طراحی مدلی برای انضباط مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون لجستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

چکیده
این تحقیق با هدف طراحی مدلی برای انضباط‌مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون لجستیک انجام شد. در همین راستا در این پژوهش، 15 متغیر مستقل برای توضیح انضباط‌مالی به عنوان متغیر وابسته در‌نظر گرفته شد. بدین منظور داده‌های مربوط به 114 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی بین سال-های 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار Eviews9 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که با توجه به سطح معنی‌داری، بین انضباط‌مالی سال قبل و اندازه موسسه حسابرسی به طور جداگانه با متغیر وابسته رایطه مستقیم و معنی-داری وجود دارد. همچنین بین نوسانات نرخ ارز، مدیریت سود، چرخش موسسه حسابرسی و ریسک‌اعتباری با انضباط‌مالی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. این در حالی است که برای سایر متغیر‌های توضیحی ارتباط معنی‌داری با متغیر وابسته مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Fiscal Discipline of Companies Listed in the Tehran Stock Exchange Using Logistic Regression

نویسندگان [English]

  • Arsalan ChamanGard KhoramAbadi
  • mahmoud hematfar
  • farid sefati
Department of Accounting, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

Abstract
This study with aim to designing a model for fiscal discipline of companies listed in the Tehran stock exchange using logistic regression was conducted. In this regard, in this study, 15 independent variables were considered as dependent variables to explain fiscal discipline. For this purpose we examined of data related on 129 firms that were accepted in Tehran stock exchange during 21/3/2015 to 20/03/2019 and were analyzed using Eviews9 software. The result showed that accordingly with significance level, there is a positive and significant relationship between the previous year's fiscal discipline and audit firm size separately with dependent variable. Also, there is an inverse and significant relationship between exchange rate fluctuations, earnings management, audit firm rotation and credit risk with fiscal discipline. However, for other explanatory variables, no significant relationship was observed with the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords Fiscal Discipline
  • Prior Period Adjustments
  • Capital Market
  • Logistic Regression
  • اسفندیاری­صفا، خسرو و دهقان، حبیب­الله. (1394). ملزومات انضباط مالی از دیدگاه مقام معظم رهبری. فصلنامه مدیریت نظامی، (58)15، 95-118.
*      اسماعیل زاده، علی، و کیوانفر، مختار. (1397). رابطه بین استحکام مدیریت، مدیریت سود و ارزش شرکت‌ها. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(39)، 81-106.

*      بشکوه، مهدی و امیری، سمیه. (1395). رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و تجدید ارائه صورت های مالی: با رویکردی بر شکاف قیمت مؤثر. مجله مدیریت توسعه و تحول، 27، 75-82.

  • پورحیدری، امید و هوشمندزعفرانیه، رحمت الله. (1394). تعدیلات سنواتی: نوع، علل و واکنش بازار سرمایه. مطالعات حسابداری و حسابرسی، (12)3، 1-25.
  • پورزمانی، زهر، و احمد­نیا­مهویزانی، ندا. (1394). تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از اقلام عملیاتی بر ریسک اعتباری. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.

*      حساس­یگانه، یحیی و تقی­زاده، سمیه. (1394). تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مالی بر تجدید ارائۀ صورت‎های مالی شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 17(1)، 39-58.

