تبیین تجربه زیسته سرمایه گذاران از اثرات قیمت نفت، دلار و طلا بر بازار سرمایه و تورشهای رفتاری آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران.

2 دانشیار دانشکده مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران .

3 دانشیار دانشکده مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسائی اثرات قیمت نفت، دلار و طلا بر بازار سرمایه و تورشهای رفتاری که سرمایه گذاران دچار آن می شوند می باشد.
روش بررسی: پژوهش حاضر، مطالعه‌ای کیفی از نوع پدیدارشناسی است. داده‌های میدانی با استفاده تکنیک مصاحبه عمیق و معیار اشباع نظری در بین 10نفر از فعالان بورس تهران که تجربه حداقل سه سال سرمایه گذاری در بازارهای مالی داشته‌اند گردآوری شده‌است. مصاحبه‌های صورت گرفته ضبط و پس از پیاده‌سازی مرحلة تحلیل با استفاده از روش کلایزی و نرم افزار MAXQDA10 صورت پذیرفته است.
یافته‌ها: براساس تحلیل داده‌ها هفت مضمون اصلی عوامل بیرونی، بازارهای موازی، تورشهای شناختی، تورشهای احساسی، پدیدهای غیر عادی( رفتار اقتصادی) و عوامل فرهنگی و شخصی از مصاحبه‌ها استخراج شد نتایج بدست آمده بر لزوم اتخاذ تدابیری به منظور پیش بینی پذیری نرخ ارز و پرهیز از قیمت گذاری دستوری توسط دولت تاکید دارد.
کلمات کلیدی : ارز، طلا، نفت، تورشهای رفتاری، بازار سرمایه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the lived experience of investors from the effects of oil, dollar and gold prices on the capital market and their behavioral biases

نویسندگان [English]

 • mahmoud goudarzi 1
 • amir mohammadzadeh 2
 • seighali seighali 3
1 Ph.d.candidate in Financial Management, Faculty of Management, Accounting and TEFL, Qazvin Branch, Islamic azad university, Qazvin, iran.
2 Associate Prof., Department of Financial Management, Qazvin Beanch Islamic azad University, Qazvin, iran.
3 Associate Prof., Department of Financial Management Qazvin Beanch,Islamic azad University, Qazvin, iran
چکیده [English]

Purpose: The goal of this research is to identify the effects of oil, dollar and gold prices on the capital market; and meanwhile the investors’ Behavioral Biases.
Method: The same research is a qualitative study of phenomenological type. Field data were collected using in-depth interviewing techniques and theoretical saturation criteria among 10 active participants of Tehran Stock Exchange who have at least three years of experience in investing in financial markets. After the implementation of the analysis phase using the Colaizzi method and MAXQDA10 software, the recorded interviews have been conducted.
Findings: Based on data analysis, seven main themes including external factors, parallel markets, cognitive biases, emotional biases, abnormal phenomena (in behavioral economics) as well as cultural and personal factors were extracted from the interviews. The results emphasize on the need for taking measures to predict exchange rates and avoid government-mandated pricing.
Key words: Currency, Gold, Oil, Behavioral Biases, Capital Market

