عوامل مؤثر بر مدیریت نقدینگی در شرکت‌های دارویی: رویکرد میانگین‌گیری بیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، گروه حسابداری ؛ واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ؛ تهران ، ایران (نویسنده مسئول)

2 گروه حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

3 دانشیار ، گروه حسابداری ؛ واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ؛ تهران ، ایران

4 مدرس دانشگاه

چکیده

چکیده
یکی از ابزار‌های قدرتمند در بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها، توان نقدینگی آن شرکت می باشد و جزء شاخص های تصمیم گیری سرمایه گذاران به حساب می آید. بررسی صورت های مالی شرکت ها مهمترین اقدام در سرمایه گذاری محسوب شده و در این تحقیق 50 متغیر موثر از صورت های مالی بر مدیریت نقدینگی در مدل لحاظ شده است. با استفاده از رویکرد مدل میانگین‌گیری بیزی 12 متغیر غیرشکننده موثر بر مدیریت نقدینگی شرکت‌های دارویی که عبارتند از جمع بدهی‌های جاری، سود و زیان انباشته، P/S، سود (زیان) عملیاتی، EPS ناخالص، جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد، جمع جریان خالص بازده سرمایه‌گذاری‌ها، جمع جریان خالص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، دریافت تسهیلات مالی، جمع جریان خالص فعالیت‌های تامین مالی، مانده وجه نقد در ابتدای سال و مانده وجه نقد در انتهای سال شناسایی شدند. براساس نتایج مدیریت نقدینگی شرکت‌های دارویی فرآیندی چند بعدی است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان و جریان وجوه نقد بر این شاخص اثرگذارند. چند بعدی بودن عوامل موثر بر این فرآیند الزام هماهنگی میان سیاست‌گذاران فعال در این صنعت را خواهد طلبید تا ناسازگاری زمانی ایجاد شده در فرآیند تصمیم‌گیری موجبات وخیم تر شدن اوضاع شرکت‌ها نگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting liquidity management in pharmaceutical companies: Bayesian averaging approach

نویسندگان [English]

 • ghodratolah talebnia 1
 • Ramin Pourabdolahian tehrani 2
 • Hamidreza Vakilifard 3
 • Jahanbakhsh asadnia 4
1 Associate Professor, Department of Accounting; Science and Research Branch, Islamic Azad University; Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 partment of Accounting, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting; Science and Research Branch, Islamic Azad University; Tehran Iran
4 professor
چکیده [English]

