آسیب‌شناسی صنعت خودروی کشور با استفاده از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد و ارائه راهکارهایی برای برون رفت آن از وضعیت کنونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران.

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش آسیب‌شناسی صنعت خودروی کشور و ارائه راهکارهایی برای برون رفت آن از وضعیت کنونی است. روش مـورد اسـتفاده در پژوهش، نظریه ی داده بنیاد است. گردآوری داده ها در این پژوهش با توجه به ضرورت دریافت تجربه‌های مشارکت‌کنندگان و دیدگاه آن‌ها نسبت به وضعیت صنعت خودروی کشور و عوامل تاثیرگذار و به وجود آورنده وضعیت کنونی، از دو ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته و جمع آوری اظهارنظرهای صورت گرفته در مصاحبه های انجام شده توسط صاحبنظران و خبرگان صنعت خودرو استفاده شد و کار تا آنجا ادامه یافت که داده های مورد نیاز تحقیق از حیث تنوعات و کفایت به اشباع رسید.
تحلیل داده ها با استفاده از استراتژی نظریه داده‌بنیاد و رهیافت نظام مند اشتراوس و کُربین با سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام و راهکارهای توسعه صنعت خودرو و الزامات پیاده سازی آن ارائه شد. راهبردهای تعیین تکلیف مالکیت و خصوصی سازی صنعت، تسهیل دستیابی صنعت خودرو و صنعت قطعه‌سازی کشور به منابع مالی مورد نیاز، بازنگری برنامه راهبردی تدوین شده برای این صنعت بر اساس شرایط و مقتضیات صنعت خودرو، تسهیل فرایند جذب و سرمایه‌گذاری خارجی، توجه به صرفه مقیاس و یکپارچه‌سازی صنعت، اصلاح و بازنگری در قوانین مصوب برای صنعت خودرو با هدف هدفمندسازی ‌حمایت‌ها و افزایش ضمانت اجرای قوانین،استفاده از الگوی توسعه شبکه‌محور با ایجاد شبکه‌ای از مهندسین مشاور داخلی و خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاری بر روی خودروهای با فن‌آوری نوین از جمله خودروهای برقی و هیبریدی برای خروج صنعت خودروی کشور از وضعیت کنونی پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Automobile Industry of the Country Using the Grounded Theory Strategy and provide solutions to get it out of the current situation

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hassan Maadi Roudsari 1
 • Seyed Habibollah Tabatabaeian 2
 • Reza Radfar 3
1 Ph.D. in Technology Management, School of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 a faculty member of Allameh Tabatabai University, School of Management and Accounting, Tehran, Iran.
3 member of the scientific faculty of Islamic Azad University, School of Management and Economics, Science and Research Unit, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the pathology of the automobile industry in the country and provide some solutions to overcome it. The most commonly used method of research is fundamental data theory. Data gathering in this study was done through two semi-structured interviews and collecting comments from interviewees considering the necessity of participants' experiences and their view of the state of the automobile industry and its influencing factors and current situation. Used by automotive experts and experts, the work continued until the data needed for the research was saturated with diversity.
Data analysis was performed using Strauss and Carbin's data base strategy and systematic approach strategy with three steps of open coding, axial coding and selective coding and presented automotive industry development strategies and implementation requirements. Industry Ownership and Privatization Task Strategies, Facilitating the Access to the Financing of the Automotive Industry and the Segmentation Industry, Revising the Strategic Plan for the Industry Based on the Conditions and Requirements of the Industry, Facilitating the Process of Attraction and Foreign Investment, Considering Scale Savings And integrating industry, amending and revising the laws adopted for the automotive industry with the aim of targeting support and enhancing law enforcement, using a network-based development model by building a network of internal and external consulting engineers, and supporting investment in new technology vehicles, including automobiles. Electricity A hybrid was proposed to exit the country's car industry from the current situation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Industry"
 • "Solution"
 • "Pathology
 • "Automotive"
 • " Grounded Theory"
 • آسیب‌شناسی صنعت خودروی کشور و ارائه راهکارهای برون رفت از چالش‌های موجود در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1394.
 • استراتژی برندهای معتبر خودروسازی جهان (تجربه ای برای شرایط پساتحریم و برنامه ششم توسعه)، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1394.
 • اشتراوس، انسلم و کُربین، جولیت، ترجمه ابراهیم افشار، مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای، تهران، نشر نی، 1391.
 • اکبرپور،نرگس ؛ عبدی، نریمان، روش های انتقال تکنولوژی در صنعت خودروسازی ایران، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک،1394.
 • بابایی، محمدرضا ؛ علوی، علیرضا، سنجش تاثیر تسهیم دانش بر نوآوری (مطالعه موردی صنعت خودرو)، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم‌،1394.
 • بایدها و نبایدهای سیاست ساخت داخل خودرو در ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1394.
