سرمایه اجتماعی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاداسلامی،واحد قزوین،قزوین، ایران.

2 دانشیارگروه حسابداری،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران .

3 استادیار گروه جامعهشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی،البرز، ایران

چکیده

سرمایه اجتماعی به منزله یک عامل اجتماعی-رفتاری می‌تواند مشکل هزینه های بیش از حد شرکت را در سطح مطلوبی نگه دارد. بنابراین، زمانی که سرمایه اجتماعی یک شرکت در سطح بالایی قرار داشته باشد، مدیران رفتارهای فرصت طلبانه کمتری از خود نشان می‌دهند و برای همکاری و تعامل بیشتر در شرکت می کوشند. ازاین‌رو، کاهش رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران از طریق سرمایه اجتماعی می‌تواند بر چسبندگی سود سهام و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت تاثیرگذار باشد،سرمایه اجتماعی یکی از جنبه‌های مهم روابط اجتماعی و زمینه‌ساز همیاری و مشارکت اجتماعی بین اعضای جامعه است. مدیران شرکت‌هایی با سطح بالایی از سرمایه اجتماعی جهت حفظ ارزش شرکت سعی بر سرمایه‌گذاری‌هایی با خالص ارزش فعلی مثبت می‌نمایند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با کارایی سرمایه‌گذاری می‌پردازد. بدین منظور، برای اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی از پرسشنامه لوی و لی (2015) استفاده گردید. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از روش‌ مدل‌سازی معادلات ساختاری بر اساس اطلاعات 83 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398 انجام‌شده است. یافته‌های فرضیه پژوهش حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی باعث افزایش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social capital and investment efficiency

نویسندگان [English]

 • Esmail Ebrahimi 1
 • Farzin Rezaei 2
 • Salahedin Ghaderi 3
1 PhD Student of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran
3 Assistant Professor of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, Alborz, Iran
چکیده [English]

