تحلیل ارتباط معیار های عملکرد و جریان نقد سرمایه گذاری با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بین‌الملل کیش، دانشگاه آزاداسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 استاد یارگروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیارگروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

واحـدهای انتفـاعی در منـابع غیرنقـدی سرمایه گذاری می کنند که علاوه بر به دست آوردن وجه نقد اضافی، به دنبال بازده سرمایه گذاری نیـز هستند.امروزه در بازارهای رقابتی، بنگاه‌هایی موفق هستند که برای آینده خود برنامه داشته باشند. برنامه‌ریزی مالی از مهم‌ترین رویکردهای برنامه‌ریزی است که اهمیت فراوانی دارد. هدف این پژوهش بررسی تحلیل ارتباط معیار های عملکرد و جریان نقد سرمایه گذاری با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور از متغیر‌های بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به‌عنوان معیار‌های عملکرد و از معیار نسبت جریان نقد فعالیت سرمایه گذاری به‌عنوان متغیر وابسته استفاده شد. نتایج این پژوهش که از اطلاعات مالی 166 شرکت طی سال‌ها 1390 الی 1397 و روش رگرسیون چند متغیره به‌دست‌آمده است نشان داد که با وجود اینکه معیار های سود آوری عملکرد با جریان وجه نقد ناشی از فعالیت سرمایه گذاری رابطه معناداری ندارند اما ارتباط سیاسی شرکت باعث تغییر در سیاست های نقدینگی سرمایه گذاری توسط شرکت می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the relationship between performance metrics and investment cash flow with emphasis on the role of corporate political communication

نویسندگان [English]

 • ebrahim mansouri 1
 • roya darabi 2
 • Zohreh Hajiha 3
1 Ph.D Student of Accounting, Islamic Azad University, South of Tehran Branch, International Kish Branch, Kish, Iran.
2 Department of Accounting, Islamic Azad University, South of Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Department of Accounting, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

