طراحی الگوی تامین مالی برای زنجیره تامین با رویکرد پوشش ریسک اعتباری توسط بانک کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری ، دانشکده اقتصاد و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، تهران ، ایران

2 دانشیار، حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

نابسامانی در تامین مالی زنجیره تامین مالی، یعنی عدم توزیع مناسب اعتبار و پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان و به تبع آن تاخیر در وصول شدن و افزایش ریسک اعتباری، که بیانگر این است که زنجیره تامین مالی در بانک کشاورزی، نیازمند بهینه شدن میباشد . از اینرو هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی تامین مالی برای زنجیره تامین با رویکرد پوشش ریسک اعتباری توسط بانک کشاورزی میباشد .
این پژوهش از نوع کیفی اکتشافی می باشد براساس هدف، توسعه ای میباشد و از رویکرد استقرایی استفاده نموده است جامعه خبرگان، کلیه مدیران ارشد حوزه اعتباری و همه اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی مستقر در ستاد مرکزی میباشند.
روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی است ، داده ها به روش میدانی با انجام مصاحبه‌ عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری شده اند. با روش داده بنیاد، مدل پژوهش طی سه مرحله کدگذاری با استفاده از روش اشتراس و کوربین به دست آمده است. روایی مدل با کنش متقابل دوگانه و پایایی با بازآزمون اعتبارسنجی گردید.
یافته‌ها تعداد شصت و سه شاخص در هفده بعد را شناسایی نموده اند . دارای دو مولفه در شرایط علی، دو مولفه در شرایط زمینه ای، دو مولفه محوری، هشت مولفه راهبردی، دو مولفه مداخله گر و دو مولفه پیامد می باشد.
نتیجه گرفته شد که اجرای بانکداری شرکتی میتواند زنجیره تامین مالی را طرح ریزی نماید و بانک قادر خواهد بود برای هر صنعت به طور جداگانه زنجیره تامین مالی ایجاد نماید و ضمانت موفقیت زنجیره های تامین مالی برای انواع صنایع، برقراری مدیریت ریسک در بانک میباشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of Financial Procedure Patterns for supply Chain with Credit Coverage Approach by Agricultural Bank

نویسندگان [English]

 • mahdi hajian 1
 • mohsen hamidian 2
 • roya darabi 2
1 Department of Accounting, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Asistant Professor of Accounting, Islamic Azad University Tehran South, Iran
چکیده [English]

Improper financing of the financing chain, ie lack of proper distribution of credit and payment of facilities to producers and, consequently, delay in receipt and increase of credit risk, which indicates that the financing chain in the agricultural bank needs to be optimized. Therefore, the main purpose of this study is to design a financing model for the supply chain with the approach of credit risk coverage by the Agricultural Bank.
This research is of exploratory qualitative type based on purpose, development and has used inductive approach. The community of experts, all senior managers in the field of credit and all members of the board of directors of the Agricultural Bank are located in the headquarters.
The sampling method is purposeful-judgmental, the data were collected by field method by conducting semi-structured in-depth interviews. Using the data foundation method, the research model was obtained in three coding steps using the Strauss and Corbin method. The validity of the model was validated by dual interaction and the reliability was validated by retesting.
The findings identified sixty-three indicators in seventeen dimensions. It has two components in causal conditions, two components in contextual conditions, two axial components, eight strategic components, two intervening components and two consequence components.
It was concluded that the implementation of corporate banking can plan the financing chain and the bank will be able to create a financing chain for each industry separately and guarantee the success of financing chains for various industries is to establish risk management in the bank.

کلیدواژه‌ها [English]

