بررسی مقایسه ای کارایی پویا سرمایه‌گذاری طبق روش گارچ ( garch) وفیلتر کالمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد نو،ر دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

چکیده

اهمیت سرمایه گذاری برای رشدوتوسعۀاقتصادی واجتماعی به اندازه ای است که آنرایکی ازاهرمهای قوی برای رسیدن به توسعه می دانند؛یکی ازاطلاعاتی که سرمایه گذاران به آن اهمیت زیادی می دهند،اطلاعات وسیگنال هایی است که ازارزش آتی شرکت نشات می گیرد.
با وجود یک ساختار کارا دربازار سرمایه تشخیص شرکت ها و پروژه های کارا وسودآور امکان پذیر است.یکی از بخش های اصلی بازار سرمایه،بورس اوراق بهادار است.وکارایی،اصلی ترین و مهمترین ویژگی بورس اوراق بهادار است. با توجه به اثر قابل ملاحظه کارایی بر سطح تجارت وسرمایه گذاری ،هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی مقایسه ای کارایی پویا سرمایه‌گذاری طبق روش garch وفیلتر کالمن می باشد.
در این پژوهش با استفاده از روش فیلتر کالمن بتای مربوط به 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از 1387 تا 1397 به عنوان جز غیر قابل مشاهده تخمین زده شده است. سپس مقادیر بتا برای همین سهم ها با استفاده از روش GARCH برآورد شده و در نهایت کارایی این دو روش با هم مقایسه شده است.
با توجه به نتایج به دست آمده و بر اساس میانگین مربع خطای برآورد هر کدام از روش ها، می توان اظهار داشت که روش فیلتر کالمن نسبت به روش گارچ نتایج بهتری می دهد و درنتیجه روش بهتری نسبت به روش مدل GARCH می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparative study of dynamic performance of investment according to method (garch)and kalman filter

نویسندگان [English]

 • Javad Yousefi Brahman 1
 • JAVAD ramezani 2
 • Mehdi Khalilpour 2
1 PhD Student, department of Accounting, Noor Branch, Islamic Azad University, Noor, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshar, Iran.
چکیده [English]

The importance of investing for economic growth and development is enough to make it a strong incentive to reach development; one that investors care about is the information that comes from the coming part of the company.

In spite of an efficient construction of the market, it is possible to identify companies and projects. one of the main parts of the capital market is the stock exchange. and efficiency is the main and most important feature of the stock exchange. according to the significant effect of efficiency on the trade and investment level, the main purpose of this study is to compare the dynamic performance of investment according to the garch and kalman filter method.
in this research , by using kalman filter , the beta - kalman filter is applied to the firms listed in tehran stock exchange ( tse ) . then beta values for these shares are estimated using garch method and the efficiency of these two methods is compared .

t

the results are obtained and based on the mean square error of each method , it can be stated that kalman filter method outperforms the garch method and therefore outperforms the garch model .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic efficiency of investment
 • garch
 • kalman filtering
 • اسدی, غلام حسین, مرتضی بیات, و سجاد نقدی. 1393. “عوامل مالی و غیر مالی موثر بر تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه.” پژوهش های تجربی حسابداری ص 187-203.
 • آقایی, محمد علی, وحید احمدیان, و اکبر جهاز آتشی. 1393. “عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط ایرانی.” پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی ص 175 - 212.
 • حجازی, رضوان, منوچهر خرمین, فرهاد جابرزاده, و عباس اسفندیاری. 1394. “بررسی عوامل موثر شاخص های حسابداری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.” کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری. تهران: دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 • سینایی, حسن علی. 1386. “بررسی تاثیر عوامل داخلی شرکت ها بر چگونگی شکل گیری ساختار سرمایه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران.” بررسی حسابداری و حسابرسی ص 63-84.
 • نصیری, محمد, و حمید ابراهیم پور. 1394. “بررسی عوامل موثر بر اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.” کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد حسابداری و علوم تربیتی. ساری: دانشگاه پیام نور.
 • ودیعی نوقابی, محمد حسین, محمود لاری دشت بیاض, و فرهاد نسیم طوسی. 1394. “بررسی عوامل درون و برون شرکتی موثر بر ساختار سرمایه با استفاده از روش شناسی درخت تصمیم فازی.” کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد (موسسه آموزش عالی نیکان).
 • یحیایی, فیروزه خانم , و سیدمحمد شاهمیری. 1395. “تحلیل ساختار سرمایه.” پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز. دانشگاه آزاد واحد سمنان.
 • Faccio, M., & Xu, J. (2015). Taxes and capital structure. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 50(3), 277–300.
 • Park, K., & Jang, S. (2017). Is restaurant franchising capital a substitute for or a complement to debt? International Journal of Hospitality Management, 63, 63–71
 • Sohn, J., Tang, C.-H., & Jang, S. (2013). Does the asset-light and fee-oriented strategy create value? International Journal of Hospitality Management, 32, 270–277.
 • Sohn, J, Tang, C.-H., & Jang, S. (2014). Asymmetric impacts of the asset-light and feeoriented strategy: The business cycle matters!. International Journal of Hospitality Management, 40, 100–108.
 • Upneja, A., & Dalbor, M. (2009). The long-term debt decision of U.S. casino firms. Journal of Hospitality Financial Management, 17(2), 55–72.
 • Yuan Lia, , Manisha Singal..(2019). Capital structure in the hospitality industry: The role of the asset-light and fee-oriented strategy Contents lists available at ScienceDirectTourism Management journal homepage.www.elsevier.com/locate/tourman