 • پاسبانی،محمد ؛ اسدزاده، مرتضی ؛ فیروزی، جابر، ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی و تعیین بهترین روش انتقال تکنولوژی با مدل AHP مطالعه موردی صنایع خودرو سازی،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها،۱۳۹۳.
 • جعفرنیا، هوشنگ، ماندگاری در صنعت خودرو با نوآوری، ماهنامه تدبیر، سال هیجدهم، شماره 183، 1386.
 • چرخچی، رکسانه ؛ طلوعی اشلقی، عباس ؛ البرزی، محمود، طراحی مدل پویای ارزیابی نوآوری در سازمان : مطالعه ای در صنعت خودرو، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 12، شماره 47، پاییز1396.
 • خمسه، عباس و محققی، محمد ، توسعه الگوی ارزیابی توانمندی تکنولوژیک در صنعت خودرو،1392.
 • دهقانی،احسان ؛ مبلغی،مصطفی، ارائه الگوی انتخاب مناسب ترین روش انتقال فن‌آوری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی؛ مطالعه موردی شرکت ایران خودرو دیزل، رشد فن‌آوری، دوره 8، شماره 31 ،1391.
 • ربانی، سمانه، بررسی موانع وچالش های فن بازار ایران در صنعت خودرو سازی، سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین،1393.
 • شریف زادگان، محمدحسین؛ نورایی، همایون، بررسی تحولات صنعت و توسعة صنعتی در ایران به منظور آسیب شناسی توسعة صنعتی ایران، پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، سال چهارم، شماره 1 (پیاپی7 )، بهار و تابستان1394.
 • صادق عمل نیک، مرتضی، عوامل موثر در مدیریت کارآفرینی و توسعه تکنولوژی خودروسازی،کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار،۱۳۹۴.
 • فرمهینی فراهانی، صدیقه؛ خمسه، عباس، تجزیه و تحلیل و مقایسه عوامل موثر بر مدیریت توسعه محصولات جدید در صنعت خودروسازی- تحقیق موردی: شرکت ایران خودرو و پارس خودرو، کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی،1393.
 • قاضی زاده، علی، دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری ارائه مدلی برای گسترش و تعمیق تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی، 1390.
 • گزارش عملکرد سالیانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت برنامه ریزی وزارت صمت، 1395.
 • ملکی، مرتضی؛ شهابی،علی؛ امینی، مهسا، از ارتباط دانشگاه و صنعت تا توسعه تکنولوژی های نوین در صنعت قطعه سازی خودرو با رویکرد پویایی شناسی سیستم، نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو،۱۳۹۱.
 • منطقی، منوچهر، به سوی جهانی شدن در صنعت خودرو، نشر اطلاعات، 1390.
 • Burken, Serkan ,Technology Development In Turkish Automotive Industry: A Case of Middle Technology Trap, 2014.
 • Chen, Yuan, C.-Y. Cynthia Lin Lawell, and Yunshi Wang The Chinese Automobile Industry and Government Policy, ,August 2018.
 • Da Silva Guilherme, Canuto and Kaminski, Paulo Carlos,Proposal of framework to managing the automotive product development process, Cogent Engineering ,2017.
 • Durmuşoğlu, Serdar S. and Barczak Gloria,The use of information technology tools in new product development phases: Analysis of effects on new product innovativeness, quality, and market performance, Industrial Marketing Management,Volume 40, Issue 2, Pages 321-330, February 2011.
 • Gonzalez, Duarte Roberto and Braga Rodrigues, Suzana , Co-evolution of Industry Strategies and Government Policies: The Case of the Brazilian Automotive Industry, Brazilian Administration Review, Vol.14, No.2 , 2017.
 • Lee Choong Y.,The Rise of Korean Automobile Industry: Analysis and Suggestions, International Journal of Multidisciplinary Research , Vol.1, Oct. 2011.
 • Martinsuo Miia, Project portfolio management in practice and in context,International Journal of Project Management, Volume 31,Issue 6,Pages 794-803, August 2013.
 • 8- McCaleb Agnieszk, China’s automobile industry: development, policies, Internationalization, Gdanskie Studia Azji Wschodniej, 2015.
 • Natsuda Kaoru and Thoburn John, Industrial policy and the development of the
  automotive industry in the Philippines,Canadian Journal of Development Studies,2017.
  Qiu Xiaoying,Technology Transfer In Chinese Automobile Industry,2013.
 • Ranawat Mahipat and Tiwari Rajnish, Influence of Government Policies on Industry Development:The Case of India’s Automotive Industry,March 2009.
 • Taymaz Erol and Yılmaz Kamil ,Political Economy of Industrial Policy in Turkey,The Case of Automotive Industry,2016.
 • Townsend Janell D. and Calantone Roger J., Evolution and Transformation of Innovation in the Global Automotive Industry, J Prod Innov Manag;31(1):4–7, 2014.
 • Weiss John, Industrial Policy, Routledge Handbook of Industry and Development, edited by John Weiss, and Michael Tribe, 135–150,2016.