مدلی برای تداوم فعالیت و تشخیص سلامتی شرکت‌های تولیدی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 دانشیار،گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی ، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

.سلامتی به مفهوم توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی می باشد این تحقیق براساس نیاز روز پیرامون شرکت های تولیدی که منجر به خلق کالا و محصول می گردند و در شاخص بهره وری و تولید ناخالص داخلی کشور دارای نقش موثر می باشند می پردازد. این پژوهش از نوع تجربی و از روش های تئوری داده بنیاد (گرند تئوری-پدیدار شونده و پارادیم تخمینی و درجه ایی) بهره گرفته شده است نمونه آماری تحقیق حاضر با استفاده از روش گلوله برفی (گزینشی) و براساس پنج گروه تخصصی مطرح در حرفه حسابداری و قضایی انتخاب گردید و اطلاعات لازم از طریق مصاحبه جمع آوری گردید و یافته های شامل شش کد انتخابی ]گزارشات مالی اساسی و شفافیت حسابرس – آزمایشگاه تشخیص ورشکستگی – معیار ارزیابی نسبت های مالی – کاربردی ترین نسبت های مالی – شرایط خاص و تجمیع نسبت ها – ضریب اختصاصی هر گروه نسبت مالی[ و شامل سه مرحله کدهای نظری ]بهترین و بدترین شرکت های تولیدی – دسته بندی نسبت های مالی سه گانه (ترازنامه – سود و زیان – تلفیقی) – پیدایش مدل ریاضی (چیدمان پازل پژوهشی)[ که در 11 بار مصاحبه خروجی پژوهش دچار تکرار گردید مدل حاضر برای ذینفعان داخلی و برون سازمانی از قبیل بانک ها اعتباردهندگان و حسابرسان مستقل و دادگاهی و ... کارائی لازم را دارد و ابزار مناسبی برای تشخیص تداوم فعالیت و ایستگاه برای تشخیص سلامتی برای شرکتهای تولیدی را مهیا می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for continuing the activity and diagnosing the health of manufacturing companies in Iran

نویسندگان [English]

 • mostafa rezaee 1
 • masoud Taherinia 2
 • Majid zanjirdar 3
1 Department of Accounting، College of humanities، Khomein Branch،Islamic Azad university ، Khomein،Iran.
2 Associate Professor، Department of Accounting، College of humanities ، Khomein Branch،Islamic Azad university ، Khomein،Iran.
3 Associate Professor, Department of management، College of management ، Arak Branch، Islamic Azad university ،Arak، Iran.
چکیده [English]

