بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت های اکتساب کننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران .

2 گروه مالی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

چکیده

قابل تامل ترین و چالش برانگیزترین مسائل عصر حاضر، حرکت به سمت جهانی شدن می باشد. یکی از استراتژی های مناسب برای رشد و توسعه شرکت هایی که در یک محیط با تغییرات زیاد فعالیت می کنند و همواره باید آماده واکنش باشند اکتساب است. هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شرکت های اکتسابی می باشد. جامعه مورد بررسی پژوهش تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در سال‌های 1392 تا 1396 در فرایند اکتساب واقع شده باشند، و تعداد 48 شرکت از به عنوان شرکت‌های اکتسابی شناسایی و نمونه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند. نتایج حاکی از آن بوده است که متغیر اکتساب، دارایی های نامشهود و اندازه شرکت ها با شاخص ROA رابطه مثبت دارد. بعلاوه، متغیر اکتساب و متغیر اندازه با عملکرد شرکت ها با توجه به شاخص ROE رابطه مثبتی را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Performance of Acquisition Companies

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Eghbal 1
 • Seyed Ali Nabavi Chashmi 2
 • Naser Yadollahzadeh Tabari 2
1 Ph.D. Student of Financial Engineering, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Department of Finance, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
چکیده [English]