Abstract
One of the powerful tools in examining the financial performance of companies is the liquidity of that company and is one of the decision-making indicators of investors. Examining the financial statements of companies is the most important step in investing and in this study, 50 effective variables of financial statements on liquidity management are included in the model. Using Bayesian averaging model approach, 12 non-fragile variables affecting the liquidity management of pharmaceutical companies, which include current liabilities, accumulated profit and loss, P / S, operating profit (loss), gross EPS, net cash inflow (outflow), Total Net Return on Investments, Total Net Flow of Investment Activities, Receiving Financial Facilities, Total Net Flow of Financing Activities, Cash Balance at the Beginning of the Year and Cash Balance at the End of the Year were identified. According to the results of liquidity management of pharmaceutical companies is a multidimensional process; Because the variables related to financial statements, balance sheet and profit and loss and cash flow affect this index. The multidimensionality of the factors influencing this process will require coordination among policy makers active in the industry so that the time inconsistencies created in the decision-making process do not make the situation of companies worse.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: liquidity management
 • Bayesian averaging
 • pharmaceutical companies
 • اسماعیل زاده، علی، جوانمردی، حلیمه، (1396)، طراحی الگویی مناسب مدیریت نقدینگی و پیش بینی ریسک آن در بانک صادرات ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، سال یازدهم، شماره 39، صص 171-191.
 • بهرامیان، ربابه، رهنمای رودپشتی، فریدون، معدنچی زاج، مهدی، (1398)، کارکرد الگوی مدیریت دارایی – بدهی بر درک ارتباط بین ریسک و بازده با نقدینگی، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ریال شماره 40، صص 85-102.
 • حسین زاده, مصطفی، (1398)، بررسی تأثیر تامین مالی درون شرکتی و مالکیت نهادی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه، تفلیس- کشور گرجستان، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
 • روحانی، سید علی، ابوحمزه، داریوش، (1397)، تحلیل و نقد فراّیند‌های مدیریت نقدینگی خزانه دولت در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 74، صص 219-256.
 • زمردیان، غلامرضا، رستمی، محمدرضا، بهرامیان، ربابه، (1399)، طراحی الگوی بهینه یکپارچه مدیریت نقدینگی مبتنی بر ریسک در هلدینگ‌های تخصصی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال نهم، شماره 34، صص 25-49.
 • زلقی، حسن، بیات، مرتضی، (1394)، نقش دیدگاه حسابداری محافظه کاری در مدیریت نقدینگی، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال پنجم، شماره 18، صص 15-28.
 • عباسپور, علی، (1395)، بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نقدینگی و فرصت‌های رشد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان شرقی - سازمان مدیریت صنعتی
 • عظیمی مجید، صباغ منیره، (1392)، ارتباط ارزشی نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی/سال ششم /شماره 21، صفحات 152- 129
 • لعل خضری، حمید، دشتبانی، علی، (1398)، تأثیر مدیریت نقدینگی بر عملکرد (سودآوری) بانکداری بدون ربا در ایران: مطالعه موردی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی اقتصادی و بانکداری اسلامی، شماره 29، صص 121-146.
 • نصیرزاده فرزانه, و مستقیمیان علیرضا، (1398)، آزمون نظریه‌های ساختار سرمایه ی توازی ایستا (مصالحه ایستا) و سلسله مراتبی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، پژوهشنامه پیشرفت‌های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز), دوره 2، شماره 2، صفحه135-158
 • نوروزی, محمد؛ محمد وظیفه و پیمان رضایی، (1398)، تأثیر انحراف از ساختار سرمایه بهینه بر نگهداشت وجه نقد، چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه‌ای و جهانی، دانشگاه شهید بهشتی.
 • Abdul-Rahman, A., Sulaiman, A. A., & Said, N. L. H. M. (2018). Does financing structure affects bank liquidity risk? Pacific-Basin Finance Journal.
 • Bischof, J., & Daske, H. (2013). Mandatory disclosure, voluntary disclosure, and stock market
 • liquidity: Evidence from the EU bank stress tests. Journal of accounting research, 51(5), 997-1029.
 • Chen Y., A. Vissing-Jorgensen, P. (2018). ” Sapienza, A Lobbying Approach to Evaluating the Sarbanes- Oxley Act of 2002.“Journal of Accounting Research, Vol. 47, pp. 519- 583.
 • Dahiyat, A. (2016). Does Liquidity and Solvency Affect Banks Profitability? Evidence from
 • Esmail, R. (2016). Impact of Liquidity Management on Profitability of Pakistani Firms: A Case of KSE-100 Index. International Journal of Innovation and Applied Studies, 14(2), 304.
 • Horvath, F., De Jong, F., & Werker, B. J. (2018). Dynamic Asset Liability Management under Model Uncertainty.
 • Harford, J., Klasa, S., & Maxwell, W. F. (2014). Refinancing risk and cash holdings. The Journal of Finance, 69(3), 975-1012.
 • Lion, Chun-Chun, Hsueh-Ying Wu b , Yong-Fu Chang c (2021), The critical factors impact on online customer satisfaction, Procedia Computer Science 3276–281.
 • Narayan, P. K., Phan, D. H. B., & Bannigidadmath, D. (2017). Is the profitability of Indian stocks compensation for risks?. Emerging Markets Review, 31, 47-64.
 • Subrahmanyam, M. G., Tang, D. Y., & Wang, S. Q. (2018). Credit default swaps, exacting creditors and corporate liquidity management. Journal of Financial Economics, 124(2), 395-414.
 • Yuan, B., Li, J., & Zeng, G. (2018). Corporate liquidity management and technical efficiency: Evidence from global listed hospitality enterprises. International Journal of Hospitality Management, 74, 40-44.
 • Zreik, O., & Louhichi, W. (2017). Risk sentiment and firms’ liquidity in the French market. Research in International Business and Finance, 39, 809-823.