Social capital as a socio-behavioral factor can keep the problem of excessive costs of the company at a desirable level. Therefore, when a company's social capital is at a high level, managers show less opportunistic behaviors and strive for more cooperation and interaction in the company. Therefore, reducing the opportunistic behaviors of managers through social capital can affect the adhesion of dividends and increase the investment efficiency of the company. Social capital is one of the important aspects of social relations and the basis for social cooperation and participation among members of society. Managers of companies with a high level of social capital try to maintain investments with a positive net present value in order to maintain the value of the company. Therefore, based on this argument, the present study investigates the relationship between social capital and investment efficiency. For this purpose, Levy and Lee (2015) questionnaire was used to measure social capital. The hypotheses were tested using the structural equation modeling method based on the information of 83 companies listed on the Tehran Stock Exchange in 2019. The findings of the first hypothesis of the research indicate that social capital increases the investment efficiency of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social capital
 • corporate investment efficiency
 • economic and social theory
 • تقی زاده خانقاه؛ وحید؛ بادآورنهندی، یونس؛ متقی، علی اصغر و تقی زاده، هوشنگ. (1398). ارائه مدل سنجش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، دوره 21، شماره 2، صص 264-237.
 • خامه‌چی، حامد؛ حسن رنگ‌ریز (1398). «فراتحلیل پیامدهای سرمایه اجتماعی»، مدیریت سرمایه اجتماعی، د 6، ش 4، صص 603 ـ 624.
 • خیرگو، منصور؛ سهیلی، حمیدرضا. (1397). ترسیم الگوی ارتقای سرمایه اجتماعی در سازمان های دولتی ایران: پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد. مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 5، شماره 2، صص 315-336.
 • خیرگور، منصور؛ حمیدرضا سهیلی (1397). «ترسیم الگوی ارتقای سرمایه اجتماعی در سازمان‌های دولتی ایران: پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریة داده‌بنیاد»، مدیریت سرمایه اجتماعی، د 5، ش 2، صص 315 ـ 336.
 • دولتخواه ،امیر ؛واعظ ،سید علی؛ بصیرت ،مهدی. (1398). کارایی سرمایه‌گذاری: مروری بر مفاهیم و مدل‌ها. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری.دوره 3 ،شماره 25 ،صص 58-44
 • رضائی پیته نوئی، یاسر؛ صفری گرایلی، مهدی و نوروزی، محمد. (1396). اعتماد اجتماعی، نظارت خارجی و ریسک سقوط قیمت سهام: آزمون نظریه جایگزینی و مکمل. بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 24، شماره 3، صص 349-370.
 • صفری گرایلی، مهدی و رضائی پیته نوئی، یاسر. (1396). ارائه مدل رابطه دینداری مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی. حسابداری مالی، دوره 9، شماره 35، صص 49-72.
 • فلاح شمس، میرفیض؛ اسکندری، بهمن؛ عزیزی، فرهاد و نوروزی، محمد. (1399). سرمایه اجتماعی و رفتار نامتقارن هزینه ها. مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 7، شماره 3، صص 317-297.
 • محسنین، شهریار و اسفیدانی، رحیم. (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار SMART-PLS، تهران، موسسه کتاب مهربان نشر.
 • محمدی، اسفندیار؛ خلیل نژاد، شهرام و گل محمدی، عماد. (1399). تأثیر سرمایه اجتماعی بر پاسخگویی اجتماعی سازمانی: تاکید بر اخلاق کسب و کار. مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 7، شماره 3، صص 456-431.
 • مهربان پور، محمدرضا؛ جندقی قمی، محمد؛ رجب بیکی، محمدعلی. (1397). سرمایه اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 25، شماره 2، صص 269-288.
 • مهربان‌پور، محمدرضا؛ محمد جندقی قمی (1398). «جایگاه مالی و سرمایه اجتماعی»، مدیریت سرمایه اجتماعی، د 6، ش 3، صص 327 ـ 349.
 • ودیعی نوقابی، محمد حسین و رستمی، امین. (1393). "بررسی تأثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه حسابداری مالی، سال ششم، شماره 23، صص 66-43.
 • هاشمی، سیدحامد؛ طبری، مجتبی؛ فرهادی محلی، علی و معطوفی، علی رضا. (1400). جایگاه سرمایه اجتماعی، مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در توسعة قابلیت‌های توانمندساز مدل چارچوب عمومی ارزیابی (CAF) با تکنیک آنتروپی شانون و دیمتل. مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 8، شماره 1، صص 1-179.
 • Álvarez, E. C. & Romaní, J. R. (2016). “Measuring social capital: further insights”, journal of Gac Sanit, 31(1), pp. 57–61.
 • Areekul, Ch., Ratana-Ubol, A., & Kimpee, P. (2015). “Model development for strengthening social capital for being a sustainable lifelong learning society”, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 191, pp. 1613-1617.
 • Belliveau, M.A., O’Reilly, C.A., Wade, J.B., 1996. Social capital at the top: Effects of social similarity and status on CEO compensation. Acad. Manag. J. 39, 1568–1593.
 • Ben-Hador, B. & Eckhaus, E. (2018). “The different impact of personal social capital and intra-organizational SC: The Enron case study. International Journal of Organization Theory & Behavior, 21(1): pp. 28-47.
 • Biddle, G. C., Hilary, G., & Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48 (2), 112-131.
 • Botosan, C., 1997, Disclosure Level and the Cost of Equity Capital, The Accounting Review 72
 • Bottazzi, L. , Da Rin, M. , & Hellmann, T. (2016). The importance of trust for investment: Evidencefrom venture Review of Financial Studies, 29, 2283–2318.
 • Cao, C., Xia, C., and Chan, K.C. (2016). “Social trust and stock price crash risk: Evidence from China”. International Review of Economics and Finance, 46, 148-165.
 • Chan KS, Dang VQT, Yan IKM (2012) Chinese firms’ political connection, ownership, and financing