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Currency
 • Gold
 • Oil
 • Behavioral Biases
 • Capital Market
 • ابراهیمی، محسن و شکری، نوشین. (1391)، " بررسی اثرات نامتقارن تکانه‌ی قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام: تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خود راه‌انداز در توابع واکنش آنی"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی، دوره 2، شماره 1، بهار، صص 115-144.
 • بت‌شکن، محمدهاشم و محسنی، حسین. (1397)، "بررسی سرریز نوسانات قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام"، دانش سرمایه‌گذاری، سال هفتم، شماره 25، بهار، صص 267-284.
 • بدری، احمد(1388)، "دانش مالی رفتاری و مدیرت دارایی"، انتشارات شرکت انتشارات کیهان.
 • حسن‌زاده، علی و کیانوند، مهران. (1394)، " اثر شوک‌های متقارن و نامتقارن نفتی بر شاخص کل قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش‌های اقتصاد پولی-مالی، دوره 8، شماره 21، بهار، صص 21-61.
 • حسینی ­چگینی، الهام؛ حقگو، بهناز و لیلا، رحمانی­نژاد. (1396)، " بررسی تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل معادلات ساختاری"، راهبرد مدیریت مالی، دوره 5، شماره 3 (پیاپی 16)، زمستان، صص 113-133.
 • دادرس، کیوان؛ طلوعی اشلقی، عباس و رضا، رادفر. (1397)، " نقش مالی رفتاری در درک رفتار سرمایه‌گذاران فردی (مرور شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران)"، دانش سرمایه‌گذاری، دوره 7، شماره 28، زمستان، صص 83-102.
 • سفیدبخت، الهه؛ رنجبر، محمدحسین. (1396)" سرریز نوسانات بین قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت طلا و بازار سهام تحت فواصل زمانی و شکست ساختاری: استفاده از مدل گارچ (beek) و الگوریتم ICSS"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره سی و سوم، زمستان 1396، صص 51-87.
 • صمدی، سعید و بیانی، عذرا. (1390)، " بررسی ارتباط متغیر‏های کلان اقتصادی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 5، شماره 16، پائیز، صص 91-112.
 • عابدی، حیدر علی. (1389). کاربرد روش تحقیق پدیده‌شناسی در علوم بالینی. فصلنامه راهبرد سال نوزدهم، شماره 1954 صص 224-207.
 • عبدالرحیمیان، محمدحسین؛ ترابی، تقی؛ صادفی­شریف، سیدجلال و رؤیا، دارابی. (1397)، " ارائه الگوی رفتاری تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش سرمایه‌گذاری، دوره 7، شماره 26، تابستان، صص 113-130.
 • غیور باغبانی، سید مرتضی و بهبود، امید. (1396)، " عوامل مؤثر در بروز رفتار سرمایه‌گذاران با رویکرد پدیدارنگاری"، مدیریت دارایی و تأمین مالی، دوره 5، شماره 3 (پیاپی 18)، پائیز، صص 57-76.
 • فطرس، محمدحسین و هوشیدری، مریم. (1396)، " بررسی میزان اثرپذیری نوسانات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و دوبی از نوسانات قیمت جهانی نفت خام (WTI)"، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 6، شماره 22، تابستان، صص 171-195.
 • قالیباف اصل، حسن. (1381). بررسی اثر نرخ ارز بر روی ارزش شرکت در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • محمدپور، احمد (1392) روش تحقیق کیفی ضد روش 2، چاپ دوم، تهران، انتشارات جامعه شناسان.
 • منصوریان یزدان (1393). روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی. تهران. سمت.
 • Arouri, M. E. H., & Fouquau, J. (2009). On the short-term influence of oil price changes on stock markets in GCC countries: linear and nonlinear analyses. ArXiv preprint arXiv: 0905.3870.
 • Arago, V., & Fernandez, M.A. (2007). Influence of structural changes in transmission of information between stock markets: A European Empirical Study.Journal of Multinational Financial Management, 17(1):112-124.
 • Bakar, S. and Chui Yi, A. (2017). The Impact of Psychological Factors on Investors’ Decision Making in Malaysian Stock Market: A Case of Klang Valley and Pahang, Procedia Economics and Finance, 35: 319-328.
 • Frijns, B., Willem F.C., Verschoor, R., Zwinkels, C.J. (2018). Excess stock return comovements and the role of investor sentiment. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 49, 74-87.
 • Ibrahim, M.H. (1999), "Macroeconomic Variables and Stock Prices in Malaysia: An Empirical Analysis", Asian Economic Journal, Vol. 13, PP. 219-231.
 • Libo, Yin and Hiabao, feng., (2018), “Can investors attention on oil markets predict stock returns?”, The North American Journal of Economics and Finance, Available online 25 August 2018.
 • Morley, B., & Pentecost, E. J. (2000). Common trends and cycles in G-7 countries exchange rates and stock prices. Applied Economics Letters, 7(1), 7-10.
 • Miyazaki .A.D, Fernandez. A(2001), Consumer perceptions of privacy and security risks for online shopping, The Journal of Consumer Affairs 35 (1), , pp. 27–44.
 • NancyAreli Bermudez Delgado., EstefaníaBermudez Delgado and EduardoSaucedo. (2018) The relationship between oil prices, the stock market and the exchange rate: Evidence from Mexico, The North American Journal of Economics and Finance, ISSN: 1062-9408, Vol: 45, Page: 266-275.
 • Turgut, tursoy and Faisal., faisal. (2018), “The impact of gold and crude oil prices on stock market in Turkey: Empirical evidences from ARDL bounds test and combined cointegration” Resources Policy, Vol 55, March 2018, Pages 49-54.
 • Vinh Vo, X., Phan, D.B.A. (2018). Further evidence on the herd behavior in Vietnam stock market. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 14, 33-41.
 • Zhu, B., Niu, F. (2017). Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 38, 125-134.