Health means the ability to profitability and continuity of economic activity. This research is based on the needs of the day around manufacturing companies that lead to the creation of goods and products and have an effective role in the index of productivity and GDP of the country. This research is of experimental type and the methods of data foundation theory (grand theory-emerging and estimative and degree paradigm) have been used.
The statistical sample of the present study was selected using the snowball method (selective) and based on five specialized groups in the accounting and judicial profession and the necessary information was collected through interviews and findings including six selected codes] Basic financial reports and auditor transparency - Bankruptcy Diagnosis Laboratory - Criteria for evaluating financial ratios - The most practical financial ratios Special conditions and aggregation of ratios - Specific coefficient of each financial ratio group [and including three stages of theoretical codes] The best and worst manufacturing companies - Classification of triple financial ratios (balance sheet - profit and loss - consolidated) - Emergence of mathematical model (layout The present model has the necessary efficiency for internal and external stakeholders such as banks, creditors, independent auditors, courts, etc., And is a suitable tool for determining the continuity of activities and stations for research. Provides health diagnosis for manufacturing companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diagnosis of activity continuity and health
 • data theory theory method
 • heuristic mathematical model
 • برگ بید, احمد, جعفری, علی, صالح نژاد, سید حسن. (1400). ارائه الگوی ترکیبی سه‌بعدی (مالی، اقتصادی، پایداری) در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, 13(51), 105-132.
 • بیات، علی، و احمدی، سید علیرضا، و محمدی، مجید. (1397). پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب(FA). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), 9(37 ), 234-262.
 • پورعلی ، محمد رضا ، (1392). " ارایه مدل سنجش و ارزیابی سلامت مالی در شرایط محیطی ایران." دانش سرمایه گذاری 2.5: 179-206.
 • پیرایش, رضا, داداشی آرانی, حسن, برزگر, محمدرضا. (1396). ارائه مدل ریاضی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 8(31), 187-200.
 • تاران، سارا. (1394). سلامت مالی و کیفیت گزارشگری مالی داوطلبانه،همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی، زنجان
 • ذکایی،محمد سعید(1399)،هنر انجام پزوهش های کیفی از مساله یابی تا نگارش
 • رضا پیرایش و همکاران تابستان(1396)، ارائه مدل ریاضی برای ورشکستگی مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار.
 • سجادی، سید حسین، و بنابی قدیم، رحیم، (1398). تأثیر محافظه کاری مشروط بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری), 10(38 ), 5-20.
 • سیدی، سید احمد، و عبدلی، محمد رضا، و جباری نوقابی، مهدی. (1398). ارزیابی شاخص های سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی. پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز), 11(2 (پیاپی 77/3) ), 207-252.
 • عاطفی فر, علیرضا, فتحی, زاداله. (1399). بررسی اثربخشی شاخص های سلامت مالی به عنوان نمادهای بحران مالی بانکی با بکارگیری مدل های لاجیت چند متغیره(مطالعه موردی بانکهای پذیرفته شده در بورس). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 11(42), 333-361.
 • فرزاد قادری و همکاران (1400). توسعه مفهوم سازه‌های حسابداری پایداری و سلامت مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران. حسابداری مدیریت, 14(48), 87-102
 • گودرزی، حسین ، جنانی، محمدحسن،(1394)بررسی ارتباط بین سلامت مالی و عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران،اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
 • مسلم قاطبی و همکاران، (1399). مدل‌سازی پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده از متغیرهای مدیریت سود. فصلنامه علمی مدلسازی اقتصادی, 14(50), 131-152
 • میرباقری‌هیر، میرباقر؛ ناهیدی امیرخیز، محمدرضا و شکوهی فرد، سیامک (1395). ارزیابی ثبات مالیو تبیین عوامل موثر بر ثبات مالی بانک‌های کشور. فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، 4(15)، 23-42.
 • نورورزی سید حسینی، رسول (1399)، روش پژوهش کیفی با کاربرد و نظریه داده بنیاد تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 • نیک کار, جواد, همت فر, محمود, اعصامی, مریم. (1397). تأثیر سرمایه‌گذاری در دارایی نامشهود در توضیح دهندگی تأثیر سلامت مالی و مشکلات نمایندگی در ارزش بازار شرکت. مدیریت دارایی و تامین مالی, 6(1), 11-28.
 • کاظم هارونکلایی و همکاران، (1399). تبیین عوامل مالی موثر بر خروج از درماندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی مدلسازی اقتصادی, 14(50), 103-129.
 • عطارزاده، بهزاد، سید حسینی، سید مصطفی،. (1390) دولت، توسعه و اصلاحات مالی در فضای جهانی شده. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی, 3(6), 115-148.
 • استراس، آنسلم. کوربین، جولیت (1390)، اصول روش تحقیق کیفی )نظریۀ مبنایی، رویه ها و شیوه‌ها(، ترجمۀ بیوک محمدی، چاپ سوم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • اسدی، سید مجید (1394)، توانایی نوع اظهار نظر حسابرس مستقل و گزارش جریانات وجوه نقد در پیش بینی ورشکستگی، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
 • بهادری، علی (1397)، پژوهش کیفی داده بنیاد «کدگزاری» و اهمیت، مراحل و شیوه اجرای آن در کارورزی دانشگاه فرهنگیان، دو فصلنامه راهبردهای نوین تربیت معلمان، شماره 5، صص 69-88.
 • دانایی فرد، حسن (1386)، استراتژی پژوهش کیفی تهران: دانشگاه فرهنگیان.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون، علی خانی، راضیه، مران جوری، مهدی (1388)، بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 2، صص 1-17.
 • فرهنگی، علی اکبر(1394) ، نظریه داده بنیاد کلاسیک تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • قنبریان، رضا (1392)، حسابداری دادگاهی، دانشنامه حسابدار، صص 22-25.