  • دهخدا، علی اکبر. (1341). لغت نامه دهخدا. کتاب دیجیتال ؛شماره دیجیتالی 2039 ؛انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
  • دیانتی­دیلمی، زهرا، و برزگر، مجتبی. (1393). مدل مدیریت ریسک حساب های دریافتنی. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3(11)، 67-83
  • رفیعی، افسانه، و صفرزاده، محمدحسین. (1393). تجدید ارائه صورت های مالی و عوامل موثر بر آن در صنایع مختلف. دانش حسابرسی، 14(55)، 175-198.
  • رهنمای­رودپشتی، فریدون، نیکومرام، هاشم، و جهانمیری، محمدحسام. (1397). عدم اطمینان اطلاعاتی معیاری جهت تبیین بازدهی سهام (نگرشی مبتنی بر مالی رفتاری). دانش سرمایه گذاری،7(26)، 131-147.
  • زلقی، حسن، و بیات، مرتضی. (1395). تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی برریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک. دانش حسابرسی، 16(62)، 121-136.
  • عمید، حسن. (1390). فرهنگ فارسی عمید. انتشارات امیرکبیر.
  • فرمیهنی­فراهانی، غلامرضا و جباری، حسین. (1396). تاثیر تعدیلات سنواتی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری)، 9(36)، 135-154.
  • فروتنی، زهرا و بحرانی، عطیه. (1387). انضباط اجتماعی در سازمان: رویکردی پژوهشی. فصلنامه مدرس علوم انسانی، (1)12، 189-218.
  • قدیریان­آرانی، محمدحسین. (1396). مدیریت سود و تعدیلات سنواتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس سالانه بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری نوین.
  • مرادی، غلامرضا، مجیدی، عبدالله، رحیمی، فضل الله و سالار، روح الله. (1395). بررسی تأثیر مدیریت انضباط بر کارایی کارکنان انتظامی، فصلنامة علمی -پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی، (2)4، 153-174.
  • Albring, M., Huang, SH. X., Pereira, R., & Xu, X. (2013). The effects of accounting restatements on firm growth. Journal of Accounting and Public Policy, 32(5), 357-376.
  • Barniv, R. R., & Cao, J. (2009). Does information uncertainty affect investors’ responses to analysts’ forecast revisions? an investigation of accounting restatements. Journal of Accounting and Public Policy, 28(4), 328-348.
  • Canofari, P., Piergallini, A & Piersanti, G (2020). The Fallacy of Fiscal Discipline, Macroeconomic Dynamics, 12(2), 55-63.
  • Chi, Y. H., Weng, T. CH., Liou, CH. H. (2011). Accounting restatements and managerial legal liability coverage. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 25, 147 – 158.
  • Chowdhury, M.T.H., Bhattacharya, P.S., Mallick, D. & Uluba, M.A., (2016), Exchange rate regimes and fiscal discipline: The role of trade openness, International Review of Economics and Finance (2016), 28 (2),.211-237
  • Evans, D., & Oliyani, P. (2020). »Fiscal Discipline, Financial Development & Economic Growth in Nigeria«. Dynamics of Fiscal and Monetary Policies in ECOWAS Countries, C. I. Nwaogwugwu (Ed.), University of Lagos Press, 1-26.
  • Hennes, K. M., Leone, A. J., & Miller, B. P. (2008). The Importance of Distinguishing Errors from Irregularities in Restatement Research: The Case of Restatements and CEO/CFO Turnover. Article in the Accounting Review, 83(6), 1487-1519.
  • Jalles, J. T., Mulas­Granados, C., & Tavares, J. (2016). Fiscal Discipline and Exchange Rates: Does Politics Matter? International Monetary Fund, 1-30.
  • Billington, N., & Sofocleous, S. (2012). Corporate Governance and Accounting Irregularities: Evidence from the two-tiered board structure in Indonesia.Asia-Pacific Management and Business Application, 1(1), 3-25.
  • Jia, N. (2019). The impact of accounting restatements on corporate innovation strategy. Journal of Accounting and Public Policy, 38(3), 219-237.
  • Kim, J. B., Lopatta, K., & Canitz, F. (2018). Restatement Likelihood and Accounting Conservatism: Evidence from CFO Style. Available at SSRN: https:/ssrn.com/abstract=3132027.
  • Kravet, T., & Shevlin, T.j. (2010). Accounting Restatements and Information Risk.Review of Accounting Studies,1-51.
  • Kumar, S., & Ter-Minassian, T. (2007). Promoting Fiscal Discipline. International monetary fund, ISBN/ISSN: 9781589066090.
  • Liu, L. L., Raghunandan, K. & Rama, D. (2009). Financial Restatements and Shareholder Ratifications of the Auditor. Auditing: A journal of practice & theory, 28(1), 225-240.
  • Myers, J. N., Myers, L. A., Palmrose, Z. V., & Scholz, S. (2003). Mandatory Auditor Rotation: Evidence from Restatements. http://ssrn.com/abstract=443980.
  • Otinche, S. I. (2016). Discusson Fiscal Disciplineand Corporate Governanceinthe Public Sectorin Nigeria. corporate ownership & control, 13(3), 561-571.
  • Owers, J. E., Lin, C. M., & Rogers, R. C. (2002). The Informational Content and Valuation Ramifications of Earnings Restatements. International Business & Economics Research Juornal, 1(5), 71-88.
  • Palmrose, Z., Richardson, V. J., & Scholz, S. (2004). Determinants of market reactions to restatement announcements. Journal of Accounting and Economics, 37(1), 1–32.
  • Rezaei, F., &, mahmoudi, S. M. (2013). Relationship between Firm Characteristics and FinancialRestatements" Article can be accessed online at http://www.publishingindia.com.
  • Riga, S. (2019). Fiscal Discipline Surveillance Report, Fiscal Discipline Council, September 2019, No 5.
  • Thompson, J. H., & McCoy, T. L. (2008). An Analysis of Restatements Due to Errors and Auditor Changes by Fortune 500 Companies. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 11(2), 44-57.
  • Tofan, M., Onofrei, M & Vatamanu, A (2020). Fiscal Responsibility Legal Framework—New Paradigm for Fiscal Discipline in the EU, risks Journal, 8(3), 1-18.
  • Vivian, X. (2016). Errors and Irregularities Restatements: A study on Executive and Director Turnover. Amsterdam Business, August 15th.