Moving toward globalization is one of the most contemplative and challenging issues of today. One of the best strategies for the growth and development of companies that operate in a changing environment and always be ready to respond is acquisition. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the performance of the acquirer companies. The study population is all companies listed in the Tehran Stock Exchange that were in the acquisition process from 2013 to 2016, and 48 of them were identified as acquisition companies and the statistical sample of the present study. The results indicated that the acquisition variable, intangible assets, and size of companies were positively correlated with ROA. In addition, the acquisition and size variables have a positive relationship with corporate performance with respect to ROE.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acquisition
 • Rate of Return on Assets
 • Rate of Return on Equity
 • بولو، قاسم و اکرم عنابستانی (1390)، تأثیر تصاحب شرکت ها بر مدیریت سود، مجله دانش حسابداری، شماره 4، دوره 7، صص 120-99.
 • جعفری صامت، امیر (1397)، ادغام، راهکاری مؤثر جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها. پژوهشهای پولی بانکی، شماره 3، دوره 37، صص 466-437.
 • رهنورد، فرج اله (1396)، عوامل مؤثر بر عملکرد ادغام سازمان ها در بخش دولتی ایران، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 4، دوره 9، صص 590-569.
 • زارعی، محمد، علم بیگی، امیر و بهروز زارعی (1393)، شناسایی زمینه‌های ادغام و اکتساب در تعاونی‌های تولید بخش کشاورزی ایران، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 2، دوره 18، صص 57-37.
 • عارفی، اصغر (1388)، بررسی عملکرد مالی تصاحب شرکت ها در ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 1، دوره 50، صص 245-225.
 • عیسی زاده، سعید و مریم مظهری آوا (1394)، بررسی وجود صرفه های مقیاس بعد از ادغام بانکی در ایران، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره 4، دوره 76، صص 74-55.
 • Ai, Q., & Tan, H. (2020). Uncovering neglected success factors in post-acquisition reverse capability transfer: Evidence from Chinese multinational corporations in Europe. Journal of World Business, 55(3), 101053.‏
 • Aybar, B., Ficici, A., 2009. Cross-border acquisitions and firm value: an analysis of emerging-market multinationals. J. Int. Bus. Stud. 40 (8), 1317–1338.
 • Bertrand, O., Betschinger, M.A., 2012. Performance of domestic and cross-border acquisitions: empirical evidence from Russian acquirers. J. Comp. Econ. 40, 413–437.
 • Bhagat, S., Malhotra, S., Zhu, P.C., 2011. Emerging country cross-border acquisitions: characteristics, acquirer returns and cross-sectional determinants. Emerg. Mark. Rev. 12, 250–271.
 • Bhaumik, S.K., Selarka, E., 2012. Does ownership concentration improve M&A outcomes in emerging markets? Evidence from India. J. Corp. Finan. 18 (4), 717–726.
 • Björkman, I., Fey, C.F., Park, H.J., 2007. Institutional theory and MNC subsidiary HRM practices: evidence from a three-country study. J. Int. Bus. Stud. 38 (3), 430 446.
 • Brouthers, K.D., 2002. Institutional, cultural and transaction cost influences on entry mode choice and performance. J. Int. Bus. Stud. 33 (2), 203–221.
 • Chari, A., Chen, W., Dominguez, K.M.E., 2012. Foreign ownership and firm performance: emerging market acquisitions in the United States. IMF Econ. Rev. 60 (1), 142.
 • Chen, Y., Chen, H., 2016. Innovation and social media: cultural impacts on the opinion influence process in brand communities. J. Ind. Integr. Manag. 1 (4), 1650013.
 • Chi, J., Sun, Q., Young, M., 2011. Performance and characteristics of acquiring firms in the Chinese stock markets. Emerg. Mark. Rev. 12 (2), 152–170.
 • Cui, B.J., 2012. Institutional choice of Chinese local government to guide enterprise mergers and acquisitions. J. Henan Univ. (Philos. Soc. Sci. Ed.) 39 (1), 111–114.
 • Datta, D.K., Pinches, G.E., Narayanan, V.K., 1992. Factors influencing wealth creation from mergers and acquisitions: a meta-analysis. Strateg. Manag. J. 13 (1), 67 84.
 • DiMaggio, P.J., Powell, W.W., 2000. The iron cage revisited institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. In: Economics Meets Sociology in Strategic Management. Emerald Group Publishing Limited, pp. 143–166.
 • Fan, C.L., Yuan, J., 2002. Empirical analysis of mergers and acquisitions performance of listed companies with growth, maturity and declining industries. China Ind. Econ. 8, 65–72.
 • Fang, J.X., 2008. Government intervention, ownership and mergers and acquisitions. Manag. World 9, 118–123.
 • Feng, G.F., Wu, L.J., 2001. An empirical study on the performance of mergers and acquisitions by listed Chinese firms. Econ. Res. 1, 54–61.
 • Goddard, J., Molyneux, P., Zhou, T., 2012. Bank mergers and acquisitions in emerging markets: evidence from Asia and Latin America. Eur. J. Finan. 18 (5), 419–438.
 • Gubbi, S.R., Aulakh, P.S., Ray, S., Sarkar, M.B., Chittoor, R., 2010. Do international acquisitions by emerging-economy firms create shareholder value? The case of Indian firms. J. Int. Bus. Stud. 41 (3), 397–418.
 • Hansen, R.G., Lott, J.R., 1996. Externalities and corporate objectives in a world with diversified shareholder consumers. J. Financ. Quant. Anal. 31 (1), 43–68.