 • Chen S, Sun Z, Tang S, Wu D (2011) Government intervention and investment efficiency: evidence from
 • Chen, C., Young, D., & Zhuang, Z. (2013). Externalities of Mandatory IFRS Adoption: Evidence from Cross-Border Spillover Effects of Financial Information on Investment Efficiency. The Accounting Review, 88 (3), 881-914.
 • Chen, F., Hope, O.-K., Li, Q., & Wang, X. (2011). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets. The Accounting Review, 86 (4), 1255-1288.
 • Cheng, C. A., Wang, J., Zhang, N., & Zhao, S. (2017). “Bowling Alone, Bowling Together: Is Social Capital Priced in Bank Loans?” Journal of Accounting, Auditing & Finance, 32(4): pp. 449-479.
 • David Javakhadze, Stephen P. Ferris., Dan W. French. (2018). Social Capital, Investments and External Financing. Journal of Corporate Finance, DOI: 10.1016/j.jcorpfin.2015.12.001.
 • Dong, W. , Han, H. L. , Ke, Y. , & Chan, K. C. (2016). Social trust and corporate misconduct: Evidence from China. Journal of BusinessEthics. forthcoming.
 • Fedor, C.G. (2019). “Social Capital and Community Development: Case Study”, journal of Social Research Reports, 11(1), pp. 65-77.
 • Francis, J., R. Lafond, P. Olsson and K. Schipper, 2004, Costs Of Equity And Earnings Attributes, Accounting Review, 79: 967–1010.
 • Fuss C, Vermeulen P (2006) The response of Firms' Investment and financing to adverse cash flow shocks: the role of Bank relationships. National Bank of Belgium Working Paper (87). https://www.ecb.europa eu/ pub /pdf /scpwps/ ecbwp658. pdf. Accessed 26 Jan 2019
 • Gao, W., Ng, L., Wang, Q., 2011. Does corporate headquarters location matter for firm capital structure? Financ. Manage. 40, 113–138.
 • García, D., Norli, Ø., 2012. Geographic dispersion and stock returns. J. Financ. 106, 547–565.
 • Guiso, L., Sapienza, P., Zingales, L., 2004. The role of social capital in financial Am. Econ. Rev. 94, 526–556.
 • Hartlieb, S., Loy, T. R., & Eierle, B. (2020). “Does community social capital affect asymmetric cost behavior? Management Accounting Research, https://doi.org/10.1016/j.mar.2020.02.002.
 • Hasan, I., Hoi, C., Wu, Q., & Zhang, H. (2015). Social capital and debt contracting: evidence from bank loans and public bonds. Working Paper, Bank of Finland Research
 • Hu C, Liu Y-J (2015) Valuing diversity: CEOs' career experiences and corporate investment. J Corp Finan 30:11–31
 • Huang, Huilin, Hun Han, Seung & Cho, Kyumin. (2020). Co-opted Boards, Social Capital, and Risk-taking. Finance Research Letters, https://doi.org/10.1016/frl.2020.101535.
 • Jha, A. (2017). Financial reports and social capital. Journal of Business Ethics, 1-30. Available in: https://link.springer.com/article/ 1007/s10551-017-3495-5.
 • Jha, A., & Chen, Y. (2015). Audit fees and social capital. The Accounting Review, 90(2), 611- 639.
 • Jha, A., Cox, J., 2015. Corporate social responsibility and social capital. J. Bank. Financ. 60, 252–270
 • Khan, M., & Watts, R. L. (2009). “Estimation and empirical properties of a firm–year measure of accounting conservatism”. Journal of Accounting and Economics, 48, 132–150.
 • Kim, J.B., Wang, Z., Zhang, L., 2016. CEO overconfidence and stock price crash risk. Contemporary Accounting Research 33 (1720-1749), 0823–9150.
 • Kwon, Chad, Zhang, Gongfu & Zhou, Haiyan. (2019). Monetary policy, social capital, and corporate investment. Journal of Economics and Finance, 44, 1-34.
 • Li, X., Wang, S. S., and Wang, X. (2017). “Trust and stock price crash risk: Evidence from China”. Journal of Banking and Finance, 76, 74 –91.
 • Modigliani F, Miller MH (1958). The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment. Am Econ Rev 48:261–297
 • Moran, P. (2005). Structural vs. relational embeddedness: social capital and managerial performance. Strateg. Manag. J. 26, 1129–1151.
 • Naeem, K., & Li, M.C. (2019). Corporate investment efficiency: The role of financial development in firms with financing constraints and agency issues in OECD nonfinancial firms. International Review of Financial Analysis, 62 (March), 53-68.
 • Nahapiet, J., Ghoshal, S. (1997). Social capital, intellectual capital and the creation of value in firms. Acad. Manage. Proc. 1997, 35–39.
 • Panta, Humnath. (2020). Does social capital influence corporate risk-taking?. Journal of Behavioral and Experimental Finance, https://doi.org/10.1016/ j. jbef.2020.100301
 • Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies, 11 (2-3), 159-189.
 • Shen C-H, Wang C-A (2005). does bank relationship matter for a firm's investment and financial constraints? The case of Taiwan. Pac Basin Financ J 13(2):163–184
 • Tsai, W., Ghoshal, S., (1998). Social capital and value creation: The role of intrafirm Acad. Manag. J. 41, 464–476.
 • Watson, G.W., Papamarcos, S.D., (2002). Social capital and organizational J. Bus. Psychol. 16, 537–552.
 • Wu, W., (2008). Dimensions of social capital and firm competitiveness improvement: The mediating role of information sharing. J. Manage. Stud. 45, 122–146.
 • Xia, Changyuan. , Cao, Chunfang. , & Kam C. Chan. (2017). Social trust environment and firm tax avoidance: Evidence from China. North American Journal of Economics and Finance, 42 374–392.
 • Xu N, Xu X, Yuan Q (2013) Political connections, financing friction, and corporate investment: evidence from Chinese listed family firms. Eur Financ Manag 19(4):675–702. https://onlinelibrary.wiley. com/doi/abs/10.1111/j.1468-036X.2011.00591.x