396)، ارزیابی تأثیر سرمایه‌گذاری در عملکرد آینده با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت، مدیریت دارایی و تامین مالی، 5(3)، 117-132.
 • Ali, A., Li, N., Zhang, W., (2019). Restrictions on managers' outside employment opportunities and asymmetric disclosure of bad versus good news. The Accounting Review 94, 1-25.
 • Cotter, J., Tuna, I., Wysocki, P. D., (2006). Expectations management and beatable targets: How do analysts react to explicit earnings guidance? Contemporary Accounting Research 23, 593-624.
 • Felleg, R. (2015), Market Reactions to Management Earnings Forecasts. The Maastricht University.
 • Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. M., & Schipper, K. (2004). Costs of equity and earnings attributes. Accounting Review, 79(4), 967–1010.
 • Gong،، Li، Y.، Wang، J.، (2011). Serial correlation in management earnings forecast errors. Journal of Accounting Research 49، 677-720.
 • Goodman, T., Neamtiu, M., Shroff, N., White, H., (2014). Management forecast quality and capital investment decisions. The Accounting Review 89, 331-365.
 • Graham, J., Harvey, C., Rajgopal, S., (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics 40, 3-73.
 • Hirst, D. E., Koonce, L., and Venkataraman, S. (2008). Management Earnings Forecasts: A Review and Framework. Accounting Horizons, 22, 315-338.
 • Huang K. (2020), Management Forecast Errors and Corporate Investment Efficiency, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 12, 34-42.
 • Hutton, A. P., Lee, L. F., Shu, S. Z., (2012). Do managers always know better? The relative accuracy of management and analyst forecasts. Journal of Accounting Research 50, 1217-1244.
 • Karageorgiou, G., and serafeim, G. (2014). Earnings Guidance- Part of the future or the Past? KKS advisors, Generation Foundation.
 • Kothari, S. P., Shu, S., Wysocki, P. D., (2009). Do managers withhold bad news? Journal of Accounting Research 47, 241-276.
 • Langberg, N., Sivaramakrishnan, K., (2010). Voluntary disclosures and analyst feedback. Journal of Accounting Research 48, 603-646.