 • مشایخی، بیتا، ارژنگ، احمد (1392)، حسابداری دادگاهی و عدالت، حسابداری دادگاهی.
 • Altman, Edward I. (1968), financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The journal of finance, 23(4):589–609
 • Anginer, D., Demirguc-Kunt, A., Huizinga, H., & Ma, K. (2018). Corporate governance of banks and financial stability. Journal of Financial Economics, 130, 327–346.
 • Bitar, M., Hassan, M. K., & Walker, T. (2017). Political systems and the financial soundness of Islamic Banks. Journal of Financial Stability, 31, 18–44.
 • Beaver, W. H. (1966). Financial ratios as predictors of failure. Journal of accounting research, 71-111.
 • Charmaz, K. (2010). Constructing grounded theory. London: SAGE Publication Ltd.
 • Cheng, Lee and Rivera-Solis, Luis Eduardo. (2012). the use of financial ratios to predict bankruptcy: A study of the board of directors on corporate performance. READINGS BOOK, p. 86.
 • Clarke, A. (2005). Situational analysis: Grounded theory after the postmodern turn. Sage.
 • Csikosova, A., Janoskova, M., & Culkova, K. (2019). Limitation of financial health prediction in companies from post-communist countries. Journal of Risk and Financial Management, 12(1), 15.
 • Ekşi, İbrahim Halil. (2011). Classification of firm failure with classification and regression trees. International Research Journal of Finance and Economics, 76:113–120.
 • Fischer, M., & Himme, A. (2017). The financial brand value chain: How brand investments contribute to the financial health of firms. International Journal of Research in Marketing, 34(1), 137-153.
 • Ghazzawi, I. (2018). Organizational decline: a conceptual framework and research agenda. International Leadership Journal, 10(1), 37-80.
 • Glaser, B. (1998). Doing grounded theory: Issues and discussions, Sociology Press. Mill Valley, CA.
 • Hillegeist, S. A., Keating, E. K., Cram, D. P., & Lundstedt, K. G. (2004). Assessing the probability of bankruptcy. Review of accounting studies, 9(1), 5-34.
 • Hung, C., & Hager, M. A. (2019). The impact of revenue diversification on nonprofit financial health: A meta-analysis. Nonprofit and voluntary sector quarterly, 48(1), 5-27.
 • International Monetary Fund (IMF). (2000).”Financial Sector Assessment Program- (FSIP). A review lessons from the pilot and issues going forward", IMF SM/00/263.
 • Kaplan, S.N., Zingales, L., (1998). Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints? Q. J. Econ, 112: 169-215.
 • Kliestik, T., Vrbka, J., & Rowland, Z. (2018). Bankruptcy prediction in Visegrad group countries using multiple discriminant analysis. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(3), 569-593.
 • Kopta, D. (2009). Possibilities of financial health indicators used for prediction of future development of agricultural enterprises. Agricultural Economics, 55(3), 111.
 • Kuznetsova, S., & Kuznetsov, A. (2019). HOW TO PRESENT ‘FINANCIAL HEALTH’ANALYSIS MORE VISUAL AND UNDERSTANDABLE FOR STAKEHOLDERS: MODEL, CONFIGURATION, TECHNIQUES. Of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 23(4), 589-609.
 • Ohlson, James A. (1980). Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of accounting research, pp. 109–131.
 • Parker, S., Castillo, N., Garon, T., & Levy, R. (2018). Eight Ways to Measure Financial Health. Chicago: Center for Financial Services Innovation.
 • Russell, M. (2014). Capitalization of intangible assets and firm performance. The University of Queensland, pp.1-67.
 • Shamsuddini, H., & Nejad, S. M. G. (2017). The effect of firm size and inflation rate on capital cost and financial health of companies accepted in Tehran stock exchange and bumbay stock exchange. QUID: Investigación, Ciencia y tecnología (1), 221-234.
 • Shirata, Cindy Yoshiko, (1998), ((Financial Ratios as Predictors of Bankruptcy in Japan: An Empirical Research)).
 • Shumway, Tyler. (2001). forecasting bankruptcy more accurately: A simple hazard model. The Journal of Business, 74(1):101–124.
 • Strauss, A.L., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory: Procedures and Technique. (2nd Edition); Sage, Newbury Park, London.
 • Vavrek, R., Kravčáková Vozárová, I., & Kotulič, R. (2021). Evaluating the Financial Health of Agricultural Enterprises in the Conditions of the Slovak Republic Using Bankruptcy Models. Agriculture, 11(3), 242.
 • Zmijewski, Mark E. (1984). Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models. Journal of Accounting research, pp. 59–82.

 

 • Balugani, E., Butturi, M. A., Chevers, D., Parker, D., & Rimini, B. (2022). Empirical Evaluation of the Impact of Resilience and Sustainability on Firms’ Performance. Sustainability, 12(5), 1742.
 • Kuhn Jr, J. R., Ahuja, M., & Mueller, J. (2013). An examination of the relationship of IT control weakness to company financial performance and health. International Journal of Accounting & Information Management, 21(3), 227-240.
 • Padovani, E., Young, D. W., & Scorsone, E. (2017). The role of a municipality’s financial health in a firms siting decision. Business Horizons.
 • Pothong, O., & Ussahawanitchakit, P. (2011). Sustainable accounting and firm survival: An empirical examination of Thai listed firms. Journal of Academy of Business and Economics, 11(3), 1-28.‏
 • Stulpinienė, V., & Aleknevičienė, V. (2012). Financial distress determinants: the survey of Lithuanian farms. In Annual 18th International Scientific Conference Proceedings," Research for Rural Development", Jelgava, Latvia, 16-18 May 2012 (pp. 203-209). Latvia University of Agriculture.
 • Whited, T. M., & Wu, G. (2006). Financial Constraints Risk. Review of Financial Studies, Vol. 19, No. 2, Pp. 531-559.