موانع مربوط به سرمایه گذاری خارجی با استفاده از اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران و الزامات رفع آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

چکیده

با جهانی شدن اقتصاد رقابت برای رشد شاخص های اقتصادی در هرکشور اهمیت ویژه ای پیدا کرده است
نتایج حاصل از تحلیل های اقتصاد دانان بزرگ دنیا حکایت از اثرگذاری عمیق سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک منبع مالی پایدار و قابل اتکاء برای توسعه زیرساخت های اقتصادی و ارتقاء توان تولید در کشور ها دارد که می تواند ناکافی بودن منابع مالی داخلی سرمایه ای را برای مواجه با مشکلات اقتصادی پوشش دهد. با توجه به بافت اقتصادی، اجتماعی و حقوقی جامعه ایران که نقش اموال غیر منقول را در تحکیم سرمایه و حفظ ارزش دارایی بی بدیل نشان می دهد و از سوی دیگر رشد فزاینده جمعیت در دهه های اخیر که سرمایه گذاری با استفاده از اموال غیر منقول را سودآور ساخته، توجه سرمایه گذاران خارجی را به این حوزه اقتصادی در ایران معطوف داشته است. بررسی موانع حقوقی سرمایه گذاری با منشاء خارجی در اموال غیر منقول برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی بر اساس اصول و قواعد فقهی، ملاحظات امنیت ملی و مسائل مغفول در قوانین شکلی و کاربردی و ارائه راهکار های تقنینی و حقوقی برای برون رفت از این موانع پاسخی به دغدغه های اقتصاد دانان برای رفع موانع مربوط به سرمایه گذاری خارجی در مقالات علمی سنوات اخیر است.
روش تحقیق: مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای- الکترونیکی ، مقالات علمی- پژوهشی و تألیفات تخصصی تدوین شده و روش تحقیق توصیفی_ تحلیلی می باشد.
کلید واژه ها: "موانع و الزامات حقوقی" ، "سرمایه گذاری خارجی" ، "اموال غیر منقول"

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Resolution of Legal Obstacles for Foreign Investment in Iran’s Real Estate

نویسندگان [English]

 • Ahmad Shams 1
 • jamshid nourshargh 2
 • Alireza Mosadegh 3
1 Associate Prof of Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Tehran South Branch.
2 Assistant Prof of Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Tehran South Branch
3 Ph.D. Student of Private Law, Islamic Azad University, Tehran South Branch
چکیده [English]

Economic globalization has resulted in an increased competition between the countries to improve their economic indexes. Analyses performed by prominent economists indicated that foreign investment is one of the most sustainable and reliable resources for the economic infrastructure development and production potential enhancement, which can alleviate the economic problems caused by shortcoming of domestic investment resources. The significant role of Iran’s real estate market in investment stability and preservation of property value that emerged from the socio - economic and legal texture of the country, as well as the considerable population growth that resulted in a profitable real estate investment, have drawn the attention of the foreign investors to Iran’s real estate market. Recent manuscripts have investigated the legal obstacles for foreign investment by individuals and legal entities in Iran’s real estate based upon Islamic Jurisprudence, national security, and legal references, subsequently, verified practical and realistic solutions to the aforementioned predicament.

Research Approach:

This manuscript is compiled using library and electronic resources, scientific and research manuscripts, and technical papers; the research approach is analytical-descriptive.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Barriers and Legal Requirements"
 • "Foreign Investment"
 • "real Estate"
 • شیروی، عبدالحسین(1393)، حقوق نفت و گاز، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول
 • اسکینی، ربیعا(1387)، تعیین تابعیت شرکت های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل، مجله حقوق خصوصی، شماره14
 • پیلوار، رحیم(1395)، حقوق حاکم بر تملک اراضی و املاک توسط اتباع خارجی، نشر انتشار، چاپ اول
 • توحیدی، احمدرضا(1396)، حق اتباع خارجی در زمینه تملک اموال در ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 8 شماره 2
 • سلجوقی،محمود(1392)، حقوق بین الملل خصوصی، نشر میزان، چاپ نهم، جلد اول
 • صفایی، حسین(1368)، محدودیت های مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران، مجله حقوقی، شماره 11
 • طلابکی طرقی، اکبر، مزروعی ابیانه، یحیی(1391)، بررسی لزوم قانونگذاری جدید در خصوص تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی، شماره 2
 • جعفریان، علیرضا، عربیان، اصغر(1396)،تأثیر ضوابط اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت های تجاری،فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، شماره 48
 • دستخوش، لیلا(1396)، مطالعه تطبیقی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران و امریکا، ماهنامه پژوهش ملل، شماره 19
 • قنبری جهرمی، محمد جعفر، باغبان، رحیم(1396)، جنبه های حمایتی حقوق ایران در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مطالعه تطبیقی با استاندارد های بین المللی، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، شماره 36
 • مرادی، خدیجه(1395)، تحلیل وضعیت حقوق خصوصی اتباع خارجی در ایران،فصلنامه مطالعات بین الملل پلیس، شماره26
 • مهدوی، ابوالقاسم(1383)، تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 66
 • نیاکی، جعفر(1355)، حقوق سازمان های بین المللی، نشر میزان، چاپ دوم، جلد اول،