For-profit units invest in non-cash resources that, in addition to earning extra cash, also seek return on investment. In today's competitive markets, there are successful firms that have a plan for their future. Financial planning is one of the most important planning approaches that is very important. The purpose of this study is to analyze the relationship between performance criteria and investment cash flow with emphasis on the role of political communication of companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, the variables of return on assets and return on equity as performance criteria and the criterion of cash flow ratio of investment activity as a dependent variable were used. The results of this study, which was obtained from the financial data of 166 companies during the years 1390 to 1397 and multivariate regression method showed that although the performance profitability criteria have no significant relationship with cash flow from investment activity, but the company's political relationship causes change Investments in liquidity policies are made by the company.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cash flow from investment activity
 • performance metrics
 • corporate political communications
 • آزاد ،مهران(1393) تاثیر حاکمیت شرکتی بر حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه کارشناسی ارشد.
 • آذربایجانی، کریم؛سروش‌یار، افسانه و یاریان‌کوپائی، سمانه (1390). جستجوی بهترین معیار عملکرد مالی حسابرس. شماره 52، ‏ (1 صفحه - از 96 تا 96).
 • احمدپور ،احمد، مروی، فرشته(1395)ریسک نقدینگی و تأثیر آن بر بازده مازاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران،مدیریت دارایی وتامین مالی، دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14صفحه 77-90
 • احدی سرکانی، یوسف؛ سنگ پهنی، هاجر؛ دسینه، مهدی(1392)، بررسی رابطه عوامل درون شرکتی و برون شرکتی با نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، سال 6، شماره 23، صص 77-101.
 • ایزدی نیا، ناصر؛ قوچی فرد، حمزه و حمیدیان، نرگس (1391). "بررسی رابطه بین جریان های نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای اقلام تعهدی با جریان های نقد آزاد آتی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران". مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال 4، شماره 4، صص 19-36.
 • ایزدی نیا ناصر و رساییان امیر (1389). پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام، بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره 17، شماره 60 صص 3 تا 22.
 • بادآور نهندی ، یونس، بیورانی  ، حسین،  آب روان  ، حمزه(1390) بررسی تاثیر نوسانات جریانات نقدی بر ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه پژوهش های مدیریت ویژه نامه شماره های 92 و 93 /دوره22ص  53-69.
 • بشکوه، مهدی، نیکنام، منوچهر، سابقی ، محمودرضا(1396)تاثیر مکانیزم های راهبری شرکتی و مالکیت بر جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره 3 ،شماره 3 ص160-143
 • بولو، قاسم ؛ باباجانی، جعفر ؛  محسنی ملکی  ، بهرام(1391) رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه، با عملکرد آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دانش حسابداری، دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، ص7-29.
 • بهدانی، زهره، نخعی ،حبیب ا... ، مشهوری ،سید محمدرضا(1396) بررسی نقش مالکیت دولتی بر رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران.
 • تنانی، محسن؛ بابائی شورکل، شهرام و بابایی، نعمت (1395). "بررسی رابطه بین جریان‌های نقد عملیاتی با بازده سهام و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". دانش حسابرسی، سال 16، شماره 64، صص 153-169.
 • ثابت فر پویا,افشارهاجری الناز(1397)تاثیر نگهداشت وجه نقد مازاد بر حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها در شرایط بحران و عدم بحران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.
 • ثقفی، علی، بولو، قاسم و محمدیان، محمد، (1390)، کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد،مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، 3(61):63-37.
 • چالشگری, آزاده و علی جعفری، (۱۳۹۴) بررسی نقش روابط سیاسی شرکت بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری.
 • جبارزاده کنگرلویی، س.د؛ منفرد، م. و متوسل، م. (1393). "تأثیر جریان وجوه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". راهبرد مدیریت مالی، سال دوم، شماره 4، ص 73-95.
 • Lam, K.S.K., Tam, L.H.K (2011)” Liquidity and asset pricing: Evidence from the Hong Kong stock market” Journal of Banking & Finance, No 35, pp 2217–2230.
 • Lischewski, J, Voronkova, (2012)” Size,value and liquidity. Do They ReallyMatter on an Emerging Stock Market?“Emerging Markets Review, No 13,pp8–25.
 • Liu, Weimin. (2006) “A Liquidity-Augmented CapitalAsset Pricing Model”, Journal of FinancialEconomics 82 (631–671).
 • Mi Dahlgaard-Park, S. (2009). Towards a human-oriented metrology for improvement and change. Measuring Business Excellence, 13(1), 3-22.
 • Majeed, M. A., Zhang, X., & Umar, M. (2018). Impact of investment efficiency on cost of equity: evidence from China. Journal of Asia Business Studies, 12 (1), 44-59.
 • Martinez-Sola, Cristina, Garcia-Teruel, Pedro J. And Martinez-Solano, Pedro (2013), “Corporate Cash Holding And Firm Value”, Applied Economics, Vol. 45, Iss. 2
 • Nasrum, M. (2013). "The Influence of Ownership Structure, Corporate Governance, Investment Decision, Financial Decision and Dividend Policy on the Value of the Firm Manufacturing Companies Listed on The Indonesian Stock Exchange". Journal Managerial, 1(1): 1-10.
 • Nicos, A.S., J.Barrese, and P.wang., 2008. The Impact of Cash Flow Volatility on systematic Risk, Journal of Insurance Issues, pp.43-71.
 • Palazzo, B. (2012). Cash holdings, risk, and expected returns. Journal of Financial Economics, 104(1), 162-185.
 • Palmiter, A. R. (2002). Mutual fund voting of portfolio shares: Why not disclose. Cardozo Law Review.
 • Pike, R, Neale, B & Linsley, PM (2012), Corporate finance and investment - decisions and strategies. 7th edn, Pearson Education.
 • Peter Rousseau and Dadanee Vuthipadadorn (2005)Finance, investment, and growth: Time series evidence from 10 Asian economies. Journal of Macroeconomics, 2005, vol. 27, issue 1, 87-106
 • Razak N. H., & Rosli, M. N. (2015). A test between Pecking Order Hypothesis and Static Trade-Off Theory: An analysis from Malaysian listed firms for periods of year 2007 to 2012. International Journal of Business and Commerce, 3(5), 99-117.
 • Silverstein, Brian, Managerial Opportunism and Corporate Investment Efficiency (January 13, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3463419or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3463419
 • Stein, J. (2003). Agency information and corporate investment. In Handbook of the Economics of Finance, edited by George Constantinides, Milt Harris and René Stulz, Elsevier. 111-165.
 • Sarwar Uddin. A, Wali Ullah. G. M., Samiul Parvez. A, Ashikur. R. (2016)." An Empirical Study on Corporate Governance and Islamic Bank Performance: A Case Study of Bangladesh". Journal of Finance & Banking Studies 5(4), 2016: 103-116. https://doi.org/10.20525/ijfbs.v5i4.478
 • Wang, J. (2012). Liquidity commonality among Asian equity markets. Pacific-Basin Finance Journal 21, 1209–1231.
 • Wang Y, Ji Y, Chen X a, Song C (2014), Inflation, operating cycle, and cash holdings, China Journal of Accounting Research, No. (7): 263–276.
 • Vidhan, K. Goyal, A. and Lehn, B. (2001). “Growth Opportunities and Corporate Debt Policy”. The Case of the U.S. Defense Industry. Journal of Financial Economics, 164: 35-59.
 • Yang, J., & Jiang, Y. (2008). Accounting information quality, free cash flow and overinvestment: A Chinese study. The Business Review, 11 (1), 159-166.
 • Yalcin, N., Bayrakderaglu, A., Kahraman, C., (2012). Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries. Expert Systems with Applica
 • YensenNi PaoyuHuang PinhuiChiang YuluLiao(2019) Cash flow statements and firm value: Evidence from Taiwan The Quarterly Review of Economics and FinanceVolume 71, February 2019, Pages 280-290
 • Zhou, C., & Wu, J. (2011). Political connections, tax benefits and firm performance: Evidence from China. Journal of Accounting and Public Policy, 31, 277-300.