 • financing chain
 • credit risk
 • corporate facilities and banking
 • حمزه ای،آرزو(1397). بررسی رابطه بین انواع ریسکهای حوزه منابع انسانی با نوآوری تکنولوژیک در شرکت های دانش بنیان دارویی
 • جواهری کوپایی, مائده؛ سعید صمدی و محمد واعظ برزانی، ۱۳۹۸، بررسی تفاوت روش تامین مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه،کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی، تهران- دانشگاه علامه طباطبایی، موسسه غیرانتفاعی میرداماد گرگان
 • دهقان منشادی, ساجده و مریم عباسی باغبادرانی، ۱۳۹۸، رتبه بندی عوامل موثر بر تامین مالی زنجیره ای (SCF) با روش AHP،کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم، تهران، شرکت همایش آروین البرز،
 • سلیمانی سه دهی، مجتبی؛ پورنادر، مهردخت و فتح اله، مهدی(1392( بررسی مدیریت مالی در زنجیره های تأمین و نقش نهادهای مالی در ارائه خدمت مرتبط. ماهنامه علمی-تخصصی لجستیک و زنجیره تأمین،2.، 8-14
 • سلیمانی بشلی، علی(1396)تحلیلی بر ماهیت بانکداری شرکتی" ، مرکز بازاریابی خدمات بانکی حوزه بازاریابی خدمات بانکی.
 • سلیمانی بشلی، ع(1393) بازاریابی و بانکداری"، تهران: نشر اتحاد
 • فتح اله، مهدی(1395). توسعه الگوی مدیریت مالی زنجیره تامین و تامین مالی زنجیره ای . نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولیدی. سال چهارم، شواره نهن، ویژه ناهه یازدهوین و دوازهوین کنفرانس بین الوللی
 • مبارکی پری، نسترن(1396). ارائه یک مدل تصمیم گیری برای رتبه بندی روش های تامین مالی زنجیره تامین. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه چمران اهواز
 • معصومی،امیرحسین(1394). طراحی چارچوب سیستم مدیریت ریسک در بانک پاسارگاد با رویکرد ایزو. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی. دانشگاه خاتم گروه مهندسی مالی
 • محمدی, مهدی و بهروز کریم زاده، ۱۳۹۸، بررسی تاثیر روش های مختلف تامین مالی و الویت بندی آن ها بر بهبود عملکرد بانک های شاهین شهر و میمه،پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، تهران
 • یاراحمدی, محمد و عباسی، ابراهیم ۱۳۹۸، انتخاب پروژه های کاندید تامین مالی جمعی مبتنی بر دوره زمانی،شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)، تهران، دانشگاه الزهرا(س)
 • Chen X, Hu C.(2011),''The Value of Supply Chain Finance School of Management'', Fudan University China,www.intechopen.com
 • Chan, T. S., Qi, H. J., Chan, H., Lau, C. ., Li, L. (2013). A conceptual model of performance measurement for supply chains.Management Decision, pp. 635-642.
 • Chan, T. S., Qi, H. J., Chan, H. K., Lau. C. W., & Li, W. L. (2003). A conceptual model of performance measurement for supply chains. Management Decision, 21(7), 645-620
 • Barry, T., Lepetit, L., & Tarazi, A. (2011). Ownership structure and risk in publicly held and privately owned banks. Journal of Banking & Finance, 35(5), 1327-1340.
 • Hartley-Urquhart William R. 2000. “Supply Chain Financing system and method”, US Patent 6, 167, 38.76 Hendricks Kevin B, SinghalVinod R. 2005.“An Empirical Analysis of the Effect of Supply Chain Disruptions on Long-Run Stock.
 • Kristofik, Peter, et al., et al. 2.(2012) FINANCIAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – CHALLENGES AND OBSTACLES., ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives, Vol. 1, pp. 132-143. Code: 8-2012.ISSN 2224- 9729
 • La Porta, R., Florencio, L., & Andrei , S. (2002). Government Ownership of Banks. . The Journal of inance, 57(1), 265–301. doi:10.1111/1540-6261.00422
 • Mohammed Ali Wahdan & Mohamed Ashraf Emam (2017). The Impact of Supply Chain Management on Financial Performance and Responsibility Accounting: Agribusiness Case from Egypt. Accounting and Finance Research, Vol. 6, No. 2; 2017
 • Moussawi-Haidar, W. Dbouk, M. Y. Jaber and I. H. Osman, "Coordinating a three-level supply chain with delay in payments and a discounted interest rate," Computers & Industrial Engineering 69, pp. 29-42, 2014
 • A. Berry. L. Marketing for Services: Competing through Quality. New York: Publisher Free Press. 1991.
 • Raghavan and V. K. Mishra, "Short-term financing ina cash-constrained supply chain,"Int. J.Production Economics 134, p. 407–412, 2011
 • Shin, Jang-Sup. "Dynamic catch-up strategy, capability expansion and changing windows of opportunity in the memory industry." Research Policy 46, no. 2 (2017): 404-416
 • Timme, S. and Williams-Timme, C. (2000): “The financial-SCM connection”,Supply Chain Management Review, May/June, 33-40.
 • Tyler, K. and Stanley, E. (2001), "Corporate banking: the strategic impact of boundary spanner effectiveness", International Journal of Bank Marketing, Vol. 19 No. 6, pp. 246-261
 • TANG Dan, ZHUANG Xin-tian. Manufacturers’ Financing Strategy: Bank Credit, Retailer Credit or Blockchain-Driven SCF[J]. Journal of Northeastern University(Natural Science), 2021, 42(8): 1202-1209
 • Yap, Xiao-Shan, and Bernhard Truffer. "Shaping selection environments for industrial catch-up and sustainability transitions: A systemic perspective on endogenizing windows of opportunity." Research Policy 48, no. 4 (2019): 1030-1047.
 • Wuttke, D, A. Blome,C. Henke.M (2013) , Focusing the financial flow of supply chains:An empirical investigation of financial supply chain management, Int. J. Production Economics 145 (2013)773–789