 • Hoskisson, R., Wright, M., Filatotchev, I., Peng, M.W., 2013. Emerging multinationals from mid-range economies: the influence of institutions and factor markets. J. Manag. Stud. 50 (7), 1295–1321.
 • Jones, G.K., Lanctot Jr., A., Teegen, H.J., 2001. Determinants and performance impacts of external technology acquisition. J. Bus. Ventur. 16 (3), 255–283.
 • Lebedev, S., Peng, M.W., Xie, E., Stevens, C.E., 2015. Mergers and acquisitions in and out of emerging economies. J. World Bus. 50 (4), 651–662.
 • Li, L., 2013. The path to made-in-China: how this was done and future prospects. Int. J. Prod. Econ. 146 (1), 4–13.
 • Li, L., 2017. China's manufacturing locus in 2025: with a comparison of “Made-in-China 2025” and “Industry 4.0”. Tech. Forecast. Soc. Chang. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.05.028.
 • Li, Q.Y., Wang, Y.H., 2007. An empirical study of asset specificity, asset integration and performance of corporate mergers and acquisitions. Econ. Rev. 2, 90–95.
 • Liao, A., Williams, J., 2008. The search for value: cross-border bank M&A in emerging markets. Comp. Econ. Stud. 50 (2), 274–296.
 • Luo, Y., Tung, R.L., 2007. International expansion of emerging market enterprises: a springboard perspective. J. Int. Bus. Stud. 38 (4), 481–498.
 • Meyer, K.E., Thaijongrak, O., 2013. The dynamics of emerging economy MNEs: how the internationalization process model can guide future research. Asia Pac. J. Manag. 30 (4), 1125–1153.
 • Meyer, K.E., Estrin, S., Bhaumik, S., Peng, M.W., 2009. Institutions, resources, & entry strategies in emerging economies. Strateg. Manag. J. 30 (1), 61–80.
 • Nicholson, R.R., Salaber, J., 2013. The motives and performance of cross-border acquirers from EE: comparison between Chinese and Indian firms. Int. Bus. Rev. 22 (6), 963–980.
 • Ohrn, E., & Seegert, N. (2019). The impact of investor-level taxation on mergers and acquisitions. Journal of Public Economics, 177, 104038.‏
 • Padmanathan, K., Govindarajan, U., Ramachandaramurthy, V.K., Selvi, T.S.O., Jeevarathinam, B., 2018. Integrating Solar Photovoltaic Energy Conversion Systems into industrial and commercial electrical energy utilization-a survey. J. Ind. Inf. Integr. 10, 39–54.
 • Pan, H.B., Xia, X.P., Yu, M.G., 2008. Government intervention, political connection and regional state-owned enterprise mergers and acquisitions. Econ. Res. J. 4, 41 52.
 • Peng, M.W., Khoury, T.A., 2008. Unbundling the institution-based view of international business strategy. In: The Oxford Handbook of International Business.
 • Peng, M.W., Parente, R.C., 2012. Institution-based weaknesses behind emerging multinationals. Revista de Administracao de Empresas 52 (3), 360–364.
 • Pires, M., & Pereira, P. J. (2020). Leverage, premium and timing in corporate acquisitions. Economics Letters, 108933.‏
 • Qiao, J., Yang, Z., 2015. Mechanism of R&D network formation based on a network embeddedness game model. J. Manag. Anal. 2 (2), 154–174.
 • Roy, J.P., Oliver, C., 2009. International joint venture partner selection: the role of the host-country legal environment. J. Int. Bus. Stud. 40 (5), 779–801.
 • Scott, W.R., 2001. Institutions and Organizations. Sage, Thousand Oaks, CA.
 • Sharma, S.K., Chanda, U., 2017. Developing a Bayesian belief network model for prediction of R&D project success. J. Manag. Anal. 4 (3), 321–344.
 • Sun, S.L., Peng, M.W., Lee, R.P., Tan, W., 2015. Institutional open access at home and outward internationalization. J. World Bus. 50 (1), 234–246.
 • The International Monetary Fund, 2016. World Economic Outlook Report. Retrieved at. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/Subdued-Demand- Symptoms-and-Remedies.
 • Van Essen, M., Heugens, P.P., Otten, J., van Oosterhout, J.H., 2012. An institution-based view of executive compensation: a multilevel meta-analytic test. J. Int. Bus. Stud. 43 (4), 396–423.
 • Wan, C.Y., Guo, J., 2009. The effect of ownership structure on mergers and acquisitions performance based on the moderating effect of firm size: empirical evidence from Shanghai and Shenzhen stock markets. J. Financ. Res. 9, 123–134.
 • Wekerle, T., Trabasso, L.G., Loures da Costa, L.E., Villela, T., Brandão, A., Leonardi, R., 2017. Design for autonomy: integrating technology transfer into product development process. J. Ind. Integr. Manag. 2 (1), 1750004.
 • Xu, D., Meyer, K.E., 2013. Linking theory and context:‘strategy research in emerging economies after Wright et al. (2005). J. Manag. Stud. 50 (7), 1322–1346.
 • Yang, Q., Hu, W.X., 2016. Motives and effects of government intervention in mergers and acquisitions: review and inspiration. Forecasting 35 (5), 74–80.
 • Yuan, L.L., 2011. Correlation Analysis of Mergers and Acquisitions Types and Performance of Listed Companies in China: Based on the Pharmaceutical Industry. School of Economics, Nanjing University of Finances and Economics, Nanjing.
 • Zhang, W., Zhang, S., Li, B.X., 2013. Political connection, characteristics of mergers and acquisitions and performance of mergers and acquisitions. Nankai Bus. Rev. 2, 64–74.
 • Zhao, L.B., Zhang, Q.S., Yang, Z.H., 2014. Financing capability, ownership nature and mergers and acquisitions performance: empirical evidence from Chinese listed companies. Secur. Mark. Her. 5, 9–15.